1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení zákona č. 398/2019 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom al), ktoré znie:
„al) potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod je ľudský plod po potrate 1a) vrátane iných zvyškov po potrate, ak sa nedajú od ľudského plodu oddeliť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie: 1a) § 41a ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2022 Z. z.“.
2.V § 2 odsek 2 znie:
„(2) Ustanovenie § 2 ods. 1 písm. a), b), d), e), k) ab), ad) af), ai) ak), § 3, § 4 ods. 1 písm. f), § 5 ods. 2 písm. a), § 8 ods. 2 písm. c) a d), § 8 ods. 4 písm. g), i) a j), § 11 ods. 2, § 11 ods. 3 písm. d) g), i) a k), § 32 ods. 1 písm. j) a l) a § 33 ods. 17 písm. c) sa vzťahuje aj na potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod podľa § 3 ods. 7 a 8.“.
2
3.V § 3 ods. 7 sa slová „od ľudského plodu oddeliť; ľudský plod“ nahrádzajú slovami „oddeliť; potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod“.
4.V § 3 odsek 8 znie:
„(8) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého došlo k potrateniu ľudského plodu alebo k predčasnému odňatiu ľudského plodu, ak rodič nepožiadal o jeho vydanie na pochovanie podľa odseku 7, nepoužil sa na vedecké účely alebo výučbové účely a neexistuje podozrenie z trestného činu, je povinný zabezpečiť jeho pochovanie poverenou pohrebnou službou alebo spopolnenie v krematóriu a uloženie urny s popolom na pohrebisku; odsek 7 druhá veta sa použijú rovnako. Postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je upravený v prílohe č. 1b.“.
5.§ 3 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa tohto zákona, spojené s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom sa vzťahujú aj na poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti, u ktorého došlo k potrateniu ľudského plodu alebo k predčasnému odňatiu ľudského plodu.“.
6.V § 5 ods. 2 písmeno e) znie:
„e) vydať bezodkladne potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod okrem biologického materiálu určeného na bioptické vyšetrenie
1. poverenej pohrebnej službe na pochovanie,
2. na vykonanie pitvy,14a), alebo
3. krematóriu na spopolnenie,
7.V § 6 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová „alebo 8“.
8.V § 8 ods. 4 písm. c) úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová „alebo žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“.
9.V § 8 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo označenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, celkový počet ľudských plodov a obdobie, počas ktorého došlo k ich potrateniu alebo predčasnému odňatiu, ak je obstarávateľom pohrebu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 3 ods. 8 a sprístupniť túto evidenciu rodičovi potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,“.
10.V §11 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo označenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, celkový počet ľudských plodov a obdobie, počas ktorého došlo k ich potrateniu alebo predčasnému odňatiu, ak obstarávateľom pohrebu je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 3 ods. 8 a sprístupniť túto evidenciu rodičovi potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,“.
3
11.V § 33 ods. 5 úvodná veta sa za slová „zdravotnej starostlivosti“ vkladajú slová „alebo poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti“.
12.V § 33 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) nezabezpečí pochovanie potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu podľa § 3 ods. 8.“.
13.Za prílohu č. 1a sa vkladá príloha č. 1b, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ Príloha č. 1b k zákonu č. 131/2010 Z. z.
Postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri zabezpečení pochovania potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie
(1)Žiadosť o pochovanie alebo spopolnenie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie, vyhotoví poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v prvopise a jednej kópii; prvopis žiadosti je súčasťou zdravotnej dokumentácie, kópia je určená pre poverenú pohrebnú službu alebo krematórium. Ak sa na potratenom ľudskom plode alebo predčasne odňatom ľudskom plode vykonať pitva, žiadosť podľa prvej vety sa vyhotoví v prvopise a dvoch kópiách; druhá kópia spolu s dokumentáciou je určená pracovisku úradu pre dohľad. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 1b.
(2)Ak sa na potratenom ľudskom plode alebo predčasne odňatom ľudskom plode vykonať pitva, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpečiť jeho pochovanie po vykonaní pitvy.
(3)Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený zabezpečiť pochovanie aj viac potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov súčasne, najviac však za obdobie, ktoré nepresahuje 6 mesiacov; na ten účel je oprávnený uchovávať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod
a)v chladiacom zariadení po dobu nepresahujúcu 14 dní od uloženia,
b)v mraziacom zariadení po dobu nepresahujúcu 30 dní od uloženia, alebo
c)v dezinfekčnom roztoku, ktorý umožňuje ich uchovávanie a súčasne následné pochovanie.
(4)Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený zabezpečiť pochovanie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov individuálne alebo spoločne.
(5)Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže zabezpečiť prepravu potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu na pochovanie alebo spopolnenie aj vlastným vozidlom, ktoré spĺňa podmienky podľa § 6 ods. 8.
(6)Uloženie urny s popolom na pohrebisku po spopolnení môže poskytovateľ zdravotnej
4
starostlivosti zabezpečiť aj prostredníctvom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, občianskeho združenia, neziskovej organizácie alebo nadácie, ktorá takúto činnosť zapísanú v predmete činnosti, a ktorým poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na základe dohody udelí plnomocenstvo.
(7)Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený pochovať potratené ľudské plody alebo predčasne odňaté ľudské plody aj s pohrebom.
(8)Poskytovateľ zdravotnej starostlivostije povinný viesť evidenciu potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov v rozsahu označenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, celkového počtu ľudských plodov a obdobia, počas ktorého došlo k ich potrateniu alebo predčasnému odňatiu a na základe tejto evidencie poskytnúť informáciu rodičovi o prevoze, odovzdaní, spopolnení alebo pochovaní jeho potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ak o túto informáciu rodič požiada.
Vzor žiadosti:
Žiadosť o pochovanie alebo spopolnenie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je obstarávateľom pohrebu:
Názov: ........................................ .........................................................................................
Sídlo:........................................................................ IČO: ..................................................
Pracovisko: ..............................................................
Žiadam o pochovanie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie,
za obdobie od ................... do ..................... v celkovom počte.....ľudských plodov.
Dátum žiadosti: ...........................
Meno, priezvisko, funkcia: .........................................................................................
Podpis (prípadne odtlačok pečiatky): ......................................................................
V prípade, ak pochovanie zabezpečuje pohrebná služba:
5
Potvrdzujem prevzatie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov za účelom pochovania:
Subjekt (názov pohrebnej služby): ........................................................................................................................
Sídlo:........................................................................ IČO: ..................................................
Dátum prevzatia: ...........................
Meno, priezvisko, funkcia: .........................................................................................
Podpis (prípadne odtlačok pečiatky): .....................................................................
V prípade, ak majú byť pozostatky spopolnené v krematóriu:
Potvrdzujem prevzatie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov za účelom spopolnenia v krematóriu:
Subjekt (názov krematória) : .........................................
Sídlo:........................................................................IČO: .................................................
Dátum prevzatia: ...........................
Meno, priezvisko, funkcia: .........................................................................................
Podpis (prípadne odtlačok pečiatky) .................................................................... “.
6
Čl. II
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 82/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 102/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z. a zákona č. 267/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 odseku 11 sa slová spálený v spaľovni odpadov podľa osobitného predpisu“
nahrádzajú slovami „pochovaný podľa osobitného predpisu“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6aaa znie:
6aaa) § 3 ods. 8 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení zákona....../2022 Z. z.“.
2.Za § 41 sa vkladá nový § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 41a Určenie pôrodu a potratu
(1)Pôrodom živého dieťaťa je jeho narodenie bez ohľadu na trvanie tehotenstva, ak dýcha alebo prejavuje iné znaky života, ako tlkot srdca, pulzovanie pupočníka alebo jednoznačný pohyb vôľou ovládateľných svalov, aj keď nebol prerušený pupočník alebo nebola porodená placenta.
(2)Pôrodom mŕtveho dieťaťa je jeho narodenie bez znakov života podľa odseku 1, ktorého
a)pôrodná hmotnosť je aspoň 500 g,
b)gestačný vek je aspoň 22 dovŕšených týždňov (154 dní), ak pôrodná hmotnosť nie je zistená, alebo
c)dĺžka od temena po pätu je aspoň 25 cm, ak pôrodná hmotnosť ani gestačný vek nie sú zistené.
(3)Potratom je
a)ukončenie tehotenstva, pri ktorom je plod, ktorý neprejavuje znaky života podľa odseku 1, samovoľne vypudený alebo vyňatý z tela matky a jeho
7
1.pôrodná hmotnosť je nižšia ako 500 g,
2.gestačný vek je kratší ako 22 dovŕšených týždňov (154 dní), ak pôrodná hmotnosť nie je zistená, alebo
3.dĺžka od temena po pätu je menej ako 25 cm, ak pôrodná hmotnosť ani gestačný vek nie sú zistené,
b)umelé prerušenie tehotenstva podľa osobitných predpisov,43)
c)ukončenie mimomaternicového tehotenstva,
d)z maternice vyňaté plodové vajce bez plodu, alebo tehotenská sliznica, ak histologicky preukázané zvyšky po potrate.
(4)Pri viacpočetnom tehotenstve sa potrat, pôrod živého dieťaťa a pôrod mŕtveho dieťaťa posudzuje pre každé dieťa osobitne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43 znie: 43) Zákon č. 73/1986 Zb., vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb. ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva.“.
Čl. III
Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 601/2003 Z. z., zákona č. 483/2004 Z. z., zákona č. 393/2007 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Oprávnená osoba
Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok, ak spĺňa podmienky podľa tohto zákona, je
a)plnoletá fyzická osoba, alebo
b)rodič, ktorý požiadal o vydanie potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu na pochovanie podľa osobitného predpisu.2)
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) § 3 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak ide o oprávnenú osobu podľa § 2 písm. b), podmienka podľa odseku 1 písm. c) sa neuplatňuje.“
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
3.V § 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o oprávnenú osobu podľa § 2 písm. b), nárok na príspevok si môže uplatniť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby.“.
Čl. IV
8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.