1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá ako návrh skupiny poslancov NRSR.
Zámerom tohto návrhu je priznať poberateľom všetkých dôchodkov podľa zákona č. 461/2003 Z. z. nárok na skutočný a spravodlivý 13. dôchodok. Predkladatelia za taký nepovažujú existujúci 13. dôchodok podľa zák. č. 296/2020 Z. z. vzhľadom na spôsob určenia jeho výšky.
Predkladatelia považujú za spravodlivé priznávať dôchodok nad rámec 12 mesačných dôchodkov vo výške priemerného mesačného dôchodku všetkým poberateľom všetkých druhov dôchodkov. Takýmto spôsobom sa zabezpečuje princíp solidarity, ktorý je kľúčovým princípom spravodlivého dôchodkového systému, pretože priznáva dodatočný dôchodok penzistom v rovnakej výške bez ohľadu na výšku pravidelne vyplácanej mesačnej penzie. V praxi to bude znamenať, že dôchodcovia s penziou nižšou než je priemerná dostanú skutočný a spravodlivý 13. dôchodok vo výške presahujúcej ich pravidelnú mesačnú penziu a naopak, u dôchodcov s nadpriemernými penziami bude jeho výška nižšia.
Účelom dôchodkového systému nemá byť nivelizácia príjmov v starobe bez ohľadu na celoživotné príspevky do dôchodkového systému, ale tento návrh považujeme za príspevok k primeranú posilneniu princípu solidarity, ktorý nebude pôsobiť demotivačne pre účasť na systéme dôchodkového poistenia ani do budúcnosti. Zároveň umožňuje štátu primerane posilniť hmotné zabezpečenie ľudí v starobe.
Hoci to samotný návrh nerieši, predkladatelia považujú za prirodzené, že v prípade schválenia tohto návrhu plénom NR SR v prvom čítaní, v rámci rokovania o návrhu zákona vo výboroch NR SR sa navrhované znenie doplní tak, aby sa týmto zákonom zároveň zrušil zákon č. č 296/2020 Z. z. Avšak do tej doby vzhľadom na charakter navrhovanej dôchodkovej dávky, ako aj s cieľom predísť akýmkoľvek nedorozumeniam z hľadiska použitého názvoslovia, navrhujú používať názov „skutočný a spravodlivý 13. dôchodok“ pre rozlíšenie tejto dôchodkovej dávky a štátnej sociálnej dávky podľa zákona č. 296/2020 Z. z.
Články II a III predstavujú technickú novelizáciu súvisiacich zákonov.
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Technicko-legislatívna zmena v súvislosti so zavedením novej dôchodkovej dávky.
K bodu 2
Technicko-legislatívna zmena v súvislosti so zavedením novej dôchodkovej dávky.
K bodu 3
Ako podmienku nároku na skutočný a spravodlivý 13. dôchodok určuje poberanie niektorého z vymenovaných druhov dôchodkov s cieľom obsiahnuť všetkých poberateľov všetkých dôchodkových dávok vyplácaných zo systému dôchodkového zabezpečenia podľa zák. č. 461/2003 Z.
2
z. Výška skutočného a spravodlivého 13. dôchodku sa bude líšiť v závislosti od toho, aký druh dôchodkovej dávky jej poberateľ poberá. Znamená to, že pre poberateľa starobného dôchodku bude rozhodujúca výška priemerného starobného dôchodku za rozhodujúci mesiac, pre poberateľa predčasného starobného dôchodku bude rozhodujúca výška priemerného starobného dôchodku za rozhodujúci mesiac, pre poberateľa invalidného dôchodku bude rozhodujúca výška priemerného invalidného dôchodku za rozhodujúci mesiac, pre poberateľa vdovského dôchodku bude rozhodujúca výška priemerného vdovského dôchodku za rozhodujúci mesiac, pre poberateľa vdoveckého dôchodku bude rozhodujúca výška priemerného vdoveckého dôchodku za rozhodujúci mesiac, pre poberateľa sirotského dôchodku bude rozhodujúca výška priemerného sirotského dôchodku za rozhodujúci mesiac a pre poberateľa sociálneho dôchodku bude rozhodujúca výška priemerného sociálneho dôchodku za rozhodujúci mesiac. Rozhodujúcim mesiacom je august roka, v ktorom sa skutočný a spravodlivý 13. dôchodok vypláca.
Keďže ide o mimoriadnu dôchodkovú dávku vo vzťahu k riadnej, mesačne vyplácanej 12 krát v roku - ustanovuje sa, že na skutočný a spravodlivý 13. dôchodok nie je možné siahnuť z dôvodu umorenia akéhokoľvek dlhu poberateľa a to akýmkoľvek spôsobom. Zároveň sa ustanovuje, že skutočný a spravodlivý 13. dôchodok nemôže mať negatívny vplyv na žiadne nároky na akékoľvek iné dávky alebo akúkoľvek inú formu pomoci štátu poberateľom dôchodkov, ktorá závisí od výšky príjmu. Rovnako sa z tohto dôchodku neplatia dane, ani sociálne či zdravotné poistenie. Zámerom zákonodarcu je absolútna ochrana tohto príjmu tak, aby predstavoval nedotknuteľný čistý príjem jeho poberateľa.
K bodu 4
Technicko-legislatívna zmena v súvislosti so zavedením novej dôchodkovej dávky.
K bodu 5
Technicko-legislatívna zmena v súvislosti so zavedením novej dôchodkovej dávky.
K bodu 6
Technicko-legislatívna zmena v súvislosti so zavedením novej dôchodkovej dávky.
K bodu 7
Technicko-legislatívna zmena v súvislosti so zavedením novej dôchodkovej dávky.
K bodu 8
Technicko-legislatívna zmena v súvislosti so zavedením novej dôchodkovej dávky.
K bodu 9
Ustanovuje sa povinnosť Sociálnej poisťovne zverejňovať na svojom webovom sídle priemernú výšku každej existujúcej dôchodkovej dávky za mesiac august. Takto bude vopred poberateľom skutočného a spravodlivého 13. dôchodku známe, s akou jeho výškou vyplatenou v decembri môžu počítať.
K čl. II
Navrhované prechodné ustanovenie zabezpečuje z technicko-organizačnej stránky, aby skutočný a spravodlivý 13. dôchodok dostali v roku 2022 vyplatený aj poberatelia výsluhových dôchodkov, ktorým naň vznikne nárok podľa § 77a navrhovaného zákona. Stanovuje sa tiež príslušnosť jednotlivých dôchodkových dávok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. k jednotlivým výsluhovým dôchodkovým dávkam.
K čl. III
3
Rozširuje sa zoznam príjmov, ktoré nie považované za príjmy na účel zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime.
K čl. IV
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. 11. 2022.
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
5
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR.