NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ........2022,
268
Z Á K O N
z 11. októbra 2017
zákon č. 268/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I.
Zákon č. 268/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. – o spotrebnej dani z minerálneho oleja
§ 18h Prechodné ustanovenia sa dopĺňa o odsek (3), ktorý znie:
(3) Vláda ruší a zbavuje distribútorov povinnosti primiešavať do pohonných hmôt benzínu a nafty bio zložku/ fosílne palivá na dobu odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona do 30.09.2023
Čl. II.
Tento zákon nadobúda účinnosť 15.dňom od jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.