1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v Slovenskej republike reguluje ceny elektriny a plynu. Do regulovaných cien sa v súčasnosti prenášajú trhové ceny. Situácia je neudržateľná. Koncepcia na ochranu odberateľov v energetickej chudobe spočíva v tom, že štát reguláciou pomôže sociálne najslabším odberateľom, najmä domácnostiam a malým podnikom ( tzv. zraniteľní odberatelia ). Reformou energetickej legislatívy reguluje ÚRSO ceny elektriny, ktoré vyplývajú z regulačnej politiky. Úrad vždy vypracuje analýzu a premietne dnešné trhové ceny do regulovaných.
SR je tesne pred svojou najväčšou krízou a je neakceptovateľné, aby vláda v tejto situácii rezignovala na akúkoľvek prácu a na zachovanie existencie slovenských výrobcov potravín. Vláda musí ihneď konať. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a výrobcov cestovín ( SZPCC) vyzýva vládu, aby schválila systém kompenzácií extrémnych cien energií pre potravinársky sektor. Ceny energií majú extrémny dopad na odbytové ceny pekárskych, cukrárskych a cestovinárskych výrobkov. S vysokou pravdepodobnosťou zvýšené ceny energií čoskoro spôsobia obmedzenie výroby najmä menších pekární v regiónoch, ba dokonca zastavenie výroby. Potravinárske prevádzky nútené kupovať plyn a elektrinu za spotové ceny. Dlhodobé kontrakty za zvýhodnených cien odmietajú dodávatelia energií uzatvárať. Množstvo potravinárskych podnikov nebude schopných zabezpečiť si energie na výrobu potravín. Všetky svoje úspory podniky minuli počas pandémie. Štát vylúčil podniky SZPCC z pandemických dotácií a žiadnym spôsobom im nepomohol.
Extrémne ceny plynu a energií ovplyvňujú hodnoty základných potravín. Kalkulácie pekárov, cukrárov a výrobcov cestovín prešli v posledných mesiacoch veľkou, historickou revíziou. Najväčšou položkou nákladovej štruktúry bola vždy cena práce, no teraz ju vystriedala cena energií. Plné premietnutie burzových cien do odbytových cien výrobkov by podľa zväzu spôsobilo, že časť obyvateľstva by si základné potraviny ako chlieb, rožky či ďalšie nemohla dovoliť. Preto je potrebné začleniť potravinárov do krízovej infraštruktúry, aby mohli mať regulovanú cenu energií. Potravinári a pekári patria zaradením do kritickej infraštruktúry a subjektami hospodárskej mobilizácie. No za uplynulé dva roky im to prinieslo len povinnosti, náklady a nulovú pomoc zo strany štátu. Takýto postup je neakceptovateľný! Vláda musí ihneď pristúpiť k zaradeniu výrobcov čerstvých a základných potravín medzi subjekty s regulovanou cenou elektrickej energie a plynu. Pekári tiež žiadajú na rok zastaviť platby odvodov a poistného z príplatkov za prácu cez víkendy, sviatky či v noci.
B. Osobitná časť
2
K Čl. I
Ustanovuje sa možnosť vlády uznesením zaradiť akýkoľvek hospodársky subjekt registrovaný na území SR do skupiny ohrozených hospodárskych subjektov, ktoré môžu byť ohrozené nárastom energií a schváliť pre ne výnimku a systém kompenzácií pri regulácii/úprave cien energií. Prioritne sa udelí výnimka pre výrobcov potravín.
K Čl. II
S ohľadom na priebeh legislatívneho procesu sa navrhuje, aby návrh zákona nadobudol účinnosť pätnástym dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.