NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ........2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone :
Čl. I
Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.Ustanovenie § 56 ods. 2 znie :
„(2)Okresný úrad môže rozhodnúť z dôvodov podľa odseku 1 o znížení počtu niektorého druhu zveri. Ak okresný úrad zistí alebo ak je preukázané, že zver spôsobila škody na poľnohospodárskych porastoch alebo plodinách v rozsahu prevyšujúcom 3 % predpokladanej úrody alebo predpokladaného prírastku na príslušnej parcele alebo ak zistí alebo ak je preukázané, že zver je premnožená, je povinný bezodkladne nariadiť užívateľovi poľovného revíru znížiť počet zveri a určiť mu na to lehotu. Ak ide o zver, ktorá nemá v poľovnom revíri určené normované kmeňové stavy, okresný úrad je povinný nariadiť úplné zníženie počtu zveri bez ohľadu na počet, obdobie lovu, vek, vekové triedy, pohlavie a kritériá chovnosti. Ak je to potrebné, okresný úrad vykoná alebo zabezpečí vykonanie objektívneho sčítania zveri v poľovnom revíri, pričom súčasne určí aj metodiku sčítania zveri a umožní účasť vlastníkov a užívateľov poľovných pozemkov na sčítaní. Okresný úrad vykoná kontrolu nariadenia zníženia počtu zveri a ak je to potrebné, tak zníženie počtu zveri nariadi aj opakovane. Ak užívateľ poľovného revíru nerealizuje rozhodnutie, okresný úrad je povinný bezodkladne zabezpečiť zníženie počtu zveri na jeho náklady a určiť spôsob zníženia počtu zveri; za týmto
účelom je okresný úrad oprávnený najmä poveriť vykonaním rozhodnutia osoby oprávnené na lov zveri alebo zorganizovať spoločnú poľovačku na miesto užívateľa poľovného revíru, pričom postupuje primerane podľa § 58. Výnosy za zver sa v tomto prípade po odpočítaní nákladov poukážu na osobitný účet užívateľa poľovného revíru, ktorý je užívateľ poľovného revíru povinný na tento účel zriadiť. Prostriedky na osobitnom účte je možné použiť výlučne na náhradu škôd spôsobených zverou“.
2.Za § 57 sa vkladá § 57a, ktorý znie :
Druhy zveri v poľovných revíroch, v ktorých nemá zver určené normované kmeňové stavy, možno loviť celoročne, po celý deň, bez ohľadu na vek, vekové triedy, pohlavie a kritériá chovnosti“.
3.V § 65 ods. 2 sa vypúšťa písm. c).
4.V § 65 ods. 2 v písm. h) sa vypúšťa : zbraňami s tlmičmi hluku výstrelu“.
5.V § 65 ods. 3 v písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňa sa text : „to neplatí v prípade použitia mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalších podobných zariadení umožňujúcich streľbu v noci, infrazameriavačov, noktovízorov, laserových zameriavačov, zameriavačov so zosilnením svetla a optických zameriavačov, ktoré prispôsobené na videnie v noci“.
6.V ustanovení § 65 ods. 3, písm. j) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňa sa text : „to neplatí, v prípade podľa § 57a“.
7.V § 69 ods. 1 znie :
„(1)Užívateľ poľovného revíru zodpovedá za
a)škodu, ktorá bola v poľovnom revíre spôsobená výkonom práva poľovníctva na poľovných pozemkoch alebo na poľných plodinách dosiaľ nezobratých, viniči alebo na lesných porastoch;
b)škodu, ktorú v poľovnom revíre na poľovných pozemkoch alebo na poľných plodinách dosiaľ nezobratých, viniči alebo na lesných porastoch spôsobila zver“.
8.V § 69 ods. 2 znie :
„(2)Užívateľ poľovného revíru je povinný uhradiť škodu na poľovných pozemkoch alebo na poľných plodinách dosiaľ nezobratých, viniči alebo na lesných porastoch. Ak je užívateľom poľovného revíru poľovnícke združenie, ručia za náhradu škody všetci jeho členovia rukou spoločnou a nerozdielnou“.
9.V § 69 ods. 4 znie :
„(4)Škodu spôsobenú užívaním poľovného revíru počas doby lovu vlka dravého uhrádza užívateľ poľovného revíru, v ktorom bola škoda spôsobená, ak ho mohol loviť“.
10.V § 69 ods. 5 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa text : „ak nie je uvedené inak“.
11.V § 69 ods. 7 v písm. a) sa vypúšťa : „na nepoľovných plochách“.
12.V § 69 ods. 7 v písm. e) sa bodka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňa sa text : „to neplatí, ak ide o škodu spôsobenú zverou podľa § 57a.
13.Za § 69 sa vkladá § 69a, ktorý znie :
„Osobitné ustanovenia o opatreniach na zabránenie vzniku škôd spôsobovaných zverou
„(1)Za účelom zabránenia vzniku škôd spôsobených zverou je vlastník alebo užívateľ poľovných pozemkov, vinice alebo sadu oprávnený uzavrieť písomnú zmluvu s oprávnenou osobou alebo s oprávnenými osobami na ochranu poľovných pozemkov, vinice a sadu pred zverou. Uzavretie zmluvy je vlastník alebo užívateľ poľovných pozemkov, vinice a sadu povinný oznámiť okresnému úradu a užívateľovi poľovného revíru.
(2)Za osobu oprávnenú na výkon poľovníctva sa považuje poľovnícka organizácia alebo osoba, ktorá je držiteľom poľovného lístka ( ďalej len ,oprávnená osoba´ ). Povolenie na lov sa nevyžaduje. Oprávnená osoba preukazuje oprávnenie loviť zmluvou podľa odseku 1.
(3)Oprávnená osoba je najmä oprávnená loviť zver na poľovnom pozemku, vo vinici a sade, ktorého ochranou je poverená alebo na susedných pozemkoch, cez ktoré zver prechádza na poľovný pozemok, vinicu alebo sad, ktorého ochranou je poverená. Ak je vlastník alebo užívateľ poľovných pozemkov, vinice alebo sadu sám oprávnenou osobou, je oprávnený vykonávať tieto práva sám alebo spoločne s inou oprávnenou osobou; písomnou zmluvou podľa odseku 1 nie je povinný sa preukázať. Povolenie na lov na nepoľovných plochách sa nevyžaduje.
(4)Vlastník alebo užívateľ vinice alebo sadu podľa miestnych podmienok vykoná primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku pri love vo vinici alebo v sade.
(5)Oprávnená osoba oznámi užívateľovi poľovného revíru najneskôr deň vopred, kedy sa bude zdržovať v poľovnom revíri; v prípade nočnej poľovačky súčasne oznámi, kde a do kedy bude čakať na zver. Užívateľ poľovného revíru je povinný bezodkladne zapísať oprávnenú osobu do knihy návštev.
(6)Užívateľ poľovného revíru je povinný po oznámení podľa odseku 1 vydať oprávnenej osobe potrebný počet značiek na označenie a prepravu ulovenej a nájdenej zveri. Ak užívateľ poľovného revíru značky oprávnenej osobe nevydá, oprávnená osoba nie je povinná označiť ulovenú zver značkami a plniť s tým súvisiace povinnosti podľa tohto zákona.
(7)Oprávnená osoba je povinná bezodkladne oznámiť ulovenie zveri užívateľovi poľovného revíru, pričom je povinná uviesť druh a počet ulovenej zveri.
(8)Ulovená zver sa stáva vlastníctvom oprávnenej osoby, ustanovenie § 66 sa nepoužije.
(9)Oprávnená osoba je povinná do 15 dní od ulovenia zveri odviesť na účet užívateľa poľovného revíru za každý ulovený kus zveri peňažnú sumu vo výške 20,- €. Z tejto sumy je používateľ poľovného revíru oprávnený
uhradiť vecné náklady na značky vydané oprávnenej osobe, zvyšok použije užívateľ poľovného revíru na náhradu škôd spôsobených zverou.
(10)Ak tým neobmedzuje užívanie pozemku na poľnohospodársku alebo lesnú výrobu a ak s tým užívateľ pozemku súhlasí, je užívateľ poľovného revíru povinný za účelom zabránenia vzniku škôd zriadiť v poľovnom revíri oplotenie, aby zabránil prenikaniu zveri na pozemok využívaný na poľnohospodársku alebo lesnú výrobu. Užívateľ poľovného revíru pritom postupuje podľa osobitných prepisov 23a). Vlastník poľovného pozemku je povinný zriadenie oplotenia strpieť. Povinnosť vlastníka poľovného pozemku strpieť zriadenie oplotenia je vecným bremenom v prospech užívateľa poľovného revíru alebo ďalšieho užívateľa poľovného revíru. Vlastník poľovného pozemku za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú náhradu.
14.V § 70 ods. 1 znie :
„(1)Nárok na náhradu škody si uplatní poškodený u užívateľa poľovného revíru pri škodách na
a)poľnohospodárskych pozemkoch, poľných plodinách a poľnohospodárskych porastoch do 30 dní odo dňa, keď škodu zistil, do dvoch mesiacov odo dňa, keď škoda vznikla,
b)lesných porastoch, ak škody vznikli od 1. júla predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka, v lehote 30 dní od uplynutia uvedeného obdobia“.
15.V § 70 ods. 2 znie :
„(2)Súčasne s uplatnením nároku na náhradu škody uvedie poškodený výšku škody. Ak poškodený vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov v lehotách uvedených v odseku 1 vznik škody nenahlási a súčasne nenahlási požadovanú výšku náhrady a neuvedie opatrenia, ktoré vykonal na zabránenie škôd spôsobených zverou, jeho nárok na náhradu škody zaniká. Ak bola škoda spôsobená na poľnohospodárskych
plodinách a poľnohospodárskych porastoch a jej rozsah sa zistiť len v čase zberu, poškodený uvedie jej výšku do 30 dní po vykonaní zberu“.
16.V § 76 ods. 1, písm. i) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňa sa text : to neplatí, ak sa podľa tohto zákona nevyžadujú“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15-dňom zverejnenia v zbierke zákonov.