DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky poslanci za politickú stranu Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovensko Rastislav Schlosár, Martin Beluský a Marek Kotleba.
Cieľom legislatívneho návrhu je zabezpečiť, aby príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky velili výlučne slovenskí velitelia, t. j. velitelia, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky.
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky umožňuje od 1. januára 2010 na území Slovenskej republiky „príslušným veliteľom organizácie kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom“ veliť ozbrojeným silám SR, „ktoré určené na plnenie úloh zabezpečovania nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky, podľa pravidiel tejto organizácie.“ S účinnosťou od 30. marca 2022 sa toto zahraničné velenie zásadne rozšírilo, a to aj na ozbrojené sily SR určené „na plnenie ďalších úloh na území Slovenskej republiky v rámci organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom“.
V praxi to znamená, že súčasná legislatíva umožňuje, aby zahraniční velitelia zločineckej organizácie NATO (Severoatlantickej aliancie), do ktorej bol náš štát zavlečený bez súhlasu občanov v roku 2004, velili na území Slovenskej republiky určeným slovenským vojakom. Zákon pritom nijako neobmedzuje ani maximálny počet týchto slovenských vojakov, ani rozsah rozkazov, ktoré im môžu zahraniční velitelia dávať a od 30. marca 2022 ani úlohy, v rámci ktorých je možné toto zahraničné velenie realizovať.
To znamená, že teoreticky umožňuje so súhlasom vlády SR a následne NR SR podriadiť na našom vlastnom území prakticky všetkých príslušníkov ozbrojených síl SR zahraničným veliteľom NATO, a to a bez akýchkoľvek obmedzení.
Takýto stav je v hrubom rozpore so zvrchovanosťou Slovenskej republiky a s jej oprávnenými záujmami, pretože vytvára právny rámec na podriaďovanie ozbrojených síl Slovenskej republiky ako jedného z pilierov nášho štátu a garanta jeho bezpečnosti, zahraničnej vojenskej moci. Súčasne umožňuje zneužívať slovenských vojakov, zbrane a muníciu na realizáciu globalistických mocenských záujmov západných veľmocí.
Táto skutočnosť je navyše mimoriadne nebezpečná práve v súčasnosti, keď sa na našom území nachádzajú od jari 2022 s neobmedzenou časovou platnosťou zahraniční vojaci NATO, a keď čelíme systematickým snahám o postupné vybudovanie amerických vojenských základní na Slovensku a zatiahnutie Slovenska do vojny s Ruskom.
Navrhujeme preto novelizáciu uvedeného zákona tak, aby slovenským vojakom na Slovensku mohli vydávať rozkazy výlučne slovenskí velitelia a podľa slovenských pravidiel.
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Zo zákona sa vypúšťa ustanovenie, podľa ktorého „v čase vojny a vojnového stavu alebo pri narušení vzdušného priestoru Slovenskej republiky vojenským vzdušným objektom v čase mieru ozbrojené sily určené rozhodnutím Národnej rady Slovenskej republiky plnia úlohy zabezpečovania nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky podľa pravidiel organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom.“ Vypustením uvedeného ustanovenia budú ozbrojené sily plniť tieto úlohy na Slovensku výlučne podľa slovenských pravidiel fungovania ozbrojených síl.
K bodu 2
Zo zákona sa vypúšťa kompetencia vlády SR schvaľovať „návrh na určenie ozbrojených síl na plnenie úloh zabezpečenia nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v rámci organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom, alebo návrh na určenie ozbrojených síl na plnenie ďalších úloh na území Slovenskej republiky v rámci organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom“.
K bodu 3
Zo zákona sa vypúšťa kompetencia ministerstva obrany SR spracúvať „návrh na určenie ozbrojených síl na plnenie úloh zabezpečenia nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v rámci organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom, alebo návrh na určenie ozbrojených síl na plnenie ďalších úloh na území Slovenskej republiky v rámci organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom“.
K bodu 4
Zo zákona sa vypúšťa možnosť, aby ozbrojeným silám velil aj veliteľ organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom, t. j. veliteľ Severoatlantickej aliancie (NATO).
K bodu 5
Zo zákona sa vypúšťa ustanovenie, ktoré umožňuje „príslušnému veliteľovi organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom“ (t. j. veliteľovi Severoatlantickej aliancie NATO), veliť ozbrojeným silám určeným „na plnenie úloh zabezpečovania nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky, alebo na plnenie ďalších úloh na území Slovenskej republiky v rámci organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom, podľa pravidiel tejto organizácie.“
K bodu 6
Vypúšťa sa ustanovenie nadbytočné vzhľadom na predchádzajúce body.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.