DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny HATRÁKOVEJ a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.
Základný cieľ návrhu zákona
Vzhľadom na hroziacu energetickú krízu a tzv. energetickú chudobu obyvateľov Slovenskej republiky základný cieľ návrhu je zlepšenie právneho postavenia odberateľov elektriny v domácnosti alebo odberateľov plynu v domácnosti v prípade hroziaceho prerušenia dodávky elektriny alebo dodávky plynu.
Návrh zákona zlepšuje postavenie odberateľov tým že:
1.dochádza k predĺženiu minimálnej lehoty na novú splatnosť nedoplatku z 10 dní na 30 pracovných dní,
2.dochádza k novému ukotveniu počítania lehoty, tak že lehota 30 pracovných dní sa počíta odo dňa odoslania upozornenia o neuhradení záväzku,
3.dochádza k ukotveniu právnej istoty pokiaľ ide o dôkaz o odoslaní upozornenia o neuhradení záväzku tak, že upozornenie o neuhradení musí mať písomnú formu a musí byť odoslané s využitím poštových služieb do vlastných rúk odberateľovi,
4.dochádza k rozšíreniu náležitostí upozornenia o informácie pre odberateľa s cieľom ho nasmerovať na systém sociálneho zabezpečenia, ktoré by mohli odberateľovi pomôcť preklenúť dôvody nezvládania úhrady za dodávky plynu alebo elektriny,
5.sa ukotvuje povinnosť dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu odoslať prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb do vlastných rúk najneskôr 8 pracovných dní pred plánovaným prerušením dodávky elektriny informáciu o dátume plánovaného prerušenia dodávky.
Pri tvorbe návrhu zákona sa vychádzalo z právno-komparatistických zistení z nemeckej právnej úpravy - Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV) - § 19 Unterbrechung der Versorgung.
2
Naplnenie téz Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024
Návrh zákona zároveň čiastočne napĺňa jednotlivé tézy Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024:
1)Nepoľavíme v posilňovaní sociálnych istôt občanov, sme odhodlaní uskutočňovať
účinné kroky pri odstraňovaní chudoby a segregácie sociálne vylúčených spoločenstiev.
2)Zameriame sa na dôsledné ekonomicko-sociálne posúdenie rozsahu energetickej
chudoby a identifikáciu energeticky chudobného spotrebiteľa. Vláda SR sa zasadí o
zavedenie osobitného prístupu k energeticky chudobným spotrebiteľom zvýšením dôrazu na politiku energetickej efektívnosti (budovania energeticky úsporných obydlí, zatepľovaním a pod.), lepším využívaním regulačných nástrojov, zvýšením transparentnosti v cenotvorbe a postupnou dereguláciou sektoru dodávky elektriny a plynu v súlade s platnou európskou legislatívou . Problematika energetickej chudoby bude tiež jedným z hľadísk, ktoré sa budú zohľadňovať pri tvorbe politík v energetickej a klimatickej oblasti
3)Vláda SR si uvedomuje, že súčasťou takejto stratégie musia byť zároveň všetky otázky generačnej chudoby, nerovnosti príjmov či vekovej štruktúry, ktoré musia
byť zohľadnené v nastavení daňovo odvodového systému a zohľadnené pri plánovaní budúcej štruktúry výdavkov štátu
4) Vláda SR vyhodnotí doterajšiu účinnosť reformy osobných bankrotov s cieľom dať priestor poctivým dlžníkom a obmedziť priestor podvodníkom. V tejto súvislosti sa zameria aj na dohľad nad súdmi a Centrom právnej pomoci, analýzu zlyhaných pôžičiek zo strany štátu, ako aj prepojenie osobných bankrotov s účinnými sociálnymi,
preventívnymi a osvetovými nástrojmi v prospech dlžníkov.
5)Vláda SR sa bude zasadzovať za zlepšenie sociálneho, ekonomického a
občianskeho postavenia Rómov v spoločnosti. Vynaloží všetko úsilie na to, aby
konkrétne opatrenia viedli k hmatateľným zmenám, predovšetkým u tej časti Rómov, ktorí v 21. storočí na Slovensku žijú bez prístupu k pitnej vode a základnej infraštruktúre. Veľký dôraz bude klásť na efektívne využívanie verejných zdrojov, vrátane eurofondov, na zmenu kvality života, najmä bývania, za priamej účasti samotných Rómov.
6)Vláda SR zavedie koordinovaný nadrezortný systém včasnej intervencie pre
deti so zdravotným znevýhodnením a pre deti zo sociálne-znevýhodneného prostredia
a ich rodiny.
3
Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie a na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv, keďže prispeje k ochrane sociálneho práva obyvateľov. Návrh zákona prispeje k zachovaniu práva na súkromie a bývanie. Návrh zákona nebude mať vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona tiež nebude mať vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
K Čl. I
Bod 1
Aby odberateľ dostal viac času na riešenie svojej životnej situácie, ktorá sa môže zhoršiť prerušením dodávky energie, predlžuje sa minimálna lehota na novú splatnosť nedoplatku z 10 dní na 30 pracovných dní. Lehota 30 pracovných dní je primeraná lehota na to, aby sa mohol odberateľ obrátiť napríklad na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a uchádzať sa o nároky vyplývajúce z pomoci v hmotnej núdzi (osobitne o nárok na príspevok na bývanie, ktorý je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním). Rovnako lehotu 30 pracovných dní môže využiť na to, aby sa obrátil na obec alebo tzv. dlhové poradne.
Aby nastala právna istota v určení času uplynutia lehoty 30 pracovných dní, ukotvuje sa povinnosť odoslať upozornenie o neuhradení záväzku tak, že upozornenie o neuhradení musí mať písomnú formu a musí byť odoslané s využitím poštových služieb do vlastných rúk odberateľovi. Potvrdenie o podaní zásielky s využitím poštových služieb do vlastných rúk bude slúžiť ako dôkazný prostriedok o tom, kedy upozornenie odišlo zo sféry vplyvu odosielateľa. Návrh nepočíta však s potrebou skutočného oboznámenia sa zo strany adresáta, keďže by bolo nespravodlivé očakávať od odosielateľa, že účinky plynutia lehoty 30 pracovných dní nastanú až skutočným oboznámením sa s obsahom upozornenia.
Aby odberateľ mohol byť nasmerovaný na možné riešenie svojej životnej situácie rozširuje sa náležitosť písomného upozornenia o
- možnosti sa prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uchádzať o nároky vyplývajúce z pomoci v hmotnej núdzi a osobitne o nárok na príspevok na bývanie, ktorý je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním,
- možnosti sa prostredníctvom obce uchádzať o sociálnu službu a osobitne o sociálnu službu z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania,
- možnosti vyhľadať bezplatné poradenstvo fyzickej osobe pri riešení problémov s dlhmi.
4
Bod 2
Aby pre odberateľa nenastal nepríjemný moment prekvapenia, že bez poznatku konkrétneho dátumu dôjde k prerušeniu dodávok energie, ukotvuje sa povinnosť dodávateľa odoslať prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb do vlastných rúk odberateľovi najneskôr 8 pracovných dní pred plánovaným prerušením dodávky informáciu o dátume plánovaného prerušenia.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť 1. januára 2023, aby dodávatelia mali dostatočný čas napríklad na úpravu vzorových písomných upozornení dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, prípadne logistiku a expedovanie korešpondencie.
5
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanci NR SR Katarína HATRÁKOVÁ a Miloš SVRČEK
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
6
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy na
– hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí,
- rodovú rovnosť a
- zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
7. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv, keďže prispeje k ochrane sociálneho práva obyvateľov. Návrh zákona prispeje k zachovaniu práva na súkromie a bývanie.
A.4. Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa.
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné