NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č.
474/2005 Z. z.
o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 207/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
2.V § 6 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Dotáciu je možné poskytnúť aj na kúpu, výstavbu, prístavbu a rekonštrukciu nehnuteľnosti žiadateľovi, ktorý vlastnícke právo k nehnuteľnosti, nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti z takto poskytnutej dotácie alebo právo užívať nehnuteľnosť a v zmluve podľa odseku 6 sa zaviaže, že toto právo nezmení najmenej 50 rokov od podania žiadosti o poskytnutie dotácie. Nehnuteľnosť, na ktorej kúpu, výstavbu, prístavbu a rekonštrukciu bude poskytnutá dotácia podľa prvej vety, musí byť využívaná v súlade s oblasťou poskytnutia dotácie podľa § 5 ods. 1 najmenej 50 rokov od poskytnutia dotácie.
(3) Dotáciu podľa odseku 2 je možné poskytnúť vo výške najviac 5 000 000 eur.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 9.
3.V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) doklad alebo doklady preukazujúce právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti podľa odseku 2, ak žiadateľ žiada o dotáciu podľa odseku 2.“.
4. V § 6 ods. 7 úvodnej vete sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
5. V § 6 ods. 7 písm. a) sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
6. V § 6 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2022.