D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti daní predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marián Viskupič, Jana Bittó Cigániková, Vladimír Ledecký a Vladimíra Marcinková.
Tento návrh sa predkladá súbežne s ďalšími návrhmi zákonov upravujúcimi oblasť daní a poplatkov. Tieto zákony v úhrne rozpočtovo neutrálne a nezvyšujú tak celkové daňovo-odvodové zaťaženie. Cieľom predložených návrhov je znížiť niektoré druhy daní a poplatkov pri zachovaní súčasnej výšky výberu daní a poplatkov; nevyhnutnou súčasťou predložených návrhov je preto aj zvýšenie, resp. valorizácia tých daní, ktoré sa dlhodobo nezvyšovali (daň z liehu), alebo kde je spoločensky žiaduce, aby bol príslušný segment trhu zdanený viac (internetové hazardné hry).
Predložený návrh zákona:
-znižuje daň z pridanej hodnoty na služby spojené s podávaním jedál a nápojov na 10%,
-valorizuje spotrebnú daň z liehu.
Predložený návrh zákona od 1.1.2023 trvalo znižuje sadzbu dane z pridanej hodnoty na úroveň 10% pre tieto služby. Gastronomické odvetvie bolo jedným z odvetví najviac zasiahnutých pandémiou COVID19. Reštaurácie, jedálne a pohostinstvá museli byť dlhodobo zatvorené a i počas lepších období mohli fungovať len v obmedzenom režime. V prvej vlne pandémie, počas marca a apríla 2020, ukazoval vývoj tržieb stravovacích zariadení zaznamenaných v eKase prepad o vyše 80%. Obmedzenia pohybu obyvateľstva z októbra spôsobili ďalší prepad tržieb cez eKasu o 70%. Tretia vlna pandémie a obmedzenia zavedené v druhej polovici roka 2021, gastro prevádzky de facto zatvorili. Podnikatelia v gastronómií stále čelia kríze i hrozbe núteného ukončenia podnikania. Zároveň sa prevádzkam zvýšili náklady spojené s dodržiavaním hygienických nariadení. V podstate bezprostredne po zlepšení epidemiologickej situácie, čelia prevádzky novej sérii problémov, ktorých spoločným menovateľom je inflácia.
I toto odvetvie však štát nevyhnutne potrebuje. Podnikatelia pôsobiaci v ňom umožňujú stravovanie občanov, vrátane veľmi dôležitého, dostupného, stravovania pre dôchodcov a sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, zabezpečujú stravovanie zamestnancov ostatných odvetví, ďalší sa zasa výrazným spôsobom podieľajú na servise, ktorý je poskytovaný turistom. Tento sektor tvorí významnú časť celkovej zamestnanosti obyvateľstva. Je v záujme štátu mať funkčné a prevádzkyschopné gastronomické podniky. Väčšina gastro prevádzok využila podporu štátu na udržanie zamestnanosti, ktorá však podľa názoru iniciatív v gastronómií nebola nedostatočná, a museli i napriek tomu pristúpiť k prepúšťaniu zamestnancov. Niektorí podnikatelia využili tiež odklad odvodov, preddavkov na daň a splátok úverov, čo však bolo len dočasné riešenie, ktoré oddialilo nevyhnutné ekonomické záťaže. Zníženie sadzby DPH predstavuje efektívny a adresný krok na pomoc týmto ťažko skúšaným podnikateľom. Zníženie cien dokáže prilákať väčší počet zákazníkov. Slovensko je jednou z mála krajín Európskej únie, ktoré stále uplatňujú základnú sadzbu DPH na stravovacie služby. So sadzbou 20% Slovensko štvrtú najvyššiu DPH na gastro služby v EÚ. Zníženú sadzbu DPH na reštauračné služby (5% 13%) aplikuje 19 štátov Európskej únie. Toto opatrenie je jedným z krokov odporúčaných Európskou komisiou pre členské štáty na elimináciu dopadov. Odhadovaný vplyv na rozpočet verejnej správy pre rok 2023 je 106,5 mil. eur
Navrhovaná valorizácia spotrebnej dane z liehu o 30% na sadzbu 1404 eur/hl vychádza z potreby navýšenia príjmov rozpočtu verejnej správy. Je odôvodnená tým, že posledné zvýšenie sadzby bolo ešte v roku 2009 a odvtedy stabilná sadzba nereflektuje postupnú infláciu. Pri stabilnom vývoji spotreby je predpoklad pozitívneho vplyvu na rozpočet verejnej správy na úrovni 86 mil. eur
Predložený návrh zákona bude mať negatívny (zníženie DPH v gastre) i pozitívny (zvýšenie spotrebnej dane z liehu) vplyv na rozpočet verejnej správy; celkový vplyv bude negatívny. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie (gastrosektor), ako aj pozitívne sociálne vplyvy. Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Rovnako nebude mať návrh zákona ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona tiež nebude mať vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa do zoznamu služieb so zníženou sadzbou dane z pridanej hodnoty zaradiť služby spojené s podávaním jedál a nápojov (tzv. gastroslužby). Zaradením tohto druhu služieb do tabuľky 7a dôjde k zníženiu DPH na gastroslužby z 20% na 10%. Uvedený krok eliminuje tlak na zvyšovanie cien v reštauráciách a vývarovniach spôsobených rastom cien potravinárskych surovín potrebných na prípravu varenej stravy. Gastroslužby tvoria nezanedbateľnú položku v osobných financiách väčšiny občanov; veľká časť pracujúcich počas pracovných dní konzumuje denné menu a služby vývarovní využíva čoraz viac dôchodcov. Výpadok rozpočtových príjmov sa odhaduje na úrovni 106,5 mil. eur.
K čl. II
Navrhuje sa zvýšenie spotrebnej dane z alkoholického nápoja o 30% - zo súčasných 1080 eur na 1404 eur. Spotrebná daň je vyjadrená ako pevná suma, pričom táto pevná suma sa od roku 2009 nezvyšovala a teda neodzrkadľuje rast inflácie za posledných 13 rokov. Zvýšenie o 30% je nižšie, ako je inflácia za uvedené časové obdobie.
K čl. III
Nadobudnutie účinnosti sa navrhuje na 1. januára 2023.