1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom návrhu zákona je spresniť doterajšiu dlhodobú prax Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v podobe výslovného splnomocnenia tohto úradu v zákone na poskytovanie dotácií na investičné projekty, ktorými dotácie na kúpu nehnuteľností určených na zriadenie kultúrnych centier, športových stredísk, školských zariadení alebo centier duchovného života Slovákov žijúcich v zahraničí, prípadne na rekonštrukciu takýchto existujúcich zariadení. Medzi najvýznamnejšie doteraz takto podporené aktivity patria napríklad centrá v Mlynkoch (Maďarsku), Našiciach (Chorvátsko), Užhorode (Ukrajina) alebo Novej Belej (Poľsko). K ďalším gymnázium v Báčskom Petrovci (Srbsko) alebo v Nadlaku (Rumunsko), či rodný dom svetoznámeho maliara insitného umenia Martina Jonáša v Kovačici (Srbsko) prerobený na múzeum. Návrhom zákona sa zároveň stanovujú základné podmienky a náležitosti žiadosti pre poskytnutie takejto dotácie.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy ani na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a nevyvoláva žiadne sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 a 6
V Čl. I bode 1 ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s Čl. I bodom 6 tohto návrhu zákona, keďže konštatovanie, že na dotáciu nie je právny nárok sa javí byť vhodnejšie umiestnené v § 6 ods. 8 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Slovákoch v zahraničí“).
K bodom 2 a 3
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí od počiatku svojho vzniku (1. 1. 2006) poskytoval v zmysle § 6 zákona o Slovákoch v zahraničí dotácie na účely financovania aktivít zameraných na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí v oblastiach vzdelávania, vedy a výskumu, kultúry, médií a v informačnej oblasti. Na tieto účely sa poskytovali aj dotácie na investičné projekty, hoci výslovne to týmto spôsobom nebolo v zákone uvedené.
S cieľom odstrániť nejasnosti pri výklade zákona a ustanoviť aspoň základné podmienky pre udeľovanie dotácií na investičné projekty sa výslovne v zákone uvádza, že dotáciu je možné poskytnúť aj na kúpu, výstavbu, prístavbu a rekonštrukciu nehnuteľnosti žiadateľovi, ktorý vlastnícke právo k nehnuteľnosti, nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti z takto poskytnutej dotácie alebo právo užívať nehnuteľnosť a v dotačnej zmluve sa zaviaže, že toto právo nezmení najmenej 50 rokov od podania žiadosti o poskytnutie dotácie.
Obdobie 50 rokov sa považuje za minimálny čas, počas ktorého musí nehnuteľnosť zároveň slúžiť na aktivity zamerané na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí v oblastiach vzdelávania, vedy a výskumu, kultúry, médií a v informačnej oblasti. Cieľom je zamedziť obchádzaniu zákona a jeho zneužívaniu na získanie špekulatívnych dotácií, ktoré by síce nakrátko poslúžili krajanskej komunite, ale príjemca dotácie by sa napr. po 10 alebo 15 rokoch dostal k nehnuteľnosti, s ktorou by mohol nakladať bez obmedzení. Dotácie poskytované Úradom Slovákoch žijúcich v zahraničí koncipované spôsobom, aby dlhodobo slúžili komunite Slovákov žijúcich v zahraničí a aby podporené projekty boli trvalo udržateľné na tento účel. V tejto súvislosti zostáva otvorenou otázka riešenia tých dotácií z minulosti, ktoré takto nastavené podmienky nespĺňajú a naďalej finančne podporované Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3
Návrh zákona tiež stanovuje horný limit pre výšku dotácie poskytnutej na investičné projekty, ktorým je 5 miliónov eur. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí doteraz poskytol dotáciu tohto typu najviac vo výške približne 3 milióny eur, aj to výnimočne, takže limit 5 miliónov eur sa javí byť dostatočný aj s prihliadnutím na zvyšovanie inflácie a nárast cien stavebných materiálov na trhu.
Žiadateľ o poskytnutie dotácie na investičné projekty bude musieť Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí preukázať, že právny vzťah nehnuteľnosti, pod ktorým sa myslí primárne vlastnícky vzťah. V niektorých prípadoch však bude postačovať aj dlhodobý nájom alebo vecné bremeno, a to v zmysle dotačných pravidiel schválených Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
K bodom 4 a 5
V oboch novelizačných bodoch ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s Čl. I bodmi 2 a 3, t.j. s vložením nových odsekov 2 a 3 do § 6 zákona o Slovákoch v zahraničí.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. decembra 2022.
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
5
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy ani na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a nevyvoláva žiadne sociálne vplyvy.
A.4. Alternatívne riešenia
6
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.