NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 35/1965 Zb., zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 184/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 343/2018 Z. z., zákona č. 25/2019 Z. z. a zákona č. 394/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
§ 8a
(1) Fyzické osoby môžu uzatvárať životné zväzky. Životnými zväzkami sú
a)manželstvo a
b)partnerské spolužitie.
(2) Manželstvo upravuje zákon o rodine.
(3) Partnerské spolužitie je zväzok dvoch fyzických osôb bez ohľadu na pohlavie; osoby tvoriace partnerské spolužitie sa označujú ako „spolužijúci partner“, ak ide o muža, alebo „spolužijúca partnerka“, ak ide o ženu.
(4) Účelom partnerského spolužitia je potvrdenie vzájomného vzťahu dvoch fyzických osôb vo vzťahu k štátu a k tretím osobám.
(5) Partnerské spolužitie môžu uzatvoriť len plnoleté fyzické osoby, ktoré nie navzájom pokrvne príbuzné; pri pochybnostiach sa predpokladá, že osoby, ktoré chcú uzatvoriť partnerské spolužitie nie osobami pokrvne príbuznými, ak to nevyplýva z ich rodných listov. Partnerské spolužitie nemôžu uzatvoriť osoby, ktoré uzatvorili manželstvo, ak toto manželstvo trvá. Jedna osoba nemôže mať v jednom okamihu uzatvorené viac ako jedno partnerské spolužitie.
(6) Osoby, ktoré chcú uzatvoriť partnerské spolužitie, majú vopred poznať navzájom svoje charakterové vlastnosti a svoj zdravotný stav.
(7) Partnerské spolužitie sa uzatvára súhlasným vyhlásením dvoch osôb oprávnených uzatvoriť partnerské spolužitie spísaným v notárskej zápisnici. Obsahom súhlasného vyhlásenia podľa prvej vety je prejav vôle uzatvoriť partnerské spolužitie.
(8) Partnerské spolužitie zaniká
a)dvojstranným prejavom vôle spolužijúcich partnerov zrušiť partnerské spolužitie spísaným v notárskej zápisnici,
b)jednostranným prejavom vôle jedného spolužijúceho partnera zrušiť partnerské spolužitie spísaným v notárskej zápisnici,
c)uzatvorením manželstva,
d)smrťou jedného zo spolužijúcich partnerov.
(9) Právne účinky vzniku partnerského spolužitia nastávajú spísaním notárskej zápisnice, v ktorej je obsiahnutý prejav vôle uzatvoriť partnerské spolužitie. Právne účinky zániku partnerského spolužitia nastávajú spísaním notárskej zápisnice, v ktorej je obsiahnutý prejav vôle zrušiť partnerské spolužitie alebo uzatvorením manželstva.“.
2.V § 15 sa za slovo manželovi vkladajú slová „alebo spolužijúcemu partnerovi“.
3.V § 116 sa za slovo „súrodenec“ vkladá čiarka a slová „a manžel“ sa nahrádzajú slovami „manžel a spolužijúci partner“.
4.V § 136 ods. 2 druhej vete sa slová „manželmi“ nahrádzajú slovami „osobami žijúcimi v životnom zväzku podľa § 8a ods. 1“.
5.§ 143 až § 151 vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
„Bezpodielové spoluvlastníctvo
§ 143
V bezpodielovom spoluvlastníctve je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva alebo niektorý zo spolužijúcich partnerov za trvania partnerského spolužitia, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov alebo spolužijúcich partnerov a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov alebo jednému zo spolužijúcich partnerov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzatvorením manželstva alebo partnerského spolužitia alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.3)
§ 143a
(1) Manželia alebo spolužijúci partneri môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku.
(2) Manželia alebo spolužijúci partneri sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva alebo ku dňu zániku partnerského spolužitia.
(3) Dohoda podľa odsekov 1 a 2 vyžaduje formu notárskej zápisnice. Manželia alebo spolužijúci partneri sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa. Ak ide o spolužijúcich partnerov, dohoda podľa odsekov 1 a 2 môže byť súčasťou notárskej zápisnice podľa § 8a ods. 7.
§ 144
Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia alebo spolužijúci partneri spoločne; spoločne uhrádzajú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním.
§ 145
(1) Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov alebo spolužijúcich partnerov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov alebo spolužijúcich partnerov; inak je právny úkon neplatný.
(2) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí oprávnení a povinní obaja manželia alebo spolužijúci partneri spoločne a nerozdielne.
§ 146
(1) Ak dôjde medzi manželmi alebo spolužijúcimi partnermi k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd.
(2) Ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takého násilia vo vzťahu k manželovi, spolužijúcemu partnerovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnom dome alebo byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov alebo spolužijúcich partnerov obmedziť užívacie právo druhého manžela alebo spolužijúceho partnera k domu alebo bytu patriacemu do bezpodielového spoluvlastníctva, prípadne ho z jeho užívania úplne vylúčiť.
§ 147
(1) Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov alebo spolužijúcich partnerov, ktorá vznikla za trvania manželstva alebo partnerského spolužitia, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva.
(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov alebo spolužijúcich partnerov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení § 143a, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva.
§ 148
(1) Zánikom manželstva alebo partnerského spolužitia zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo.
(2) Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov alebo spolužijúcich partnerov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva alebo partnerského spolužitia.
§ 148a
(1) Na použitie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve potrebuje podnikateľ pri začatí podnikania súhlas druhého manžela alebo spolužijúceho partnera. Na ďalšie právne úkony súvisiace s podnikaním súhlas druhého manžela alebo spolužijúceho partnera nepotrebuje.
(2) Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov alebo spolužijúcich partnerov v prípade, že jeden z manželov alebo spolužijúcich partnerov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov alebo spolužijúcich partnerov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia alebo spolužijúci partneri, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.
(3) Ak podnikateľskú činnosť po zrušení bezpodielového spoluvlastníctva vykonáva podnikateľ spoločne alebo s pomocou manžela alebo spolužijúceho partnera, ktorý nie je podnikateľom, rozdelia sa medzi nich príjmy z podnikania v pomere určenom písomnou zmluvou; ak taká zmluva nebola uzavretá, rozdelia sa príjmy rovným dielom.
§ 149
(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.
(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, manželia alebo spolužijúci partneri povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov alebo spolužijúcich partnerov súd.
(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia alebo spolužijúci partneri vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov rovnaké. To isté platí
primerane o ostatných majetkových právach, ktoré pre manželov a spolužijúcich partnerov spoločné.
(5) Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo spolužijúcich partnerov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4.
§ 149a
Pokiaľ sa dohody medzi manželmi alebo spolužijúcimi partnermi podľa ustanovení § 143 a 149 týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra.
§ 150
Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov alebo spolužijúcich partnerov rovnaké. Každý z manželov alebo spolužijúcich partnerov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov alebo spolužijúcich partnerov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.
§ 151
Ak za trvania manželstva alebo partnerského spolužitia bezpodielové spoluvlastníctvo zaniklo, môže sa obnoviť len rozhodnutím súdu vydaným na návrh jedného z manželov alebo spolužijúcich partnerov.“.
6. V § 473 ods. 1 sa slová „deti a manžel“ nahrádzajú slovami „deti, poručiteľov manžel alebo poručiteľov spolužijúci partner“.
7. V § 474 ods. 1 sa slová „manžel, poručiteľovi“ nahrádzajú slovami „poručiteľov manžel, poručiteľov spolužijúci partner, poručiteľovi“.
8. V § 474 ods. 2 sa slová „manžel však“ nahrádzajú slovami „avšak poručiteľov manžel alebo poručiteľov spolužijúci partner“.
9. V § 475 ods. 1 sa slovo „manžel ani žiadny z rodičov“ nahrádza slovami „poručiteľov manžel, alebo spolužijúci partner ani žiadny z poručiteľových rodičov“.
10. V § 700 ods. 3 sa za slovo „manželmi“ dopĺňajú slová „alebo spolužijúcimi partnermi“.
11. V § 805 sa vypúšťa slovo „manželov“.
12. V § 817 ods. 2 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo spolužijúci partner“.
13. V deviatej časti sa za dvadsiatu piatu hlavu vkladá dvadsiata šiesta hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
DVADSIATA ŠIESTA HLAVA
Prechodné ustanoveniek úpravám účinným od 1. januára 2023
§ 879x
(1) Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch účinných pred 1. januárom 2023 používa pojem „bezpodielové spoluvlastníctvo manželov“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „bezpodielové spoluvlastníctvo“ v príslušnom tvare.
(2) Kde sa vo všeobecne záväzných predpisoch účinných pred 1. januárom 2023 v súvislosti s pojmami „bezpodielové spoluvlastníctvo manželov“ alebo „bezpodielové spoluvlastníctvo“, používa pojem „manžel“, manželka“ alebo „manželstvo“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým aj „spolužijúci partner“, spolužijúca partnerka“ alebo „partnerské spolužitie“ v príslušnom tvare.“.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z.,
zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č.128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 371/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 476/2019 Z. z., zákona č. 6/2020 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z. , zákona č. 198/2020, zákona č. 279/2020 Z. z., zákona č. 75/2021 Z. z. a zákona č. 261/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z. a zákona č. 114/2022 Z. z. a zákona č. 249/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 11 ods. 1 sa za slová „manžel (manželka)“ vkladá čiarka a slová „spolužijúci partner (spolužijúca partnerka)“.
2. V § 13 ods. 1 písm. b) sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo spolužijúci partner“.
3. V § 13 ods. 1 písm. c) sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo spolužijúci partner“.
4. V § 13 ods. 6 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo spolužijúci partner“.
5. V § 13 ods. 7 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo spolužijúci partner“.
6. V § 57 ods. 2 sa za slová „pozostalý manžel“ vkladajú slová „alebo pozostalý spolužijúci partner“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 527/2002 Z. z., zákona č. 357/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 126/2005 Z. z., zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 141/2010 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 366/2013 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 389/2019 Z. z., zákona č. 279/2020 Z. z.. zákona č. 68/2021 Z. z. a zákona č. 432/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 73k sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Notár, ktorý spíše notársku zápisnicu, obsahom ktorej je prejav vôle zrušiť partnerské spolužitie, v deň uloženia tejto notárskej zápisnice v elektronickej podobe do registra listín podľa odseku 2, zabezpečí tiež pri notárskej zápisnici, na základe ktorej
partnerské spolužitie vzniklo, vyznačenie informácie o spísaní a uložení tejto notárskej zápisnice formou poznámky v registri listín; táto informácia musí byť zobrazená pri elektronickom vyhľadaní údajov o notárskej zápisnici.“.
2. V § 75 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o odpis notárskej zápisnice, na základe ktorej partnerské spolužitie vzniklo, obsahom odpisu je aj poznámka podľa § 73k ods. 5, ak je pri tejto notárskej zápisnici vyznačená.“.
Čl. IV
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 95/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 307/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 375/2019 Z. z., zákona č. 380/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 294/2020 Z. z., zákona č. 326/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z. ., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 407/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 539/2021 Z. z., zákona č. 82/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z. a zákona č. 248/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 35 ods. 1 druhej vete sa za slovo „manžela,“ vkladajú slová „spolužijúceho partnera,“.
2. V § 40 ods. 5 sa slovo „manžel“ nahrádza slovami „manžel alebo spolužijúci partner“, za slovo „osvojení,“ sa vkladajú slová „dieťa manžela alebo spolužijúceho partnera a slová „manžela“ sa nahrádzajú slovami „manžela alebo spolužijúceho partnera“.
3. V § 141 ods. 2 písm. d) prvom bode 1 sa za slovo „manžela“ vkladá čiarka a slovo „spolužijúceho partnera“.
4. V § 141 ods. 2 písm. d) druhom a treťom bode sa za slovo „manžela“ vkladajú slová „alebo spolužijúceho partnera“.
Čl. V
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z.,
zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z. zákona č. 248/2022 Z. z. a zákona č. 249/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 17 ods. 3 sa za slová „manžel (manželka)“ vkladá čiarka a slová „spolužijúci partner (spolužijúca partnerka)“.
2. V § 39 ods. 1 písm. a) úvodnej vete sa za slovo „manželku“ vkladá čiarka a slová „chorého spolužijúceho partnera, chorú spolužijúcu partnerku,“ a za slová „manželky“ sa vkladajú slová „alebo chorého rodiča spolužijúceho partnera alebo spolužijúcej partnerky manželky“.
3. V § 39 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo jeho manžela (manželky)“ nahrádzajú slovami jeho manžela (manželky) alebo jeho spolužijúceho partnera (spolužijúcej partnerky)“.
4. § 74 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Nárok na vdovský dôchodok podľa odsekov 1 5 pozostalá spolužijúca partnerka po smrti spolužijúceho partnera alebo spolužijúcej partnerky. Nárok na vdovecký dôchodok podľa odsekov 1 6 pozostalý spolužijúci partner po smrti spolužijúcej partnerky alebo spolužijúceho partnera.“.
5.V § 75 ods. 1 a 2 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo zomretý spolužijúci partner“.
6.V § 94 ods. 1 sa za slovo „manželka“ vkladá čiarka a slová „spolužijúci partner, spolužijúca partnerka“.
7.V § 94 ods. 2 a 3 sa za slovo „manžela“ vkladá čiarka a slová „alebo manželky“ sa nahrádzajú slovami „manželky, spolužijúceho partnera alebo spolužijúcej partnerky“.
8.V § 117 ods. 2 sa za slová „manžela (manželky)“ vkladajú slová „alebo spolužijúceho partnera (spolužijúcej partnerky)“ a za slovo „(manželka) sa vkladajú slová „alebo spolužijúci partner (spolužijúca partnerka).
9.V § 118 ods. 1 a 2 sa za slová „manžela (manželku)“ vkladajú slová „alebo spolužijúceho partnera (spolužijúcu partnerku)“.
Čl. VI
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 82/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 102/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z. a zákona č. 267/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 25 ods. 1 písm. b) a d) sa za slovo „manželke,“ vkladajú slová „spolužijúcemu partnerovi alebo spolužijúcej partnerke,“.
Čl. VII
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 294/2017 Z. z., zákona č. 320/2019 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z. a zákona č. 112/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 2a ods. 1 a 2 sa za slovo „súrodenec“ vkladá čiarka a slová „alebo manžel“ sa nahrádzajú slovami „manžel alebo spolužijúci partner“.
Čl. VIII
Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2019 Z. z. a zákona č. 217/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. b) druhom bode sa za slovo „manžel“ vkladá čiarka a slová „spolužijúci partner“.
2. V § 2 ods. 1 písm. d) prvom bode sa za slovo „manžel“ vkladá slovo „alebo pozostalý spolužijúci partner“.
3. V § 2 ods. 1 písm. e) sa za slová „bývalom manželovi“ vkladá čiarka a slová „spolužijúcom partnerovi, bývalom spolužijúcom partnerovi“.
4. V § 2 ods. 1 písm. n) sa za slovo „manžel“ vkladá čiarka a slová „spolužijúci partner“.
5. V § 2 ods. 3 sa za slovo „manžel“ vkladá čiarka a slová „pozostalý spolužijúci partner“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.