1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Miloš Svrček a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovít Goga.
Cieľom tohto návrhu zákona je návrat k právnej úprave pripojenia odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho plynovodu, zariadenia na skvapalňovanie zemského plynu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete do prepravnej siete pred novelizáciou zákonom č. 256/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Dôvodom navrhovaných zmien je skutočnosť, že predmetná zmena vykonaná zákonom č. 256/2022 Z. z. môže spôsobiť navýšenie poplatkov za distribúciu plynu pre domácnosti a iné firmy, ak sa niektoré podniky veľkí odberatelia plynu priamo napoja do prepravnej siete a nebudú tak cez poplatky znášať náklady týkajúce sa distribučnej siete.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na služby verejnej správy pre občana, na informatizáciu spoločnosti a ani žiadne sociálne vplyvy, predpokladá sa nulový vplyv na rozpočet verejnej správy (štátny rozpočet).
Účinnosť návrhu zákona sa vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu navrhuje 15. novembrom 2022.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 až 4
Týmito novelizačnými bodmi sa sleduje návrat k právnej úprave pripojenia odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho plynovodu, zariadenia na skvapalňovanie zemského plynu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete do prepravnej siete pred novelizáciou zákonom č. 256/2022 Z. z.
K bodom 5 a 6
Úprava vnútorných odkazov v nadväznosti na novelizačný bod 2.
K Čl. II
Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa dátum účinnosti zákona navrhuje od 15. novembra 2022.