NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z .... 2022,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 180/2017 Z. z., zákona č. 270/2017 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 188/2019 Z. z, zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 492/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za §17d sa vkladá §17e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17e
Postup pri poskytnutí finančného príspevku na základe pokladničného dokladu z pokladnice e-kasa klient
(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytuje finančný príspevok za úhradu určených tovarov alebo služieb (ďalej len „príspevok“), ktoré boli dodané alebo poskytnuté fyzickej osobe registrovanej podľa odseku 3, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok (ďalej len „žiadateľ“), ak sú splnené tieto podmienky:
a) žiadateľ je evidovaný v registri obyvateľov Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu20c) a dovŕšil 18 rokov veku,
b) žiadateľ preukáže úhradu za dodanie tovarov alebo poskytnutie služieb pokladničným dokladom o prijatí tržby vyhotoveným pokladnicou e-kasa klient podľa § 8 a ak
2
1. nejde o úhradu faktúry alebo jej časti,
2. nie je pokladničným dokladom vyhotoveným po prekročení hraničnej doby odozvy (OFF-LINE DOKLAD) a
3. na základe toho istého pokladničného dokladu nebol uplatnený nárok na príspevok,
c) určený tovar alebo služba na vyhotovenom pokladničnom doklade jednoznačne označené,
d) tovar bol dodaný alebo služba bola poskytnutá na osobnú spotrebu.
(2) Príspevok poskytuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky prostredníctvom finančného riaditeľstva. Finančné riaditeľstvo na účely vyplatenia príspevku prevádzkuje mobilnú aplikáciu (ďalej len „aplikácia“), prostredníctvom ktorej registruje žiadateľa, overuje splnenie podmienok podľa odseku 1, eviduje údaje z pokladničného dokladu, na základe ktorého bol vyplatený príspevok, eviduje každého žiadateľa, ktorému bol vyplatený príspevok a vykonáva iné činnosti v súvislosti s vyplatením príspevku.
(3) Žiadateľ je na účely uplatnenia nároku na príspevok povinný sa zaregistrovať prostredníctvom aplikácie a udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu podľa odseku 7; podmienky registrácie, rozsah údajov potrebných na registráciu a spôsob registrácie zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.
(4) Žiadateľ uplatňuje nárok na príspevok vložením unikátneho identifikátora dokladu, ktorý bol pridelený systémom e-kasa vo forme QR kódu, do aplikácie, ak tento pokladničný doklad spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. b) a c).
(5) Ak podmienky podľa odsekov 1, 3 a 4 splnené a nevznikli odôvodnené pochybnosti o oprávnenosti uplatňovaného nároku na príspevok, finančné riaditeľstvo vyplatí žiadateľovi príspevok úhrnne do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom žiadateľ uplatnil nárok na príspevok. Ak vzniknú odôvodnené pochybnosti o oprávnenosti uplatňovaného nároku na príspevok, finančné riaditeľstvo oznámi túto skutočnosť žiadateľovi v lehote na vyplatenie príspevku podľa prvej vety; finančné riaditeľstvo vyplatí žiadateľovi príspevok do desiatich dní odo dňa zistenia oprávnenosti uplatňovaného nároku. Ak finančné riaditeľstvo zistí, že nárok na príspevok bol žiadateľom uplatnený úplne alebo sčasti neoprávnene, príspevok nevyplatí alebo ho vyplatí v oprávnenej výške do desiatich dní odo dňa jej zistenia; o tejto skutočnosti finančné riaditeľstvo žiadateľa upovedomí.
(6) Ak žiadateľ uplatňuje nárok na príspevok na základe pokladničného dokladu, ktorý nespĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), finančné riaditeľstvo o tejto skutočnosti informuje žiadateľa prostredníctvom aplikácie.
(7) Na účely registrácie žiadateľa, vyplatenia a kontroly oprávnenosti vyplatenia príspevku môže finančné riaditeľstvo získavať a spracovávať údaje o žiadateľovi v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a údaje o uplatnených pokladničných dokladoch podľa odseku 1 týmto žiadateľom, ktoré boli
3
získané podľa § 7a ods. 2 a § 8a. Údaje podľa prvej vety môže finančné riaditeľstvo sprístupniť daňovému úradu alebo colnému úradu na účely výkonu kontroly podľa odseku 8.
(8) Daňový úrad alebo colný úrad môže u žiadateľa vykonať kontrolu oprávnenosti vyplateného príspevku; na tento účel používa údaje získané od finančného riaditeľstva, ktoré je oprávnené vykonávať automatizované analytické posudzovanie rizikovosti žiadostí s využitím údajov získaných podľa odseku 7 a podľa § 7a ods. 2 a § 8a. Žiadateľ je povinný vrátiť každý príspevok, ktorý mu bol vyplatený v rozpore s podmienkami podľa odseku 1 na základe rozhodnutia vydaného daňovým úradom alebo colným úradom, ktorý zistil porušenie týchto podmienok. Ak bol žiadateľovi vyplatený príspevok na základe pokladničného dokladu, na ktorom bol spôsobom ustanoveným nariadením vlády podľa odseku 17 označený iný tovar alebo iná služba ako tovar alebo služba ustanovené týmto nariadením, sumu vyplateného príspevku za úhradu nesprávne označeného tovaru alebo služby je povinná vrátiť osoba, ktorej bol pridelený kód pokladnice e-kasa klient podľa § 7a ods. 1, na základe rozhodnutia vydaného daňovým úradom alebo colným úradom, ktorý túto skutočnosť zistil.
(9) Osoba, ktorej bolo doručené rozhodnutie podľa odseku 8, môže podať do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia námietku orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Námietka môže smerovať len proti výške sumy, ktorú je táto osoba povinná vrátiť. Podanie námietky odkladný účinok.
(10) O námietke rozhoduje orgán, ktorý vydal rozhodnutie, voči ktorému námietka smeruje, do 30 dní odo dňa jej doručenia; tento orgán napadnuté rozhodnutie v odôvodnených prípadoch zmení, inak námietku zamietne.
(11) Rozhodnutie o námietke nadobúda právoplatnosť jeho doručením osobe, ktorá námietku podala. Proti rozhodnutiu o námietke nie sú prípustné opravné prostriedky.
(12) Na vydanie rozhodnutia podľa odsekov 8 a 10, na výkon kontroly podľa odseku 8 a na vymáhanie neoprávnene vyplateného príspevku sa použije primerane daňový poriadok.
(13) Nárok na príspevok zaniká, ak jeho vyplatenie na účet žiadateľa uvedený pri registrácii podľa odseku 3 nie je možné.
(14) Poskytnutie príspevku sa považuje za podporu poskytovanú z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu.20d)
(15) Písomnosti podľa odsekov 5, 8 a 10 sa žiadateľovi doručujú na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii podľa odseku 3, pričom za deň doručenia sa považuje deň odoslania písomnosti.
(16) Ak osoba, ktorej bol pridelený kód pokladnice e-kasa klient podľa § 7a ods. 1, označí spôsobom ustanoveným nariadením vlády podľa odseku 17 tovar alebo službu iné, ako ustanovené týmto nariadením, daňový úrad alebo colný úrad, ktorý toto porušenie zistil, uloží tejto osobe pokutu do výšky 500 eur, a to aj opakovane; na uloženie pokuty sa vzťahuje daňový poriadok.
4
(17) Vláda nariadením ustanoví
a) tovary a služby, za úhradu ktorých sa poskytuje príspevok,
b) spôsob jednoznačného označenia tovarov a služieb podľa písmena a) na pokladničnom doklade,
c) výšku príspevku,
d) obdobie vyhotovovania pokladničných dokladov, na základe ktorých si možno uplatniť nárok na príspevok,
e) obdobie uplatňovania nároku na príspevok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20c a 20d znejú:
20c) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
20d)
§ 9 ods. 2 písm. j)
zákona č.
595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2022.