1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č.
251/2012 Z. z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 162/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z. a zákona č. 256/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 49 ods. 6 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a pripojenie odberného plynového zariadenia do prepravnej siete nie je v rozpore s odsekom 8“.
2. V § 49 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Prevádzkovateľ prepravnej siete môže do prepravnej siete pripojiť odberné plynové zariadenie, plynárenské zariadenie, priamy plynovod, zariadenie na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnú sieť prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, len vtedy, ak ho na základe vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej siete nie je možné pripojiť do distribučnej siete z dôvodov podľa odseku 9.
(9) Na účel posúdenia žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho plynovodu, zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, do prepravnej siete prevádzkovateľ prepravnej siete požiada prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, o vyjadrenie, či
a) v záujmovej oblasti je vybudovaná distribučná sieť,
2
b) súčasná distribučná sieť je využitá a je schopná v aktuálnom stave alebo po vykonaní dodatočných opatrení na jej úpravu pokryť predpokladané potreby žiadateľa o pripojenie do prepravnej siete,
c) sa v záujmovej oblasti plánuje vybudovať distribučná sieť a či táto pokryje predpokladané potreby žiadateľa o pripojenie do prepravnej siete v primeranom čase.“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 10 až 12.
3. V § 60 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie § 49 ods. 8 týmto nie je dotknuté.“.
4. V § 70 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a pripojenie odberného plynového zariadenia do prepravnej siete nie je v rozpore s § 49 ods. 8“.
5. V § 89 ods. 1 úvodnej vete sa slová „§ 49 ods. 9 a 10“ nahrádzajú slovami „§ 49 ods. 11 a 12“.
6. V § 90 písm. a) a § 91 ods. 2 písm. a) a b) sa slová „§ 49 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 49 ods. 10“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2022.