Dôvodová správa
Všeobecná časť
Vzhľadom na to, že štátu vznikajú značné hospodárske škody v dôsledku nepredvídateľných okolností spôsobených pandémiou koronavírusu a vojnovým konfliktom na Ukrajine, predkladá sa na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť dodatočné finančné zdroje na financovanie základných verejných funkcií štátu, ako je napríklad vzdelávanie, či hmotné zabezpečenie zamestnancov verejného sektora.
Návrh zákona taktiež prináša rozšírenie rozsahu regulovaných osôb o také subjekty, ktoré majú oprávnenie na výkon činnosti v oblasti:
vykonávanej na základe povolenia vydaného alebo udeleného Národnou bankou Slovenska, okrem bankového povolenia,
vysielania a retransmisie vykonávané na základe licencie udelenej Radou pre vysielanie a retransmisie a na základe rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu o registrácii,
výberu mýta vykonávanej na základe poverenia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s..
Návrh zákona sa dotkne podnikateľských subjektov, ktoré majú povolenia na výkon činnosti v regulovaných oblastiach.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
Návrh zákona nebude mať vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona nebude mať vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona nebude mať vplyvy na životné prostredie.
Návrh zákona nebude mať sociálne vplyvy.
Návrh zákona nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 až 4
Z dôvodu preklenutia koronakrízy, konsolidácie verejných financií, ako aj z dôvodu zabezpečenia opatrení vyplývajúcich z daňovej revolúcie, sa navrhuje rozšírenie rozsahu regulovaných osôb o také subjekty, ktoré majú oprávnenie na výkon činnosti v oblasti:
- vykonávanej na základe povolenia vydaného alebo udeleného Národnou bankou Slovenska, okrem bankového povolenia,
- vysielania a retransmisie vykonávané na základe licencie udelenej Radou pre vysielanie a retransmisie a na základe rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu o registrácii,
- výberu mýta vykonávanej na základe poverenia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
K bodu 5
Z dôvodu preklenutia koronakrízy a konsolidácie verejných financií sa navrhuje nová sadzba odvodu.
K bodu 6
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s navrhovanou úpravou uvedenou v bode 7.
K bodu 7
Prechodné ustanovenia sa navrhujú z dôvodu zaradenia nových subjektov medzi regulované osoby a nastavenia ich statusu regulovanej osoby, ako aj z toho vyplývajúcich povinností.
Napríklad, ak bude zákon zverejnený v Zbierke zákonov dňa 27. 10. 2022, jeho účinnosť bude 27. 10. 2022.
Vzhľadom na navrhované prechodné ustanovenia budú relevantnými dátumami 30. 10. 2022 a 1. 11. 2022.
Subjekty, ktoré sa stanú regulovanými osobami podľa § 15, budú mať prvé odvodové obdobie november 2022.
Navrhuje sa, aby sa doterajšie postupné znižovanie sadzby odvodu zastavilo.
Nová sadzba odvodu sa prvýkrát použije na odvodové obdobia patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po poslednom dni kalendárneho mesiaca, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť.
K čl. II
Z dôvodu naliehavosti hrozby ďalších hospodárskych škôd, ako dôsledku nepredvídateľných okolností spôsobených pandémiou koronavírusu a vojnovým konfliktom na Ukrajine, sa navrhuje účinnosť zákona dňom vyhlásenia.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan VETRÁK
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií Slovenskej republiky a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.