N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
1102
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z .................... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 107/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 377/2019 Z. z., zákona č. 477/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 309/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 125/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 odsek 3 znie:
„(3) Minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti je časový úsek, po ktorého uplynutí možno profesionálneho vojaka povýšiť do inej vojenskej hodnosti. Do minimálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti sa započítava aj doba štátnej služby v predchádzajúcom služobnom pomere podľa tohto zákona v dosiahnutej vojenskej hodnosti. Minimálne doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti sú uvedené v prílohe č. 1.“.
2.V § 3 písm. e) prvý bod a druhý bod znejú:
„1.zrušenie funkcie; za zrušenie funkcie sa nepovažuje zmena názvu funkcie bez podstatnej zmeny opisu činností vyplývajúcich z funkcie, zmena názvu organizačnej zložky, v ktorej je funkcia zaradená alebo zaradenie funkcie do podriadenosti iného veliteľa bez zmeny miesta výkonu štátnej služby,
2.zmena vojenskej hodnosti plánovanej na funkciu, do ktorej je profesionálny vojak ustanovený, alebo“.
3.V § 4 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
2
4.Za § 4 sa vkladajú § 4a až 4g, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom 4a znejú:
V o j e n s k ý o m b u d s m a n
§ 4a
(1) Vojenský ombudsman chráni základné práva a slobody profesionálnych vojakov pred ich porušovaním pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov uvedených v odseku 2, ktoré v mene štátu konajú a rozhodujú vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho vojaka podľa tohto zákona a v právnych vzťahoch súvisiacich so štátnou službou profesionálneho vojaka podľa osobitných predpisov.5a)
(2) Pôsobnosť vojenského ombudsmana sa vzťahuje na
a)hlavný služobný úrad,
b)služobný úrad a služobný úrad podľa osobitného predpisu5b) okrem služobného úradu, ktorým je Vojenské spravodajstvo,
c)veliteľa v pôsobnosti služobného úradu podľa písmena b),
d)Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia vo veciach týkajúcich sa konania o dávkach úrazového zabezpečenia a poskytovania služieb sociálneho zabezpečenia počas trvania štátnej služby profesionálneho vojaka,5c)
e)Vojenskú políciu pri plnení úloh podľa osobitného predpisu.5d)
(3) Pôsobnosť vojenského ombudsmana sa nevzťahuje na rozhodovacie právomoci poverených príslušníkov Vojenskej polície v konaní o trestných činoch profesionálnych vojakov vedenom podľa osobitného predpisu.5e)
§ 4b
(1) Vojenský ombudsman vykonáva svoju funkciu v štátnozamestnaneckom pomere podľa osobitného predpisu.5f) Vojenský ombudsman je za výkon svojej funkcie a plnenie svojich zákonom ustanovených úloh zodpovedný ministrovi obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(2) Funkciu vojenského ombudsmana môže vykonávať občan Slovenskej republiky, ktorý vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a odbornú prax5g) najmenej desať rokov.
(3) Vojenský ombudsman sa na ochrane základných práv a slobôd profesionálnych vojakov podľa § 4a ods. 1 podieľa nezávislým a objektívnym prešetrovaním podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov, pri ktorého uskutočňovaní je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a zohľadňuje medzinárodne uznávané štandardy pre profesionálnu prax vojenských ombudsmanov.
(4) Vojenského ombudsmana nemožno poverovať činnosťami, ktoré nesúvisia s ochranou základných práv a slobôd profesionálnych vojakov podľa § 4a ods. 1 alebo v rozpore s nezávislosťou plnenia úloh vojenského ombudsmana podľa tohto zákona.
(5) Vojenský ombudsman je vylúčený z prešetrovania podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov, ak so zreteľom na jeho vzťah k veci, dotknutému profesionálnemu vojakovi alebo k osobám zúčastneným na prešetrovaní
3
podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti. Ak vojenský ombudsman zistí skutočnosti, pre ktoré je vylúčený z prešetrovania podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov, bezodkladne ich oznámi ministrovi, pričom v prešetrovanej veci môže zatiaľ urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad. O vylúčení vojenského ombudsmana a pridelení prešetrovanej veci na vybavenie inému štátnemu zamestnancovi bezodkladne rozhoduje minister.
(6) Vojenský ombudsman predkladá ministrovi každoročne do 31. marca správu o činnosti za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd profesionálnych vojakov subjektmi podľa § 4a ods. 2 a návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov. Správu o činnosti za predchádzajúci rok vojenský ombudsman zverejňuje vo všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie a v publikačnom orgáne Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(7) Ak vojenský ombudsman zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že porušenie základného práva alebo slobody profesionálneho vojaka je závažné alebo sa týka väčšieho počtu profesionálnych vojakov predloží ministrovi mimoriadnu správu kedykoľvek.
§ 4c
(1) Vojenský ombudsman prešetruje podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy.
(2) Na vojenského ombudsmana sa môže obrátiť každý profesionálny vojak, ktorý sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov podľa § 4a ods. 2 boli porušené jeho základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu. Na vojenského ombudsmana sa z rovnakého dôvodu môže obrátiť aj občan, ktorého služobný pomer sa skončil podľa § 94 ods. 6, a to v lehote do šiestich mesiacov odo dňa doručenia personálneho rozkazu o prepustení.
(3) Ak sa profesionálny vojak domnieva, že jeho základné práva a slobody porušil niektorý zo subjektov podľa § 4a ods. 2 vydaním rozhodnutia v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu, môže sa na vojenského ombudsmana obrátiť až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(4) Ak sa profesionálny vojak domnieva, že jeho základné práva a slobody porušil veliteľ vydaním vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu na vykonávanie štátnej služby alebo v súvislosti s jej výkonom alebo nečinnosťou v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu, môže sa na vojenského ombudsmana obrátiť po uplatnení postupu podľa § 132 ods. 3 a 5 alebo § 133 ods. 1 písm. h).
(5) Vojenský ombudsman neprešetruje podnety, ktoré podľa obsahu podaním, na základe ktorého sa začína konanie vo veciach správnych alebo súdnych, opravným prostriedkom podľa predpisov o konaní vo veciach správnych alebo súdnych, žalobou alebo opravným prostriedkom v správnom súdnictve, ústavnou sťažnosťou, podnetom na vykonanie kontroly v štátnej správe podľa osobitného predpisu,5h) sťažnosťou,5i) petíciou,5j) oznámením alebo kvalifikovaným oznámením vo veciach protispoločenskej činnosti podľa
4
osobitného predpisu5k) alebo podnetom na prešetrenie postupu orgánov zodpovedných za výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a inšpekcie práce podľa osobitných predpisov.5l)
(6) Vojenský ombudsman môže v rámci svojej pôsobnosti podľa § 4a ods. 2 z vlastnej iniciatívy prešetriť podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, ak na ich základe dospeje k záveru, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov podľa § 4a ods. 2 boli porušené základné práva a slobody profesionálneho vojaka v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu. Na prešetrovanie podľa prvej vety sa primerane použijú ustanovenia § 4d až 4f.
§ 4d
(1) Vojenský ombudsman podnet profesionálneho vojaka alebo občana podľa § 4c ods. 2 druhej vety (ďalej len „podávateľ podnetu“) preskúma v lehote do 15 pracovných dní od jeho doručenia.
(2) Vojenský ombudsman začne prešetrovanie podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu, ak po preskúmaní podnetu podľa odseku 1 dospeje k záveru, že podozrenia z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu dôvodné. O začatí prešetrovania podľa prvej vety vojenský ombudsman podávateľa podnetu upovedomí doručením písomného oznámenia.
(3) Vojenský ombudsman podnet odloží, ak
a)po preskúmaní podnetu podľa odseku 1 dospeje k záveru, že podozrenia z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu nie sú dôvodné,
b)vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do jeho pôsobnosti,
c)ide o podnet, ktorý podľa § 4c ods. 5 nie je oprávnený prešetriť,
d)podávateľ podnetu nedodrží postup podľa § 4c ods. 3 a 4,
e)vec, ktorej sa podnet týka, preskúmava alebo už preskúmala prokuratúra,
f)vo veci, ktorej sa podnet týka, koná alebo rozhoduje príslušný orgán verejnej správy alebo iný orgán verejnej moci, ktorý nepatrí do jeho pôsobnosti, alebo o veci, ktorej sa podnet týka, rozhodol príslušný orgán verejnej správy alebo iný orgán verejnej moci, ktorý nepatrí do jeho pôsobnosti,
g)pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu vyšlo najavo, že základné práva a slobody podávateľa podnetu neboli porušené,
h)podávateľ podnetu vezme svoj podnet späť alebo oznámi, že na ďalšom prešetrovaní podozrení z porušenia jeho základných práv a slobôd netrvá,
i)ide o opakovaný podnet toho istého podávateľa podnetu, v tej istej veci, ak v ňom neuvádza nové skutočnosti,
j)ide o podnet, ktorý je anonymný.
(4) O odložení podnetu a o dôvodoch jeho odloženia vojenský ombudsman upovedomí podávateľa podnetu doručením písomného oznámenia; to neplatí, ak ide o podnet, ktorý je anonymný. Ak vojenský ombudsman podnet odloží z dôvodov podľa odseku 3 písm. b) a c), písomné oznámenie podľa prvej vety obsahuje aj poučenie o správnom postupe.
(5) Ak podávateľ podnetu požiada vojenského ombudsmana o utajenie svojej totožnosti, alebo ak je utajenie totožnosti v záujme prešetrenia podozrení z porušenia základných práv
5
a slobôd podávateľa podnetu, vojenský ombudsman pri vykonávaní procesných úkonov postupuje len na základe odpisu podnetu, v ktorom sa neuvádzajú osobné údaje.5m) Každý zúčastnený na prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu, komu je totožnosť podávateľa podnetu známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.
(6) Ak podávateľ podnetu požiada o utajenie svojej totožnosti, ale charakter prešetrovaných podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu neumožňuje vybavenie podnetu bez uvedenia niektorého z osobných údajov, vojenský ombudsman podávateľa podnetu o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomí. Vojenský ombudsman zároveň podávateľa podnetu upovedomí o tom, že v prešetrovaní podozrení z porušenia jeho základných práv a slobôd sa bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením určitého potrebného údaja o svojej osobe.
§ 4e
(1) Pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov je vojenský ombudsman oprávnený
a)vstupovať do objektov a priestorov subjektov podľa § 4a ods. 2,
b)vyžadovať od subjektov podľa § 4a ods. 2 poskytnutie spisov a dokladov, ako aj vysvetlenie k veci, ktorej sa podnet týka, a to aj ak osobitný predpis obmedzuje právo nahliadať do spisov len vymedzenému okruhu subjektov,5n)
c)klásť otázky profesionálnym vojakom a zamestnancom subjektov podľa § 4a ods. 2,
d)hovoriť aj bez prítomnosti iných osôb s podávateľom podnetu alebo osobou, ktorú podávateľ podnetu označí ako osobu, ktorá sa môže k veci vyjadriť.
(2) Subjekt podľa § 4a ods. 2 je povinný na žiadosť vojenského ombudsmana
a)poskytnúť mu informácie a vysvetlenia,
b)umožniť mu nahliadnutie do spisu alebo mu spis zapožičať,
c)predložiť mu písomné stanovisko ku skutkovým a k právnym otázkam prešetrovanej veci,
d)vysporiadať sa s dôkazmi, ktoré navrhne,
e)vykonať opatrenia, ktoré navrhne pri ich nečinnosti, ak vykonanie takých opatrení vyplýva zo zákona alebo z iného všeobecne záväzného právneho predpisu.
(3) Subjekt podľa § 4a ods. 2 je povinný umožniť vojenskému ombudsmanovi využiť oprávnenia podľa odseku 1 a vyhovieť žiadosti vojenského ombudsmana podľa odseku 2 písm. a) a b) bezodkladne a vyhovieť žiadosti vojenského ombudsmana podľa odseku 2 písm. c) e) do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia; tým nie dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.5o) Vojenský ombudsman môže na žiadosť subjektu podľa § 4a ods. 2 predĺžiť lehotu na splnenie povinností podľa odseku 2 písm. c) e) o desať pracovných dní. Lehota na prešetrenie podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov počas plnenia povinností podľa odseku 2 písm. c) až e) neplynie.
(4) Ak subjekt podľa § 4a ods. 2 nevyhovie žiadosti vojenského ombudsmana podľa odseku 2, vojenský ombudsman túto skutočnosť oznámi ministrovi. Týmto nie je dotknuté ustanovenie odseku 7.
(5) Minister po doručení oznámenia podľa odseku 4 v primeranej lehote rozhodne o ďalšom postupe a oznámi vojenskému ombudsmanovi opatrenia, ktoré vo veci prijal.
6
(6) Ak vojenský ombudsman môže procesný úkon vykonať len s ťažkosťami alebo ak je to účelné z iných dôvodov, je oprávnený písomne poveriť jeho vykonaním podriadeného štátneho zamestnanca. Poverený štátny zamestnanec pri vykonávaní procesného úkonu oprávnenia a povinnosti v rozsahu podľa odsekov 1, 3 a 4. Subjekty podľa § 4a ods. 2 poverenému štátnemu zamestnancovi povinné poskytnúť súčinnosť v rozsahu podľa odsekov 2 a 3.
(7) Ustanovením § 4c ods. 2 nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného predpisu.5p) Pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov, ktoré súvisia s plnením úloh podľa osobitného predpisu,5q) môže Vojenské spravodajstvo poskytnúť vojenskému ombudsmanovi súčinnosť, ak tým nedôjde k ohrozeniu plnenia konkrétnej úlohy Vojenského spravodajstva alebo k odhaleniu jeho zdrojov, prostriedkov, totožnosti jeho príslušníkov alebo osôb konajúcich v jeho prospech, alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce.
§ 4f
(1) Vojenský ombudsman je povinný prešetriť podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov v lehote do 30 pracovných dní odo dňa začatia prešetrovania podľa § 4d ods. 2. Vo zvlášť zložitých prípadoch môže vojenský ombudsman túto lehotu predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní, o čom podávateľa podnetu bezodkladne upovedomí.
(2) Vojenský ombudsman je povinný poskytnúť podávateľovi podnetu na jeho žiadosť informácie o stave prešetrovania podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov vedeného v jeho veci.
(3) Ak pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu vojenský ombudsman dospeje k záveru, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov podľa § 4a ods. 2 boli porušené základné práva a slobody podávateľa podnetu v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu, vojenský ombudsman
a)postúpi vec na vybavenie príslušnému prokurátorovi5r) alebo urobí iné vhodné opatrenie na nápravu zisteného protiprávneho stavu,5s)
b)podá ministrovi návrh na prijatie iných primeraných opatrení na odstránenie zisteného protiprávneho stavu alebo iných nedostatkov.
(4) O spôsobe ukončenia prešetrovania podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov podľa odseku 3 vojenský ombudsman upovedomí podávateľa podnetu, dotknutý subjekt podľa § 4a ods. 2 a ministra doručením písomného oznámenia.
(5) Na doručovanie písomností podávateľovi podnetu v súvislosti s prešetrovaním podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov sa primerane vzťahuje § 218.
§ 4g
Podrobnosti o prešetrovaní podnetov, prijímaní opatrení na odstránenie prešetrovaním zisteného protiprávneho stavu alebo iných nedostatkov a podrobnosti o predkladaní
7
a zverejňovaní správy o činnosti vojenského ombudsmana určí minister interným predpisom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5s znejú:
„5a)Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5b)§ 80 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5c)§ 5 až 24, § 69 a 70 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5d)§ 3 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
5e)§ 10 ods. 7 písm. e) a § 202 ods. 2 Trestného poriadku.
5f)§ 7 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5g)§ 38 ods. 2 písm. d) zákona č. 55/2017 Z. z.
5h)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
5i)§ 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
5j)§ 1 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
5k)§ 2 písm. b) a c) zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5l)Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5m)§ 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5n)§ 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
5o)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5p)§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5q)§ 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5r)§ 20 až 36b zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
5s)§ 62 až 68 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
5.V § 5 odsek 1 znie:
„(1) Hlavný služobný úrad na účely tohto zákona je ministerstvo. Vedúcim hlavného služobného úradu je minister.“.
6.V § 5 ods. 3 písm. c) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou.
7.V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) profesionálnych vojakov ustanovených do funkcie v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. a), c) f) v prípadoch skončenia štátnej služby prepustením zo služobného pomeru podľa § 83 ods. 5 písm. g) a h), ak v § 7 ods. 3 nie je ustanovené inak.“.
8
8.V § 6 ods. 4 sa slová „b) až g)“ nahrádzajú slovami „b) až k)“.
9.V § 7 ods. 2 písm. a) a § 96 ods. 3 sa slovo „vedúci“ nahrádza slovami „generálny tajomník“.
10.Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
7) § 17 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
11.V § 8 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) generálny tajomník služobného úradu ministerstva, vedúci štátny zamestnanec,8) vedúci zamestnanec,9) štátny zamestnanec9a) poverený zastupovaním neprítomného veliteľa a zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme9b) poverený zastupovaním neprítomného veliteľa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 9b znejú:
8) § 20 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9) § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
9a)§ 7 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9b) § 2 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z.“.
12.V § 11 odseky 2 až 4 znejú:
„(2) Počet miest profesionálnych vojakov, pri zachovaní celkových početných stavov profesionálnych vojakov12) a objem finančných prostriedkov na platy profesionálnych vojakov schvaľuje každoročne vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) pri prerokúvaní návrhu zákona o štátnom rozpočte. Návrh počtu miest a objemu finančných prostriedkov na platy profesionálnych vojakov pripravuje ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Počet miest profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva a objem finančných prostriedkov na ich platy sa pripravuje, určuje a schvaľuje osobitne.
(3) Systemizáciu určuje
a) minister pre služobné úrady podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), d) až f),
b) prezident pre služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. c).
(4) Zmeny v systemizácii, ktoré nezvyšujú počet miest profesionálnych vojakov alebo ktoré nezakladajú nárok na štátny rozpočet, môže vykonať
a) minister v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), d) až f),
b) prezident v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. c).“.
13.V § 13 ods. 2 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „činnosti, ktorých obsahom je praktické predvádzanie postupov manipulácie so zbraňami, strelecká príprava, vedenie boja alebo predvádzanie iných vojenských zručností, je možné vykonávať len so súhlasom veliteľa,“.
14.V § 15 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ods. 3“.
15.V § 16 ods. 1 písm. p) sa vypúšťajú slová „výberové konanie alebo“.
9
16.V § 16 odsek 3 znie:
„(3) O prijatie do štátnej služby možno požiadať služobný úrad písomne. Žiadosť o prijatie do štátnej služby podaná elektronickými prostriedkami musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, je povinný doručiť služobného úradu žiadosť aj v listinnej podobe najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.“.
17.V § 16 ods. 5 písmeno d) znie:
„d) je alebo bol členom alebo sympatizantom skupiny, hnutia alebo ideológie, ktoré smerujú k potlačeniu základných práv a slobôd osôb alebo ktoré hlásajú rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú nenávisť, alebo ktoré v minulosti smerovali k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo sa podieľa alebo podieľal na ich podpore alebo propagácii alebo na aktivitách nimi organizovaných,“.
18.V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa citácia „Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
19.V § 16 sa odsek 5 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h) bez povolenia vykonával vojenskú službu v ozbrojených silách iného štátu, ak sa takéto povolenie vyžaduje,28a)
i) sa na území iného štátu aktívne podieľal na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny alebo túto činnosť podnecoval alebo podporoval finančne alebo inými prostriedkami a službami.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
28a) § 19 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
20.V § 16 ods. 6 sa slová „vo výberovom konaní a“ nahrádzajú slovom „v“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Na účel preukázania bezúhonnosti občan v prijímacom konaní poskytne služobnému úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.“.
21.V § 16 ods. 8 sa písmeno a) dopĺňa štrnástym a pätnástym bodom, ktoré znejú:
„14. vykonávanie podnikateľskej činnosti a inej zárobkovej činnosti,
15. členstvo v združeniach28b) a účasť na ich činnosti, okrem členstva v odborových organizáciách a účasti na ich činnosti a náboženskej príslušnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:
28b) § 2 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.“.
22.V § 16 ods. 9 písm. a) piatom bode sa za slovo „klasifikácii,“ vkladá slovo „očkovaní,“.
23.V § 16 ods. 9 písm. b) treťom bode sa vypúšťajú slová „ktorý uznal dočasnú neschopnosť pre chorobu alebo úraz,“.
10
24.Nadpisy nad § 18 a 20 sa vypúšťajú.
25.§ 18 až 20 vrátane nadpisov znejú:
㤠18
Prijímacie konanie
(1) Občan sa prijíma do štátnej služby na základe výsledkov prijímacieho konania.
(2) Prijímacím konaním sa overuje splnenie podmienok prijatia do štátnej služby. Prijímacím konaním sa overuje aj splnenie podmienok, ktoré potrebné vzhľadom na povahu činností, ktoré profesionálny vojak vykonávať bezprostredne po vymenovaní do dočasnej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby alebo po prijatí do dočasnej štátnej služby, stálej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby.
(3) Prijímacie konanie uskutočňuje prijímacia komisia, ktorú zriaďuje služobný úrad.
(4) V prijímacom konaní sa u občana
a)posudzuje zdravotná spôsobilosť
1.lekárskou prehliadkou, ktorú možno doplniť na náklady služobného úradu odborným vyšetrením,
2.vyšetrením na prítomnosť metabolitov omamných látok alebo psychotropných látok v organizme,
b)posudzuje psychická spôsobilosť psychodiagnostickým vyšetrením, ktoré vykonáva psychológ spĺňajúci podmienky na vykonávanie psychologickej činnosti,31)
c)vykonáva previerka fyzickej zdatnosti praktickým preskúšaním.
(5) Prijímacie konanie sa vo vzťahu k občanovi, ktorý podal žiadosť o prijatie do štátnej služby, skončí
a)oznámením o prijatí občana do štátnej služby,
b)oznámením o neprijatí občana do štátnej služby,
c)zamietnutím žiadosti o prijatie do štátnej služby,
d)späťvzatím žiadosti o prijatie do štátnej služby.
(6) Skutočnosti podľa odseku 5 písm. a) c) sa písomne oznámia občanovi, ktorý žiada o prijatie do štátnej služby najneskôr do 30 dní od vyhodnotenia splnenia podmienok na prijatie do štátnej služby, ak odsek 7 neustanovuje inak. Ak sa občan nezúčastní na prijímacom konaní, skutočnosti podľa odseku 5 písm. a) a b) sa mu neoznamujú. Skutočnosť podľa odseku 5 písm. d) sa vyznačí v dokumentácii k prijímaciemu konaniu.
(7) Služobný úrad môže občana, ktorý splní podmienky prijatia do štátnej služby, s jeho súhlasom zaradiť do evidencie spôsobilých žiadateľov o prijatie do štátnej služby najdlhšie na 12 mesiacov od vyhodnotenia splnenia podmienok na prijatie do štátnej služby. Zaradenie do evidencie spôsobilých žiadateľov o prijatie do štátnej služby služobný úrad oznámi občanovi do 30 dní od vyhodnotenia splnenia podmienok na prijatie do štátnej služby. Prijímacie konanie voči občanovi zaradenému do evidencie spôsobilých žiadateľov o prijatie do štátnej služby sa skončí oznámením o jeho prijatí do štátnej služby alebo neprijatí do štátnej služby, ktoré je služobný úrad povinný oznámiť občanovi najneskôr do 12 mesiacov od vyhodnotenia splnenia podmienok na prijatie do štátnej služby.
11
(8) Podrobnosti o prijímacom konaní, o vytvorení a zložení prijímacej komisie, o postupe a spôsobe overenia splnenia podmienok na prijatie do štátnej služby a o vyhodnotení výsledkov prijímacieho konania ustanoví služobný predpis.
(9) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)posudzovanie zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby,
b)spôsob posudzovania psychickej spôsobilosti a previerky fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby.
§ 19
Prijímacie konanie v služobných úradoch podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c), e) a f)
(1) Na účely prijatia občana do štátnej služby služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. a) c), e) alebo písm. f) zverejní vo všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie oznámenie, na základe ktorého sa môže občan uchádzať o prijatie do štátnej služby. Oznámenie obsahuje najmä
a)názov funkcie,
b)druh štátnej služby,
c)podmienky prijatia do štátnej služby,
d)zoznam požadovaných dokladov podľa odseku 3,
e)termín a miesto na podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby,
f)informáciu, či sa na funkcii vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu.22)
(2) Lehota na podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby nesmie byť kratšia ako sedem dní odo dňa zverejnenia oznámenia podľa odseku 1.
(3) Občan predloží súčasne so žiadosťou o prijatie do štátnej služby
a)vyplnený osobný dotazník, ktorého súčasťou osobné údaje uvedené v § 16 ods. 8 písm. a) a b),
b)životopis,
c)občiansky preukaz,
d)doklady alebo úradne osvedčené kópie dokladov o vzdelaní, o absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo oprávnenia alebo ich úradne osvedčené kópie; ak je vzdelanie získané v cudzine doklady o jeho získaní alebo ich úradne osvedčené kópie, okrem dokladov vydaných v českom jazyku, sa predkladajú spolu s kópiou ich osvedčeného prekladu do štátneho jazyka,
e)potvrdenie o dobe trvania zamestnania, ktoré možno podľa § 31 započítať do času trvania štátnej služby a dosiahnutej hodnosti, ak ho vykonával,
f)čestné vyhlásenie, že
1.sa považuje za bezúhonného a spoľahlivého podľa § 16 ods. 1 písm. f) a g),
2.je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
3.ovláda štátny jazyk,
4.má štátne občianstvo podľa § 16 ods. 1 písm. d),
5.nevykonáva činnosti, ktorých vykonávanie je v štátnej službe obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a 13 alebo, že ku dňu prijatia do štátnej služby vykonávanie činností podľa § 12 skončí a vykonávanie činností podľa § 13 skončí, preruší alebo pozastaví,
6.voči nemu nie je vedené trestné stíhanie,
7.súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
12
8.je oboznámený s podmienkami výkonu štátnej služby,
9.vykonáva alebo vykonával zamestnanie, ktoré možno podľa § 31 započítať do času trvania štátnej služby a dosiahol hodnosť, ak nemôže predložiť potvrdenie podľa písmena e) z dôvodu, že je v služobnom pomere podľa osobitného predpisu;27) potvrdenie podľa písmena e) predloží najneskôr v deň vzniku služobného pomeru,
g)potvrdenie ošetrujúceho lekára o spôsobilosti vykonať previerku fyzickej zdatnosti.
(4) Prijímacie konanie začína prijatím žiadosti občana o prijatie do štátnej služby. Podmienkou začatia prijímacieho konania je predloženie dokladov podľa odseku 3.
(5) V prijímacom konaní na funkciu vo vojenskej odbornosti vojenská duchovná služba občan predloží aj písomné stanovisko príslušnej cirkevnej autority.30)
(6) Občana, ktorý spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. a) e), h) j), n) a o) služobný úrad pozve na posúdenie psychickej spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti najmenej sedem dní pred ich uskutočnením.
§ 20
Prijímacie konanie v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. d)
(1) Na prijímacie konanie v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. d) sa nevzťahuje § 19, ak odsek 3 neustanovuje inak.
(2) Prijímacie konanie v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. d) je neverejné a začína sa zaradením občana do prijímacieho konania na základe podanej žiadosti občana o prijatie do štátnej služby. O zaradení alebo nezaradení občana do prijímacieho konania rozhoduje služobný úrad uvedený v § 6 ods. 1 písm. d). Zaradenie alebo nezaradenie občana do prijímacieho konania sa občanovi oznámi do 60 dní odo dňa doručenia jeho žiadosti o prijatie do štátnej služby.
(3) V prijímacom konaní občan predloží dokumenty a doklady uvedené v § 19 ods. 3 písm. a) f). Na účel overenia splnenia podmienok prijatia do štátnej služby možno občana požiadať aj o predloženie ďalších dokladov, ktoré je občan povinný predložiť do desiatich dní odo dňa požiadania. Spôsobilosť vykonať previerku fyzickej zdatnosti potvrdzuje lekár určený služobným úradom podľa § 6 ods. 1 písm. d).
(4) Na účely zistenia spoľahlivosti podľa § 16 ods. 5 písm. c), d), h) a i) a ods. 7 sa v prijímacom konaní občan podrobuje aj psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti. Podmienky výkonu psychofyziologického overenia pravdovravnosti ustanoví služobný predpis.
(5) Skutočnosti podľa odseku 2 a § 18 ods. 5 písm. a) až c) sa nezdôvodňujú.“.
26.§ 21 sa vypúšťa.
27.Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
34) § 52 ods. 3, § 53 ods. 4, § 54 ods. 2 a § 65 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13
28.§ 25 a 26 znejú:
㤠25
(1) S profesionálnym vojakom, ktorý je ustanovený do funkcie čakateľ alebo kadet, služobný úrad bezprostredne po skončení základného vojenského výcviku uzatvorí dohodu o úhrade nákladov vynaložených na zabezpečenie odborného výcviku jednotlivca alebo dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl vo vzdelávacom zariadení alebo výcvikovom zariadení v pôsobnosti ministerstva; to neplatí, ak je profesionálny vojak po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený do funkcie v krátkodobej štátnej službe.
(2) Dohoda podľa odseku 1 obsahuje
a)názov a sídlo vzdelávacieho zariadenia alebo výcvikového zariadenia,
b)dĺžku trvania odborného výcviku jednotlivca alebo dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl,
c)povinnosť profesionálneho vojaka uhradiť náklady vynaložené na zabezpečenie odborného výcviku jednotlivca alebo dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl, ak sa počas prípravnej štátnej služby skončí jeho služobný pomer z dôvodov podľa § 83 ods. 2 písm. b), písm. h) druhého bodu, písm. i) k) alebo § 83 ods. 6, alebo ak sa po vymenovaní do dočasnej štátnej služby jeho služobný pomer skončí v dobe podľa § 28 ods. 1 písm. a) z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. c) f), k), n) a o) alebo podľa § 83 ods. 5,
d)najvyššiu sumu vynaložených nákladov podľa písmena c),
e)podmienky odstúpenia od dohody.
(3) Ak sa prípravná štátna služba profesionálneho vojaka skončí prepustením podľa § 83 ods. 2 písm. b), písm. h) druhého bodu, písm. i) k) alebo § 83 ods. 6, alebo ak profesionálny vojak zotrvá v dočasnej štátnej službe menej ako je uvedené v § 28 ods. 1 písm. a), suma podľa odseku 2 písm. d) sa pomerne zníži.
(4) Služobný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť profesionálneho vojaka znížiť sumu nákladov, ktoré je inak profesionálny vojak povinný uhradiť podľa dohody uzatvorenej podľa odseku 1.
(5) Služobný úrad vráti profesionálnemu vojakovi sumu podľa odseku 3 alebo odseku 4, ktorú uhradil z dôvodu skončenia štátnej služby prepustením zo služobného pomeru, ak dodatočne splní povinnosť zotrvať v služobnom pomere. Ak profesionálny vojak splní uvedenú povinnosť len sčasti, služobný úrad mu vráti sumu, ktorá zodpovedá miere splnenia povinnosti zotrvať v služobnom pomere. Nárok na vyplatenie sumy podľa prvej vety vzniká nasledujúcim dňom po dni, v ktorom profesionálny vojak splní povinnosť zotrvať v služobnom pomere.
(6) Určenie sumy nákladov a spôsob výpočtu pomerného zníženia nákladov vynaložených na zabezpečenie odborného výcviku jednotlivca a dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl ustanoví služobný predpis.
§ 26
(1) S profesionálnym vojakom v prípravnej štátnej službe, na ktorého sa vzťahuje § 23 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) služobný úrad bezprostredne po ustanovení do funkcie
14
kadeta, najneskôr však v deň skončenia základného vojenského výcviku, uzatvorí písomnú dohodu o umožnení získania vysokoškolského vzdelania a vojenského programu.
(2) Dohoda podľa odseku 1 obsahuje
a)názov a sídlo vysokej školy,
b)stupeň vysokoškolského vzdelania a formu štúdia,35)
c)študijný odbor a študijný program,36)
d)dĺžku trvania štúdia,
e)povinnosť profesionálneho vojaka uhradiť náklady vynaložené na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a vojenského programu, ak sa počas prípravnej štátnej služby skončí jeho služobný pomer z dôvodov podľa § 83 ods. 2 písm. b) e), písm. h) druhého bodu, písm. i) k) alebo § 83 ods. 6 alebo, ak nezotrvá v dočasnej štátnej službe po dobu deviatich rokov z dôvodu, že služobný pomer sa skončil podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), k), n) a o) alebo podľa § 83 ods. 5,
f)najvyššiu sumu vynaložených nákladov podľa písmena e),
g)podmienky odstúpenia od dohody.
(3) Suma podľa odseku 2 písm. f) sa pomerne zníži, ak
a) sa prípravná štátna služba profesionálneho vojaka skončí prepustením podľa § 83 ods. 2 písm. b) až e), písm. h) druhého bodu, písm. i) až k) alebo § 83 ods. 6 alebo
b) profesionálny vojak zotrvá v dočasnej štátnej službe menej ako deväť rokov z dôvodu, že služobný pomer sa skončil podľa § 83 ods. 1 písm. c) f), k), n) a o) alebo podľa § 83 ods. 5.
(4) Služobný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť profesionálneho vojaka znížiť sumu nákladov, ktoré je inak profesionálny vojak povinný uhradiť podľa dohody uzatvorenej podľa odseku 1.
(5) Služobný úrad vráti profesionálnemu vojakovi sumu podľa odseku 3 alebo odseku 4, ktorú uhradil z dôvodu skončenia štátnej služby prepustením zo služobného pomeru, ak dodatočne splní povinnosť zotrvať v služobnom pomere. Ak profesionálny vojak splní uvedenú povinnosť len sčasti, služobný úrad mu vráti sumu, ktorá zodpovedá miere splnenia povinnosti zotrvať v služobnom pomere. Nárok na vyplatenie sumy podľa prvej vety vzniká nasledujúcim dňom po dni, v ktorom profesionálny vojak splní povinnosť zotrvať v služobnom pomere.
(6) Povinnosť profesionálneho vojaka uhradiť náklady vynaložené na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a vojenského programu v sume podľa odseku 3 písm. a) sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý je bezprostredne po skončení prípravnej štátnej služby vymenovaný do dočasnej štátnej služby podľa § 28 ods. 2, ak zotrvá v dočasnej štátnej službe počas troch rokov.
(7) Ak profesionálny vojak, ktorý je vymenovaný do dočasnej štátnej služby podľa § 28 ods. 2, nezotrvá v dočasnej štátnej službe počas troch rokov z dôvodu, že jeho služobný pomer sa skončí podľa § 83 ods. 1 písm. c) f), k), n) a o) alebo podľa § 83 ods. 5, vznikne mu povinnosť uhradiť náklady vynaložené na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a vojenského programu v sume podľa odseku 3 písm. a), ktorá sa pomerne zníži.
15
(8) Určenie sumy nákladov vynaložených na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a vojenského programu a spôsob výpočtu pomerného zníženia vynaložených nákladov ustanoví služobný predpis.“.
29.V § 27 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo vykonal dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu,34a)“.
30.V § 27 ods. 3 sa vypúšťajú slová „uvedený v § 6 ods. 1 písm. d)“ a slová „vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva“.
31.§ 28 znie:
㤠28
(1) Do dočasnej štátnej služby sa
a)vymenuje profesionálny vojak po skončení prípravnej štátnej služby na
1.tri roky, ak je súčasne povýšený do vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa alebo
2. deväť rokov, ak je súčasne vymenovaný do vojenskej hodnosti poručík,
b) prijíma občan bez vykonania prípravnej štátnej služby na čas chýbajúci do uplynutia maximálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti, ktorá mu bude priznaná podľa § 50.
(2) Služobný úrad môže profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe, ktorý je vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku vysokej školy, riadne neskončí štúdium,34a) zanechá vysokoškolské štúdium na vlastnú žiadosť, alebo ktorý po zrušení akreditovaného študijného programu nepokračuje v štúdiu iného akreditovaného študijného programu, na základe jeho písomnej žiadosti vymenovať do dočasnej štátnej služby na tri roky, ak je súčasne povýšený do vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa podľa § 43 ods. 2 písm. a).
(3) Čas trvania dočasnej štátnej služby podľa odseku 1 písm. a) a odseku 2 možno opätovne predlžovať na základe dohody, najviac však do uplynutia maximálnej doby štátnej služby.
(4) Ak je profesionálny vojak podľa odsekov 1 3 vymenovaný do vojenskej hodnosti alebo povýšený, čas trvania jeho dočasnej štátnej služby sa zmení na čas do uplynutia maximálnej doby štátnej služby alebo do vekovej hranice, ak táto uplynie skôr.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
34a) § 65 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 137/2022 Z. z.“.
32.V § 29 odsek 3 znie:
„(3) Do stálej štátnej služby môže služobný úrad vymenovať profesionálneho vojaka aj, ak o to požiada v lehote kratšej ako je uvedené v odseku 2 a služobný úrad mu na základe jeho žiadosti odpustí zmeškanie lehoty na podanie žiadosti podľa odseku 1 písm. a). Služobný úrad rozhodne o žiadosti bezodkladne.“.
33.V § 29 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pre profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti poručík, ak je vymenovaný do vojenskej hodnosti poručík na základe výberu na dôstojnícku funkciu podľa § 66“.
16
34.V § 31 ods. 1 a 2 sa za slová „§ 15 ods. 3“ vkladajú slová „a 4“.
35. V § 32 odsek 1 znie:
(1) Veková hranica sa nevzťahuje na náčelníka generálneho štábu, riaditeľa Vojenského spravodajstva, riaditeľa Vojenskej polície a rektora vojenskej vysokej školy počas výkonu funkcie a po skončení výkonu funkcie do dňa povolenia výnimky na zotrvanie profesionálneho vojaka v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice na základe žiadosti. Žiadosť na zotrvanie v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice môže profesionálny vojak podať najneskôr do troch mesiacov od skončenia výkonu funkcie podľa prvej vety.“.
36.V § 32 odsek 4 znie:
„(4) Profesionálnemu vojakovi vyčlenenému na plnenie úloh Vojenského spravodajstva možno výnimku podľa odsekov 2 a 3 povoliť súčasne s prijatím do štátnej služby najviac na päť rokov, ak nie je v odseku 1 ustanovené inak. Žiadosť na zotrvanie profesionálneho vojaka v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice sa pri prijatí do štátnej služby nepodáva.“.
37.§ 36 až 38 znejú:
㤠36
(1) Profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe v hodnostnom zbore mužstva a v hodnostnom zbore poddôstojníkov, ak o to požiada, môže byť v súlade s potrebami služobného úradu vyslaný na
a)nadstavbové štúdium alebo pomaturitné štúdium v externej forme štúdia na náklady služobného úradu, ak byť ustanovený do funkcie, na výkon ktorej sa vyžaduje úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie,
b)vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo vysokoškolské štúdium druhého stupňa v externej forme štúdia na náklady služobného úradu, ak byť ustanovený do funkcie, na ktorej výkon sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie.
(2) O vyslaní profesionálneho vojaka na štúdium podľa odseku 1 rozhoduje služobný úrad.
(3) Služobný úrad môže vyslať profesionálneho vojaka na vysokoškolské štúdium podľa odseku 1 písm. b) aj mimo územia Slovenskej republiky.
(4) Počet profesionálnych vojakov vysielaných na nadstavbové štúdium alebo pomaturitné štúdium podľa odseku 1 písm. a) a na vysokoškolské štúdium podľa odseku 1 písm. b) ustanoví každoročne služobný predpis.
§ 37
(1) Požiadavky podľa § 33 ods. 2 získava profesionálny vojak v prípravnej štátnej službe, dočasnej štátnej službe a v stálej štátnej službe v špecializačnom štúdiu na výkon špecializovaných pracovných činností, v certifikačnej príprave na výkon certifikovaných pracovných činností, v kurzoch na vojenskú hodnosť, v kurzoch na výkon funkcie a v jazykových kurzoch.
17
(2) Profesionálny vojak, ktorý dosiahol vojenskú hodnosť v hodnostnom zbore mužstva a byť vymenovaný do vojenskej hodnosti čatár podľa § 45 ods. 2, § 46 písm. a) alebo § 47 písm. a), absolvuje poddôstojnícky kurz pred vymenovaním do vojenskej hodnosti.
(3) Profesionálny vojak, ktorý dosiahol vojenskú hodnosť v hodnostnom zbore mužstva alebo v hodnostnom zbore poddôstojníkov a byť vymenovaný do vojenskej hodnosti poručík podľa § 45 ods. 3, § 46 písm. a) alebo § 47 písm. a) absolvuje dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl pred vymenovaním do vojenskej hodnosti.
(4) Profesionálny vojak, ktorý bol v služobnom pomere podľa osobitných predpisov, absolvuje do jedného roka po prijatí do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva základný spravodajský kurz.
(5) Profesionálny vojak môže absolvovať aj iné kurzy, ktorými si prehlbuje kvalifikáciu, ak to výkon štátnej služby vyžaduje.
(6) Na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy, do kurzu podľa odsekov 1 4 a do kurzu podľa odseku 5, ktorý trvá nepretržite desať mesiacov alebo viac, vysiela profesionálneho vojaka služobný úrad.
(7) Do kurzu podľa odseku 5 vysiela profesionálneho vojaka veliteľ.
(8) Požiadavky na vojenskú hodnosť a odborné požiadavky na výkon funkcie, úroveň znalosti cudzieho jazyka na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, spôsob ich získavania, podmienky uznávania požiadaviek na vojenskú hodnosť a odborných požiadaviek na výkon funkcie dosiahnutých pred účinnosťou tohto zákona ustanoví služobný predpis.
§ 38
(1) Profesionálny vojak, ktorý bol vyslaný na štúdium podľa § 36 alebo § 37 ods. 1, prípravu podľa § 37 ods. 1 alebo na kurz podľa § 37 ods. 1 5 a ktorého služobný pomer sa skončí pred uplynutím doby zotrvania v služobnom pomere, je povinný uhradiť služobnému úradu náklady spojené so štúdiom, prípravou alebo kurzom alebo ich pomernú časť. Tieto náklady je profesionálny vojak povinný uhradiť aj vtedy, ak štúdium, prípravu alebo kurz neskončí. Doba na zotrvanie v služobnom pomere nesmie byť dlhšia ako desať rokov.
(2) Služobný úrad uzavrie písomnú dohodu o dobe zotrvania v služobnom pomere v závislosti od dĺžky trvania štúdia, prípravy alebo kurzu s profesionálnym vojakom, ktorý je vyslaný
a)na štúdium podľa § 36 alebo § 37 ods. 1,
b)do prípravy podľa § 37 ods. 1,
c)do kurzu podľa § 37 ods. 1 až 5, ktorý trvá najmenej 40 dní alebo
d)do kurzu podľa § 37 ods. 1 5, ktorý trvá menej ako 40 dní a priame náklady na kurz sú vyššie ako 2500 eur.
(3) Súčasťou dohody podľa odseku 2 je aj povinnosť uhradiť náklady alebo ich pomernú časť, spojené so štúdiom podľa § 36 alebo § 37 ods. 1, prípravou podľa § 37 ods. 1 alebo kurzom podľa § 37 ods. 1 5, ak služobný pomer profesionálneho vojaka skončí pred uplynutím doby zotrvania v služobnom pomere alebo, ak profesionálny vojak štúdium
18
podľa § 36 alebo § 37 ods. 1, prípravu podľa § 37 ods. 1 alebo kurz § 37 ods. 1 5 neskončí.
(4) Povinnosť uhradiť náklady spojené so štúdiom podľa § 36 alebo § 37 ods. 1, prípravou podľa § 37 ods. 1 alebo kurzom podľa § 37 ods. 1 5 profesionálnemu vojakovi nevznikne, ak
a)je zrušený učebný odbor, študijný odbor, študijný program, štúdium, príprava alebo kurz, do ktorého bol vyslaný,
b)sa skončí jeho služobný pomer podľa § 83 ods. 1 písm. a), b), g) i) alebo podľa § 85 písm. b) alebo
c) neskončí štúdium, prípravu alebo kurz z dôvodov ním nezavinených alebo zo zdravotných dôvodov.
(5) Služobný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť profesionálneho vojaka znížiť alebo odpustiť úhradu nákladov, ktoré je inak profesionálny vojak povinný uhradiť podľa odseku 3.
(6) Služobný úrad vráti profesionálnemu vojakovi náklady podľa odseku 3, ktoré je povinný uhradiť z dôvodu skončenia štátnej služby prepustením zo služobného pomeru, a ktoré uhradil, ak dodatočne splní povinnosť zotrvať v služobnom pomere. Nárok na vyplatenie uhradených nákladov vzniká nasledujúcim dňom po dni, v ktorom profesionálny vojak splní záväzok na zotrvanie v služobnom pomere. Ak profesionálny vojak splní uvedený záväzok len sčasti, služobný úrad mu vráti uhradené náklady, ktoré zodpovedajú miere splnenia záväzku. Nárok vzniká nasledujúcim dňom po dni, v ktorom je profesionálny vojak prepustený zo služobného pomeru vo výške zodpovedajúcej zostatku predtým uhradených nákladov po odpočítaní nákladov zodpovedajúcich nesplnenému záväzku.
(7) Náklady na účely
a) odseku 2 písm. a) a b) sa určujú paušálnou sumou za jeden mesiac štúdia alebo prípravy,
b) odseku 2 písm. c) sa určujú paušálnou sumou za jeden deň kurzu podľa § 37 ods. 1 5, pričom za jeden deň kurzu sa považuje deň, v ktorom sa obvykle uskutočňuje kurz,
c) odseku 2 písm. d) najmä účastnícky poplatok a ďalšie náklady spojené s účasťou v kurze podľa § 37 ods. 1 až 5.
(8) Do nákladov sa nezahŕňajú náklady, ktoré sa účtujú podľa osobitného predpisu.82)
(9) Služobný predpis ustanoví
a)náležitosti dohody podľa odseku 2,
b)dobu zotrvania v služobnom pomere v závislosti od dĺžky trvania štúdia, prípravy alebo kurzu a pri kurze podľa odseku 2 písm. d) aj v závislosti od výšky nákladov,
c)paušálnu sumu podľa odseku 7 písm. a) a b) a
d)spôsob výpočtu pomerného zníženia nákladov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 44 a 45 sa vypúšťajú.
19
38.Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý znie:
㤠38a
(1) Pri vzniku služobného pomeru môže služobný úrad poskytnúť profesionálnemu vojakovi peňažné prostriedky na úplné alebo čiastočné splnenie jeho záväzku uhradiť náklady vynaložené na vzdelávanie predchádzajúcemu zamestnávateľovi (ďalej len „kompenzácia záväzku“). Pri poskytnutí kompenzácie záväzku je občan najneskôr v deň prijatia do štátnej služby povinný so služobným úradom uzavrieť dohodu o zotrvaní v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe.
(2) Suma kompenzácie záväzku nesmie presiahnuť tridsaťnásobok hodnostného platu vojaka 2. stupňa bez zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a bez zvýšenia hodnostného platu podľa § 157a.
(3) Profesionálny vojak, s ktorým služobný úrad uzatvoril dohodu podľa odseku 1, a ktorého služobný pomer sa skončí pred uplynutím doby určenej v dohode podľa odseku 1, je povinný vrátiť služobnému úradu kompenzáciu záväzku alebo jeho pomernú časť. Doba určená na zotrvanie v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe nesmie byť dlhšia ako desať rokov.
(4) Dohoda podľa odseku 1 obsahuje
a)získané vzdelanie, osvedčenie alebo oprávnenie, za ktoré sa poskytuje kompenzácia záväzku,
b)názov a sídlo zamestnávateľa, ku ktorému má profesionálny vojak záväzok,
c)spôsob poskytnutia a výšku kompenzácie záväzku,
d)dobu určenú na zotrvanie v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe,
e)povinnosť <