Návrh
Zákon
z ........... 2022,
o životnom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky vzniku životného partnerstva, postavenie a rozsah práv a povinností životných partnerov a zánik životného partnerstva.
§ 2
Základné ustanovenia
(1) Každý má právo uzavrieť životné partnerstvo.
(2 Životné partnerstvo je zväzok dvoch osôb bez ohľadu na ich pohlavie. Životné partnerstvo vzniká na základe dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť životné partnerstvo po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom (ďalej len „životné partnerstvo“).
(3) Životným partnerom sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá uzavrela životné partnerstvo (ďalej len „životný partner“).
(4) Životní partneri sú voči sebe navzájom osoby blízke1).
(5) Životné partnerstvo sa považuje za rodinný stav aj na účely osobitných predpisov. Rodina založená životným partnerstvom je rovnocennou formou k iným formám rodiny a je právnym poriadkom chránená tak, ako iné formy rodiny.
Vznik životného partnerstva
§ 3
(1) Životné partnerstvo vzniká dobrovoľným súhlasným vyhlásením (ďalej len „vyhlásenie“) pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku (ďalej len „matričný úrad“) alebo v cudzine pred orgánom Slovenskej republiky na to určeným, ktoré vyjadruje vôľu osôb uzavrieť životné partnerstvo. Osoby, ktoré chcú spolu uzavrieť životné partnerstvo (ďalej len „budúci životní partneri“) môžu uzatvoriť životné partnerstvo verejným a slávnostným spôsobom, ak sa tak rozhodnú, a to tak, že v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú životné partnerstvo.
1) § 116 Občianskeho zákonníka.
(2) Pred vyhlásením podľa odseku 1 budúci životní partneri výslovne uvedú, že im nie sú známe žiadne okolnosti vylučujúce uzavretie životného partnerstva.
(3) Vyhlásenie podľa odseku 1 urobia budúci životní partneri na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom jeden z nich trvalý pobyt, pred matrikárom alebo, ak sa tak rozhodnú, pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.
(4) Matričný úrad určený podľa odseku 3 môže povoliť uzavretie životného partnerstva pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste na základe žiadosti budúcich životných partnerov.
(5) Ak je život jednej z osôb priamo ohrozený, životné partnerstvo možno uzavrieť pred ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste. Povolenie podľa odseku 4 sa nevyžaduje.
(6) Ak ani jeden z budúcich životných partnerov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a nie je možné určiť príslušnosť matričného úradu podľa odsekov 4 a 5, vyhlásenie je možné urobiť na ktoromkoľvek matričnom úrade.
(7) Na vyhlásenie podľa odseku 1 v cudzine pred orgánom Slovenskej republiky na to určeným sa použijú primerane právne predpisy upravujúce uzavretie manželstva v cudzine, ak to neodporuje povahe ustanovení tohto zákona.
(8) O vyhlásení sa spisuje zápisnica o uzavretí životného partnerstva, ktorú podpisujú životní partneri, osoba, pred ktorou bolo životné partnerstvo uzavreté a tlmočník, ak je jeho prítomnosť k vyhláseniu nevyhnutná.
(9) Uzavretie životného partnerstva zapisuje matričný úrad do knihy životných partnerstiev2), v ktorej sa vedie evidencia fyzických osôb, ktoré na území Slovenskej republiky uzavreli životné partnerstvo.
§ 4
(1) Životné partnerstvo možno uzavrieť len v súlade s ustanoveniami tohto zákona. Životné partnerstvo nemôže byť uzavreté, ak existujú prekážky vylučujúce uzavretie životného partnerstva ustanovené týmto zákonom.
(2) Životné partnerstvo nemôže vzniknúť medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami; to isté platí o príbuzenstve založenom osvojením. V takom prípade súd, aj bez návrhu rozhodne, že životné partnerstvo je neplatné.
(3) Životné partnerstvo nemôže uzavrieť osoba, ktorá
a) nedosiahla vek 18 rokov,
b) je pozbavená spôsobilosti na právne úkony,
c) je obmedzená v spôsobilosti na právne úkony; okrem prípadu, ak na uzavretie životného partnerstva právoplatné povolenie súdu,
2) § 14a zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
d) pred uzavretím životného partnerstva vstúpila do manželstva alebo uzavrela životné partnerstvo s inou osobou na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí, alebo iný obdobný zväzok v zahraničí a toto manželstvo alebo životné partnerstvo alebo iný obdobný zväzok trvá.
§ 5
(1) Budúci životní partneri povinní pred jeho uzavretím predložiť doklady určené osobitným predpisom3).
(2) Osoba, ktorá chce uzavrieť životné partnerstvo je súčasne povinná preukázať, že jej skoršie životné partnerstvo, manželstvo alebo iný obdobný zväzok uzavretý v zahraničí zanikol alebo bol vyhlásený za neplatný.
(3) Pred uzavretím životného partnerstva pred matričným úradom budúci životní partneri súhlasne vyhlásia, či
a) priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom,
b) si ponechajú svoje doterajšie priezviská, alebo
c) priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si zároveň ako druhé priezvisko v poradí ponechá svoje doterajšie priezvisko; osoba, ktorá dve priezviská, uvedie, ktoré z doterajších priezvisk bude uvedené ako druhé priezvisko v poradí po uzavretí životného partnerstva.
(4) Pred uzavretím životného partnerstva pred matričným úradom budúci životní partneri súhlasne vyhlásia, či vylučujú vznik bezpodielového spoluvlastníctva partnerov.
§ 6
Neexistencia a neplatnosť životného partnerstva
(1) Životné partnerstvo nevznikne, ak vyhlásenie o uzavretí životného partnerstva
a) bolo vynútené násilím,
b) urobila osoba mladšia ako 18 rokov,
c) bolo urobené pred nepríslušným matričným úradom s výnimkou podľa § 3 ods. 4 a 5,
d) bolo urobené na základe nepravdivých údajov, ktoré jedna z osôb uzatvárajúcich životné
partnerstvo úmyselne uviedla v dokladoch potrebných k vyhláseniu.
(2) Súd rozhodne o tom, že životné partnerstvo nevzniklo aj bez návrhu. Právoplatné rozhodnutie o tom, že životné partnerstvo nevzniklo nadobúda účinky spätne ku dňu vzniku životného partnerstva.
(3) Súd rozhodnutím vyhlási životné partnerstvo za neplatné, ak:
a) životné partnerstvo uzavrela osoba, ktorá pred uzavretím životného partnerstva vstúpila
do manželstva alebo uzavrela životné partnerstvo s inou osobou na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí, alebo iný obdobný zväzok v zahraničí a toto manželstvo alebo životné partnerstvo alebo iný obdobný zväzok trvá,
b) životné partnerstvo bolo uzavreté medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami; to isté platí o príbuzenstve založenom osvojením,
c) životné partnerstvo uzavrela osoba, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu; s výnimkou prípadu, ak má na uzavretie životného partnerstva právoplatné povolenie súdu,
3) § 29a zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
d) životné partnerstvo uzavrela osoba postihnutá duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Súd však môže uzavretie životného partnerstva takej osobe povoliť, ak je jej zdravotný stav zlučiteľný s účelom životného partnerstva,
e) vyhlásenia o uzavretí životného partnerstva nebolo urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne.
(6) Súd rozhodne o neplatnosti životného partnerstva aj bez návrhu. Inak môže podať návrh na určenie neplatnosti životného partnerstva ktorýkoľvek zo životných partnerov, alebo osoba, ktorá preukáže na veci právny záujem.
(7) Právoplatné rozhodnutie súdu o neplatnosti životného partnerstva nadobúda účinky ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o neplatnosti životného partnerstva.
Práva a povinnosti životných partnerov
§ 7
(1) V životnom partnerstve sú si životní partneri rovní v právach a povinnostiach.
(2) O uspokojovanie potrieb životných partnerov povinní sa starať obaja životní partneri podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Uspokojovaním potrieb podľa predchádzajúcej vety je aj osobná starostlivosti o deti a domácnosť.
(3) O záležitostiach týkajúcich sa partnerského spolužitia rozhodujú obaja životní partneri spoločne; pokiaľ sa životní partneri nedohodnú v podstatných veciach, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek z nich súd.
(4) Na výkon povolania a na pracovné uplatnenie nepotrebuje žiadny zo životných partnerov súhlas druhého životného partnera. To neplatí, ak ide o životného partnera, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov, na ktorú využíva majetok patriaci druhému životnému partnerovi, alebo majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva partnerov.
§ 8
(1) Životní partneri oprávnení zastupovať sa navzájom v bežných veciach, najmä prijímať za druhého životného partnera bežné plnenia.
(2) Konanie jedného zo životných partnerov pri obstarávaní bežných vecí zaväzuje oboch životných partnerov spoločne a nerozdielne; to platí pre záväzky, ktoré vznikli počas trvania životného partnerstva, ako aj v prípade, že životné partnerstvo bolo následne vyhlásené za neplatné.
(3) Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak druhý životný partner tieto účinky proti inej osobe výslovne vylúčil a ak to bolo tejto osobe známe.
§ 9
Vyživovacia povinnosť medzi životnými partnermi
(1) Životní partneri majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť.
(2) Ak ktorýkoľvek zo životných partnerov neplní túto povinnosť, určí súd na návrh niektorého zo životných partnerov jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch životných partnerov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne aj na starostlivosť o deti a domácnosť4).
(3) Vyživovacia povinnosť medzi životnými partnermi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom.
§ 10
Vyživovacia povinnosť po zrušení životného partnerstva
(1) Pokiaľ bolo životné partnerstvo zrušené, môže bývalý životný partner, ktorý nie je
schopný sa sám živiť, žiadať od druhého životného partnera, aby mu prispieval na primeranú
výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Pokiaľ sa bývalí životní partneri nedohodnú, rozhodne o výživnom na návrh niektorého z nich súd.
(2) O nároku životného partnera na výživné po zrušení životného partnerstva rozhoduje
súd na návrh niektorého z nich. Nárok životného partnera vzniká dňom právoplatnosti
rozhodnutia súdu, ktorým súd oprávnenému životnému partnerovi priznáva nárok na výživné
po zrušení životného partnerstva.
(3) Výživné po zrušení životného partnerstva možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov odo dňa zrušenia životného partnerstva. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak životný partner, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho životného partnera, ktorému bolo po zrušení životného partnerstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o životného partnera, ktorý sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.
(4) Výživné sa vypláca v pravidelných mesačných platbách, pokiaľ sa životní partneri písomne nedohodli, že výživné vyplatia jednorazovou čiastkou, ktorej výška je uvedená v písomnej dohode.
(5) Právo na výživné medzi bývalými životnými partnermi zaniká dňom
a) smrti povinného bývalého životného partnera alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, alebo
b) kedy oprávnený bývalý životný partner uzavrie nové životné partnerstvo alebo manželstvo, alebo
c) uplynutím doby, na ktorú bolo výživné priznané.
§ 11
(1) Pri určení výživného súd prihliadne na odôvodnené potreby oprávneného životného partnera, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného životného partnera. Súd pri hodnotení skutkového stavu skúma najmä, či sa povinný životný partner nevzdal bez podstatného dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobkovej činnosti alebo majetkového prospechu, prípadne či nepodstupuje neprimerané majetkové riziká.
4) § 115 Občianskeho zákonníka.
(2) Súd výživné neprizná, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi.
(3) Právo na výživné sa nepremlčuje. Práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného sa premlčujú.
(4) Výživné možno priznať len odo dňa začatia konania o určenie výživného.
§ 12
Výkon rodičovských práv a povinností životnými partnermi
(1) Pokiaľ životní partneri žijú v spoločnej domácnosti s dieťaťom, povinní sa o dieťa starať a spoločne sa podieľať na jeho výchove.
(2) Vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom a detí k rodičom upravuje osobitný predpis5).
Bezpodielové spoluvlastníctvo partnerov
§ 13
(1) Bezpodielové spoluvlastníctvo partnerov vzniká uzavretím životného partnerstva.
(2) Vznik bezpodielového spoluvlastníctva partnerov možno vylúčiť súhlasným vyhlásením budúcich životných partnerov pred uzavretím životného partnerstva. O následkoch vylúčenia bezpodielového spoluvlastníctva partnerov musia byť budúci životní partneri náležite poučení, inak je vylúčenie bezpodielového spoluvlastníctva partnerov neplatné.
(3) Po uzatvorení životného partnerstva životní partneri, ktorí vylúčili vznik bezpodielového spoluvlastníctva partnerov, môžu založiť bezpodielové spoluvlastníctvo partnerov písomným súhlasným vyhlásením oboch životných partnerov do knihy životných partnerstiev6). Bezpodielové spoluvlastníctvo partnerov vznikne dňom zápisu do knihy životných partnerstiev.
(4) Ak tento zákon neustanovuje inak a súčasne ak to neodporuje povahe tohto zákona
na bezpodielové spoluvlastníctvo partnerov sa použijú primerane ustanovenia Občianskeho
zákonníka7) o bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
Osvojenie maloletého dieťaťa životného partnera
§ 14
(1) Osvojiť maloleté dieťa si môže životný partner, ktorý uzavrel s rodičom dieťaťa životné partnerstvo, alebo pozostalý životný partner po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2) Osvojiť maloleté dieťa môže životný partner, ktorý nie je rodičom dieťaťa, len so súhlasom druhého životného partnera; súhlas nie je potrebný, ak druhý životný partner stratil
5) Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) § 14a zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
7) § 143 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
spôsobilosť na právne úkony alebo ak je zadováženie súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.
(3) Na osvojenie je potrebný súhlas rodičov, rovnako aj maloletých rodičov, osvojovaného maloletého dieťaťa, ak tento alebo iný osobitný predpis neustanovuje inak. Odvolať súhlas možno len do času, kým nie je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti budúceho osvojiteľa.
(4) Súhlas rodiča, ktorý zomrel, nie je známy, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností sa nevyžaduje. Ak spôsobilosť rodiča na právne úkony bola obmedzená, jeho súhlas na osvojenie sa vyžaduje iba vtedy, ak je spôsobilý posúdiť dôsledky osvojenia.
(5) Ak je maloleté dieťa schopné posúdiť dosah osvojenia, je potrebný aj jeho súhlas.
§ 15
(1) Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodiča osvojovaného maloletého dieťaťa ani
súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak
a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavoval skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým,
že ho nenavštevoval, neplnil si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému
dieťaťu a nevynaložil úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohol osobne
vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak mu v prejavení záujmu nebránila závažná
prekážka, alebo
b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavil o dieťa žiadny záujem, ak
mu v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo
c) dá súhlas na osvojenie vopred vo alebo bez vzťahu k určitým osvojiteľom.
(2) Osobný súhlas rodiča podľa odseku 1 písm. c) musí mať písomnú formu a musí byť uskutočnený pred súdom alebo pred orgánom sociálnoprávnej ochrany, alebo pred povereným zamestnancom orgánu sociálnoprávnej ochrany v zdravotníckom zariadení, kde sa dieťa narodilo. Odvolať súhlas možno len do času, kým maloleté dieťa nie je umiestnené na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti budúceho osvojiteľa.
(3) Súhlas na osvojenie v prípadoch uvedených v odseku 1 dáva opatrovník, ktorý bol
osvojovanému maloletému dieťaťu ustanovený v konaní o osvojenie. Na ustanovenie
opatrovníka sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu5). Funkcia opatrovníka zaniká vykonaním právneho úkonu, na ktorého účely bol ustanovený.
(4) O splnení podmienok osvojiteľnosti maloletého dieťaťa uvedených v odseku 1 rozhoduje súd na návrh osvojiteľa alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany alebo aj bez návrhu.
§ 16
Ak tento zákon neustanovuje inak a súčasne ak to neodporuje povahe tohto zákona, na osvojenie maloletého dieťaťa sa použijú primerane ustanovenia zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších osobitných predpisov, ktoré osvojenie upravujú.
Zánik životného partnerstva
§ 17
Životné partnerstvo zaniká
a) smrťou jedného zo životných partnerov alebo vyhlásením jedného zo životných partnerov za mŕtveho,
b) spoločným vyhlásením o zrušení životného partnerstva,
c) právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení životného partnerstva.
§ 18
(1) Životné partnerstvo zaniká dňom smrti životného partnera. Pokiaľ bol životný partner vyhlásený za mŕtveho, zaniká životné partnerstvo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení životného partnera za mŕtveho.
(2) Pokiaľ bolo rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho zrušené právoplatným rozhodnutím súdu, životné partnerstvo, ktoré týmto rozhodnutím súdu zaniklo sa obnoví dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení rozhodnutia o vyhlásení za mŕtveho. To neplatí, ak životný partner toho, kto bol vyhlásený za mŕtveho medzičasom uzavrel nové životné partnerstvo alebo manželstvo alebo iný obdobný zväzok v zahraničí.
§ 19
Životné partnerstvo možno zrušiť spoločným vyhlásením o zrušení životného partnerstva alebo rozhodnutím súdu o zrušení životného partnerstva.
§ 20
(1) Životné partnerstvo zanikne spoločným vyhlásením životných partnerov pred
matričným úradom o tom, že nechcú zotrvať v životnom partnerstve.
(2) Vyhlásenie podľa odseku 1 urobia osoby zrušujúce životné partnerstvo pred
matrikárom na matričnom úrade, na ktorom uzavreli životné partnerstvo.
(3) Osoby, ktoré urobili vyhlásenie podľa odseku 1 povinné do troch pracovných dní
od tohto spoločného vyhlásenia o zrušení životného partnerstva podať na súd návrh na úpravu
rodičovských práv a povinností, ak im obom patria rodičovské práva a povinnosti k spoločným
maloletým deťom.
(4) Osoby, ktoré urobili vyhlásenie podľa odseku 1 povinné do troch pracovných dní
od tohto spoločného vyhlásenia o zrušení životného partnerstva podať na súd návrh na
vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva partnerov, ak toto vzniklo podľa ustanovení tohto zákona.
§ 21
(1) Ak vzťahy medzi životnými partnermi narušené a rozvrátené a nemožno očakávať obnovenie partnerského spolužitia a životní partneri sa nedohodnú na spoločnom vyhlásení o zrušení partnerstva podľa § 20 tohto zákona, súd môže životné partnerstvo na návrh niektorého zo životných partnerov zrušiť.
(2) Ak jeden zo životných partnerov so zrušením životného partnerstva nesúhlasí, súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi životnými partnermi a pri zrušení životného partnerstva na ne prihliada.
(3) Skúmanie splnenia podmienok zrušenia životného partnerstva podľa odseku 1 v konaní pred súdom možno nahradiť súhlasným vyhlásením životných partnerov.
(4) Na úpravu výkonu rodičovských práv životných partnerov k spoločným maloletým deťom na čas po zrušení životného partnerstva súdom ako aj na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva partnerov po zrušení životného partnerstva súdom sa použijú primerane ustanovenia predpisov vzťahujúcich sa na manželstvo8), ak to neodporuje povahe tohto zákona a nie je to v tomto zákone výslovne vylúčené.
§ 22
(1) Životný partner, ktorý pri uzavretí životného partnerstva prijal priezvisko druhého životného partnera ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov od zrušenia životného partnerstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko.
(2) Životný partner, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého životného partnera ako spoločné priezvisko a zároveň si ponechal v poradí uvedené ako druhé priezvisko svoje predošlé priezvisko, môže do troch mesiacov od zrušenia životného partnerstva matričnému úradu oznámiť, že upúšťa od používania spoločného priezviska.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 23
Spoločné ustanovenia
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak a súčasne ak to neodporuje povahe tohto zákona, použijú sa primerane ustanovenia zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka.
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak a súčasne ak to neodporuje povahe tohto zákona sa pod pojmami manželstvo, manžel, manželka, manželia, ženatý, vydatá, sobášny list v zmysle osobitných predpisov s výnimkou zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle všeobecných predpisov9 primerane rozumie aj partnerstvo, partner, partnerka, partneri, v partnerstve, potvrdenie o uzavretí partnerstva.
Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb.,
8) Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
9 Napr. Občiansky zákonník, Trestný zákon, Trestný poriadok, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok
zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z.z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 184/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 343/2018 Z. z., zákona č. 25/2019 Z. z. a zákona č. 394/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 15 sa za slovo „manželovi“ vkladajú slová „alebo životnému partnerovi1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) Zákon č. ... Z. z. o životnom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 114 sa za slovo „manželmi“ vkladajú slová „alebo životnými partnermi1a)“.
3.V § 116 sa za slovo „súrodenec“ vkladá čiarka a slová „a manžel“ sa nahrádzajú slovami „manžel a životný partner1a)“.
4.V § 469 sa za slová „jeho manželovi“ vkladajú slová „alebo životnému partnerovi1a)“.
5.V § 473 ods. 1 sa za slovo „deti“ vkladá čiarka a slová „a manžel“ sa nahrádzajú slovami „manžel alebo životný partner1a)“.
6.V § 474 ods. 1 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo životný partner1a)“.
7.V § 474 ods. 2 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo životný partner1a)“.
8.V § 475 ods. 1 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo životný partner1a)“.
9.V § 817 ods. 2 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo životný partner1a)“.
Čl. III
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z., zákona č. 201/2008 Z. z., zákona č. 217/2010 Z. z., zákona č. 290/2011 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 124/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 2/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 5 sa za slová „skoršie manželstvo“ vkladajú slová „alebo životné partnerstvo“ a za slová „že manželstvo“ sa vkladajú slová „alebo životné partnerstvo4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) Zákon č. ... Z. z. o životnom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 9 ods. 1 sa za slová „vydatou ženou“ vkladajú slová „alebo s osobou, ktorá uzavrela životné partnerstvo4a), pokiaľ toto životné partnerstvo trvá“.
3.V § 9 ods. 2 sa za slová „skoršie manželstvo“ vkladajú slová „alebo životné partnerstvo4a)“.
4.V § 13 ods. 2 sa za slová „vydatou ženou“ vkladajú slová „alebo s osobou, ktorá uzavrela životné partnerstvo4a), pokiaľ toto životné partnerstvo trvá.“.
Čl. IV
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z. zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 428/2012 Z. z., zákona č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 161/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 38/2019 Z. z., zákona č. 214/2019 Z. z., zákona č. 420/2019 Z. z., zákona č. 474/2019 Z. z., zákona č. 288/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 236/2021 Z. z., zákona č. 357/2021 Z. z., zákona č. 105/2022 Z. z. a zákona č. 111/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 59 ods. 3 znie:
„Právoplatným rozhodnutím súdu o prepadnutí majetku zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov alebo bezpodielové spoluvlastníctvo partnerov. Do konkurznej podstaty patrí majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov alebo bezpodielovom spoluvlastníctve partnerov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. Vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ku ktorému došlo skôr, vrátane úkonov, ktoré zmenili jeho rozsah, možno v konkurze odporovať.“
2.§ 83a ods. 2 písm. d) znie:
„nadobudol do bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo bezpodielového
spoluvlastníctva partnerov alebo tento majetok sa nachádzal v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov alebo bezpodielovom spoluvlastníctve partnerov, ktoré bolo
vyporiadané dohodou a patrí manželovi alebo životnému partnerovi1) páchateľa.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Zákon č. ... Z. z. o životnom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.V § 127 ods. 4 sa za slová „a manžel“ vkladajú slová „alebo životný partner1)“.
4.V § 127 ods. 5 sa za slová „bývalý manžel“ vkladajú slová „životný partner alebo bývalý
životný partner1)“.
5.§ 204 znie:
§ 204
Dvojmanželstvo a dvojpartnerstvo
(1) Kto za trvania svojho manželstva alebo životného partnerstva uzavrie iné manželstvo alebo životné partnerstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto vedome uzavrie manželstvo alebo životné partnerstvo s osobou, ktorá už je v inom manželstve alebo životnom partnerstve.“.
6.V § 373 ods. 3 písm. b) sa za slová „alebo rozvod manželstva“ vkladajú slová „alebo zrušenie životného partnerstva“.
Čl. V
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 290/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 139/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 236/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 161/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 3/2019 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 214/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z.. zákona č. 308/2021 Z. z., zákona č. 432/2021 Z. z. sa zákona č. 150/2022 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 39 ods. 2 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo životný partner1),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Zákon č. ... Z. z. o životnom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 130 ods. 1 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo životný partner1)“.
3.V § 130 ods. 2 sa slová „manželovi alebo druhovi“ nahrádzajú slovami „manželovi,
životnému partnerovi1) alebo druhovi“.
4.V § 196 ods. 2 sa slová „manželovi alebo druhovi“ nahrádzajú slovami „manželovi,
životnému partnerovi1) alebo druhovi“.
5.V § 308 ods. 2 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo životný partner1)“.
6.V § 369 ods. 5 sa slová „manžel alebo druh“ nahrádzajú slovami „manžel, životný
partner1) alebo druh“.
Čl. VI
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., zákona č. 350/2018 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 211/2021 Z. z., zákona č.108/2022 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z. a zákona č. 150/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 20 písm. d) sa za slová „okrem sporov o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ vkladajú slová „a sporov o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva partnerov“.
Čl. VII
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 68/2021 Z. z., zákona č. 108/2022 Z. z. a zákona č. 150/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 13 ods. 1 znie:
„Prokurátor môže vstúpiť do začatého konania okrem konania o rozvod manželstva a konania o zrušení životného partnerstva. Ak je s konaním o rozvod manželstva alebo s konaním o zrušenie životného partnerstva spojené konanie o úpravu pomerov k maloletým deťom na čas po rozvode alebo zrušení životného partnerstva, môže prokurátor vstúpiť do konania v tejto časti.“
2.V § 61 ods. 1 znie:
„Zmeškanie lehoty na podanie odvolania nemožno odpustiť, ak bolo rozsudkom vyslovené, že sa manželstvo rozvádza, že je neplatné, že nie je alebo že sa ruší životného partnerstvo, že je neplatné alebo že nie je.“
3.V § 72 ods. 1 písm. b) znie:
„b) o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo bezpodielového
spoluvlastníctva partnerov podľa § 195 ods. 2
4.V § 74 sa na konci dopĺňajú slová „alebo že sa ruší životné partnerstvo, že je neplatné alebo že nie je“.
5.V § 76 sa za slová „že nie je“ dopĺňajú slová „alebo že sa ruší životné partnerstvo, že je neplatné alebo že nie je“.
6.V § 79 ods. 2 sa za slová „že nie je“ dopĺňajú slová „alebo že sa ruší životné partnerstvo, že je neplatné alebo že nie je“.
7.V druhej časti prvej hlavy prvý diel vrátane nadpisov znie:
„Prvý diel
Konanie o povolenie uzavrieť manželstvo alebo životné partnerstvo
§ 87
(1) Konanie o povolenie uzavrieť manželstvo alebo životné partnerstvo sa začína len na návrh.
(2) Návrh podáva osoba, ktorá môže manželstvo alebo životné partnerstvo uzavrieť iba s povolením súdu.
(3) Osoby, ktoré chcú uzavrieť manželstvo alebo životné partnerstvo, podávajú návrh spoločne, ak každá z nich môže manželstvo alebo životné partnerstvo uzavrieť iba s povolením súdu.
§ 88
Navrhovateľ má v konaní spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu.
§ 89
Účastníkmi konania o povolenie uzavrieť manželstvo alebo životné partnerstvo tí, ktorí chcú uzavrieť manželstvo alebo životné partnerstvo, a ich zákonní zástupcovia.
§ 90
Súd vyslúchne navrhovateľa bez prítomnosti ďalších osôb vždy, ak o to navrhovateľ požiada. O tomto práve musí byť navrhovateľ poučený pred výsluchom.
§ 91
Rozsudok o povolení uzavrieť manželstvo alebo životné partnerstvo obsahuje vo výroku označenie osoby, s ktorou navrhovateľ manželstvo alebo životné partnerstvo uzavrieť.“
8.V druhej časti prvej hlavy tretí diel, aj s nadpisom, znie:
„Konanie o určenie neplatnosti alebo o určenie neexistencie manželstva alebo životného partnerstva
§ 101 Miestna príslušnosť súdu
Na konanie o určenie neplatnosti alebo o určenie neexistencie manželstva alebo životného partnerstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia alebo životní partneri posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela alebo životného partnera, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd jedného z manželov alebo životných partnerov.
§ 102
Konanie o určenie neplatnosti manželstva alebo životného partnerstva sa začína len na návrh, ak osobitný predpis neustanovuje, že konanie možno začať aj bez návrhu.
§ 103
Účastníkmi konania o určenie neplatnosti manželstva alebo životného partnerstva manželia alebo životní partneri.“
9.V § 144 ods. 1 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo životný partner“.
10.V § 144 ods. 4 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo životný partner“.
11.V druhej časti prvej hlavy sa za ôsmy diel vkladajú nové diely, ktoré aj s nadpismi znejú:
„Deviaty diel
Konanie o zrušenie životného partnerstva
§ 157a Miestna príslušnosť súdu
Na konanie o zrušenie životného partnerstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali životní partneri posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho životného partnera, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.
§ 157b
Konanie sa začína len na návrh jedného zo životných partnerov.
§ 157c
Účastníkmi konania o zrušenie životného partnerstva sú životní partneri.
§ 157d
(1) Ak navrhovateľ vzal návrh späť, súd konanie nezastaví, ak druhý životný partner so späťvzatím návrhu nesúhlasí.
(2) Súhlas druhého životného partnerstva sa nevyžaduje, kým mu návrh na zrušenie životného partnerstva nebol doručený.
§ 157e
(1) Ak sa navrhovateľ nedostaví na pojednávanie a svoju neúčasť neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, súd konanie zastaví.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak druhý zo životných partnerov, ktorý sa na pojednávanie dostavil, vyhlási, že na prejednaní veci trvá.
§ 157f
(1) Ak to účastníci zhodne navrhnú, súd konanie preruší.
(2) Súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov; ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví.
§ 157g
Ak jeden zo životných partnerov stratí procesnú subjektivitu skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, súd konanie zastaví; ak bol vydaný rozsudok, súd ho uznesením zruší a konanie zastaví.
§ 157h
S konaním o zrušenie životného partnerstva je spojené konanie o úpravu pomerov
životných partnerov k ich maloletým deťom na čas po zrušení životného partnerstva.“
12.§ 169 znie:
„Manžel alebo životný partner poručiteľa je účastníkom v rozsahu vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo bezpodielového spoluvlastníctva partnerov.“
13.V § 172 ods. 4 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo životný partner“.
14.V § 179 sa za slovo „manželovi“ vkladajú slová „alebo životnému partnerovi“.
15.V § 191 ods. 1 sa za slovo „manželov“ vkladajú slová „alebo bezpodielového spoluvlastníctva partnerov“.
16.§ 195 a § 196 znejú, aj s nadpisom, nasledovne:
„Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo bezpodielového spoluvlastníctva partnerov
§ 195
(1) Ak zaniklo manželstvo alebo životné partnerstvo poručiteľa jeho smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, vyporiada sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov alebo bezpodielové spoluvlastníctvo partnerov v konaní o dedičstve po poručiteľovi.
(2) Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov alebo bezpodielové spoluvlastníctvo partnerov sa môže vyporiadať dohodou medzi pozostalým manželom alebo životným partnerom a dedičmi, uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice, ktorá podlieha schváleniu súdom. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o vyporiadaní súd.
(3) Ak medzi účastníkmi sporné skutočnosti o rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo bezpodielového spoluvlastníctva partnerov, na sporný majetok sa neprihliada. Ustanovenie § 198 ods. 2 sa použije primerane.
(4) Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo bezpodielového spoluvlastníctva partnerov alebo rozhodnutie súdu o vyporiadaní obsahuje vymedzenie rozsahu majetku poručiteľa a jeho dlhov s údajom o hodnote majetku a určenie, čo z tohto majetku patrí do dedičstva a čo patrí pozostalému manželovi alebo životnému partnerovi.
(5) Ak sa pred skončením konania zistí ďalší majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov alebo bezpodielovom spoluvlastníctve partnerov, pri jeho vyporiadaní sa postupuje podľa odseku 2.
§ 196
Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov alebo bezpodielové spoluvlastníctvo partnerov za života poručiteľa, vyporiada sa podľa § 195, ak toto spoluvlastníctvo nebolo ku dňu smrti poručiteľa vyporiadané a ak sa o jeho vyporiadaní nezačalo za života poručiteľa konanie na súde na základe žaloby.“
Čl. VIII
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 179/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 68/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 70/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č.73/2020 Z. z., zákona č. 424/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 27 odsek 2 znie:
„(2) Za rodinného príslušníka štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) sa považuje
a)manžel, ak manželia majú najmenej 18 rokov,
b)životný partner, ak životní partneri majú najmenej 18 rokov,
c)slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho manžel alebo jeho životného partner,
d)jeho slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov,
e)slobodné dieťa jeho manžela alebo jeho životného partnera mladšie ako 18 rokov,
f)jeho nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov alebo nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov jeho manžela alebo jeho životného partnera,
56)
ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu,
g)jeho rodič alebo rodič jeho manžela alebo jeho životného partnera, ktorý je odkázaný na jeho starostlivosť, a v krajine, odkiaľ prichádza, nepožíva náležitú rodinnú podporu.“
2.§ 31 ods. 7 znie:
„Ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorý udelený prechodný pobyt podľa
§
27
alebo
§ 30 ods. 1 písm. e)
a ktorého manželstvo alebo životné partnerstvo zaniklo a jeho nepretržitý prechodný pobyt trvá najmenej tri roky, alebo dosiahol plnoletosť,
podá žiadosť o zmenu