1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú do legislatívneho procesu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter KREMSKÝ a Milan VETRÁK.
Zákonom č. 256/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony došlo vypustením ustanovení § 49 odsekov 8 a 9 k zrušeniu obmedzenia pripájania do prepravnej siete. Zaviedla sa tak možnosť odoberateľov zemného plynu priamo sa pripojiť na prepravnú sieť v Slovenskej republike.
Predmetná zmena však môže mať zásadný finančný dopad nielen na prevádzkovateľa distribučnej siete, ale sekundárne je možný finančný dopad aj na odoberateľov plynu v domácnostiach, verejných inštitúciách a podnikateľský sektor. Pre distribučné sadzby pre domácnosti napríklad platí, že náklady na distribúciu odberateľom plynu v domácnosti sa nepremietajú v plnej miere do distribučných poplatkov pre domácnosti, ale rozpočítané aj medzi veľkoodberateľov.
Pre vybraných najväčších odberateľov by sa v súčasnom legislatívnom stave viac oplatilo investovať a priamo sa napojiť do prepravnej siete, čo by znamenalo presun distribučných nákladov na domácnosti a maloodberateľov a následne zvýšenie distribučných taríf odhadom o viac ako 20%. Neobmedzené priame pripájanie na prepravnú sieť nie je vo verejnom záujme aj z dôvodu, že by viedlo k zaťažovaniu životného prostredia nedôvodnou výstavbou nových plynovodov. Navrhuje sa preto právna úprava, ktorá reguluje pripájanie do prepravnej siete prostredníctvom vydávania osvedčení na výstavbu energetického zariadenia.
Návrh zákona rieši predmetný problém tak, že definíciu energetického zariadenia dopĺňa o osobitnú kategóriu, ktorá umožňuje reguláciu vydávania povolení na výstavbu pripojenia k prepravnej sieti prostredníctvom odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho plynovodu, zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100.000 odberateľov plynu. Na výstavbu takéhoto zariadenia prostredníctvom vydania osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia nebude potrebný len súhlas Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ale aj prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorou je na Slovensku spoločnosť eustream. Väčšinový podiel v tejto spoločnosti Slovenská republika. Štát preto bude mať dostatočný vplyv na vydávanie takýchto súhlasov, čo zabezpečí ochranu pred nedôvodnou výstavbou nových plynovodov na Slovensku. Takéto plynovody sa môžu stavať iba v lokalitách, kde nie je dostatočná existujúca distribučná sieť.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, možné pozitívne sociálne vplyvy, pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie (okrem niekoľkých vybraných veľkoodberateľov, ktorým sťaží budovanie vlastných plynovodov), pozitívne vplyvy na
2
ochranu životného prostredia, nemá vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je plne v súlade s právom Európskej únie.
3
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1:
V záujme dosiahnutia cieľa sledovaného navrhovanou právnou úpravou sa dopĺňa definícia energetického zariadenia. V zmysle takto doplnenej definície je osobitnou kategóriou energetického zariadenia aj pripojenie k prepravnej sieti prostredníctvom odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho plynovodu, zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100.000 odberateľov plynu. Uvedená rozšírená definícia energetického zariadenia v nadväznosti umožňuje reguláciu vydávania povolení na výstavbu pripojenia k prepravnej sieti prostredníctvom odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho plynovodu, zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100.000 odberateľov plynu.
K bodom 2 až 6:
V nadväznosti na rozšírenú definíciu energetického zariadenia a v záujme dosiahnutia cieľa sledovaného navrhovanou právnou úpravou bolo potrebné vhodne novelizovať predmetné ustanovenia. V prvom rade bolo potrebné doplniť náležitosti písomnej žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia v časti investičného zámeru o predpokladaný vplyv pripojenia k prepravnej sieti prostredníctvom odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenie, priameho plynovodu, zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100.000 odberateľov plynu na bezpečnosť dodávok plynu na vymedzenom území ako aj informáciu o bezpečnosti a spoľahlivosti takéhoto pripojenia. Bol doplnený aj jeden z predpokladov na vydanie osvedčenia pre daný prípad, ktorým je súhlas prevádzkovateľa prepravnej siete. Okrem súhlasu sa vyžaduje aj stanovisko uvedeného účastníka trhu so zemným plynom. Ak žiadosť o vydanie energetického zariadenia neobsahuje zákonom stanovené náležitosti, musí ministerstvo stanoviť žiadateľovi dodatočnú lehotu na ich predloženie, v prípade ich nepredloženia v určenej lehote, konanie zastaviť podľa § 12 ods. 8.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona od 1.decembra 2022
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
5
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií Slovenskej republiky a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.