1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom návrhu zákona je odstrániť vážnu nezrovnalosť, ktorá sa v zákone vyskytuje od schválenia jeho novely v tomto roku v podobe zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V dôsledku tejto nezrovnalosti je výrazne sťažený prístup veriteľov k uplatneniu si svojich nárokov v konkurznom konaní, čo priamy dopad aj na vymožiteľnosť práva na Slovensku. Úpravou ustanovenia § 28 ods. 2 návrhu zákona sa zároveň odstraňuje tzv. golplating, t.j. nadpráca pri preberaní legislatívy Európskej únie, ktorú ako negatívum označuje aj Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020-2024 (resp. 2021-2024).
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, ale pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a nevyvoláva žiadne sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Keď sa v tomto roku schválil zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeho súčasťou bola aj novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze“), ktorou sa upravilo nové znenie ustanovenia § 28 ods. 2 tohto zákona.
Hoci prvé tri vety § 28 ods. 2 zákona o konkurze upravujú postavenie veriteľa v konkurznom konaní, v štvrtej vete je nečakane použitý pojem „dlžník“ a celé ustanovenie tak pôsobí zmätočne. Ide o zjavnú nesprávnosť, ktorá zostala v legislatívnom procese nepovšimnutá a upozornili na ňu adresáti právnej normy, ktorým v praxi spôsobuje vážne problémy pri uplatňovaní si ich pohľadávok. Z tohto dôvodu sa štvrtá veta v § 28 ods. 2 zákona o konkurze uvádza na pravú mieru tak, že pojem „dlžník“ sa nahrádza pojmom „veriteľ“.
Z hľadiska vymožiteľnosti práva formou uplatnenia si nárokov veriteľa v konkurznom konaní riadne a včas však ustanovenie § 28 ods. 2 neobsahuje len terminologickú nezrovnalosť, ale aj nezrovnalosť obsahovú. spočíva v povinnosti samotného veriteľa autorizovať svoje splnomocnenie dané jeho zástupcovi (napr. advokátovi) na prihlásenie pohľadávok v konkurze, pričom bez splnenia tejto povinnosti sa na ním prihlásené pohľadávky v konkurze neprihliada; iným slovami jeho pohľadávka voči dlžníkovi v konkurze sa stane nevymožiteľnou.
Povinnosť autorizovať svoje splnomocnenie dané zástupcovi nie je štandardná, nezohľadňuje skutočnosť, že veriteľ nemá povinnosť používať kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) a je tiež uložená nad rámec príslušnej legislatívy Európskej únie, čo môže vytvárať prekážku pre uplatnenie si nároku najmä u zahraničných veriteľov. Nielen čl. 2 ods. 12 a č. 55 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) v platnom znení (ďalej len „nariadenie o insolvenčnom konaní“), na ktoré sa odvoláva dôvodová správa k terajšiemu zneniu § 28 ods. 2 zákona o konkurze, ale ani žiadne iné ustanovenie nariadenia o insolvenčnom konaní nepožaduje od veriteľa ako
3
podmienku na prihlásenie svojich pohľadávok v konkurznom konaní použitie kvalifikovaného elektronického podpisu, a to ani vtedy, ak na tieto účely využíva svojho zástupcu. Ide tak o tzv. goldplating, teda nadprácu pri preberaní legislatívy EÚ, ktorú ako negatívum označuje aj Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020-2024 (resp. 2021-2024).
Pritom úplne postačuje, ak namiesto kvalifikovaného elektronického podpisu, ktorým sa vykonáva autorizácia, použije zástupca veriteľa na prihlásenie jeho pohľadávok v konkurze zaručenú konverziu splnomocnenia udeleného veriteľom v zmysle štvrtej časti 35 39) zákona o e-Governmente. Tieto ustanovenia zákona o e-Governmente sa zároveň spresňujú v novom odkaze 8ae a poznámke pod čiarou k tomuto odkazu.
K bodu 2
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí so zavedením nového odkazu 8ae v bode 1 tohto novelizačného článku.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. decembra 2022.
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v čl. 81 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b)je upravený v sekundárnom práve Európskej únie, a to v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) v platnom znení – konkrétne čl. 2 ods. 11 a 12, čl. 53 a čl. 55,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)keďže ide o priamo aplikovateľné nariadenie č. 2015/848, lehota pre transpozíciu nie je v tomto prípade relevantná; nariadenie sa uplatňuje od 26. júna 2017 s tromi výnimkami, ale ani jedna z nich sa netýka článkov, ktoré v bode 3 tejto doložky označené ako relevantné vo vzťahu k návrhu zákona,
b)v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c)priamo aplikovateľné nariadenie si nevyžaduje transpozíciu do vnútroštátneho práva.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie
- úplne
5
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, ale pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a nevyvoláva žiadne sociálne vplyvy.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
6
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.