DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Chorobná závislosť na hraní hazardných hier, tzv. gambling alebo patologické hráčstvo predstavuje závažný zdravotný, ako aj spoločenský problém. Aj v dôsledku izolácie spôsobenej opatreniami na zamedzenie šírenia nákazy počas trvania pandémie došlo k výraznejšiemu zhoršeniu psychického stavu množstva osôb. Jednoduchá dostupnosť zariadení herní je jedným z rizikových faktorov pre vypuknutie alebo prehĺbenie závislosti na hraní hazardných hier, preto je potrebné prijať opatrenia na obmedzenie prístupu k herniam.
Patologické hráčstvo predstavuje narastajúci zdravotný, ako aj spoločenský problém aj medzi mladými dospelými. Mladí dospelí vo veku tesne nad 18 rokov pritom často ešte iba študentami stredných škôl a veľká časť mladých vo vekovej kategórii od 18 do 21 rokov je finančne úplne alebo aspoň čiastočne závislá od svojich rodičov. Zvýšením vekovej hranice zákazu účasti na hazardných hrách sa zabezpečí ochrana ohrozených patologickým hráčstvom v citlivom veku.
Osobitná časť
K čl. I
1.Vplyvom zákazu umiestniť výherné prístroje mimo herne ubudli výherné prístroje v reštauráciách, krčmách a pohostinstvách vo vyše 800 obciach. Dostupnosť výherných prístrojov v mieste trvalého bydliska sa znížila pre takmer 1 100 000 obyvateľov Slovenska. Efektívnosť tohto opatrenia sa stráca vďaka vysokej dostupnosti herní na dôležitých dopravných uzloch akými železničné a autobusové stanice. Pri ceste za prácou alebo za štúdiom majú ľahkú dostupnosť hazardných hier aj obyvatelia obcí kde sa herne nenachádzajú.
2.Vypúšťa sa možnosť prevádzkovať herne v moteloch a penziónoch a ponechávajú sa hotely ako ubytovacie zariadenia vyššieho štandardu. Zo 775 herní na Slovensku sa žiadne nenachádzali v moteloch a 9 sa nachádzalo v penziónoch.
3.Vypúšťa sa možnosť prevádzkovať herne v budovách pre kultúru a verejnú zábavu, nakoľko tieto navštevujú aj rodiny s deťmi. Hazardné hry vo svojej podstate nepatria ani do oblasti kultúry ani nie určené na verejnú zábavu. Zo 775 licencií na prevádzkovanie herní platných k 31.1.2022 bolo 7 licencií na prevádzkovanie herne v budovách pre kultúru a verejnú zábavu. Vypúšťa sa možnosť prevádzkovať herne v bytových domoch nakoľko na tieto herne sťažnosti zo strany obyvateľov, ktorí bývajú na spodných poschodiach bytového domu. Hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov pritom umožňuje majiteľom viacerých nebytových priestorov prehlasovať majiteľov, ktorí v bytovom dome reálne bývajú. Rizikové zvlášť developerské projekty kde je množstvo nepredaných prázdnych pivníc a garážových státí čo majiteľovi budovy dáva mnohonásobné hlasovacie právo (desiatky hlasov). Na Slovensku bolo k 31.1.2022 vydaných 37 licencií na prevádzkovanie herne v bytových domoch.
4.Z 25 kasín na Slovensku sa ani jedno nenachádza v moteloch a penziónoch. Nakoľko sa v budúcnosti očakáva úbytok herní a vznik nových kasín, odporúčame tieto budovy zo zákona vypustiť kým táto zmena nemá žiaden dopad na existujúce kasína.
5.Z 25 kasín na Slovensku sa ani jedno nenachádza v budovách pre kultúru a verejnú zábavu. Nakoľko sa v budúcnosti očakáva úbytok herní a vznik nových kasín, odporúčame túto kategóriu zo zákona vypustiť kým táto zmena nemá žiaden dopad na existujúce kasína.
6.Účasť na hazardných hrách sa zakazuje mladistvým, ktorí najrizikovejšou skupinou z pohľadu patologického hrania. V tomto zmysle sa upravuje aj upozornenie, ktoré je povinný umiestniť prevádzkovateľ.
7.Účasť na hazardných hrách sa zakazuje mladistvým, ktorí najrizikovejšou skupinou z pohľadu patologického hrania.
8.Účasť na hazardných hrách sa zakazuje mladistvým, ktorí najrizikovejšou skupinou z pohľadu patologického hrania.
9.Legislatívno-technická úprava súvisiaca s predchádzajúcimi bodmi. Účasť na hazardných hrách sa zakazuje mladistvým, ktorí najrizikovejšou skupinou z pohľadu patologického hrania.
10.Legislatívno-technická úprava súvisiaca s predchádzajúcimi bodmi. Účasť na hazardných hrách sa zakazuje mladistvým, ktorí najrizikovejšou skupinou z pohľadu patologického hrania.“
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona odo dňa 01.01.2023.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu
regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky:
Predkladaný návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vzhľadom na pokles výberu dane a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh pozitívne sociálne vplyvy vrátane vplyvu na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvov na zamestnanosť, keďže obmedzenie aktivít súvisiacich s hazardom môže viesť k úspešnému zaradeniu niektorých osôb do pracovného procesu. Predkladaný návrh zákona nemá vplyvy na životné prostredie, a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Predkladaný návrh zákona taktiež pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu zvyšuje ochranu rodinného prostredia a môže napomáhať zníženiu rizikového správania ohrozujúceho rodinu.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona:
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Čepček.
2. Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve:
Nie je upravené.
b) v sekundárnom práve:
Nie je upravené.
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
Nie je obsiahnuté.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení:
Návrhom zákona sa nepreberá nový právny akt Európskej únie.
b)uviesť informáciu o začatí postupu Európskej komisie alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy
Proti Slovenskej republike nezačalo žiaden postup Európskej komisie alebo konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
c)uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania príp. potreby prijatia ďalších úprav
Návrhom zákona sa nepreberá nový právny akt Európskej únie.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
a)úplne