1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona č. 136/1995 Z. z., zákona č. 199/1995 Z. z., zákona č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákon č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z, zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 154/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 93/2019 Z. z., zákona č. 279/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 145/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z. a zákona č. 172/2022 sa dopĺňa takto:
2
1. V § 17 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Orgány územného plánovania povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu aj vtedy, ak to vyplýva z podnetu orgánu uvedeného v odseku 2 písm. d).“.
2.V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) z podnetu zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo obecného zastupiteľstva a na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na území mesta Košice aj dotknutého miestneho zastupiteľstva ich mestskej časti, ak takýto podnet vyplýva z platného uznesenia zastupiteľstva.“.
3. V § 20 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, je povinný prerokovať pripomienky k zadaniu so zástupcom verejnosti 23a); ak je zástupcov verejnosti viac, orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, môže pripomienky k zadaniu prerokovať so všetkými zástupcami verejnosti naraz.“.
4.V § 20 ods. 5 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 3“.
5.V § 21 ods. 3 sa vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, je povinný prerokovať pripomienky ku konceptu so zástupcom verejnosti 23a); ak je zástupcov verejnosti viac, orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, môže pripomienky ku konceptu prerokovať so všetkými zástupcami verejnosti naraz.“.
6.V § 22 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, je povinný prerokovať pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie so zástupcom verejnosti 23a); ak je zástupcov verejnosti viac, orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, môže pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie prerokovať so všetkými zástupcami verejnosti naraz.“.
7.V § 23 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Obec je povinná prerokovať pripomienky k návrhu územného plánu zóny so zástupcom verejnosti 23a); ak je zástupcov verejnosti viac, obec môže pripomienky k návrhu územného plánu zóny prerokovať so všetkými zástupcami verejnosti naraz.“.
8.Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 23a
Zástupca verejnosti
(1) Verejnosť môže byť pri prerokovaní zadania územného plánu, konceptu, návrhu územnoplánovacej dokumentácie a návrhu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie zastúpená zástupcom verejnosti.
3
(2) Zástupcom verejnosti môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony. Zástupcu verejnosti musí splnomocniť najmenej 10% obyvateľov príslušného volebného obvodu utvoreného v posledných voľbách do orgánov samosprávy obcí1fba), ktorí majú na jej území trvalý pobyt a ktorí uplatňujú vecne zhodnú pripomienku.
(3) Splnomocnenie zástupcu verejnosti sa preukazuje zoznamom obyvateľov príslušného volebného obvodu samosprávneho kraja, obce alebo mestskej časti v Bratislave a v Košiciach, ktorí majú na jej území trvalý pobyt a ktorí uplatňujú vecne zhodnú pripomienku a podpisovou listinou, v ktorej je uvedené meno a priezvisko, trvalý pobyt a podpis osôb s vyhlásením, že menovaného zástupcu verejnosti splnomocňujú k podaniu pripomienky na základe vecne zhodnej pripomienky a k prerokovaniu tejto pripomienky podľa tohoto zákona a vyhlásenie zástupcu verejnosti, jeho meno a priezvisko, trvalý pobyt a podpis, že toto splnomocnenie prijíma.
(4) O tom, či osoba spĺňa podmienky podľa ods. 1 3, rozhodne v prípade pochybností príslušný orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu uznesením, ktoré sa doručuje len tejto osobe; do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v tejto veci táto osoba postavenie zástupcu verejnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1fba znie:
1fba) § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
9. V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) návrh je v súlade s uznesením príslušného zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo obecného zastupiteľstva a na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na území mesta Košice aj dotknutého miestneho zastupiteľstva ich mestskej časti, ak také uznesenie bolo k návrhu územného plánu schválené.“.
10.V § 31 ods. 2 sa slovo „primerane“ nahrádza slovami „rovnako, ak to nevylučuje povaha veci“.
11.Doterajší text prílohy č. 2 sa označuje ako bod 2 a dopĺňa sa nový bod 1, ktorý znie:
„1. smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredia (Ú. v. ES L 197, 21.7.2001; Mimoriadne vydanie Ú v EÚ, kap. 15/zv. 6).“.
Čl. II
4
Zákon Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 70/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 5/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 338/2020 Z. z., zákona č. 345/2020 Z. z., zákona č. 488/2021 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z. a zákona č. 42/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 11 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj schvaľovať podnety na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie a podnety na jej aktualizáciu,“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č.
377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 255/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 113/2010 Z. z., zákona č. 371/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 287/2020 Z. z. a zákona č. 147/2021 sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 11 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj schvaľovať podnety na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie a podnety na jej aktualizáciu,“.
2. V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
5
„n) schvaľovať podnety na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie a podnety na jej aktualizáciu.“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č.
401/1990 Zb.
o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 109/1993 Z. z., zákona č. 222/2006 Z. z., zákona č. 273/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 354/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 386/2014 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z. a zákona č. 287/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 10 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj schvaľovať podnety na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie a podnety na jej aktualizáciu,“.
2. V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) schvaľovať podnety na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie a podnety na jej aktualizáciu.“.
Čl. V
Zákon č.
302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 16/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z. a zákona č. 345/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 11 ods. 2 písm. c) sa slovo „a“ pred slovami „územné plány regiónov nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „ako aj schvaľovať podnety na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie a podnety na jej aktualizáciu,“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2022.