1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1;)
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z. z.“)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona č. 281/2015 Z. z.“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
Účel
Účelom tejto smernice je ustanovenie rámca boja proti diskriminácii na základe rasy alebo etnického pôvodu, so zámerom uplatniť zásady rovnakého zaobchádzania v členských štátoch.
N
Zákon č. 281/2015 Z. z.
+
Čl. I – novely zákony č. 281/2015 Z.z.
Č: I
§ 4
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
O: 5
O: 6
(1) Služobný úrad je povinný zaobchádzať s občanom a profesionálnym vojakom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom,4) najmä ak ide o podmienky prijatia do štátnej služby, podmienky výkonu štátnej služby, odmeňovanie a iné plnenie peňažnej hodnoty a nepeňažnej hodnoty poskytované v súvislosti s výkonom štátnej služby, vzdelávanie a skončenie štátnej služby.
4) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
(2) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia občana a profesionálneho vojaka z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasového pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, povinností k rodine, farby pleti,
Ú
2
Čl. I – novely zákony č. 281/2015 Z.z.
§ 4a
O: 1
O: 2
O: 3
jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.5)
5)§ 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(3) Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo štátnej služby musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na ujmu druhého.
(4) Občan pri prijímaní do štátnej služby alebo profesionálny vojak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, sa môže domáhať ochrany v služobnom úrade alebo na súde.4)
4) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
(5) Služobný úrad alebo veliteľ nesmie profesionálneho vojaka žiadnym spôsobom postihovať alebo znevýhodňovať preto, že sa zákonným spôsobom domáha svojich práv vyplývajúcich z výkonu štátnej služby alebo z uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania.
(6) Služobný úrad zabezpečí oboznámenie občana a profesionálneho vojaka s ustanoveniami o zákaze diskriminácie podľa odsekov 1 až 5.
(1) Vojenský ombudsman chráni základné práva a slobody profesionálnych vojakov pred ich porušovaním pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov uvedených v odseku 2, ktoré v mene štátu konajú a rozhodujú vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru
3
§ 4c
O: 1
O: 2
O: 3
profesionálneho vojaka podľa tohto zákona a v právnych vzťahoch súvisiacich so štátnou službou profesionálneho vojaka podľa osobitných predpisov.5a)
(2) Pôsobnosť vojenského ombudsmana sa vzťahuje na
a)hlavný služobný úrad,
b)služobný úrad a služobný úrad podľa osobitného predpisu5b) okrem služobného úradu, ktorým je Vojenské spravodajstvo,
c)veliteľa v pôsobnosti služobného úradu podľa písmena b),
d)Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia vo veciach týkajúcich sa konania o dávkach úrazového zabezpečenia a poskytovania služieb sociálneho zabezpečenia počas trvania štátnej služby profesionálneho vojaka,5c)
e)Vojenskú políciu pri plnení úloh podľa osobitného predpisu.5d)
(3) Pôsobnosť vojenského ombudsmana sa nevzťahuje na rozhodovacie právomoci poverených príslušníkov Vojenskej polície v konaní o trestných činoch profesionálnych vojakov vedenom podľa osobitného predpisu.5e)
5a) Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5b)§ 80 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5c)§ 5 až 24, § 69 a 70 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5d)§ 3 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
5e)§ 10 ods. 7 písm. e) a § 202 ods. 2 Trestného poriadku.
(1) Vojenský ombudsman prešetruje podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy.
4
O: 4
O: 5
O: 6
(2) Na vojenského ombudsmana sa môže obrátiť každý profesionálny vojak, ktorý sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov podľa § 4a ods. 2 boli porušené jeho základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu. Na vojenského ombudsmana sa z rovnakého dôvodu môže obrátiť aj občan, ktorého služobný pomer sa skončil podľa § 94 ods. 6, a to v lehote do šiestich mesiacov odo dňa doručenia personálneho rozkazu o prepustení.
(3) Ak sa profesionálny vojak domnieva, že jeho základné práva a slobody porušil niektorý zo subjektov podľa § 4a ods. 2 vydaním rozhodnutia v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu, môže sa na vojenského ombudsmana obrátiť po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(4) Ak sa profesionálny vojak domnieva, že jeho základné práva a slobody porušil veliteľ vydaním vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu na vykonávanie štátnej služby alebo v súvislosti s jej výkonom alebo nečinnosťou v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu, môže sa na vojenského ombudsmana obrátiť po uplatnení postupu podľa § 132 ods. 3 a 5 alebo § 133 ods. 1 písm. h).
(5) Vojenský ombudsman neprešetruje podnety, ktoré podľa obsahu podaním, na základe ktorého sa začína konanie vo veciach správnych alebo súdnych, opravným prostriedkom podľa predpisov o konaní vo veciach správnych alebo súdnych, žalobou alebo opravným prostriedkom v správnom súdnictve, ústavnou sťažnosťou, podnetom na vykonanie kontroly v štátnej správe podľa osobitného predpisu,5h) sťažnosťou,5i) petíciou,5j) oznámením alebo kvalifikovaným oznámením vo veciach protispoločenskej činnosti podľa osobitného predpisu5k) alebo podnetom na prešetrenie
5
§ 4d
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
O: 5
postupu orgánov zodpovedných za výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a inšpekcie práce podľa osobitných predpisov.5l)
5h)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
5i)§ 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
5j)§ 1 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
5k)§ 2 písm. b) a c) zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5l)Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(6) Vojenský ombudsman môže v rámci svojej pôsobnosti podľa § 4a ods. 2 z vlastnej iniciatívy prešetriť podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, ak na ich základe dospeje k záveru, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov podľa § 4a ods. 2 boli porušené základné práva a slobody profesionálneho vojaka v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu. Na prešetrovanie podľa prvej vety sa primerane použijú ustanovenia § 4d až 4f.
(1) Vojenský ombudsman podnet profesionálneho vojaka alebo občana podľa § 4c ods. 2 druhej vety (ďalej len „podávateľ podnetu“) preskúma v lehote do 15 pracovných dní od jeho doručenia.
(2) Vojenský ombudsman začne prešetrovanie
6
O: 6
podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu, ak po preskúmaní podnetu podľa odseku 1 dospeje k záveru, že podozrenia z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu dôvodné. O začatí prešetrovania podľa prvej vety vojenský ombudsman podávateľa podnetu upovedomí doručením písomného oznámenia.
(3) Vojenský ombudsman podnet odloží, ak
a)po preskúmaní podnetu podľa odseku 1 dospeje k záveru, že podozrenia z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu nie sú dôvodné,
b)vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do jeho pôsobnosti,
c)ide o podnet, ktorý podľa § 4c ods. 5 nie je oprávnený prešetriť,
d)podávateľ podnetu nedodrží postup podľa § 4c ods. 3 a 4;
e)vec, ktorej sa podnet týka, preskúmava alebo už preskúmala prokuratúra,
f)vo veci, ktorej sa podnet týka, koná alebo rozhoduje príslušný orgán verejnej správy alebo iný orgán verejnej moci, ktorý nepatrí do jeho pôsobnosti, alebo o veci, ktorej sa podnet týka, rozhodol príslušný orgán verejnej správy alebo iný orgán verejnej moci, ktorý nepatrí do jeho pôsobnosti,
g)pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu vyšlo najavo, že základné práva a slobody podávateľa podnetu neboli porušené,
h)podávateľ podnetu vezme svoj podnet späť alebo oznámi, že na ďalšom prešetrovaní podozrení z porušenia jeho základných práv a slobôd netrvá,
i)ide o opakovaný podnet toho istého podávateľa podnetu, v tej istej veci, ak v ňom neuvádza nové skutočnosti,
j)ide o podnet, ktorý je anonymný.
(4) O odložení podnetu a o dôvodoch jeho odloženia vojenský ombudsman upovedomí
7
§ 4e
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
podávateľa podnetu doručením písomného oznámenia; to neplatí, ak ide o podnet, ktorý je anonymný. Ak vojenský ombudsman podnet odloží z dôvodov podľa odseku 3 písm. b) a c), písomné oznámenie podľa prvej vety obsahuje aj poučenie o správnom postupe.
(5) Ak podávateľ podnetu požiada vojenského ombudsmana o utajenie svojej totožnosti, alebo ak je utajenie totožnosti v záujme prešetrenia podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu, vojenský ombudsman pri vykonávaní procesných úkonov postupuje len na základe odpisu podnetu, v ktorom sa neuvádzajú osobné údaje.5m) Každý zúčastnený na prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu, komu je totožnosť podávateľa podnetu známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.
5m)§ 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(6) Ak podávateľ podnetu požiada o utajenie svojej totožnosti, ale charakter prešetrovaných podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu neumožňuje vybavenie podnetu bez uvedenia niektorého z osobných údajov, vojenský ombudsman podávateľa podnetu o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomí. Vojenský ombudsman zároveň podávateľa podnetu upovedomí o tom, že v prešetrovaní podozrení z porušenia jeho základných práv a slobôd sa bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením určitého potrebného údaja o svojej osobe.
(1) Pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov je vojenský ombudsman oprávnený
a)vstupovať do objektov a priestorov subjektov podľa § 4a ods. 2,
8
O: 5
O: 6
O: 7
b)vyžadovať od subjektov podľa § 4a ods. 2 poskytnutie spisov a dokladov, ako aj vysvetlenie k veci, ktorej sa podnet týka, a to aj ak osobitný predpis obmedzuje právo nahliadať do spisov len vymedzenému okruhu subjektov,5n)
c)klásť otázky profesionálnym vojakom a zamestnancom subjektov podľa § 4a ods. 2,
d)hovoriť aj bez prítomnosti iných osôb s podávateľom podnetu alebo osobou, ktorú podávateľ podnetu označil ako osobu, ktorá sa môže k veci vyjadriť.
5n)§ 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
(2) Subjekt podľa § 4a ods. 2 je povinný na žiadosť vojenského ombudsmana
a)poskytnúť mu informácie a vysvetlenia,
b)umožniť mu nahliadnutie do spisu alebo mu spis zapožičať,
c)predložiť mu písomné stanovisko ku skutkovým a k právnym otázkam prešetrovanej veci,
d)vysporiadať sa s dôkazmi, ktoré navrhne,
e)vykonať opatrenia, ktoré navrhne pri ich nečinnosti, ak vykonanie takých opatrení vyplýva zo zákona alebo z iného všeobecne záväzného právneho predpisu.
(3) Subjekt podľa § 4a ods. 2 je povinný umožniť vojenskému ombudsmanovi využiť oprávnenia podľa odseku 1 a vyhovieť žiadosti vojenského ombudsmana podľa odseku 2 písm. a) a b) bezodkladne a vyhovieť žiadosti vojenského ombudsmana podľa odseku 2 písm. c) e) do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia; tým nie dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.5o) Vojenský ombudsman môže na žiadosť subjektu podľa § 4a ods. 2 predĺžiť lehotu na splnenie povinností podľa odseku 2 písm. c) e) o desať pracovných dní. Lehota na prešetrenie podozrení z porušenia základných práv a slobôd
9
profesionálnych vojakov počas plnenia povinností podľa odseku 2 písm. c) až e) neplynie.
5o)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(4) Ak subjekt podľa § 4a ods. 2 nevyhovie žiadosti vojenského ombudsmana podľa odseku 2, vojenský ombudsman túto skutočnosť oznámi ministrovi. Týmto nie je dotknuté ustanovenie odseku 7.
(5) Minister po doručení oznámenia podľa odseku 4 v primeranej lehote rozhodne o ďalšom postupe a oznámi vojenskému ombudsmanovi opatrenia, ktoré vo veci prijal.
(6) Ak vojenský ombudsman môže procesný úkon vykonať len s ťažkosťami alebo ak je to účelné z iných dôvodov, je oprávnený písomne poveriť jeho vykonaním podriadeného štátneho zamestnanca. Poverený štátny zamestnanec pri vykonávaní procesného úkonu oprávnenia a povinnosti v rozsahu podľa odsekov 1, 3 a 4. Subjekty podľa § 4a ods. 2 poverenému štátnemu zamestnancovi povinné poskytnúť súčinnosť v rozsahu podľa odsekov 2 a 3.
(7) Ustanovením § 4c ods. 2 nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného predpisu.5p) Pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov, ktoré súvisia s plnením úloh podľa osobitného predpisu,5q) môže Vojenské spravodajstvo poskytnúť vojenskému ombudsmanovi súčinnosť, ak tým nedôjde k ohrozeniu plnenia konkrétnej úlohy Vojenského spravodajstva alebo k odhaleniu jeho zdrojov, prostriedkov, totožnosti jeho príslušníkov alebo osôb konajúcich v jeho prospech, alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce.
10
4f
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
O: 5
5p)§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5q)§ 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(1) Vojenský ombudsman je povinný prešetriť podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov v lehote do 30 pracovných dní odo dňa začatia prešetrovania podľa § 4d ods. 2. Vo zvlášť zložitých prípadoch môže vojenský ombudsman túto lehotu predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní, o čom podávateľa podnetu bezodkladne upovedomí.
(2) Vojenský ombudsman je povinný poskytnúť podávateľovi podnetu na jeho žiadosť informácie o stave prešetrovania podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov vedeného v jeho veci.
(3) Ak pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu vojenský ombudsman dospeje k záveru, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov podľa § 4a ods. 2 boli porušené základné práva a slobody podávateľa podnetu v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu, vojenský ombudsman
a)postúpi vec na vybavenie príslušnému prokurátorovi5r) alebo urobí iné vhodné opatrenie na nápravu zisteného protiprávneho stavu,5s)
b)podá ministrovi návrh na prijatie iných primeraných opatrení na odstránenie zisteného protiprávneho stavu alebo iných nedostatkov.
5r)§ 20 až 36b zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
5s)§ 62 až 68 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
(4) O spôsobe ukončenia prešetrovania podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov podľa odseku 3 vojenský
11
ombudsman upovedomí podávateľa podnetu, dotknutý subjekt podľa § 4a ods. 2 a ministra doručením písomného oznámenia.
(5) Na doručovanie písomností podávateľovi podnetu v súvislosti s prešetrovaním podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov sa primerane vzťahuje § 218.
Č: 7
O: 1
Ochrana práv
1. Členské štáty zabezpečia, aby súdne a/alebo správne konania, prípadne vrátane zmierovacích konaní smerujúcich k dodržiavaniu povinností podľa tejto smernice boli k dispozícii všetkým osobám, ktoré sa cítia poškodené nedodržiavaním zásady rovnakého zaobchádzania, dokonca aj vtedy, keď sa vzťahy, v ktorých malo dôjsť k diskriminácii, už skončili.
N
Zákon č. 281/2015 Z.z.
+
Čl. I – novely zákona č. 281/2015 Z. z.
Čl. I – novely zákona č. 281/2015 Z. z.
Č. I
§ 4
O: 4
§ 4a
O: 1
O: 2
O: 3
(4) Občan pri prijímaní do štátnej služby alebo profesionálny vojak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, sa môže domáhať ochrany v služobnom úrade alebo na súde.4)
4) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
(1) Vojenský ombudsman chráni základné práva a slobody profesionálnych vojakov pred ich porušovaním pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov uvedených v odseku 2, ktoré v mene štátu konajú a rozhodujú vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho vojaka podľa tohto zákona a v právnych vzťahoch súvisiacich so štátnou službou profesionálneho vojaka podľa osobitných predpisov.5a)
(2) Pôsobnosť vojenského ombudsmana sa vzťahuje na
a)hlavný služobný úrad,
b)služobný úrad a služobný úrad podľa osobitného predpisu5b) okrem služobného úradu, ktorým je Vojenské spravodajstvo,
c)veliteľa v pôsobnosti služobného úradu podľa písmena b),
d)Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia vo veciach týkajúcich sa konania o dávkach úrazového zabezpečenia a poskytovania služieb
Ú
12
§ 4c
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
O: 5
O: 6
sociálneho zabezpečenia počas trvania štátnej služby profesionálneho vojaka,5c)
e)Vojenskú políciu pri plnení úloh podľa osobitného predpisu.5d)
(3) Pôsobnosť vojenského ombudsmana sa nevzťahuje na rozhodovacie právomoci poverených príslušníkov Vojenskej polície v konaní o trestných činoch profesionálnych vojakov vedenom podľa osobitného predpisu.5e)
5a) Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5b)§ 80 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5c)§ 5 až 24, § 69 a 70 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5d)§ 3 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
5e)§ 10 ods. 7 písm. e) a § 202 ods. 2 Trestného poriadku.
(1) Vojenský ombudsman prešetruje podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy.
(2) Na vojenského ombudsmana sa môže obrátiť každý profesionálny vojak, ktorý sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov podľa § 4a ods. 2 boli porušené jeho základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu. Na vojenského ombudsmana sa z rovnakého dôvodu môže obrátiť aj občan, ktorého služobný pomer sa skončil podľa § 94 ods. 6, a to v lehote do šiestich mesiacov odo dňa doručenia personálneho rozkazu o prepustení.
(3) Ak sa profesionálny vojak domnieva, že jeho základné práva a slobody porušil niektorý zo subjektov podľa § 4a ods. 2 vydaním rozhodnutia v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi
13
demokratického a právneho štátu, môže sa na vojenského ombudsmana obrátiť po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(4) Ak sa profesionálny vojak domnieva, že jeho základné práva a slobody porušil veliteľ vydaním vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu na vykonávanie štátnej služby alebo v súvislosti s jej výkonom alebo nečinnosťou v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu, môže sa na vojenského ombudsmana obrátiť po uplatnení postupu podľa § 132 ods. 3 a 5 alebo § 133 ods. 1 písm. h).
(5) Vojenský ombudsman neprešetruje podnety, ktoré podľa obsahu podaním, na základe ktorého sa začína konanie vo veciach správnych alebo súdnych, opravným prostriedkom podľa predpisov o konaní vo veciach správnych alebo súdnych, žalobou alebo opravným prostriedkom v správnom súdnictve, ústavnou sťažnosťou, podnetom na vykonanie kontroly v štátnej správe podľa osobitného predpisu,5h) sťažnosťou,5i) petíciou,5j) oznámením alebo kvalifikovaným oznámením vo veciach protispoločenskej činnosti podľa osobitného predpisu5k) alebo podnetom na prešetrenie postupu orgánov zodpovedných za výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a inšpekcie práce podľa osobitných predpisov.5l)
5h)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
5i)§ 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
5j)§ 1 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
5k)§ 2 písm. b) a c) zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5l)Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
14
§ 4d
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
O: 5
O: 6
neskorších predpisov.
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(6) Vojenský ombudsman môže v rámci svojej pôsobnosti podľa § 4a ods. 2 z vlastnej iniciatívy prešetriť podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, ak na ich základe dospeje k záveru, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov podľa § 4a ods. 2 boli porušené základné práva a slobody profesionálneho vojaka v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu. Na prešetrovanie podľa prvej vety sa primerane použijú ustanovenia § 4d až 4f.
(1) Vojenský ombudsman podnet profesionálneho vojaka alebo občana podľa § 4c ods. 2 druhej vety (ďalej len „podávateľ podnetu“) preskúma v lehote do 15 pracovných dní od jeho doručenia.
(2) Vojenský ombudsman začne prešetrovanie podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu, ak po preskúmaní podnetu podľa odseku 1 dospeje k záveru, že podozrenia z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu dôvodné. O začatí prešetrovania podľa prvej vety vojenský ombudsman podávateľa podnetu upovedomí doručením písomného oznámenia.
(3) Vojenský ombudsman podnet odloží, ak
a)po preskúmaní podnetu podľa odseku 1 dospeje k záveru, že podozrenia z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu nie sú dôvodné,
b)vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do jeho pôsobnosti,
c)ide o podnet, ktorý podľa § 4c ods. 5 nie je
15
oprávnený prešetriť,
d)podávateľ podnetu nedodrží postup podľa § 4c ods. 3 a 4;
e)vec, ktorej sa podnet týka, preskúmava alebo už preskúmala prokuratúra,
f)vo veci, ktorej sa podnet týka, koná alebo rozhoduje príslušný orgán verejnej správy alebo iný orgán verejnej moci, ktorý nepatrí do jeho pôsobnosti, alebo o veci, ktorej sa podnet týka, rozhodol príslušný orgán verejnej správy alebo iný orgán verejnej moci, ktorý nepatrí do jeho pôsobnosti,
g)pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu vyšlo najavo, že základné práva a slobody podávateľa podnetu neboli porušené,
h)podávateľ podnetu vezme svoj podnet späť alebo oznámi, že na ďalšom prešetrovaní podozrení z porušenia jeho základných práv a slobôd netrvá,
i)ide o opakovaný podnet toho istého podávateľa podnetu, v tej istej veci, ak v ňom neuvádza nové skutočnosti,
j)ide o podnet, ktorý je anonymný.
(4) O odložení podnetu a o dôvodoch jeho odloženia vojenský ombudsman upovedomí podávateľa podnetu doručením písomného oznámenia; to neplatí, ak ide o podnet, ktorý je anonymný. Ak vojenský ombudsman podnet odloží z dôvodov podľa odseku 3 písm. b) a c), písomné oznámenie podľa prvej vety obsahuje aj poučenie o správnom postupe.
(5) Ak podávateľ podnetu požiada vojenského ombudsmana o utajenie svojej totožnosti, alebo ak je utajenie totožnosti v záujme prešetrenia podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu, vojenský ombudsman pri vykonávaní procesných úkonov postupuje len na základe odpisu podnetu, v ktorom sa neuvádzajú osobné údaje.5m) Každý zúčastnený na prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu, komu je
16
§ 4e
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
O: 5
O: 6
O: 7
totožnosť podávateľa podnetu známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.
5m)§ 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(6) Ak podávateľ podnetu požiada o utajenie svojej totožnosti, ale charakter prešetrovaných podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu neumožňuje vybavenie podnetu bez uvedenia niektorého z osobných údajov, vojenský ombudsman podávateľa podnetu o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomí. Vojenský ombudsman zároveň podávateľa podnetu upovedomí o tom, že v prešetrovaní podozrení z porušenia jeho základných práv a slobôd sa bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením určitého potrebného údaja o svojej osobe.
(1) Pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov je vojenský ombudsman oprávnený
a)vstupovať do objektov a priestorov subjektov podľa § 4a ods. 2,
b)vyžadovať od subjektov podľa § 4a ods. 2 poskytnutie spisov a dokladov, ako aj vysvetlenie k veci, ktorej sa podnet týka, a to aj ak osobitný predpis obmedzuje právo nahliadať do spisov len vymedzenému okruhu subjektov,5n)
c)klásť otázky profesionálnym vojakom a zamestnancom subjektov podľa § 4a ods. 2,
d)hovoriť aj bez prítomnosti iných osôb s podávateľom podnetu alebo osobou, ktorú podávateľ podnetu označil ako osobu, ktorá sa môže k veci vyjadriť.
5n)§ 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
(2) Subjekt podľa § 4a ods. 2 je povinný na
17
žiadosť vojenského ombudsmana
a)poskytnúť mu informácie a vysvetlenia,
b)umožniť mu nahliadnutie do spisu alebo mu spis zapožičať,
c)predložiť mu písomné stanovisko ku skutkovým a k právnym otázkam prešetrovanej veci,
d)vysporiadať sa s dôkazmi, ktoré navrhne,
e)vykonať opatrenia, ktoré navrhne pri ich nečinnosti, ak vykonanie takých opatrení vyplýva zo zákona alebo z iného všeobecne záväzného právneho predpisu.
(3) Subjekt podľa § 4a ods. 2 je povinný umožniť vojenskému ombudsmanovi využiť oprávnenia podľa odseku 1 a vyhovieť žiadosti vojenského ombudsmana podľa odseku 2 písm. a) a b) bezodkladne a vyhovieť žiadosti vojenského ombudsmana podľa odseku 2 písm. c) e) do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia; tým nie dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.5o) Vojenský ombudsman môže na žiadosť subjektu podľa § 4a ods. 2 predĺžiť lehotu na splnenie povinností podľa odseku 2 písm. c) e) o desať pracovných dní. Lehota na prešetrenie podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov počas plnenia povinností podľa odseku 2 písm. c) až e) neplynie.
5o)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(4) Ak subjekt podľa § 4a ods. 2 nevyhovie žiadosti vojenského ombudsmana podľa odseku 2, vojenský ombudsman túto skutočnosť oznámi ministrovi. Týmto nie je dotknuté ustanovenie odseku 7.
(5) Minister po doručení oznámenia podľa odseku 4 v primeranej lehote rozhodne o ďalšom postupe a oznámi vojenskému ombudsmanovi
18
4f
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
O: 5
opatrenia, ktoré vo veci prijal.
(6) Ak vojenský ombudsman môže procesný úkon vykonať len s ťažkosťami alebo ak je to účelné z iných dôvodov, je oprávnený písomne poveriť jeho vykonaním podriadeného štátneho zamestnanca. Poverený štátny zamestnanec pri vykonávaní procesného úkonu oprávnenia a povinnosti v rozsahu podľa odsekov 1, 3 a 4. Subjekty podľa § 4a ods. 2 poverenému štátnemu zamestnancovi povinné poskytnúť súčinnosť v rozsahu podľa odsekov 2 a 3.
(7) Ustanovením § 4c ods. 2 nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného predpisu.5p) Pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov, ktoré súvisia s plnením úloh podľa osobitného predpisu,5q) môže Vojenské spravodajstvo poskytnúť vojenskému ombudsmanovi súčinnosť, ak tým nedôjde k ohrozeniu plnenia konkrétnej úlohy Vojenského spravodajstva alebo k odhaleniu jeho zdrojov, prostriedkov, totožnosti jeho príslušníkov alebo osôb konajúcich v jeho prospech, alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce.
5p)§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5q)§ 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(1) Vojenský ombudsman je povinný prešetriť podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov v lehote do 30 pracovných dní odo dňa začatia prešetrovania podľa § 4d ods. 2. Vo zvlášť zložitých prípadoch môže vojenský ombudsman túto lehotu predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní, o čom podávateľa podnetu bezodkladne upovedomí.
(2) Vojenský ombudsman je povinný poskytnúť podávateľovi podnetu na jeho žiadosť informácie o stave prešetrovania podozrení
19
z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov vedeného v jeho veci.
(3) Ak pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu vojenský ombudsman dospeje k záveru, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov podľa § 4a ods. 2 boli porušené základné práva a slobody podávateľa podnetu v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu, vojenský ombudsman
a)postúpi vec na vybavenie príslušnému prokurátorovi5r) alebo urobí iné vhodné opatrenie na nápravu zisteného protiprávneho stavu,5s)
b)podá ministrovi návrh na prijatie iných primeraných opatrení na odstránenie zisteného protiprávneho stavu alebo iných nedostatkov.
5r)§ 20 až 36b zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
5s)§ 62 až 68 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
(4) O spôsobe ukončenia prešetrovania podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov podľa odseku 3 vojenský ombudsman upovedomí podávateľa podnetu, dotknutý subjekt podľa § 4a ods. 2 a ministra doručením písomného oznámenia.
(5) Na doručovanie písomností podávateľovi podnetu v súvislosti s prešetrovaním podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov sa primerane vzťahuje § 218.
Č: 8
O: 1
Dôkazné bremeno
1. Členské štáty prijmú v súlade so svojimi právnymi systémami nevyhnutné opatrenia, aby, akonáhle sa osoba cíti poškodená nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania a predloží súdu alebo inému
N
Zákon č. 281/2015 Z. z.
+
Čl. I – novely zákona č. 281/2015 Z. z.
Č. I
§ 4
O: 4
(4) Občan pri prijímaní do štátnej služby alebo profesionálny vojak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, sa môže domáhať ochrany v služobnom úrade alebo na súde.4)
Ú
20
príslušnému orgánu skutočnosti nasvedčujúce tomu, že došlo k priamej alebo nepriamej diskriminácii, prislúchalo odporcovi preukázať, že nedošlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania.
Čl. I – novely zákona č. 281/2015 Z. z.
§ 4a
O: 1
O: 2
O: 3
4) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
(1) Vojenský ombudsman chráni základné práva a slobody profesionálnych vojakov pred ich porušovaním pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov uvedených v odseku 2, ktoré v mene štátu konajú a rozhodujú vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho vojaka podľa tohto zákona a v právnych vzťahoch súvisiacich so štátnou službou profesionálneho vojaka podľa osobitných predpisov.5a)
(2) Pôsobnosť vojenského ombudsmana sa vzťahuje na
a)hlavný služobný úrad,
b)služobný úrad a služobný úrad podľa osobitného predpisu5b) okrem služobného úradu, ktorým je Vojenské spravodajstvo,
c)veliteľa v pôsobnosti služobného úradu podľa písmena b),
d)Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia vo veciach týkajúcich sa konania o dávkach úrazového zabezpečenia a poskytovania služieb sociálneho zabezpečenia počas trvania štátnej služby profesionálneho vojaka,5c)
e)Vojenskú políciu pri plnení úloh podľa osobitného predpisu.5d)
(3) Pôsobnosť vojenského ombudsmana sa nevzťahuje na rozhodovacie právomoci poverených príslušníkov Vojenskej polície v konaní o trestných činoch profesionálnych vojakov vedenom podľa osobitného predpisu.5e)
5a) Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5b)§ 80 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších
21
§ 4c
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
O: 5
O: 6
predpisov.
5c)§ 5 až 24, § 69 a 70 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5d)§ 3 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
5e)§ 10 ods. 7 písm. e) a § 202 ods. 2 Trestného poriadku.
(1) Vojenský ombudsman prešetruje podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy.
(2) Na vojenského ombudsmana sa môže obrátiť každý profesionálny vojak, ktorý sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov podľa § 4a ods. 2 boli porušené jeho základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu. Na vojenského ombudsmana sa z rovnakého dôvodu môže obrátiť aj občan, ktorého služobný pomer sa skončil podľa § 94 ods. 6, a to v lehote do šiestich mesiacov odo dňa doručenia personálneho rozkazu o prepustení.
(3) Ak sa profesionálny vojak domnieva, že jeho základné práva a slobody porušil niektorý zo subjektov podľa § 4a ods. 2 vydaním rozhodnutia v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu, môže sa na vojenského ombudsmana obrátiť po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(4) Ak sa profesionálny vojak domnieva, že jeho základné práva a slobody porušil veliteľ vydaním vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu na vykonávanie štátnej služby alebo v súvislosti s jej výkonom alebo nečinnosťou v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu, môže sa na vojenského ombudsmana obrátiť po uplatnení postupu podľa § 132 ods. 3 a 5 alebo § 133 ods. 1 písm. h).
(5) Vojenský ombudsman neprešetruje podnety, ktoré podľa obsahu podaním, na základe ktorého sa začína konanie vo veciach
22
§ 4d
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
O: 5
O: 6
správnych alebo súdnych, opravným prostriedkom podľa predpisov o konaní vo veciach správnych alebo súdnych, žalobou alebo opravným prostriedkom v správnom súdnictve, ústavnou sťažnosťou, podnetom na vykonanie kontroly v štátnej správe podľa osobitného predpisu,5h) sťažnosťou,5i) petíciou,5j) oznámením alebo kvalifikovaným oznámením vo veciach protispoločenskej činnosti podľa osobitného predpisu5k) alebo podnetom na prešetrenie postupu orgánov zodpovedných za výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a inšpekcie práce podľa osobitných predpisov.5l)
5h)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
5i)§ 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
5j)§ 1 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
5k)§ 2 písm. b) a c) zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5l)Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(6) Vojenský ombudsman môže v rámci svojej pôsobnosti podľa § 4a ods. 2 z vlastnej iniciatívy prešetriť podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, ak na ich základe dospeje k záveru, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov podľa § 4a ods. 2 boli porušené základné práva a slobody profesionálneho vojaka v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu. Na
23
prešetrovanie podľa prvej vety sa primerane použijú ustanovenia § 4d až 4f.
(1) Vojenský ombudsman podnet profesionálneho vojaka alebo občana podľa § 4c ods. 2 druhej vety (ďalej len „podávateľ podnetu“) preskúma v lehote do 15 pracovných dní od jeho doručenia.
(2) Vojenský ombudsman začne prešetrovanie podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu, ak po preskúmaní podnetu podľa odseku 1 dospeje k záveru, že podozrenia z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu dôvodné. O začatí prešetrovania podľa prvej vety vojenský ombudsman podávateľa podnetu upovedomí doručením písomného oznámenia.
(3) Vojenský ombudsman podnet odloží, ak
a)po preskúmaní podnetu podľa odseku 1 dospeje k záveru, že podozrenia z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu nie sú dôvodné,
b)vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do jeho pôsobnosti,
c)ide o podnet, ktorý podľa § 4c ods. 5 nie je oprávnený prešetriť,
d)podávateľ podnetu nedodrží postup podľa § 4c ods. 3 a 4;
e)vec, ktorej sa podnet týka, preskúmava alebo už preskúmala prokuratúra,
f)vo veci, ktorej sa podnet týka, koná alebo rozhoduje príslušný orgán verejnej správy alebo iný orgán verejnej moci, ktorý nepatrí do jeho pôsobnosti, alebo o veci, ktorej sa podnet týka, rozhodol príslušný orgán verejnej správy alebo iný orgán verejnej moci, ktorý nepatrí do jeho pôsobnosti,
g)pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu vyšlo najavo, že základné práva a slobody podávateľa podnetu neboli porušené,
h)podávateľ podnetu vezme svoj podnet späť
24
alebo oznámi, že na ďalšom prešetrovaní podozrení z porušenia jeho základných práv a slobôd netrvá,
i)ide o opakovaný podnet toho istého podávateľa podnetu, v tej istej veci, ak v ňom neuvádza nové skutočnosti,
j)ide o podnet, ktorý je anonymný.
(4) O odložení podnetu a o dôvodoch jeho odloženia vojenský ombudsman upovedomí podávateľa podnetu doručením písomného oznámenia; to neplatí, ak ide o podnet, ktorý je anonymný. Ak vojenský ombudsman podnet odloží z dôvodov podľa odseku 3 písm. b) a c), písomné oznámenie podľa prvej vety obsahuje aj poučenie o správnom postupe.
(5) Ak podávateľ podnetu požiada vojenského ombudsmana o utajenie svojej totožnosti, alebo ak je utajenie totožnosti v záujme prešetrenia podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu, vojenský ombudsman pri vykonávaní procesných úkonov postupuje len na základe odpisu podnetu, v ktorom sa neuvádzajú osobné údaje.5m) Každý zúčastnený na prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu, komu je totožnosť podávateľa podnetu známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.
5m)§ 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(6) Ak podávateľ podnetu požiada o utajenie svojej totožnosti, ale charakter prešetrovaných podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu neumožňuje vybavenie podnetu bez uvedenia niektorého z osobných údajov, vojenský ombudsman podávateľa podnetu o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomí. Vojenský ombudsman zároveň podávateľa podnetu upovedomí o tom, že v prešetrovaní podozrení z porušenia jeho základných práv a slobôd sa bude pokračovať len
25
§ 4e
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
O: 5
O: 6
O: 7
vtedy, ak v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením určitého potrebného údaja o svojej osobe.
(1) Pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov je vojenský ombudsman oprávnený
a)vstupovať do objektov a priestorov subjektov podľa § 4a ods. 2,
b)vyžadovať od subjektov podľa § 4a ods. 2 poskytnutie spisov a dokladov, ako aj vysvetlenie k veci, ktorej sa podnet týka, a to aj ak osobitný predpis obmedzuje právo nahliadať do spisov len vymedzenému okruhu subjektov,5n)
c)klásť otázky profesionálnym vojakom a zamestnancom subjektov podľa § 4a ods. 2,
d)hovoriť aj bez prítomnosti iných osôb s podávateľom podnetu alebo osobou, ktorú podávateľ podnetu označil ako osobu, ktorá sa môže k veci vyjadriť.
5n)§ 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
(2) Subjekt podľa § 4a ods. 2 je povinný na žiadosť vojenského ombudsmana
a)poskytnúť mu informácie a vysvetlenia,
b)umožniť mu nahliadnutie do spisu alebo mu spis zapožičať,
c)predložiť mu písomné stanovisko ku skutkovým a k právnym otázkam prešetrovanej veci,
d)vysporiadať sa s dôkazmi, ktoré navrhne,
e)vykonať opatrenia, ktoré navrhne pri ich nečinnosti, ak vykonanie takých opatrení vyplýva zo zákona alebo z iného všeobecne záväzného právneho predpisu.
(3) Subjekt podľa § 4a ods. 2 je povinný umožniť vojenskému ombudsmanovi využiť oprávnenia podľa odseku 1 a vyhovieť žiadosti vojenského ombudsmana podľa odseku 2 písm. a)
26
a b) bezodkladne a vyhovieť žiadosti vojenského ombudsmana podľa odseku 2 písm. c) e) do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia; tým nie dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.5o) Vojenský ombudsman môže na žiadosť subjektu podľa § 4a ods. 2 predĺžiť lehotu na splnenie povinností podľa odseku 2 písm. c) e) o desať pracovných dní. Lehota na prešetrenie podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov počas plnenia povinností podľa odseku 2 písm. c) až e) neplynie.
5o)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(4) Ak subjekt podľa § 4a ods. 2 nevyhovie žiadosti vojenského ombudsmana podľa odseku 2, vojenský ombudsman túto skutočnosť oznámi ministrovi. Týmto nie je dotknuté ustanovenie odseku 7.
(5) Minister po doručení oznámenia podľa odseku 4 v primeranej lehote rozhodne o ďalšom postupe a oznámi vojenskému ombudsmanovi opatrenia, ktoré vo veci prijal.
(6) Ak vojenský ombudsman môže procesný úkon vykonať len s ťažkosťami alebo ak je to účelné z iných dôvodov, je oprávnený písomne poveriť jeho vykonaním podriadeného štátneho zamestnanca. Poverený štátny zamestnanec pri vykonávaní procesného úkonu oprávnenia a povinnosti v rozsahu podľa odsekov 1, 3 a 4. Subjekty podľa § 4a ods. 2 poverenému štátnemu zamestnancovi povinné poskytnúť súčinnosť v rozsahu podľa odsekov 2 a 3.
(7) Ustanovením § 4c ods. 2 nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného predpisu.5p) Pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov, ktoré súvisia s plnením
27
4f
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
O: 5
úloh podľa osobitného predpisu,5q) môže Vojenské spravodajstvo poskytnúť vojenskému ombudsmanovi súčinnosť, ak tým nedôjde k ohrozeniu plnenia konkrétnej úlohy Vojenského spravodajstva alebo k odhaleniu jeho zdrojov, prostriedkov, totožnosti jeho príslušníkov alebo osôb konajúcich v jeho prospech, alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce.
5p)§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5q)§ 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(1) Vojenský ombudsman je povinný prešetriť podozrenia z porušenia