DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy na
– hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí,
- rodovú rovnosť a
- zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
7. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Zavedenie automatického mechanizmu korekcie v prípade vysokého rizika dlhodobej udržateľnosti priebežne financovaného dôchodkového systému pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Pozitívny vplyv aj naviazanie dôchodkového veku na vývoj strednej dĺžky života a zavedenie aktuárnej vyrovnanosti dôchodkov. Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy bude mať spravodlivé zohľadnenie doby účasti a sumy uhradených platieb, ako aj doby starostlivosti o dieťa vo výške platieb podľa predchádzajúceho príjmu v dôchodkových nárokoch z priebežne financovaného dôchodkového systému. Okamžitý negatívny vplyv, ale pozitívny dlhodobý vplyv na rozpočet verejnej správy bude mať automatický vstup do systému starobného dôchodkového sporenia pri vzniku prvého zamestnania.
A.4. Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa.
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné