1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 433/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 226/2019 Z. z. a zákona č. 232/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa“.
2.V § 8 odsek 1 znie:
„(1) Prídavok je 50 eur mesačne. Suma podľa prvej vety sa zvýši
a)mesačne o sumu príspevku na financovanie voľnočasových aktivít podľa osobitného predpisu18db) od pozastavenia prístupu do konta dieťaťa do obnovenia prístupu do konta dieťaťa, najdlhšie do uzavretia konta dieťaťa podľa osobitného predpisu,18dc)
b)o 110 eur za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.18dd)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18dd znie:
18dd) § 19, § 20, § 157 ods. 3 a § 158 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.V § 8 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) sumu zvýšenia prídavku podľa odseku 1 písm. b),“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
4.V § 8 ods. 5 sa za slovo „vety“ vkladá čiarka a slová „suma zvýšenia prídavku podľa odseku 1 písm. b)“ a za slová „sumy prídavku“ sa vkladá čiarka a slová „sumy zvýšenia prídavku“.
Čl. II
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona
2
č. 592/2006 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 226/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z. a zákona č. 232/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o) zvýšenie prídavku na dieťa za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy, podľa osobitného predpisu.20)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
20) § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 600/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2022 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 269/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 107/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 ods. 4 sa za slová „dieťaťu výživné,“ vkladajú slová „náhradné výživné, na ktorého výplatu vznikol nárok z dôvodu, že dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok8) alebo z dôvodu, že úhrn súm sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi je nižší ako suma ustanovená osobitným predpisom,8a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 8a znejú:
8) § 2 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8a) § 2 ods. 1 písm. a) štvrtý bod zákona č. 201/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 10 ods. 1 sa za slovo „výživnom,“ vkladajú slová „konanie o náhradnom výživnom pre oprávnenú osobu, ktorej nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok8) alebo ktorej úhrn súm sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi je nižší ako suma ustanovená osobitným predpisom,8a)“.
3.V § 10 sa vypúšťa odsek 3.
Čl. IV
Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 66/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 420/2019 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 489/2021 Z. z. a zákona č. 107/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 10a ods. 1 a § 12 ods. 4 písm. b) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
2.V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Výživné pokázané úradu na základe rozhodnutia súdu o uložení povinnosti povinnej osobe poukazovať výživné pre oprávnenú osobu úradu,6) môže úrad previesť na samostatný účet úradu.“.
3
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2022 okrem čl. I bodov 1 a 2, čl. II a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, a čl. I bodov 3 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.