1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú do legislatívneho procesu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky .
Súčasná právna úprava neobsahuje žiadnu reguláciu tzv. nikotínových vrecúšok, ktorá predstavuje alternatívu k fajčeniu cigariet, pri ktorej sa predpokladá, že menej škodlivé. Stále sa však jedná o výrobky s obsahom nikotínu, ktorý je návykovou látkou a preto je potrebné vyplniť právnu medzeru s cieľom znížiť potenciálne zdravotné riziká a zabezpečiť ochranu mladistvých a detí.
Predmetný návrh zákona zavádza širokú úpravu, ktorej obsahom je najmä definícia nikotínových vrecúšok, ich uvádzanie na trh, regulácia zloženia vrecúšok, označovanie týchto výrobkov, zdravotné varovania, zber údajov, kontrola a sankcie za nedodržanie povinností zo strany výrobcu, dovozcu a distribútora.
Nová právna úprava sa zavádza po vzore úpravy elektronických cigariet a je plne v súlade napr. aj s reguláciou nikotínových vrecúšok v Českej republike.
Účelom navrhovanej právnej úpravy je takisto vytvoriť priestor pre zákonodarcu neskôr v ďalších legislatívnych krokoch upraviť aj zdaňovanie a ďalšiu potrebnú reguláciu na zabezpečenie ochrany zdravia a ochrany detí a mladistvých.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie , životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je plne v súlade s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa doplniť do zákona definíciu nikotínového vrecúška, ako výrobku obsahujúceho nikotín ale neobsahujúceho tabak ani geneticky modifikovaný tabak, pričom sa nespotrebúva počas horenia, neinhaluje sa, ale je určený na použitie cmúľaním, žuvaním alebo inak.
K bodu 2
Navrhuje sa za úpravu elektronických cigariet vložiť samostatnú novú úpravu nikotínových beztabakových vrecúšok, ktoré určia základný regulačný rámec fungovania týchto výrobkov na trhu. Zavádza sa povinnosť oznámenia uvedenia na trh a jeho náležitosti, požiadavky na obsah a zloženie výrobku ako aj označovanie spotrebiteľských balení vrátane zdravotného varovania. Výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bude mať povinnosť ročne poskytovať údaje o predajoch a iné súvisiace informácie, ktoré k dispozícii. Takisto bude musieť zaviesť systém na zber tzv. nežiadúcich účinkov a v prípadoch uvedených v zákone bude mať povinnosť uviesť výrobok do súladu so zákonom alebo stiahnuť výrobky z trhu. Nikotínové vrecúška bude zákonom zakázané predávať osobe mladšej ako 18 rokov.
K bodu 3
V súvislosti s novou právnou úpravou sa dopĺňa do zákona správny delikt za porušenie oznamovacích povinností, zákazu predaja, označovania nikotínových vrecúšok ako aj povinností súvisiacich so stiahnutím výrobku z trhu.
K bodu 4
V súvislosti s novou právnou úpravou sa dopĺňa do zákona správny delikt za nedodržanie požiadaviek na obsah a zloženie.
K bodu 5
V súvislosti s novou právnou úpravou sa dopĺňa do zákona správny delikt za nedodržanie oznamovacej povinnosti voči Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky a súčasne sa vypĺňa medzera v zákone, nakoľko takáto oznamovacia povinnosť sa doteraz nevzťahovala na elektronické cigarety.
K bodu 6
V súvislosti s novou právnou úpravou sa dopĺňa do zákona možnosť postihu za neposkytnutie požadovaných informácií za predchádzajúci kalendárny rok.
K bodu 7
Navrhujú sa prechodné obdobia na zosúladenie existujúcich výrobkov na trhu s novými zákonnými požiadavkami.
3
K Čl. II
K bodom 1 až 5
V súvislosti s novou právnou úpravou nikotínových vrecúšok v zákone č. 89/2016 Z. z. sa navrhuje doplniť potrebnú právnu úpravu aj do zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že k reštrikciám a sankciám súvisiacich s elektronickými cigaretami sa pridávajú aj nikotínové vrecúška.
K Čl. III
Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona od 1. januára 2023.
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
5
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
6
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií Slovenskej republiky a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.