NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
NÁVRH
skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
na prijatie uznesenia
týkajúceho sa ochrany slobody vierovyznania alebo presvedčenia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predkladajú: Návrh na uznesenie:
Anna Záborská, v. r. 1. Návrh uznesenia Národnej rady SR
2. Odôvodnenie
Marek Krajčí, v. r.
Peter Kremský, v .r.
Richard Vašečka, v. r.
Marcel Mihalik, v.r.
Radovan Marcinčin, .v. r.
Milan Vetrák, v. r.
Anna Andrejuvová, v. r.
Marek Šefčík, v.r.
Lucia Drábiková, v. r.
Peter Liba, v.r.
Ján Szollos, v. r.
Bratislava august 2022
2
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(návrh)
týkajúce sa ochrany slobody vierovyznania alebo presvedčenia
Národná rada Slovenskej republiky
Pohnutá správami o zabíjaní pre vieru a presvedčenie vo viacerých krajinách sveta;
Znepokojená rastúcim utláčaním pre vieru a presvedčenie v rôznych častiach sveta;
Motivovaná nedostatkom pozornosti pre ochranu slobody vierovyznania, presvedčenia
A.Vyhlasuje a potvrdzuje, že sloboda vierovyznania, presvedčenia a svedomia patrí medzi univerzálne základné neodňateľné ľudské práva a slobody, ktoré záväzné pre celé ľudstvo;
B.dôrazne sa ohradzuje voči tendenciám, ktoré spochybňujú dôležitosť slobody vierovyznania alebo presvedčenia ako univerzálnych, základných a neodňateľných ľudských práv a slobôd;
C.vyzýva na rešpektovanie slobody vierovyznania alebo presvedčenia v ich plnej šírke;
D.dôrazne odsudzuje akékoľvek násilie, fyzické či iné, ktoré je motivované nenávisťou na základe viery alebo presvedčenia iného;
E.so znepokojením poukazuje na rastúcu netoleranciu voči ľuďom inej viery, presvedčenia a názoru vychádzajúcu z iného ideového a hodnotového nastavenia;
F.vyzýva vládu Slovenskej republiky, Európsku úniu a medzinárodné organizácie, aby sa zasadzovali za:
-riadne vyhľadávanie, dokumentovanie a vyšetrenie všetkých obvinení zo zločinov motivovaných nenávisťou na základe viery alebo presvedčenia iného,
-okamžité prepustenie všetkých tých, ktorí väznení len z dôvodu ich vierovyznania či presvedčenia,
-pravidelné monitorovanie situácie v oblasti slobody náboženstva alebo presvedčenia a prijímanie opatrení v prospech trpiacich pre svoju vieru alebo presvedčenie,
-zavedenie efektívneho vzdelávania o slobode vierovyznania alebo presvedčenia na školách a o jej prospešnosti pre demokratickú spoločnosť,
-iniciovanie otvorenej verejnej debaty o dôležitosti slobody vierovyznania alebo presvedčenia ako jednej zo základných podmienok existencie demokratického a právneho štátu.
3
Odôvodnenie:
Svetové média prinášajú neustále informácie o prenasledovaní z dôvodu vierovyznania alebo presvedčenia. Zhoršujúcu sa tendenciu v ochrane slobody vierovyznania a presvedčenia potvrdzujú správy medzinárodných organizácií ako je Správa osobitného spravodajcu OSN pre slobodu náboženského vyznania a viery, vládnych inštitúcií ako je Ministerstvo zahraničných veci Spojených štátov amerických, osobitného vyslanca vlády Spolkovej republiky Nemecko pre náboženskú slobodu, správy medzinárodných mimovládnych organizácií ako sú ACN, Open doors a mnohé iné.
Podľa týchto správ je situácia v dodržiavaní práv vyplývajúcich zo slobody vierovyznania a presvedčenia alarmujúca a zhoršuje sa.
Táto situácia bola osobitne zdôraznená v ostatnom období, keď došlo k násilnej smrti žien a dievčat pre ich vierovyznanie alebo presvedčenie. Pripomeňme ukameňovanie Deborah Yakubu v meste Sokoto, na severe Nigérie alebo zastrelenie Pooja Kumari pre vzdorovanie násilnej konverzii.