DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Tomáš Valášek
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o životnom partnerstve
3. Problematika návrhu zákona:
a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b) nie je obsiahnutá v práve Európskej únie
c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Keďže predmet návrhu zákona nie je v práve Európskej únie upravený, body 4 a 5 sa nevypĺňajú.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o životnom partnerstve
A.2. Vplyvy navrhovaného materiálu:
Vplyv
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva
X
– sociálnu exklúziu
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na služby pre občana z toho
X
- vplyvy služieb verejnej správy na občana
X
- vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
X
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
A.3. Poznámky
Máme za to, že návrh bude mať aj pozitívny, aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Čo sa týka pozitívneho vplyvu na rozpočet verejnej správy, okrem toho, že na príjmovej strane rozpočtu pribudnú príjmy z poplatkov vyberaných za úkony realizované pri vzniku a zániku životného partnerstva, tak ustanovením vzájomnej vyživovacej povinnosti životných partnerov dochádza k prevzatiu niektorých záväzkov sociálneho zabezpečenia štátu životnými partnermi, čím dôjde k finančnému odbremeneniu štátu. Obdobne sa pozitívne dopady týkajú dopadov možnosti osvojenia dieťaťa životného partnera, čím sa rozšíri okruh osôb s vyživovacími záväzkami voči dieťaťu, čím opätovne dochádza k finančnému odbremeneniu štátu. Životní partneri a partnerky budú tiež spoločne posudzovaní pre účely niektorých sociálnych dávok, čím sa zúži okruh osôb, ktorým musí štát sociálne dávky vyplácať. Negatívny dopad na rozpočet verejnej správy sa týka najmä povinnosti štátu vyplácať sociálne dávky obdobné ako v prípade manželov, napr. vdovský/vdovecký dôchodok, ako aj daňových úľav obdobne ako v prípade manželov.
Vzhľadom na absenciu dát o počte párov, ktorých sa návrh zákona bude priamo dotýkať, nie je možné dopady na rozpočet verejnej správy presne vyčísliť.
Návrh zákona zároveň významné pozitívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyvy na rodičovstvo a rodinu, a to vďaka posilneniu postavenia dotknutých párov a rodín v rámci spoločnosti. Návrh zákona jednoznačne pozitívne ovplyvní život detí vyrastajúcich v rodinách párov rovnakého pohlavia, keď dôjde k odstráneniu ich znevýhodneného právneho postavenia.
Návrh zákona môže mať tiež vplyv na snahy o zabránenie odchodu LGBTI ľudí do zahraničia, čo bude mať pozitívny dopad na verejný rozpočet, ako aj na rodiny.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné