1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
232/2022 Z. z
. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú do legislatívneho procesu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Milan Vetrák a Lukáš Kyselica.
Cieľom návrhu zákona je
spresniť niektoré ustanovenia zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dôvodu zmeny vybraných parametrov tak, aby celý mechanizmus bol efektívnejší a prístupnejší pre všetkých užívateľov, a to pre oprávnené osoby aj poskytovateľov voľnočasových aktivít; medzi tieto úpravy patrí predovšetkým:
a) zmena limitu čerpania z časového na nominálny, t. j. na konte dieťaťa môže byť maximálna suma 1000 eur,
b) zrušenie časovej viazanosti použitia príspevku 60 eur na mesiac,
c) predĺženie periodicity potvrdzovania účasti dieťaťa na voľnočasovej aktivite a jej hodnotenie z jedného na sedem kalendárnych dní,
nastaviť vhodnejší postup postihovania záškoláctva žiakov pri plnení povinnej školskej dochádzky a detí pri plnení povinného predprimárneho vzdelávania prostredníctvom sankcií za priestupky a správne delikty, čo je aj v súčasnosti spôsob, akým je do určitej miery riešená táto problematika v zákone č.
596/2003 Z.
z
. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vypustenie § 8 ods. 3 zo zákona č.
600/2003 Z. z.
o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý je v súčasnosti namietaný prezidentkou Slovenskej republiky pre možnú protiústavnosť v konaní vedenom na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 1640/2022.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy ani na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a nevyvoláva žiadne sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s Čl. I bodom 2 návrhu zákona.
K bodu 2
Výška príspevku sa stanovuje na 60 eur za každý kalendárny mesiac od mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 5 rokov fyzického veku po kalendárny mesiac, v ktorom dovŕši 18 rokov veku. V záujme zabezpečiť flexibilitu nakladania s príspevkom a zároveň umožniť objednávanie voľnočasových aktivít v dlhšom časovom horizonte sa navrhuje, aby sa príspevok za príslušný kalendárny mesiac pripisoval na konto dieťaťa 12 kalendárnych mesiacov vopred. Príspevok sa pripíše na konto dieťaťa vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca. V mesiaci, v ktorom sa konto dieťaťa zriadi, sa na konto dieťaťa pripíšu príspevky za 13 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov (súčet príspevkov podľa odsekov 2 a 3). Ustanovuje sa maximálna výška zostatku príspevkov na konte dieťaťa v sume 1 000 eur.
K bodom 3 a 4
Navrhuje sa aby bezodkladne po zadaní osobných údajov do aplikácie oprávnenou osobou, platiteľ sprístupnil tejto osobe, prihlasovacie údaje a heslo ku kontu dieťaťa. Ak byť oprávnenou osobou osoba, ktorá nepoberá prídavok na dieťa, platiteľ jej sprístupní prihlasovacie údaje a heslo až po preukázaní, že je oprávnenou osobou.
K bodu 5
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s Čl. I bodom 2 návrhu zákona.
K bodu 6
Oprávnená osoba je povinná vyznačiť účasť dieťaťa na každej voľnočasovej aktivite, na ktorej sa dieťa zúčastnilo a ohodnotiť jej kvalitu. Pokiaľ tak neurobí do siedmych kalendárnych dní, po uplynutí tejto lehoty nemôže nakladať s kontom dieťaťa a zároveň sa dieťa nebude môcť zúčastniť nasledujúcich voľnočasových aktivít objednaných prostredníctvom aplikácie.
K bodom 7 a 8
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s Čl. I bodom 2 návrhu zákona. Ruší časová viazanosť použitia príspevku 60 eur na mesiac.
3
K Čl. II a Čl. III
V súčasnosti je postihované neplnenie si riadnej školskej dochádzky (ďalej len „záškoláctvo“) alebo iné ohrozovanie výchovy a vzdelávania, či zanedbávanie starostlivosti o povinnú školskú dochádzku zo strany zákonného zástupcu dieťaťa sankciou v podobe pokuty za priestupok alebo správny delikt (ak je zákonným zástupcom právnická osoba), a to podľa § 37 a § 37a zákona č.
596/2003 Z. z
. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o správe v školstve“).
Systém je nastavený tak, že riaditeľ školského zariadenia povinne oznamuje, že dieťa neospravedlnene vynechalo určitý počet hodín do mesiaca, resp. určitý počet dní do mesiaca, tak obci, ako aj príslušnému orgánu štátnej správy. Je tomu tak preto, že obec je povinná uložiť pokutu do výšky 331,50 eur zákonnému zástupcovi dieťaťa, ak si dieťa neplní riadne povinnú školskú dochádzku tak, že neospravedlnene vynechá viac ako 60 hodín v priebehu jedného školského roka. Týmto spôsobom je v súčasnosti postihované len záškoláctvo pri plnení si povinnej školskej dochádzky, nie však aj záškoláctvo pri plnení si povinného predprimárneho vzdelávania.
Okrem ukladania pokút obcou sa na základe oznámenia riaditeľa školského zariadenia alebo materskej školy o záškoláctve dieťaťa určuje podľa zákona č.
600/2003 Z.
z.
o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prídavku na dieťa“) osobitný príjemca, ktorému sa namiesto rodiča vyplácajú prídavky na dieťa a ktorý je povinný ich použiť na výživu, výchovu a starostlivosť o dieťa. Osobitným príjemcom môže byť obec alebo ak je to odôvodnené aj iná právnická osoba alebo fyzická osoba, napr. komunitné centrum alebo terénni pracovníci. To sa týka aj príplatku k prídavkom na dieťa.
Nastavený systém záškoláctva pritom vôbec nerozlišuje, či ide o pravé záškoláctvo, záškoláctvo s klamaním rodičov alebo záškoláctvo s vedomím rodičov.
Zákon č.
232/2022 Z. z
. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pomoci rodinám s deťmi“) zaviedol novú sankciu, a to krátenie prídavkov na deti vrátane príplatkov k prídavkom na deti, ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín do mesiaca 5 ods. 12 zákona o správe v školstve) alebo viac ako 5 dní do mesiaca v prípade povinného predprimárneho vzdelávania 5 ods. 16 zákona o správe v školstve). Rovnako aj v prípade, ak rodič alebo právnická osoba ako zákonný zástupca dieťaťa iným spôsobom riadne nedbá o plnenie povinnej školskej dochádzky alebo povinného predprimárneho vzdelávania, najmä aj dieťa neprihlási na takéto vzdelávanie.
V tejto súvislosti je potrebné spresniť, že nová sankcia v zákone o pomoci rodinám s deťmi nie je namierená proti konkrétnej skupine obyvateľstva. Z údajov, ktoré uvádza
4
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 51 % detí, pri ktorých je na prídavku na dieťa určený osobitný príjemca z dôvodu záškoláctva pochádza z oblastí, kde je vyššia miera zastúpenia rómskej komunity. Z uvedeného je zrejmé, že len polovica týchto detí pochádza z marginalizovanej komunity. Záškoláctvo nie je výlučným problémom len v rómskych komunitách. Okrem toho, systém krátenia dávky sa uplatňuje napr. aj pri rodičovskom príspevku.
Napriek tomu aj iné spôsoby ako postihovať záškoláctvo. Aj prezidentka Slovenskej republiky, ktorá systém postihovania detí a ich zákonných zástupcov formou krátenie prídavkov na deti kritizuje a považuje dokonca za v rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 104/1991 Zb.) a preto aj protiústavný (podanie na Ústavnom súde Slovenskej republiky vedené pod sp. zn. Rvp 1640/2022), vo svojom podaní uvádza, že štát vybudovaný sankčný systém prostredníctvom ukladania pokút podľa zákona o správe v školstve a bolo by tak vhodnejšie problém záškoláctva riešiť práve prostredníctvom tohto systému.
Nie je tomu celkom tak, lebo súčasný systém ukladania pokút nezahŕňa aj prípady, ak zákonný zástupca nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a nepostihuje takéto zanedbávanie v situáciách, ktoré prepojené na určenie osobitného príjemcu podľa zákona o prídavkov na dieťa. Na druhej strane, úpravami navrhovanými v zákone o správe v školstve sa tento zámer dosiahnuť, a to je aj predmetom úpravy návrhu zákona.
Konkrétne, po novom nebude postihované pokutou len ohrozovanie výchovy a vzdelávania dieťaťa, či neprihlásenie dieťaťa na povinnú školskú dochádzku alebo neospravedlnené vynechanie viac ako 60 vyučovacích hodín počas školského roka, ale tiež také isté konanie zákonného zástupcu aj vo vzťahu k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu, pričom postihované budú aj prípady vynechanie viac ako 15 hodín školského vyučovania do mesiaca a vynechanie viac ako 5 dní do mesiaca v prípade povinného predprimárneho vzdelávania. Na rozdiel od súčasnosti bude pokutu za takéto porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona možné uložiť aj opakovane, t.j. aj každý mesiac, a spodná hranica pokuty nebude 0 eur, ale najmenej 20 eur, čo zodpovedá polovici sumy prídavkov na dieťa navýšenej od 1. 1. 2023 podľa zákona o pomoci rodinám s deťmi). Keďže zákonný zástupca dieťaťa môže byť okrem prídavku na dieťa aj príjemcom príplatku k prídavku na dieťa, sankcia by v prípade poberania oboch sociálnych dávok mala byť vyššia ako 20 eur, čo sa ponecháva na zváženie správnemu orgánu, ktorý bude sankciu ukladať. Navrhovaný sankčný systém nemá byť odstrašujúci, ale naopak motivačný s cieľom neprichádzať o časť príjmu zo strany zákonného zástupcu dieťaťa, ale snažiť sa nezanedbávať povinnú výchovu a vzdelávanie detí. Zároveň, navrhnutý sankčný systém nie je plnohodnotnou ani rovnako efektívnou náhradou za sankčný systém, ktorý zaviedol zákon o pomoci rodinám s deťmi, je však voči deťom a ich zákonným zástupcom ohľaduplnejší a ponecháva tiež priestor pre správny orgán, aby pri ukladaní pokuty zohľadnil kritéria ukladania sankcií vo všeobecnosti, napr. primeranosť.
5
V nadväznosti na upravený sankčný systém sa vypúšťa § 8 ods. 3 zákona o prídavkoch na dieťa.
V konaniach o priestupkoch alebo správnych deliktoch, ktoré boli síce začaté, ale neboli právoplatne ukončené do 31. decembra 2022, t.j. do nadobudnutia účinnosti navrhovaného zákona, sa bude postupovať podľa doterajších predpisov a teda zákon nepôsobí spätne (retroaktívne).
K Čl. IV
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. januára 2023.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Milan Vetrák a Lukáš Kyselica
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
232/2022 Z. z
. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v článkoch 48, 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)bezpredmetné,
b)proti SR nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý postup Európskej komisie, ako ani nebolo začaté konanie Súdneho dvora proti SR podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c)bezpredmetné.
6
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
úplne.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
232/2022 Z. z
. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
7
A.3. Poznámky
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy ani na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a nevyvoláva žiadne sociálne vplyvy. Návrh zákona však potenciálne môže mať pozitívny dopad na rozpočet verejnej správy, ak by došlo k ukladaniu pokút za priestupky a správne delikty vo vyššej miere ako je tomu doteraz podľa zákona č.
596/2003 Z. z
. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo sa však nedá vopred odhadnúť.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.