1
(Návrh)
OPATRENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z .............................. 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate v znení opatrenia z 13. decembra 2018 č. 1/2018 a opatrenia z 8. júna 2021 č. 1/2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 208 ods. 1 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate (oznámenie č. 382/2015 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2018 č. 1/2018 (oznámenie č. 398/2018 Z. z.) a opatrenia z 8. júna 2021 č. 1/2021 (oznámenie č. 240/2021 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 13 ods. 1 písm. a) a ods. 5 písm. a) sa za slovo „zbore“ vkladajú slová „generálov a v hodnostnom zbore dôstojníkov“.
2.V § 13 ods. 1 písm. b) a ods. 5 písm. b) sa slová „mužstva a“ nahrádzajú slovami „mužstva, v hodnostnom zbore“.
3.V § 13 ods. 2 poslednej vete sa slová „rozlišovacie znaky nenosí“ nahrádzajú slovami „hodnostné označenie nosí, ak tak rozhodne príslušná cirkevná autorita1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
1b) Napríklad základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 326/2001 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 648/2002 Z. z.), Zmluva č. 250/2002 Z. z. medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.“.
4.V § 13 ods. 6 tretia veta a štvrtá veta znejú: „Profesionálny vojak ustanovený do funkcie vojenského duchovného, ktorý na základe rozhodnutia príslušnej cirkevnej autority nenosí na vojenských rovnošatách hodnostné označenie, nosí na vojenských rovnošatách len rozlišovacie znaky. Umiestnenie rozlišovacích znakov na náplecníkoch na vojenských rovnošatách profesionálneho vojaka ustanoveného do funkcie vojenského duchovného, ktorý na základe rozhodnutia príslušnej cirkevnej autority nenosí na vojenských rovnošatách hodnostné označenie je uvedené v prílohe č. 5.“.
5.V § 14 ods. 17 sa za slová „nosí profesionálny vojak“ vkladajú slová „v generálskej hodnosti a“.
2
6.Nadpis prílohy č. 5 znie: „Umiestnenie rozlišovacích znakov na náplecníkoch slávnostnej rovnošaty, spoločenskej rovnošaty a služobnej rovnošaty profesionálneho vojaka ustanoveného do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenská duchovná služba, ktorý nenosí hodnostné označenie“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.