NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ........... 2022,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z, zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č.102/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 162/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 162/2018 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z. a zákona č. 256/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Energetickým zariadením sa na účely tohto ustanovenia rozumie tiež pripojenie k prepravnej sieti prostredníctvom odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho plynovodu, zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100.000 odberateľov plynu.“.
2.V § 12 ods. 4 písm. b) treťom bode sa za podbod. 3.2 vkladá nový podbod 3.3, ktorý znie:
„3.3 pripojenia k prepravnej sieti prostredníctvom odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho plynovodu, zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100.000 odberateľov plynu z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,“.
Doterajšie podbody 3.3 a 3.4 sa označujú ako podbody 3.4 a 3.5.
3.V § 12 ods. 4 písm. b) ôsmom bode sa za podbod 8.2 vkladá nový podbod 8.3, ktorý znie:
„8.3 pripojenia k prepravnej sieti prostredníctvom odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho plynovodu, zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100.000 odberateľov plynu na bezpečnosť dodávok plynu na vymedzenom území,“.
Doterajšie podbody 8.3 a 8.4 sa sa označujú ako podbody 8.4 a 8.5.
4.V § 12 ods. 4 písm. b) sa za bod 15 vkladá bod 16, ktoré znie:
„16. súhlas prevádzkovateľa prepravnej siete na výstavbu odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho plynovodu, zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100.000 odberateľov plynu k pripojeniu k prepravnej sieti.“.
Doterajší bod 16 sa označuje ako bod 17.
5.V § 12 ods. 5 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) prepravnej siete na pripojenie k prepravnej sieti realizovaného prostredníctvom odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho plynovodu, zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100.000 odberateľov plynu, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 3.3. a 8.3 ako aj súhlas podľa odseku 4 písm b) bodu 16,“.
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).
6.V § 12 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Predpokladom na vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výstavbu pripojenia k prepravnej sieti prostredníctvom odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho plynovodu, zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100.000 odberateľov plynu je súhlas podľa odseku 4 písm. b) bodu 16.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2022.