NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z .... 2022,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 323/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 369/2018 Z. z., zákona č. 317/2019 Z. z., zákona č. 318/2019 Z. z., zákona č. 368/2019 Z. z., zákona č. 344/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z., zákona č. 346/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z. a zákona č. 222/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. Za § 85kl sa vkladá § 85km, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠85km
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2023
(1) Sadzba dane na tovar uvedený v odseku 2 je v období od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 8 % zo základu dane; ustanovenie § 27 ods. 1 sa v tomto období nepoužije.
(2) Sadza dane podľa odseku 1 sa vzťahuje na tovar uvedený v prílohe č. 7b.“.
2. Za prílohu č. 7a sa vkladá príloha č. 7b, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha č. 7bk zákonu č. 222/2004 Z. z.v znení zákona č. .../2022 Z. z.
ZOZNAM TOVAROV SO SADZBOU DANE PODĽA § 85km
Kód kombinovanej nomenklatúry
Opis tovaru
2710 12 41 2710 12 45 2710 12 49
motorový benzín
2710 19 43 2710 19 46 2710 19 47 2710 19 48 2710 20 112710 20 16 2710 20 19
plynový olej
“ “.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.