D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marián Viskupič a Jarmila Halgašová z poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita.
Cieľom predloženého návrhu zákona je dočasne na jeden rok (od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023) zaviesť zníženú daň z pridanej hodnoty na benzín a na plynový olej (známejší pod označením „nafta“) na úrovni 8%.
Navrhovaná zmena znamená zníženie nákladov pre občanov, keďže v dobe vysokej inflácie prudko rastú životné náklady. Zníženie dane z pridanej hodnoty je dočasným protiinflačným opatrením a pomôže širokým vrstvám obyvateľstva.
Predložený návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy na úrovni približne 150 mil. eur pri súčasných cenách palív; presná suma je závislá na vývoji cien pohonných hmôt počas budúceho roka. Tento negatívny vplyv by mal byť kompenzovaný daňovými príjmami z vládneho návrhu zákona prerokúvaným pod číslom parlamentnej tlače 1026. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie. Predložený návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv (lacnejší nákup pohonných hmôt pre obyvateľstvo). Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie. Návrh zákona nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona tiež nebude mať negatívny vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2023, podľa ktorého sa v období od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 uplatňuje na tovar uvedený v prílohe 7b sadzba dane vo výške 8 % zo základu dane. Zároveň sa stanovuje, že ustanovenie § 27 ods. 1, ktoré stanovuje všeobecnú sadzbu na úrovni 20%, sa v tomto období nepoužije.
K bodu 2
Navrhuje sa doplnenie prílohy 7b, ktorá obsahuje zoznam tovarov so sadzbou dane podľa § 85km; ide o prechodné ustanovenie, ktoré v prechodnom období od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 zavádza zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty na úrovni 8%.
K čl. II
Nadobudnutie účinnosti predloženého návrhu zákona sa navrhuje na 1. januára 2023.