1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022.
Dôvodom vypracovania návrhu zákona je skutočnosť, že aplikačná prax postupne poukazuje na potrebu viac spružniť personálne činnosti s profesionálnymi vojakmi, zefektívniť vstup, priebeh a skončenie štátnej služby profesionálnych vojakov.
Potreba zákonnej úpravy vyplýva aj z požiadaviek realizácie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021 2024, aby sa položil dôraz na stabilizáciu vojenského personálu rezortu obrany a zvyšovanie jeho kvality, rozšírenie možností a zvýšenie kvality jeho vzdelávania, vytvorenie predpokladov na rozvoj celoživotného vzdelávania profesionálnych vojakov, zabezpečenie objektivizácie kariérneho postupu a hodnotenia profesionálnych vojakov, zavedenie nefinančných benefitov vrátane vytvárania podmienok pre zvyšovanie starostlivosti o profesionálneho vojaka a jeho rodinu, skvalitnenie doplňovania vojenského personálu zmodernizovaním regrutačného systému ozbrojených síl.
Cieľom návrhu zákona je úprava pôsobnosti služobných úradov, resp. procesných úkonov súvisiacich so štátnou službou profesionálneho vojaka a precizovanie znenia ustanovení zákona spôsobujúcich nejednoznačnosť v aplikačnej praxi.
Z hodnotenia súčasného stavu vyplýva, že v praxi sa služobné úrady stretávajú na jednej strane s dynamicky sa meniacim prostredím a na druhej strane s nepružným systémom prijímania občanov do štátnej služby profesionálnych vojakov. Profesionálny vojak pri uplatňovaní svojich práv nemá dostatok možností na to, aby sa domohol spravodlivosti, prípadne nápravy. Jeho snaha o nápravu po vyčerpaní opravných prostriedkov zvyčajne končí súdnym sporom. Pružnosť personálnych činností nie vždy poskytuje dostatok priestoru pre plnenie úloh ozbrojených síl. Motivácia personálu zvyšovať si svoje vedomosti a úspešne napredovať v štátnej službe nie je vyhovujúco zabezpečená. Systém štátnej služby neponúka pre neúspešných študentov vojenskej vysokej školy možnosť reštartu v inom hodnostnom zbore. Vstupné podmienky a proces prijímania nepokrývajú potreby meniaceho sa trhu práce. Z týchto dôvodov je potrebná zmena platnej právnej úpravy, ktorá bude viac reflektovať potreby praxe. S rozmachom sociálnych sietí a internetu štáty stále pozadu v boji proti šíreniu propagandy a dezinformácií, podpory extrémistických zoskupení a kybernetickým útokom. Je preto nutné, aby sa tieto javy v štátnej službe profesionálnych vojakov dôsledne upravili a zamedzili zlučiteľnosť takýchto aktivít so štátnou službou profesionálnych vojakov. Návrh zákona má ambíciu efektívnejšie bojovať proti zmieneným hrozbám.
Návrhom zákona dochádza k zriadeniu funkcie vojenského ombudsmana, ktorá bude mať vplyv na služobné úrady najmä pri zabezpečovaní lepšej ochrany ľudských práv a právom chránených záujmov profesionálneho vojaka. Zefektívňuje sa proces súvisiaci s prijímaním občana do štátnej služby. Precizuje sa úprava súvisiaca s priebehom a skončením štátnej služby profesionálneho vojaka. Posilňujú sa kompetencie služobných úradov o možnosť navrhnúť profesionálneho vojaka na mimoriadne povýšenie a možnosť navrhnúť skončenie vyčlenenia profesionálneho vojaka. Sprísňujú sa podmienky pre posudzovanie morálnych atribútov občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka ako aj morálnych atribútov a služobnej disciplíny profesionálneho vojaka počas jeho služby.
2
V rámci úprav priebehu štátnej služby profesionálneho vojaka ide napríklad o zrušenie záväzku profesionálneho vojaka na službu z dôvodu poskytnutia základného vojenského výcviku. Umožňuje sa profesionálnym vojakom odpracovať si záväzky za prípravu pri opätovnom prijatí do štátnej služby. So súčasným zavedením dohôd medzi služobným úradom a profesionálnym vojakom sa rozširujú možnosti vzdelávania profesionálnych vojakov o ich vysielanie na externé stredoškolské nadstavbové štúdium a pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium, ako aj v prípadoch vyslania do kurzu, ktorý trvá najmenej 40 dní. Zavádza sa vstup do hodnostného zboru poddôstojníkov formou vymenovania do vojenskej hodnosti čatár. Súčasne sa umožňuje vstup do tohto hodnostného zboru formou výberu profesionálnych vojakov z hodnostného zboru mužstva. Návrhom zákona sa precizujú niektoré ustanovenia týkajúce sa konania vo veciach služobného pomeru a služobnej disciplíny. Upravuje a rozširuje sa okruh obligatórnych a fakultatívnych dôvodov na prepustenie profesionálneho vojaka zo štátnej služby. Precizuje sa systém kompenzácií poskytovaných profesionálnemu vojakovi za dosiahnuté vzdelanie, ktoré získal mimo pôsobnosť služobného úradu. Precizujú sa väzby medzi zákonom o štátnej službe profesionálnych vojakov a Zákonníkom práce a správnym poriadkom.
Návrhom zákona sa upravujú aj ustanovenia, ktoré predstavujú precizovanie transponovaných ustanovení Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. L 204, 26. 7. 2006), Smernice Rady
2000/78/ES
z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4;), Smernice Rady
2000/43/ES
z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1;) a Smernice Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 348, 28. 11. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2) v platnom znení. Podrobnosti obsahujú jednotlivé tabuľky zhody. Transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii (Ú. v. L 186, 11. 7. 2019) a transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ (Ú. v. L 188, 12. 7. 2019) sa vykonáva vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (LP/2021/416), v ktorom sa v čl. VI navrhuje novelizovať aj zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o transpozícii uvedené v tabuľkách zhody, ktoré súčasťou materiálu vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý je predložený do Národnej rady Slovenskej republiky (parlamentná tlač 1039) .
Návrh zákona obsahuje osem článkov. Prvý článok novelizuje doterajšiu právnu úpravu štátnej služby profesionálnych vojakov vrátane podmienok výkonu štátnej služby a služobného pomeru.
V druhom článku sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s naviazaním obligatórnych dôvodov na prepustenie profesionálneho vojaka,
3
právoplatne odsúdeného za trestný čin vojenský, za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom alebo za zločin, pričom sa nebude prihliadať na skutočnosť, či odsúdenie za takýto trestný čin bolo zahladené alebo sa na neho hľadí, akoby nebol odsúdený, alebo bola na neho podaná obžaloba podľa § 234 Trestného poriadku, na zníženie výsluhového príspevku o jednu polovicu, stratu nároku na odchodné a vznik nároku na výsluhový dôchodok po dovŕšení veku potrebného na vznik nároku na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.
Vzhľadom na doplnenie vymedzenia pojmu špecifická zdravotná starostlivosť o prepravu a neodkladnú prepravu, sa v treťom šiestom článku navrhujú novelizovať príslušné súvisiace zákony upravujúce zdravotnú starostlivosť, a to zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenie a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V siedmom článku sa dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súčasnosti je doba trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy súvislý časový úsek v trvaní 11 týždňov. Z dôvodu zefektívnenia dobrovoľnej vojenskej prípravy sa navrhuje ustanoviť, že doba trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy bude súvislý časový úsek v trvaní najviac 11 týždňov.
Ôsmy článok vymedzuje účinnosť návrhu zákona, ktorá sa vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu a zabezpečenie primeranej legisvakancie navrhuje od 1. januára 2023.
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívny sociálny vplyv a vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, ktorý sa prejaví pozitívnym vplyvom na kvalitu života profesionálnych vojakov vrátane ich rodín a hospodárenie domácností. Pozitívny vplyv sa prejaví progresívnejším priebehom štátnej služby. Návrh zákona nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, ani vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Sledované vybrané vplyvy návrhu zákona podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov zhodnotené v priloženej doložke vybraných vplyvov, ako aj v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, v analýze sociálnych vplyvov a v analýze vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
4
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Vláda Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
x
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
x
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
28.2.2022/9.3.2022
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
marec 2022
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
jún 2022
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, ktoré dôvodom vypracovania predkladaného materiálu (dôvody majú presne poukázať na problém, ktorý existuje a je nutné ho predloženým materiálom riešiť).
Z dôvodu, že aplikačná prax poukázala na potrebu viac spružniť personálne činnosti s profesionálnymi vojakmi, zefektívniť vstup, priebeh a skončenie štátnej služby profesionálnych vojakov, ako aj z dôvodu, že je potrebné ustanoviť, resp. novelizovať ustanovenia v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021 – 2024, pristupuje sa k novelizácii predmetného zákona.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele predkladaného materiálu (aký výsledný stav má byť prijatím materiálu dosiahnutý, pričom dosiahnutý stav musí byť odlišný od stavu popísaného v bode 2. Definovanie problému).
Cieľom návrhu zákona je skvalitnenie podmienok a zefektívnenie výkonu štátnej služby, rozšírenie možností a zvýšenie kvality vzdelávania, vytvorenie predpokladov na rozvoj celoživotného vzdelávania profesionálnych vojakov, zabezpečenie objektivizácie kariérneho postupu a hodnotenia profesionálnych vojakov, vytváranie podmienok pre zvyšovanie starostlivosti o profesionálneho vojaka a jeho rodinu. V záujme lepšej ochrany profesionálnych vojakov je cieľom vytvorenie inštitútu vojenského ombudsmana. Účelom skvalitnenia doplňovania vojenského personálu je zmodernizovať regrutačný systém ozbrojených síl.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny predkladaného materiálu dotknú priamo aj nepriamo:
Predložený návrh zákona má dopad na profesionálnych vojakov a na občanov uchádzajúcich sa o výkon štátnej služby profesionálneho vojaka v kontexte s cieľom predkladaného materiálu.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie definovaného problému?
Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v predkladanom materiáli a alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3.
Alternatívnym riešením a zároveň nultým variantom je ponechanie súčasného právneho stavu, ktorý sa môže vzhľadom na vyvíjajúce prostredie trhu práce javiť z dlhodobého hľadiska ako statický, a preto nie je žiaduce naďalej ponechať prax bez zavedenia inštitútov a konkrétnych zmien v spôsobe prijímania občanov do štátnej služby, v kariérnom postupe a služobnom hodnotení, bez rozšírenia možností vzdelávania profesionálnych vojakov a bez úpravy vybraných podmienok štátnej služby profesionálneho vojaka a iných úprav.
5
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
x Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 426/2015 Z. z. zo 4. decembra 2015 o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie
Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z. zo 16. decembra 2019 o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov
Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate v znení neskorších predpisov
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých konkrétnych ustanoveniach (paragrafy, články, body, atď.) ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ (tzv. goldplating) spolu s odôvodnením opodstatnenosti presahu.
V návrhu zákona sa nejde nad uvedený rámec.
8.Preskúmanie účelnosti
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
Termín preskúmania účelnosti zákona sa zrealizuje v rokoch 2023 2024 na základe získaných poznatkov z aplikačnej praxe podľa naplnenosti ozbrojených síl SR (súvisiacej s kvalitou prijímaného personálu a odchodovosťou profesionálnych vojakov).
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
x
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
x
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
x
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam. Informácie v tejto časti slúžia na zhrnutie vplyvov a nie ako náhrada za vypracovanie príslušných analýz vybraných vplyvov.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života profesionálnych vojakov vrátane ich rodín a hospodárenie domácností. Pozitívny vplyv sa prejaví progresívnejším priebehom štátnej služby profesionálnych vojakov.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov.
plk. Ing. Tomáš Szalai,
tomas.szalai@mil.sk
, 0960 312 782
pplk. Ing. Matej Blažek,
matej.blazek@mil.sk
, 0960 313 557
6
Ing. Miroslava Brezinová,
miroslava.brezinova@mod.gov.sk
, 0960 317 530
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.
Sociologický prieskum medzi príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorý sa uskutočnil v decembri 2020 s cieľom získať informácie o subjektívnom vnímaní dodržiavania ľudských práv a právom chránených záujmov vojenského personálu a o miere spokojnosti so súčasným stavom riešenia záležitostí týkajúcich sa oblasti ochrany ľudských práv a právom chránených záujmov vojenského personálu.
Na návrhu zákona aktívne participovali zástupcovia Ozbrojených síl SR.
Návrh zákona zohľadňuje podnety a pripomienky vznesené odbornou vojenskou verejnosťou v diskusii o podobe návrhu zákona, ktorá sa uskutočnila v auguste – novembri 2020.
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. 033/2022
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
x Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
Podľa doložky vybraných vplyvov a analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý bude v plnom rozsahu zabezpečený v rámci limitov rozpočtových prostriedkov pridelených kapitole štátneho rozpočtu MO SR na rok 2023 a roky nasledujúce.
Podľa údajov v analýze vplyvov na rozpočet v tab. č. 1 návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v oblasti príjmov v sume 21 233 eur každoročne, pričom predkladateľ v časti 2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie uvádza, že výpadok predpokladaného príjmu do rozpočtu verejnej správy bude krytý z plnenia celkových príjmov kapitoly MO SR a to aj vzhľadom na skutočnosť, že predmetný príjem charakter náhodných príjmov a nie je predmetom organizácie vytvárať takýto druh príjmov.
Komisia upozorňuje, že v analýze vplyvov v tabuľke č. 1 v riadku „Príjmy verejnej správy celkom“ je v roku 2024 uvedené kladné číslo 21 233 eur. V tabuľke č. 3 (Príjmy) sa uvádza záporné číslo -21 233 eur. Uvedenú nezrovnalosť je potrebné upraviť.
Návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v oblasti výdavkov v roku 2023 v sume 1 895 586 eur, v roku 2024 v sume 1 223 840 eur a v roku 2025 v sume 1 340 362 eur, pričom rozpočtovo nekrytý vplyv je 0 eur každoročne.
Na základe vyššie uvedených skutočností Komisia berie na vedomie tvrdenie predkladateľa, že negatívny vplyv návrhu zákona je rozpočtovo zabezpečený, t. j. všetky negatívne dôsledky súvisiace s realizáciou návrhu zákona budú zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly MO SR na príslušné rozpočtové roky bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.
V prepracovanom materiáli bolo na základe pripomienky MF SR vypustené oslobodenie peňažných prostriedkov poskytnutých profesionálnemu vojakovi na splnenie záväzku voči predchádzajúcemu zamestnávateľovi za náklady vynaložené na vzdelávanie od dane z príjmov. Medzi oslobodenými príjmami sa stále v návrhu na zmenu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v § 9 ods. 2 písm. ag) čl. III navrhuje ponechať jednorazovú peňažnú nenávratnú výpomoc profesionálnemu vojakovi podľa § 188 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. .../2022 Z. z. S týmto návrhom Komisia nesúhlasí, pretože zavádzanie akýchkoľvek výnimiek v zdanení, zvlášť pre takto úzky okruh daňovníkov, nie je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR.
Vyhodnotenie pripomienok k vplyvom na rozpočet verejnej správy:
Tabuľku č. 1 v analýze vplyv na rozpočet verejnej správy v riadku „Príjmy verejnej správy celkom“ v roku 2024 sme upravili na zápornú hodnotu. Pripomienka akceptovaná.
7
Z čl. III je vypustený bod 1, takže peňažné prostriedky poskytnuté profesionálnemu vojakovi na splnenie záväzku voči predchádzajúcemu zamestnávateľovi za náklady vynaložené na vzdelávanie budú podliehať dani z príjmu. Pripomienka akceptovaná.
V čl. III bodu 2 pripomienka neakceptovaná. Aj naďalej navrhujeme oslobodiť jednorazovú peňažnú nenávratnú výpomoc profesionálnemu vojakovi od dane z príjmu fyzickej osoby, pretože jej prípadné poskytnutie považujeme za istý druh sociálnej výpomoci profesionálnemu vojakovi alebo pozostalým pri vzniknutej ťaživej situácii na preklenutie takého obdobia. Vzhľadom na povahu jednorazovej peňažnej nenávratnej výpomoci sa táto výpomoc môže priznať v osobitne odôvodnených prípadoch pri vzniku ťaživej sociálnej situácie na zmiernenie podstatnej zmeny rodinného prostredia, napríklad po tragickej ujme. K úbytku príjmu do rozpočtu verejnej správy však vôbec nemusí dôjsť, pretože priznanie výpomoci fakultatívny charakter. Zároveň sme kvantifikovali úbytok príjmu do rozpočtu verejnej správy s uvedením komentáru v časti návrhu na riešenie úbytku príjmov.
K sociálnym vplyvom
Vzhľadom na charakter dôvodov (aj na špecifikáciu ovplyvnených skupín), o ktoré sa rozširuje skončenie štátnej služby profesionálneho vojaka, je Komisia toho názoru, že nejde o negatívny sociálny vplyv, ktorý by mal byť hodnotený v analýze sociálnych vplyvov. Preto je potrebné vypustiť celé hodnotenie z bodu 4.1.2. Negatívny vplyv. Zároveň v tejto súvislosti Komisia upozorňuje, že sociálne vplyvy predloženého návrhu zákona boli identifikované iba ako pozitívne (teda neboli identifikované negatívne sociálne vplyvy).
Analýzu sociálnych vplyvov je potrebné upraviť tak, aby pri každom hodnotenom návrhu opatrenia bol zrejmý jeho opis, porovnanie so súčasným stavom, špecifikácia dotknutých skupín a kvalitatívne a pokiaľ možno aj kvantitatívne zhodnotenie sociálneho vplyvu. V rámci predloženého návrhu je potrebné zamerať sa najmä na hodnotenie novelizačného bodu 1, novelizačného bodu 4 (vojenský ombudsman a ochrana základných ľudských práv a slobôd profesionálnych vojakov), novelizačných bodov 30, 32, 34, 38, 39, 128, 166, 167,168,172,174,175,176 a Prílohy č. 1.
Vyhodnotenie pripomienok k sociálnym vplyvom:
Pripomienky akceptované. Na základe odporúčajúcich pripomienok k sociálnym vplyvom bolo vypustené hodnotenie negatívnych vplyvov a doplnili sa opatrenia k jednotlivým novelizačným bodom s pozitívnym vplyvom vrátane ich opisu, porovnania so súčasným stavom, špecifikáciou dotknutých skupín a zhodnotenie sociálneho vplyvu jednotlivých opatrení.
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. 033_2/2022 (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
X Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
8
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2022
2023
2024
2025
Príjmy verejnej správy celkom
0
-7 523
-7 523
-7 523
v tom: MO SR, 096 - Obrana
0
-7 523
-7 523
-7 523
z toho:
- vplyv na ŠR
0
-7 523
-7 523
-7 523
Rozpočtové prostriedky
0
-7 523
-7 523
-7 523
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
2 024 164
1 352 418
1 468 940
v tom: MO SR, 096 - Obrana
0
2 024 164
1 352 418
1 468 940
z toho:
- vplyv na ŠR
0
2 024 164
1 352 418
1 468 940
Rozpočtové prostriedky
0
2 024 164
1 352 418
1 468 940
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
6
6
6
- vplyv na ŠR
0
6
6
6
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
1 471 807
936 637
1 026 312
- vplyv na ŠR
0
1 471 807
936 637
1 026 312
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
2 024 164
1 352 418
1 468 940
v tom: MO SR, 096 - Obrana
0
2 024 164
1 352 418
1 468 940
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
9
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Kategórie 610 a 620
Celkové navýšenie v kategórii 610 oproti roku 2022 očakávame:
- na rok 2023 v ročnom vyjadrení vo výške 1 471 807 €
- na rok 2024 v ročnom vyjadrení vo výške 936 637 €
- na rok 2025 v ročnom vyjadrení vo výške 1 026 312 €
Celkové navýšenie v kategórii 620 oproti roku 2022 očakávame:
- na rok 2023 v ročnom vyjadrení vo výške 305 021 €
- na rok 2024 v ročnom vyjadrení vo výške 152 528 €
- na rok 2025 v ročnom vyjadrení vo výške 161 703 €
Výška dopadu finančných prostriedkov na mzdové výdavky je ovplyvnená
-možnosťou povýšenia opätovne prijatých profesionálnych vojakov z dôvodu započítania výsluhy vojenskej hodnosti z predchádzajúceho služobného pomeru,
-zriadením kancelárie vojenského ombudsmana so šiestimi novovytvorenými pracovnými pozíciami (5 štátnych zamestnancov a 1 zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme),
-zavedením možnosti poskytnúť odmenu pri výročí 30 rokov výkonu štátnej služby namiesto doterajších dožitých 50 rokov fyzického veku,
-možnosťou povýšenia profesionálnych vojakov, ktorým sa upraví minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti,
-možnosťou ustanovenia profesionálnych vojakov síl pre špeciálne operácie do funkcií s vyššou plánovanou vojenskou hodnosťou,
-zavedením príplatku veterinárnym pracovníkom.
S navýšením v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania priamo súvisí navýšenie čerpania v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní.
Kategórie 630 a 640
Celkové navýšenie v kategórii 630 a v kategórii 640 oproti roku 2022 očakávame:
- na rok 2023 v ročnom vyjadrení vo výške 247 336 €
- na rok 2024 v ročnom vyjadrení vo výške 263 253 €
- na rok 2025 v ročnom vyjadrení vo výške 280 925 €
Výška dopadu finančných prostriedkov na kategórie 630 a 640 je ovplyvnená
-možnosťou povýšenia opätovne prijatých profesionálnych vojakov z dôvodu započítania výsluhy vojenskej hodnosti z predchádzajúceho služobného pomeru,
-zriadením kancelárie vojenského ombudsmana so šiestimi novovytvorenými pracovnými pozíciami (5 štátnych zamestnancov a 1 zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme),
-vyslaním profesionálneho vojaka na pomaturitné štúdium, nadstavbové štúdium alebo vysokoškolské štúdium v externých formách,
-vrátením vyplateného dlhu profesionálneho vojaka za nesplnený záväzok v prípade jeho opätovného prijatia,
-možnosťou vyplatenia dlhu profesionálneho vojaka za vzdelávanie jeho predchádzajúcemu zamestnávateľovi,
-zavedením možnosti poskytnúť odmenu pri výročí 30 rokov výkonu štátnej služby namiesto doterajších dožitých 50 rokov fyzického veku,
10
-zvýšením limitu jednorazovej peňažnej nenávratnej výpomoci profesionálnemu vojakovi so súčasným rozšírením oprávnených žiadateľov,
-úpravou výšky osobitného stabilizačného príspevku poskytovaného jedenkrát ročne pre vybranú skupinu profesionálnych vojakov,
-možnosťou povýšenia profesionálnych vojakov, ktorým sa upraví minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti.
Na rok 2023 z dôvodu zavedenia možnosti poskytnúť odmenu pri výročí 30 rokov výkonu štátnej služby namiesto doterajších dožitých 50 rokov fyzického veku sa predpokladá navýšenie finančných prostriedkov pre kategóriu profesionálnych vojakov, ktorí dosiahli 30 rokov výkonu štátnej služby, ale ešte nedosiahli 50 rokov fyzického veku.
Vplyv na rozpočet verejnej správy bude v plnom rozsahu zabezpečený v rámci limitov rozpočtových prostriedkov pridelených kapitole štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky na rok 2023 a roky nasledujúce. Všetky vplyvy aj na počet zamestnancov budú zabezpečené v rámci limitov kapitoly Ministerstva obrany SR na rok 2023 a nasledujúce roky, bez dodatočných vyvolaných vplyvov na rozpočet verejnej správy.
Niektoré z opatrení je možné regulovať úpravou interných predpisov, príp. vzhľadom na fakultatívny charakter niektorých ďalších opatrení, dopad na rozpočet kapitoly v konečnom dôsledku môže byť nižší.
Úbytok predpokladaného príjmu štátneho rozpočtu zrušením povinnosti splatiť vynaložené prostriedky na základný vojenský výcvik profesionálneho vojaka je určený odhadom na základe počtov profesionálnych vojakov, ktorí skončia výkon štátnej služby. Pričom tvorba príjmu nemusí vôbec nastať, pretože predmetný príjem charakter náhodných príjmov a nie je predmetom organizácie vytvárať takýto druh príjmov. Napriek tomu návrh zákona predpokladá tvorbu takéhoto príjmu na základe priemerného počtu profesionálnych vojakov, ktorí skončia výkon štátnej služby a výpadok predpokladaného príjmu bude riešený v rámci plnenia celkových príjmov kapitoly.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh zákona bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR. Cieľom návrhu zákona je realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021 2024 v časti Obranná politika a ozbrojené sily tak, aby sa položil dôraz na stabilizáciu vojenského personálu rezortu obrany a zvyšovanie jeho kvality, rozšírenie možností a zvýšenie kvality jeho vzdelávania, vytvorenie predpokladov na rozvoj celoživotného vzdelávania profesionálnych vojakov, zabezpečenie objektivizácie kariérneho postupu a hodnotenia profesionálnych vojakov, vytváranie podmienok pre zvyšovanie starostlivosti o profesionálneho vojaka a jeho rodinu, skvalitnenie doplňovania vojenského personálu zmodernizovaním regrutačného systému ozbrojených síl. V návrhu zákona sa zavádza nový prvok ochrany profesionálneho vojaka pri uplatňovaní jeho práv, úprava vo vzťahu k podmienkam vstupu do štátnej služby profesionálneho vojaka, prípravnej štátnej služby, priebehu a skončenia štátnej služby profesionálneho vojaka. Navrhované úpravy sa budú realizovať na úrovni vedúcich služobných úradov v rámci ich pôsobnosti.
11
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2022
2023
2024
2025
Počet povýšených opätovne prijatých profesionálnych vojakov
0
10
16
22
Počet vyplatených dlhov profesionálneho vojaka za vzdelávanie jeho predchádzajúcemu zamestnávateľovi
0
5
5
5
Počet vrátených vyplatených dlhov profesionálneho vojaka za nesplnený záväzok v prípade jeho opätovného prijatia
0
15
10
10
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Kategória 610
-možnosť povýšenia opätovne prijatých profesionálnych vojakov z dôvodu započítania
výsluhy vojenskej hodnosti z predchádzajúceho služobného pomeru
Podľa údajov z roku 2020 a 2021 bolo ročne opätovne prijatých priemerne 5,5 profesionálnych vojakov na funkcie tzv. výnimkových špecializácií, na ktorých môžu hodnostne rásť ihneď po splnení podmienok na povýšenie. V roku 2023 sa predpokladá povýšenie 10 profesionálnych vojakov, ktorí účinnosťou zákona splnia podmienku na povýšenie. V nasledujúcich rokoch sa predpokladá pokles na priemernú úroveň 6 profesionálnych vojakov.
Vplyv na rozpočet sa odvíja od vojenskej hodnosti, ktorú povýšením profesionálny vojak dosiahne. Podľa údajov z predchádzajúcich rokov sa odhaduje v roku 2023 nárast hodnostných platov 10 profesionálnych vojakov vo výške 2 583 eur mesačne, čo ročne predstavuje 31 000 eur. V nasledujúcich rokoch nárast hodnostných platov 6 profesionálnych vojakov vo výške 1 550 eur mesačne, čo ročne predstavuje 18 600 eur.
-zriadenie kancelárie vojenského ombudsmana so šiestimi novovytvorenými pracovnými
pozíciami (5 štátnych zamestnancov a 1 zamestnanec pri výkone práce vo verejnom
záujme)
Mzdové výdavky začínajúc rokom 2023 v ročnom vyjadrení predstavujú 117 582 eur. Pre nasledujúce roky sa predpokladá nárast mzdových prostriedkov v súvislosti so
12
započítaním rokov praxe, v roku 2024 to predstavuje 118 408 eur a v roku 2025 to predstavuje 119 243 eur.
Východiskom pre výpočet mzdových výdavkov bola navrhnutá štruktúra kancelárie vojenského ombudsmana, kde pracovné pozície boli obsadené zamestnancami s praxou 10 rokov, osobným príplatkom vo výške 15 % a poskytnutou náhradou za pohotovosť vo výške 70 eur. Dve štátnozamestnanecké funkcie boli v 9. platovej triede s príplatkom za riadenie priemerne vo výške 350 eur, tri štátnozamestnanecké funkcie boli v 8. platovej triede a jedna funkcia pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme v 4. platovej triede.
-zavedením možnosti poskytnúť odmenu pri výročí 30 rokov výkonu štátnej služby
namiesto doterajších dožitých 50 rokov fyzického veku
V súčasnosti sa v rámci limitov personálnych výdavkov plánujú finančné prostriedky na poskytnutie odmeny pre všetkých profesionálnych vojakov, ktorí v danom roku dosiahnu fyzický vek 50 rokov. Úpravou možnosti poskytnúť odmenu pri dosiahnutí 30 rokov výkonu štátnej služby dôjde k zvýšeniu počtu profesionálnych vojakov len v roku 2023 v počte 297 profesionálnych vojakov, ktorým túto odmenu možno poskytnúť. V rokoch 2024 a 2025 odmenu pri výročí 30 rokov štátnej služby by malo dostať v priemere o 60 profesionálnych vojakov menej ako pri výročí 50 rokov fyzického veku, na ktoré sa aj v súčasnosti plánujú finančné prostriedky. Z uvedeného vyplýva, že plánované finančné prostriedky v rokoch 2024 a 2025 na pokrytie nákladov na výročie 50 rokov fyzického veku budú postačovať na pokrytie nákladov na odmeny súvisiace s 30 rokov štátnej služby.
V roku 2023 sa predpokladá vyplatenie odmeny pri výročí 30 rokov štátnej služby profesionálnym vojakom, ktorí 30 rokov štátnej služby dosiahli pred účinnosťou zákona, ale zároveň ešte nedosiahli fyzický vek 50 rokov. Počet takýchto profesionálnych vojakov bude 297, čo predstavuje mzdový výdavok vo výške 862 250 eur, pričom reálny dopad na rozpočet predstavuje sumu 156 250 eur navyše oproti plánovaným prostriedkom na odmeny výročia 50 rokov fyzického veku. V roku 2024 sa predpokladá mzdový výdavok na odmeny pre 246 profesionálnych vojakov vo výške 705 050 eur, čo je menej o 180 750 eur oproti plánovaným finančným prostriedkom na odmeny výročia 50 rokov fyzického veku. V roku 2025 sa predpokladá mzdový výdavok na odmeny pre 277 profesionálnych vojakov vo výške 793 890 eur, čo je menej približne o 300 000 eur oproti plánovaným finančným prostriedkom na odmeny výročia 50 rokov fyzického veku. Pri kalkulácii sa vychádzalo z priemerného služobného platu profesionálneho vojaka podľa vojenskej hodnosti.
Z uvedených výpočtov vyplýva, že vyplatenie odmien pri výročí 30 štátnej služby profesionálnym vojakom v rokoch 2024 a 2025 nebude mať vplyv na rozpočet.
-možnosť povýšenia profesionálnych vojakov, ktorým sa upraví minimálna doba štátnej
služby vo vojenskej hodnosti
Úpravou minimálnej doby štátnej služby vo vojenských hodnostiach desiatnik, čatár, rotný, poručík, nadporučík a kapitán sa prechodným ustanovením ustanovuje možnosť povýšiť alebo vymenovať do vyššej vojenskej hodnosti takých profesionálnych vojakov, ktorí ustanovení do funkcií vo „výnimkových“ vojenských odbornostiach a uplynie im novoustanovená minimálna doba štátnej služby v dosiahnutej vojenskej hodnosti.
Východiskom pre výpočet boli súčasné počty profesionálnych vojakov, ktorí ustanovení na funkciách vo „výnimkových“ vojenských odbornostiach a ktorí k1. januáru 2023 splnia minimálnu dobu výsluhy podľa navrhovanej právnej úpravy,
13
t. j. 176 profesionálnych vojakov. Pri kalkulácii sa vychádzalo z priemerného služobného platu profesionálneho vojaka podľa vojenskej hodnosti.
Uvedená kalkulácia vychádza z predpokladu, že profesionálni vojaci splnia do účinnosti zákona požiadavku na vojenskú hodnosť, aby mohli byť vymenovaní alebo povýšení do vyššej vojenskej hodnosti.
Dopad na ekonomickú kategóriu 610 vo výške 366 396 eur je kalkulovaný len jednorazovo pre rok 2023, pretože personálne opatrenie s profesionálnymi vojakmi sa bude realizovať k 1. marcu 2023.
-možnosť ustanovenia profesionálnych vojakov síl pre špeciálne operácie do funkcií
s vyššou plánovanou vojenskou hodnosťou
Východiskom pre výpočet mzdových výdavkov je predpokladaný počet 32 profesionálnych vojakov ročne, ktorí budú ustanovení do funkcií s plánovanou vyššou vojenskou hodnosťou. Uvedený počet vychádza zo súčasne voľných miest v tabuľkách počtov útvarov Síl pre špeciálne operácie v „nevýnimkových“ vojenských odbornostiach, priemerného ročného počtu profesionálnych vojakov ustanovených do funkcií v Silách pre špeciálne operácie a kapacitných možností výcviku.
Dosiahnuté vojenské hodnosti profesionálnych vojakov pri kvantifikácii určené na základe kvalifikovaného odhadu. Výška dopadu sa premietne len nárastom zvýšenej funkčnej tarify v odhadovanej sume 3 379 eur ročne. Kalkulácia vychádzala z rozdielu vo funkčnej tarife v závislosti od dosiahnutých vojenských hodností a plánovaných vojenských hodností profesionálnych vojakov.
-zavedením príplatku veterinárnym pracovníkom
Príplatok sa bude poskytovať 16 profesionálnym vojakom