NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ........... 2022,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2019 Z. z, sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 odsek 3 sa za písmeno q) vkladá nové písmeno r), ktoré znie:
„r) nikotínové vrecúško bez obsahu tabaku je výrobok, ktorý obsahuje nikotín a neobsahuje tabak alebo geneticky modifikovaný tabak, nespotrebúva sa počas procesu horenia ani inhalovaním a je určený na orálne použitie cmúľaním, žuvaním alebo inak,“.
Doterajšie písmená r) až ap) sa označujú ako písmená s) až ar).
2.Za § 15 sa vkladá nový § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku
(1) Výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný zaslať Slovenskej obchodnej inšpekcii oznámenie o každom výrobku, ktorý chce uviesť na trh. Toto oznámenie sa predkladá v elektronickej podobe najneskôr tri mesiace pred predpokladaným uvedením na trh. Nové oznámenie sa predkladá pri každej zmene nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku pri ktorej dochádza k zmene
údajov oznámených podľa ods. 2 písm. b) d), najneskôr jeden mesiac pred uvedením výrobku s takouto zmenou na trh.
(2) Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje
a) názov a kontaktné údaje výrobcu, dovozcu alebo distribútora,
b) zoznam všetkých zložiek obsiahnutých vo výrobku
c) dostupné toxikologické údaje týkajúce sa zložiek podľa písmena b), najmä vzhľadom na ich účinky na zdravie spotrebiteľov pri konzumácii a návykový účinok,
d) informácie o dávkach nikotínu a jeho vstrebávaní pri konzumácii za obvyklých alebo odôvodnene predvídateľných podmienok,
e) vyhlásenie, že výrobca, dovozca alebo distribútor je zodpovedný za kvalitu a bezpečnosť výrobku pri jeho uvedení na trh a pri používaní za obvyklých a odôvodnene predvídateľných podmienok a
f) plánovaný dátum uvedenia na trh.
(3) Výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný zabezpečiť, aby:
a) nikotínové vrecúško bez obsahu tabaku neobsahovalo nikotín v množstve viac ako 20 mg,
b) nikotínové vrecúško bez obsahu tabaku neobsahovalo prídavné látky uvedené v § 5 ods. 2,
c) sa pri výrobe zmesi obsahujúcej nikotín používali len zložky vysokej čistoty; iné látky ako zložky uvedené v zozname podľa odseku 2 písm. b) smú byť v zmesi obsahujúcej nikotín prítomné len v stopových množstvách, ak tieto stopové množstvá v procese výroby technicky nevyhnutné a
d) spotrebiteľské balenia nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku boli odolné voči manipulácii deťmi podľa medzinárodnej normy a voči neoprávnenej manipulácii.
(4) Výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný zabezpečiť, aby sa na spotrebiteľských baleniach a na akýchkoľvek vonkajších obaloch nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku:
a) uvádzal v zostupnom poradí zoznam všetkých zložiek nachádzajúcich sa vo výrobku podľa hmotnosti, pričom zložky, ktorých účelom je ochutenie výrobku, môžu byť súhrnne uvádzané pod označením „aróma“,
b) obsah nikotínu vo výrobku a obsah nikotínu v spotrebiteľskom balení,
c) číslo šarže,
d) odporúčanie, aby sa výrobok uchovával mimo dosahu detí,
e) neuvádzali prvky ani znaky ustanovené v § 11 okrem § 11 ods. 1 písm. a) a c) v súvislosti s informáciou o obsahu nikotínu a o arómach,
f) uvádzalo toto zdravotné varovanie: "Tento výrobok obsahuje nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou,
g) uvádzalo: „Zakazuje sa predaj osobám mladším ako 18 rokov."
(5) Zdravotné varovanie podľa odseku 4 písm. f):
a) sa nachádza na najväčšom povrchu spotrebiteľského balenia a každého vonkajšieho obalu,
b) pokrýva 30 % povrchu spotrebiteľského balenia a každého vonkajšieho obalu a
c) je vytlačené čiernym tučným písmom typu Helvetica na bielom podklade, bodová veľkosť písma musí byť taká, aby príslušný text zaberal čo najväčšiu časť plochy vyhradenej pre požadované varovanie.
(6) Výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný každoročne za predchádzajúci kalendárny rok do 30. júna predkladať ministerstvu:
a) komplexné údaje o objeme predaja podľa obchodnej značky a typu výrobku,
b) informácie o preferenciách rôznych skupín spotrebiteľov vrátane mladistvých, nefajčiarov a hlavných typov súčasných používateľov,
c) informácie o spôsobe predaja výrobkov a
d) prehľadné súhrny akýchkoľvek trhových prieskumov vykonaných v súvislosti s uvedenými skupinami vrátane ich prekladu do anglického jazyka.
(7) Výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný zabezpečiť systém na zber informácií o všetkých nepriaznivých účinkoch týchto výrobkov na ľudské zdravie, ak je podozrenie, že existujú.
(8) Ak sa výrobca, dovozca alebo distribútor domnieva, že nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku, ktoré v držbe a ktoré majú byť uvedené na trh alebo uvedené na trh, nie bezpečné, nemajú požadovanú kvalitu ani nezodpovedajú požiadavkám tohto zákona, bezodkladne prijme nápravné opatrenia, aby bol dotknutý výrobok uvedený do súladu s týmto zákonom alebo stiahnutý z trhu; bezodkladne povinní informovať Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky a poskytnúť jej podrobné informácie najmä o riziku pre ľudské zdravie a bezpečnosť a o všetkých prijatých nápravných opatreniach a o ich výsledkoch.
(9) Zakazuje sa predaj nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku osobám mladším ako 18 rokov.“.
3.V § 20 ods. 1 sa za písmeno j) vkladajú nové písmená k) a l), ktoré znejú:
„k) si nesplní oznamovacie povinnosti podľa § 15a ods. 1 a 2 alebo poruší povinnosť podľa § 15a ods. 4 a 5,
l) poruší zákaz predaja podľa § 15a ods. 9,“.
Doterajšie písmená k) a l) sa označujú ako písmená m) a n).
4.V § 20 ods. 2 písm. d) sa na pripájajú sa tieto slová: „alebo § 15a ods. 3.“.
5.V § 20 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) si nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 11 alebo § 15a ods. 8.“.
6.V § 20 odseku 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) oznamovacie povinnosti v oblasti nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku uvedených v § 15a ods. 6,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
7.Za § 21a sa vkladá nový § 21b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21b
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2023
(1) Oznámenia podľa § 15a ods. 1 vo vzťahu k výrobkom uvedeným na trh pred účinnosťou tohto zákona výrobcovia, dovozcovia alebo distribútori nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku povinní zaslať Slovenskej obchodnej inšpekcii najneskôr do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2) Spotrebiteľské balenie nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku vyrobené alebo uvedené na trh pred účinnosťou tohto zákona možno uvádzať na trh do 31.decembra 2023.“.
Čl. II
Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2005 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 87/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 142/2013 Z. z., zákona č. 241/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z. a zákona č. 249/2022 Z. z., sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 sa odsek 4 dopĺňa písmeno q), ktoré znie:
„q) nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku výrobky podľa osobitného predpisu.1ae)“.
Poznámka pod čiarkou k odkazu 1ae znie:
1ae) § 2 odsek 3 zákona č. 89/2016 Z. z. v znení zákona č. ..../2022 Z. z.“
2.§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov, elektronických cigariet a nikotínových vrecúšok
(1) Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov, elektronických cigariet a nikotínových vrecúšok
a) v predajniach potravín okrem predajní, ktoré majú na ich predaj vyčlenený samostatný priestor alebo stojan,
b) v predajniach s tovarom určeným predovšetkým pre deti,
c) v predškolských zariadeniach, na detských ihriskách, v základných školách, v stredných školách, v školských zariadeniach, na vysokých školách a v študentských domovoch,
d) v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb vrátane stánkov, bufetov a iných predajných miest, ktoré sa nachádzajú v týchto zariadeniach.
(2)Predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov, nikotínových vrecúšok a elektronických cigariet na diaľku je možný len v prípade, ak predajca používa systém overovania veku, pomocou ktorého možno v čase predaja overiť, či kupujúci spĺňa požiadavku minimálneho veku 18 rokov, a poskytne Slovenskej obchodnej inšpekcii podrobné informácie o systéme overovania veku a jeho fungovaní.
(3)Zakazuje sa predávať tabakové výrobky, výrobky, ktoré určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymové tabakové výrobky, elektronické cigarety a nikotínové vrecúška osobám mladším ako 18 rokov.
(4)Každý, kto predáva tabakové výrobky, výrobky, ktoré určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymové tabakové výrobky, elektronické cigarety a nikotínové vrecúška je povinný odoprieť ich predaj osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov.
(5) Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov, elektronických cigariet a nikotínových vrecúšok z automatov.“.
3.V § 7 ods. 4 sa za slová „bezdymové tabakové výrobky“ vkladá čiarka a slová „nikotínové vrecúška“.
4.V § 8 odseku 2 sa za slová „bezdymové tabakové výrobky“ vkladá čiarka a slová „nikotínové vrecúška“.
5.V § 11 ods. 1 písm. c) sa za slová „bezdymové tabakové výrobky“ vkladá čiarka a slová „nikotínové vrecúška“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.