NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2022
o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe
Národná rada Slovenskej republiky, s cieľom
zabezpečiť výkon základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe spôsobom, ktorý prispieva k dôstojnému životu v starobe, je efektívny a zároveň prihliada na dlhodobú udržateľnosť hospodárenia Slovenskej republiky a spravodlivú mieru solidarity medzi generáciami zúčastnených osôb,
zvýšiť transparentnosť systému primeraného hmotného zabezpečenia v starobe a umožniť zúčastneným osobám prijímať informované a kvalifikované rozhodnutie o ich hmotnom zabezpečení v starobe,
zlepšiť stabilitu a predvídateľnosť vývoja systému primeraného hmotného zabezpečenia v starobe v dlhodobom horizonte,
prispieť ku diverzifikácii makroekonomického rizika a minimalizácii politického rizika,
prispieť k rozloženiu a minimalizácii rizika vplyvov zmien systému primeraného hmotného zabezpečenia na výkon základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe,
sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. 1
Základné ustanovenia
(1)Primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému, systému starobného dôchodkového sporenia a dobrovoľných sporení na dôchodok. Štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok.
(2)Systém primeraného hmotného zabezpečenia v starobe je univerzálny systém, založený na jednotných podmienkach pre všetky zúčastnené osoby, bez možnosti odlišnej úpravy pre konkrétne, druhovo určené skupiny zúčastnených osôb, ak takúto úpravu výslovne neumožňuje tento ústavný zákon.
(3)Základné právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených zborov, bezpečnostných zborov a záchranných zborov sa vykonáva prostredníctvom systému výsluhového zabezpečenia. Na výkon základného práva podľa prvej vety a organizáciu systému výsluhového zabezpečenia sa tento ústavný zákon nevzťahuje.
(4)Účasť na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe je spojená s úhradou platby spojenej s účasťou, s výnimkami, ktoré ustanoví zákon. Základ pre výpočet platby spojenej s účasťou na priebežne financovanom dôchodkovom systéme a s účasťou na systéme starobného dôchodkového sporenia musí byť rovnaký.
(5)Zákonná úprava systému primeraného hmotného zabezpečenia v starobe musí rešpektovať zásady dlhodobej finančnej udržateľnosti. Zákon ustanoví automatický mechanizmus korekcie, ktorý sa uplatní, ak existuje vysoké riziko dlhodobej finančnej udržateľnosti priebežne financovaného dôchodkového systému.
Čl. 2
Priebežne financovaný dôchodkový systém
(1)Priebežne financovaný dôchodkový systém vykonáva verejnoprávna inštitúcia.
(2)Dávky z priebežne financovaného dôchodkového systému sa v jednom kalendárnom roku poskytujú najviac v hodnote dvanástich starobných dôchodkov.
(3)Dôchodkové nároky z priebežne financovaného dôchodkového systému spravodlivo zohľadňujú dobu účasti a sumu uhradených platieb do priebežne financovaného dôchodkového systému. Zákon ustanoví, čo sa považuje za dobu účasti na priebežne financovanom dôchodkovom systéme a môže ustanoviť kvalitatívne podmienky spojené s dobou účasti na priebežne financovanom dôchodkovom systéme alebo jej časťou.
(4)Doba starostlivosti o dieťa počas zákonom ustanovenej doby po jeho narodení sa považuje za dobu účasti na priebežne financovanom dôchodkovom systéme podľa odseku 3 so sumou uhradených platieb zo základu pre výpočet platieb primerane zodpovedajúcich príjmu platiteľa v čase predchádzajúcom dobe starostlivosti o dieťa. Podrobnosti ustanoví zákon.
(5)Vek, s dosiahnutím ktorého je spojený vznik nároku na starobný dôchodok (ďalej len „dôchodkový vek“) z priebežne financovaného dôchodkového systému sa každoročne automaticky mení podľa vývoja strednej dĺžky života, a to najmenej v rozsahu 80 percent zmeny.
(6)Výška dôchodku priznaného pred dosiahnutím dôchodkového veku alebo priznaného po dosiahnutí dôchodkového veku sa zákonom ustanoví tak, aby celková suma predpokladaných doživotne poskytnutých starobných dôchodkov z priebežne financovaného dôchodkového systému bola rovnaká bez ohľadu na to, kedy nárok na starobný dôchodok vznikne alebo je uplatnený.
(7)Suma poskytovaného starobného dôchodku z priebežne financovaného dôchodkového systému sa poberateľovi raz ročne zvyšuje o zákonom ustanovené percento tak, aby sa zvyšovala najmenej rovnako, ako sa zvyšujú životné náklady domácností osôb, ktorým je poskytovaný starobný dôchodok z priebežne financovaného dôchodkového systému, vyjadrené vývojom spotrebiteľských cien (ďalej len "dôchodcovská inflácia"), najviac však o mieru rastu celkového objemu platieb spojených s účasťou na priebežne financovanom dôchodkovom systéme. Ak je dôchodcovská inflácia vyššia ako miera rastu celkového objemu platieb spojených s účasťou na priebežne financovanom dôchodkovom systéme, starobné dôchodky sa zvýšia o mieru rastu celkového objemu platieb spojených s účasťou na priebežne financovanom dôchodkovom systéme.
(8)Poskytovať zúčastnenej osobe po dosiahnutí ustanovenej doby účasti dôchodok aj pred vznikom nároku na starobný dôchodok z priebežne financovaného dôchodkového systému je možné len, ak suma tohto plnenia dosahuje zákonom ustanovenú hodnotu a je ho možné poskytovať len do okamihu vzniku nároku na starobný dôchodok.
Čl. 3
Starobné dôchodkové sporenie
(1)Starobné dôchodkové sporenie je organizované ako príspevkovo definovaný kapitalizačný systém, ktorého cieľom je najmä dlhodobé zhodnocovanie povinných platieb uhradených na starobné dôchodkové sporenie.
(2)Systém starobného dôchodkového sporenia vykonávajú súkromné podnikateľské subjekty. Subjekty vykonávajúce starobné dôchodkové sporenie, podliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska.
(3)Platby uhradené sporiteľmi na starobné dôchodkové sporenie ich súkromným vlastníctvom.
(4)Účasť na starobnom dôchodkovom sporení vzniká najneskôr v okamihu vzniku prvej účasti na priebežne financovanom dôchodkovom systéme, ak tento okamih nastal najmenej 30 rokov pred zákonom ustanoveným okamihom vzniku nároku na starobný dôchodok z priebežne financovaného dôchodkového systému.
(5)Zánik právneho postavenia sporiteľa v starobnom dôchodkovom sporení je podmienený jednostranným právnym úkonom zúčastnenej osoby. Zúčastnená osoba môže vykonať právny úkon vedúci k zániku právneho postavenia sporiteľa v starobnom dôchodkovom sporení len v zákonom ustanovenej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia než dva roky odo dňa vzniku prvej povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
(6)Pri vzniku účasti na starobnom dôchodkovom sporení jednotlivec právo na automatickú účasť v predvolenej investičnej stratégii, ktorá z dlhodobého hľadiska potenciál dosiahnuť čo možno najvyššie zhodnotenie pri rešpektovaní životného cyklu jednotlivca, s možnosťou zmeny aktívnym vyjadrením vôle účastníka na starobnom dôchodkovom sporení. Predvolená sporiaca stratégia zahŕňa pasívne spravované investície prostredníctvom diverzifikovaného portfólia aktív.
(7)Podiel sumy platby spojenej s účasťou na starobnom dôchodkovom sporení na sume platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe je najmenej jedna štvrtina z celkovej efektívnej sadzby priebežne financovaného dôchodkového systému (ďalej len „efektívna sadzba“). Efektívna sadzba zohľadňuje celkové náklady na výplatu dávok z priebežne financovaného dôchodkového systému, spolu s platbami zo systému sociálneho zabezpečenia a inými mimoriadnymi platbami vyplácanými z prostriedkov verejných financií skupine osôb definovanej dosiahnutím dôchodkového veku.
(8)Najvyššiu prípustnú sumu odplát, nákladov a poplatkov, o ktorú môže subjekt vykonávajúci starobné dôchodkové sporenie znížiť hodnotu majetku účastníkov systému starobného dôchodkového sporenia ustanoví zákon.
Čl. 4
Výplatná fáza dôchodkového sporenia
(1)Starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia sa poskytuje formou dlhodobého poskytovania, najmenej po dobu rovnajúcu sa strednej dĺžke života v momente vzniku nároku na starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia. Inou formou je možné čerpať starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia iba v prípadoch podľa odseku 2, za podmienok ustanovených zákonom.
(2)Starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia je možné poskytnúť jednorazovo v celej hodnote nasporenej sumy alebo v jej časti len, ak
a)vzhľadom na nízku hodnotu nasporenej sumy celkom zjavne nie je doživotným poskytovaním možné dosiahnuť primerané hmotné zabezpečenie v starobe, alebo
b)ide o jednorazové poskytnutie osobe v život ohrozujúcej situácii, kedy by doživotné poskytovanie nebolo spravodlivé požadovať, alebo
c)súčet dôchodku z priebežne financovaného dôchodkového systému, systémov výsluhového zabezpečenia a doživotného finančného plnenia zakúpeného z dôchodkových úspor zo starobného dôchodkového sporenia prevýši minimálnu hodnotu definovanú zákonom.
Čl. 5
Informovanosť
(1)Osoba zúčastnená na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe alebo na dobrovoľnom sporení na účely hmotného zabezpečenia v starobe právo na pravidelné
informácie týkajúce sa predpokladaného stavu a vývoja jej hmotného zabezpečenia v starobe, s cieľom umožniť dlhodobo plánovať a prijímať rozhodnutia na dosiahnutie takého hmotného zabezpečenia v starobe, ktoré najviac zodpovedá možnostiam a potrebám zúčastnenej osoby.
(2)Informácie týkajúce sa predpokladaného stavu a vývoja hmotného zabezpečenia v starobe obdrží osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom systéme automaticky minimálne raz ročne, prvýkrát 30 rokov pred dovŕšením predpokladaného dôchodkového veku alebo nepretržite na webovom sídle.
Čl. 6
Spoločné ustanovenia
(1)Rada pre rozpočtovú zodpovednosť každoročne vypracúva a zverejňuje správu o adekvátnosti, finančnej stabilite a dlhodobej udržateľnosti systému primeraného hmotného zabezpečenia v starobe a zverejňuje ukazovatele adekvátnosti a udržateľnosti systému primeraného hmotného zabezpečenia v starobe a dobrovoľných sporení na dôchodok.
(2)Pri legislatívnych návrhoch týkajúcich sa systému primeraného hmotného zabezpečenia v starobe Rada pre rozpočtovú zodpovednosť právo vystúpiť v Národnej rade Slovenskej republiky pred ich prerokovaním v druhom čítaní a odprezentovať svoje stanovisko.
(3)Efektívnu sadzbu na účely čl. 3 ods. 7 na nasledujúci kalendárny rok vypočíta Rada pre rozpočtovú zodpovednosť každoročne k 1. októbru podľa výdavkov podľa čl. 3 ods. 7 v roku predchádzajúcom určeniu efektívnej sadzby.
(4)Minimálna hodnota doživotných dôchodkov na účely čl. 4 ods. 2 písm. c) nemôže byť vyššia ako priemerná výška vyplácaných dôchodkov za predchádzajúci kalendárny rok z priebežne financovaného dôchodkového systému.
Čl. 7
Prechodné ustanovenia
(1)Tento ústavný zákon sa vzťahuje aj na nároky zo základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, ktoré vznikli pred dňom účinnosti tohto ústavného zákona, ak to nie je v neprospech oprávnených osôb.
(2)Podmienka odpracovanej doby účasti sa na účely čl. 2 ods. 8 ustanoví k účinnosti tohto ústavného zákona s platnosťou na rok 2023 na 40 rokov. Podmienka odpracovanej doby účasti podľa prvej vety sa upravuje automatickým mechanizmom podľa čl. 2 ods. 5.
(3)Pre sporiteľa v starobnom dôchodkovom sporení, ktorého majetok bol zo zákona k 30. aprílu 2013 presunutý do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a po tomto dátume nevykonal prestup do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, prestup do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
alebo nepožiadal o zmenu pomeru sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch, sa odo dňa účinnosti tohto ústavného zákona ustanovuje:
a)novo uhradené povinné príspevky sporiteľa dôchodková správcovská spoločnosť prevádza na bežný účet dôchodkového fondu s najvyššou rizikovo-výnosovou triedou a zároveň pripisuje na osobný dôchodkový účet sporiteľa taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu prevedenej sumy a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky tohto dôchodkového fondu zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu; tým nie dotknuté ustanovenia zákona upravujúce povinné rozdelenie čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde v závislosti od veku sporiteľa,
b)podiel čistej hodnoty majetku sporiteľa v systéme starobného dôchodkového sporenia vyjadrený v percentách ako hodnota 100 znížená o vek sporiteľa vyjadrený v rokoch dosiahnutý k dátumu účinnosti tohto zákona, dôchodková správcovská spoločnosť prevedie na bežný účet dôchodkového fondu s najvyššou rizikovo-výnosovou triedou a zároveň pripisuje na osobný dôchodkový účet sporiteľa taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu prevedenej sumy a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky tohto dôchodkového fondu zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu; tento presun dôchodková správcovská spoločnosť vykoná postupne aj bez súhlasu sporiteľa v objeme jednej dvanástiny podielu podľa prvej vety každý kalendárny mesiac v ktorýkoľvek kalendárny deň, kým rozloženie čistej hodnoty majetku sporiteľa v jednotlivých dôchodkových fondoch nedosiahne pomer určený predvolenou sporiacou stratégiou podľa osobitného predpisu, pričom prvý presun sa uskutoční v mesiaci február 2023; posledný presun môže zodpovedať inej hodnote ako jedna dvanástina podielu podľa prvej vety, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie zákonom určeného podielu čistej hodnoty majetku v príslušnom dôchodkovom fonde podľa tohto ustanovenia,
c)ak sporiteľ, ktorého povinné príspevky majú byť prevádzané na bežný účet dôchodkového fondu s najvyššou rizikovo-výnosovou triedou, nemá zriadený osobný dôchodkový účet priradený k takémuto dôchodkovému fondu, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná mu tento osobný dôchodkový účet zriadiť.
Čl. 8
Účinnosť
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem čl. 1 ods. 5, čl. 2 ods. 3 a 4, čl. 5, čl. 6 ods. 3, ktoré nadobúdajú 1. januára 2024 a čl. 3 ods. 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2025.