NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ........2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., 321/2014 Z. z., 391/2015 Z. z., 164/2017 Z. z., 177/2018 Z. z., 309/2018 Z. z., 309/2018 Z. z., 221/2019 Z. z., 297/2019 Z. z., 198/2020 Z. z., 276/2020 Z. z., 419/2020 Z. z., 516/2021 Z. z., 85/2022 Z. z., 256/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach sa dopĺňa o:
§ 3a
Výnimky udeľované vládou bez zákonného výpočtu
(1)Pri vzniku neudržateľnej situácie nárastom cien energií vláda udelí a schváli výnimku a systém kompenzácií pri regulácií/úprave cien energií každému hospodárskemu subjektu registrovanému na území Slovenskej republiky, ktorý vláda zaradí do skupiny ohrozených hospodárskych subjektov, poškodených nárastom cien energií. Prioritne udelí výnimky pre zachovanie existencie slovenských výrobcov potravín.
(2) Udelenú výnimku prijme vláda uznesením.
Čl. II.
Tento zákon nadobúda účinnosť 15.dňom od jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.