1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Z terajšieho ust.§ 40 sa z ods.2 zákona 543/2002 Z.z vypúšťa navrhujeme vypustiť celé slovné súvetie uvedené v druhej vete odseku za prvou čiarkou a to: len ak neexistuje iná ekonomicky a technicky realizovateľná alternatíva a výnimka neohrozí zabezpečenie priaznivého stavu populácie dotknutého druhu v jeho prirodzenom areáli.“
Toto súvetie bráni orgánom kompetentným vydávať výnimky z tohto zákona, pričom kým tam nebolo toto súvetie tak proces výnimiek fungoval bezproblémovo. Správny orgán dával výnimky vždy v súlade so zákonom a nikdy sa nestalo, aby správny orgán zneužil svoje postavenie a vydal výnimku pred tým, ako nezhodnotil všetky iné možnosti riešenia.
Do terajšieho ust. § 40 zákona 543/2002 Z.z navrhujeme vložiť odsek číslo (5) s týmto obsahom:
„(5) Závažnou škodou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 300 Eur.“
pretože v zákone toto ustanovenie chýba definícia tvz.“závažnej škody“ ktorá je definované v § 40 ods.3 písm. b) , pričom táto dôležitá vec by mala byť súčasťou zákona. V praxi sa stáva, že orgán neurčí , že ide o tvz. závažnú škodu a preto táto škoda nie je vyplatená poškodeným a dochádza tak k veľkým majetkovým aj ekonomickým stratám na strane poľnohospodárov, lesníkov, poľovníckych združení a všeobecne aj napadnutých občanov.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom zverejnenia v zbierke zákonov.
B. Osobitná časť
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa v Tretej časti, Prvej hlave zákona. mení a dopĺňa takto
2
z ust.§ 40 sa z ods.2 vypúšťa celé slovné súvetie uvedené v druhej vete odseku za prvou čiarkou a to: len ak neexistuje iná ekonomicky a technicky realizovateľná alternatíva a výnimka neohrozí zabezpečenie priaznivého stavu populácie dotknutého druhu v jeho prirodzenom areáli.“
do ust. § 40 sa vkladá odsek číslo (5) s týmto obsahom
„(5) Závažnou škodou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 300 Eur.“
S ohľadom na predpokladaný priebeh legislatívneho procesu sa navrhuje, aby návrh zákona nadobudol účinnosť dňom zverejnenia v zbierke zákonov.