(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z ................. 2022,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z.
o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania,
požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania
na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti
na výkon niektorých odborných činností
v štátnej službe profesionálnych vojakov
v znení vyhlášky č. 319/2021 Z. z.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 3 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z. o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov v znení vyhlášky č. 319/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 1, 5 a 7 úvodných vetách, § 3 ods. 2 4, 6, 8 11, § 5 ods. 6 úvodnej vete a § 5 ods. 7 až 9 sa za slovo „dôstojníkov“ vkladajú slová „a v hodnostnom zbore generálov“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023.