NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. f) sa za slová „(ďalej len „vláda“)“ vkladajú slová „po predchádzajúcom zápise do registra partnerov verejného sektora“.
2. V § 2 písm. g) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3. ktorá je pred uzatvorením zmluvy o prevádzke bytového domu zapísaná v registri partnerov verejného sektora,“.
Doterajší tretí a štvrtý bod sa označujú ako štvrtý a piaty bod.
3. § 6 sa dopĺňa odsekmi 12 až 16, ktoré znejú:
„(12) Obchodná spoločnosť podľa odseku 3 písm. b) je povinná byť zapísaná do registra partnerov verejného sektora pred uzatvorením zmluvy podľa odseku 3 písm. b).
(13) Ak je investičný partner vymazaný z registra partnerov verejného sektora, nesmie uzatvoriť investičnú zmluvu, a ak ju pred svojim výmazom uzavrel a zároveň nedošlo k uzatvoreniu zmluvy o prevádzke bytového domu, jeho výmaz účinky odstúpenia od investičnej zmluvy.
(14) Ak je investičný partner vymazaný z registra partnerov verejného sektora po uzatvorení zmluvy o prevádzke bytového domu, práva a povinnosti vyplývajúce z jeho účasti na podnikaní prenajímateľa prechádzajú dňom výmazu na zvyšných investičných partnerov v pomere v akom sa títo vkladmi podieľajú na vlastnom imaní prenajímateľa, a ak ich niet, na investičného partnera určeného agentúrou. Investičný partner v takom prípade nárok na
2
odplatu voči investičnému partnerovi alebo investičným partnerom, ktorí nadobudli jeho práva a povinnosti zodpovedajúcu výške vkladov vymazaného investičného partnera do vlastného imania prenajímateľa, zníženú o výšku hospodárskeho prospechu, ktorý z účasti na podnikaní prenajímateľa získal. Ak je hodnota podniku prenajímateľa určená znalcom nižšia ako jeho vlastné imanie, výška odplaty podľa predchádzajúcej vety sa určí ako časť znalcom určenej hodnoty podniku, zodpovedajúca pomeru vkladov vymazaného investičného partnera do vlastného imania prenajímateľa k vkladom ostatných investičných partnerov.
(15) Ak prenajímateľ alebo právnická osoba podľa odseku 3 písm. b) vymazaní z registra partnerov verejného sektora počas trvania zmluvy o prevádzke bytového domu, odo dňa výmazu sa neuplatňuje znížená sadzba dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu; pokiaľ si prenajímateľ alebo právnická osoba podľa odseku 3 písm. b) uplatnili zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty, povinní vydať hospodársky prospech, ktorý uplatňovaním zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty dosiahli.
(16) Pri ukladaní pokuty podľa osobitného predpisu8a) sa zohľadní výška odčerpaného hospodárskeho prospechu podľa prechádzajúceho odseku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.