D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita.
Tento návrh sa predkladá súbežne s ďalšími návrhmi zákonov upravujúcimi oblasť daní a poplatkov. Tieto zákony v úhrne rozpočtovo neutrálne a nezvyšujú tak celkové daňovo-odvodové zaťaženie. Cieľom predložených návrhov je znížiť niektoré druhy daní a poplatkov pri zachovaní súčasnej výšky výberu daní a poplatkov; nevyhnutnou súčasťou predložených návrhov je preto aj zvýšenie, resp. valorizácia tých daní, ktoré sa dlhodobo nezvyšovali (daň z liehu), alebo kde je spoločensky žiaduce, aby bol príslušný segment trhu zdanený viac (internetové hazardné hry).
Predložený návrh zákona:
-mení spôsob výpočtu registračného poplatku za motorové vozidla tým, že do výpočtu zavádza parameter ekologickej prevádzky vozidla,
-zvyšuje odvod z výťažku niektorých internetových hazardných hier o 5 percentuálnych bodov.
Zmena spôsobu výpočtu registračných poplatkov za motorové vozidlá sleduje zavedenie ekologického aspektu pri registrácii vozidiel a prináša zvýhodnenie novších vozidiel, ktoré majú nižší vplyv na životné prostredie.
Súčasný stav registračných poplatkov bol zavedený 23. novembra 2016 zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 342/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Novelou zákona bol v položke č. 65 výpočet registračného poplatku doplnený o tabuľku č. 2 s koeficientom veku vozidla. Týmto spôsobom zaviedlo Slovensko výpočet registračného poplatku s parametrom, ktorý registračný poplatok zadefinoval ako formu majetkovej dane (je závislá od veku vozidla). Podľa pravidiel musí majetková daň zohľadňovať „hodnotu“ hnuteľného majetku (vozidla), ktorá s rastúcim vekom klesá. Zvolený prístup spôsobil, že Slovensko zvýhodňuje dovoz a registráciu starých a teda menej ekologických vozidiel a znevýhodňuje registráciu nových (teda ekologickejších) vozidiel. Iba dve krajiny (Malta a Slovensko) uplatňujú pri výpočte parameter vek vozidla a teda formu majetkovej dane. V súčasnej dobe teda 25 krajín zavedený registračný poplatok ako formu „vlastnosti výrobku“ t.j. kombinácia ekologických parametrov ako napr. CO2, hmotnosti vozidla, spotreby paliva a pod a nemajú zavedený parameter majetkovej dane (vek vozidla).
Predložený návrh zákona odstraňuje formu majetkovej dane (ruší sa koeficient veku vozidla) a zavádza výpočet registračného poplatku ako súčin výkonu a ekologického koeficientu vozidla (emisnej normy vozidla). Namiesto tabuľky č. 2 v položke 65 zákona č. 145/1995 Z. z. sa zavedie tabuľka ekologických parametrov vozidla previazaná na produkciu emisií CO2 (emisné triedy vozidla). Výpočet poplatku zostáva na princípe súčinu dvoch parametrov:
RP = Pkw x EKV
kde:
RP – výška poplatku,
Pkw sadzba poplatku za zápis vozidla v eurách podľa výkonu motora (prvá evidencia vozidla), ktorej hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1 - je to tzv. koeficient luxusu a nadštandardu,
EKV Ekologický koeficient vozidla. Vychádza z emisnej triedy vozidla ako parametra ekologickej prevádzky. V prípade, že parameter nie je známy, zvolí sa koeficient podľa dátumu prvej registrácie vozidla. Hodnota koeficientu ekologických parametrov vozidla (EKV) sa s rastúcou emisnou triedou (prísnejšími normami) znižuje. Zmena umožní Slovensku, aby rovnako ako v ostatných členských štátoch EÚ, výška registračného poplatku motivovala ku kúpe ekologických vozidiel. Zároveň občania zaplatia na registračných poplatkoch približne o 32 mil. eur menej. Zmena preto negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške 32 mil. eur.
Ustanovenia položky 65 „Oslobodenia“ a „Poznámky“ pre vybrané vozidlá a skupiny osôb v súčasnom znení zostávajú zachované.
Sledujúc záujem zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu je zrejmý priestor na zvýšenie sadzby odvodu z výťažku internetových hazardných hier, keďže tento segment v posledných rokoch výrazne rástol. Súčasný mechanizmus výpočtu odvodu sa ukázal ako správny, preto sa navrhuje zvýšenie sadzby bez zmeny štruktúry odvodov. Predpokladaný nárast príjmov pri zvýšení sadzby odvodu z 22% na 27% je približne 32 mil. eur ročne. Keďže sa nemení štruktúra odvodov, nie potrebné žiadne zásadné legislatívne zmeny, nie potrebné zmeny technológií a nezvyšuje sa ani administratívna náročnosť a to ani na strane Úradu pre reguláciu hazardných hier a ani na strane prevádzkovateľov hazardných hier.
V neposlednom rade je nutné vziať do úvahy i skutočnosť, že zdaňovanie internetových služieb je citlivou záležitosťou. Nesprávnym resp. nadmerným zdaňovaním by sa zaťažili práve v Slovenskej republike licencované subjekty, ktoré tu platia dane. Vytvoril by sa zvýšený tlak zo strany nelegálnych prevádzkovateľov internetových hier, ktorí sa zdaňovaniu (hlavne v internetovom prostredí) dokážu efektívne vyhnúť. Preto je kľúčové, aby legálni prevádzkovatelia zostali konkurencieschopní, a aby samotní hráči nezačali vyhľadávať internetové hry v zahraničí. Toto by mohlo mať dramatický neželaný dopad práve na mieru daňových výnosov, keďže hráči by svoje finančné prostriedky presunuli z legálnej ekonomiky na čierny trh.
Z uvedeného dôvodu zamýšľaný efekt zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu je možné docieliť práve zvýšením samotnej sadzby odvodu, avšak bez narušenia existujúcich mechanizmov výpočtu odvodov. Takto sa eliminujú zásadné riziká, ktoré by pri nesprávnom nastavení systému zdaňovania hazardu mohli spôsobiť presne opačný, ako zamýšľaný cieľ tejto právnej úpravy. Prijatie tohto zákona bude mať na prevádzkovateľov hazardných hier negatívny vplyv z pohľadu výšky ich zisku z prevádzky hazardných hier, avšak samotný systém z hľadiska transparentnosti a predikovateľnosti zostane zachovaný. Umožní prevádzkovateľom prichádzať s inovatívnymi riešeniami, tak aby zostali konkurencieschopní a nedochádzalo k odlivu hráčov do „šedej“ zóny. Odchod hráčov do „šedej“ zóny by mal negatívny vplyv aj na zdravie hráčov a znížila by sa tiež miera prevencie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, keďže by boli vystavení online hazardu bez akejkoľvek kontroly a ochrany.
Predložený návrh zákona bude mať negatívny vplyv (zmena spôsobu výpočtu registračných poplatkov) i pozitívny vplyv (zvýšenie odvodu z výťažku niektorých hazardných hier) na rozpočet verejnej správy. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude neutrálny). Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie. Návrh zákona nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti. Rovnako nebude mať návrh zákona žiadne sociálne vplyvy a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona tiež nebude mať vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa novela zákona o správnych poplatkoch. Navrhuje sa nový mechanizmus výpočtu správneho poplatku za zápis vozidla o evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov. Doterajší vzorec bol nastavený ako súčin hodnôt v tabuľke č. 1 s koeficientom uvedeným v tabuľke č. 2. Koeficient v tabuľke č. 2 bol viazaný na vek vozidla, pričom platila úmera, že čím staršie motorové vozidlo, tým nižší poplatok. Podľa novonavrhovanej úpravy sa koeficient veku vozidla nahrádza ekologickým koeficientom vozidla (EKV), ktorý sa odvíja od emisnej normy „Euro“, pričom podľa novej úpravy bude platiť úmera, že čím ekologickejšie motorové vozidlo, tým nižší správny poplatok. Pre motorové vozidlá, ktoré nemajú pridelenú emisnú normu, sa aplikuje stĺpec 2 a 3 (dátum prvej registrácie), ako to vyplýva z poznámky.
K čl. II
K bodom 1 až 7
Obsahom bodov 1 7 v čl. II je zvýšenie percentuálnej výšky odvodu z výťažku do štátneho rozpočtu za prevádzkovanie jednotlivých druhov hazardných hier a to zo súčasných 22 % na 27%. Navrhované zvýšenie prinesie dodatočné príjmy do štátneho rozpočtu a ich cieľom je vykrytie výpadku verejných financií spôsobeného znižovaním poplatkov v čl. I.
K bodu 8
Navrhuje sa štandardné prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa mesačné vyúčtovanie odvodov prevádzkovateľov hazardných hier za mesiac december 2022 vykoná podľa doterajšej úpravy.
K čl. III
Nadobudnutie účinnosti návrhu zákona sa navrhuje na 1. januára 2023.