1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Zrušenie používania fosílnych palív a zbavenie distribútorov povinnosti primiešavať do pohonných hmôt benzínu a nafty bio zložku/ fosílne palivá možno dosiahnuť len zmenou legislatívy. Výsledkom zrušenia by mali byť nižšie výsledné ceny palív a predpokladá sa viac plôch poľnohospodárskej pôdy pre pšenicu. Zatiaľ by sa jednalo o dočasné riešenie, ale ak sa tento krok osvedčí, malo by sa pristúpiť aj k trvalému riešeniu a bio zložky z palív vypustiť. Ekologický prínos bio zložiek v palivách je podľa viacerých tvrdení sporný. Je vedecky dokázané, že pri pestovaní plodín pre bio zložku sa vytvorí viac emisií, ako sa ušetrí pri ich spálení a že ekologickejšie je vlastne bio zložku nemať.
Naša civilizácia tak, ako sa vyvíja potrebuje stále viac a viac energie. Buď sa civilizácia začne vyvíjať nejakým iným smerom, alebo budeme musieť hľadať zdroje energie.
Používanie biopalív je pre mňa diskutabilné, pretože na poľnohospodárskej pôde sa majú pestovať potraviny a nie ,,palivo“.
Naši českí kolegovia rovnako pristúpili k podobnému kroku a zbavili distribútorov povinnosti primiešavať do pohonných hmôt benzínu a nafty bio zložku. Český minister financií Zbyněk Stanjura uviedol, že zrušenie povinnosti primiešavania bio zložky do nafty v ČR, nie je dočasné, ale trvalé opatrenie. Vsúva sa mi preto otázka z akého dôvodu by sme my na Slovensku nemohli prijímať podobné riešenia ak dokážeme znížiť cenu PH pre občanov a zároveň zvýšiť produkciu niektorých obilnín na našich poliach ak to podobným zákonom vieme zrealizovať!?
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
Predmetným ustanovením sa ruší povinnosť fyzických a právnických osôb, ktoré dodávajú pohonné hmoty benzín a naftu na územie slovenskej republiky primiešavať bio zložku. Uvedené sa ustanovuje na dobu určitú a to odo dňa nadobudnutia účinnosti toho zákona do 30.09.2023.
K Čl. II
S ohľadom na priebeh legislatívneho procesu sa navrhuje, aby návrh zákona nadobudol účinnosť pätnástym dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.