Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Gábor GRENDEL, Anna ANDREJUVOVÁ a Kristián ČEKOVSKÝ.
Cieľom návrhu zákona je zaradenie Dňa obetí pandémie COVID-19 do zoznamu Pamätných dní, a to na 6. marca.
Pandémia COVID-19 zásadne ovplyvnila životy ľudí nielen na Slovensku, ale po celom svete. Najväčšiu traumu spôsobila rodinám, ktorým vzala ich blízkych. Počet obetí pandémie COVID-19 v celosvetovom meradle presiahol 6 miliónov. V Slovenskej republike ich bolo podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií viac ako 20 tisíc. Za každým číslom osudy konkrétnych ľudí. Ich pozostalí združení v Občianskom združení Skutočné obete sa usilujú o pripomenutie pamiatky svojich blízkych aj iniciatívou na schválenie Dňa obetí pandémie COVID-19 v zákone o štátnych sviatkoch, pričom ako dátum na určenie tohto pamätného dňa v kalendári navrhujú ustanoviť 6. marec, teda deň prvého potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19 na Slovensku.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na služby verejnej správy pre občana, na informatizáciu spoločnosti a ani žiadne sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K čl. 1
Cieľom navrhovanej zmeny je zaradenie Dňa obetí pandémie COVID-19 do zoznamu Pamätných dní, a to na 6. marca.
K čl. 2
Účinnosť sa navrhuje ustanoviť na 1. januára 2023.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Gábor GRENDEL, Anna ANDREJUVOVÁ a Kristián ČEKOVSKÝ
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií Slovenskej republiky a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.