DNI DETÍ  
Informačná grafika spracovaná Odborom Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR  
pri príležitosti Medzinárodného dňa detí prináša stručný prehľad o pripomínaní si dôležitosti  
detských práv s prihliadnutím na ich základ vychádzajúci z dokumentov prijatých štátmi  
na medzinárodnej úrovni.  
Štáty po celom svete – uvedomujúc si nezastupiteľnosť detských práv a záväzky voči budúcim  
generáciám, ktoré možno dosiahnuť len zvýšeným úsilím zameraným na dieťa – vyhlásili  
a stanovili dni detí majúce za cieľ prispieť k ľudskej solidarite a spolupráci medzi národmi  
v oblasti ochrany detí a presadzovania detských práv.  
Svetový deň detí  
Medzinárodný deň detí  
1. jún  
20. november  
Medzinárodný deň detí  
vyhlásila  
Svetový deň detí  
ustanovila  
v roku 1925  
v roku 1954  
Svetová konferencia pre blaho  
detí v Ženeve  
apelujúc na pomoc deťom  
v chudobe, na prevenciu detskej  
práce a ďalšie otázky súvisiace  
s blahobytom detí na celom svete.  
Niekoľko štátov  
Organizácia spojených národov  
Rezolúciou č. 836 (IX) z decembra  
1954 s cieľom podporovať  
medzinárodnú spolupatričnosť,  
informovanosť medzi deťmi vo  
svete a zlepšovanie ich blahobytu.  
Každoročne sa oslavuje  
20. novembra.  
(vrátane Slovenska)  
ho dodnes každoročne oslavuje  
1. júna.  
1
Významné udalosti  
Medzinárodný deň detí, hoci nie je univerzálnym dňom (na rozdiel od Svetového dňa detí)  
a oslavuje sa len v niektorých štátoch, nadväzuje na odkaz 20. rokov 20. storočia, v ktorom sa  
urobili prvé významné kroky k uvedomeniu si dôležitosti postavenia dieťaťa ako sociálneho,  
ekonomického a kultúrneho aktéra. Dátum 1. jún sa oslavuje vo viac ako v 20 krajinách.  
Medzinárodný deň detí sa však v niektorých štátoch pripomína v iný deň, dokonca v inom  
mesiaci (napríklad v máji, v auguste alebo v septembri).  
26. september  
1924  
Spoločnosť národov prijala  
Ženevskú deklaráciu práv dieťaťa  
Práva vyplývajúce  
zo Ženevskej deklarácie  
I. Dieťaťu treba poskytnúť  
prostriedky potrebné na jeho  
normálny vývin po materiálnej  
i duchovnej stránke.  
II. Dieťa, ktoré je hladné, musí byť  
nakŕmené, chorému dieťaťu treba  
pomôcť, dieťaťu, ktoré je  
postihnuté, treba pomôcť,  
delikvetné dieťa musí byť  
polepšené; a sirota a odložené dieťa  
musia byť chránené  
a podporované.  
III. Dieťa musí v čase núdze dostať  
pomoc ako prvé.  
IV. Dieťa musí mať možnosť  
zarábať si na živobytie a musí byť  
chránené pred každou formou  
vykorisťovania.  
V. Dieťa treba vychovávať  
k vedomiu, že svoje nadanie musí  
venovať pomoci blížnym.  
2
Svetový deň detí nadväzuje na odkaz 50. rokov 20. storočia. Je výsledkom úsilia  
medzinárodného spoločenstva o zjednotenie postoja všetkých štátov k uznaniu dôležitosti  
práv detí a výzvy na určenie dňa osláv dieťaťa prostredníctvom Rezolúcie OSN č. 836 (IX)  
z decembra 1954 o ustanovení Svetového dňa detí. Hoci rezolúcia neodkazuje priamo na konkrétny  
dátum, prirodzene – na základe vývoja detských práv na pôde medzinárodného spoločenstva  
a prijímania významných dokumentov v tento deň národy oslavujú 20. november:  
Organizácia spojených národov prijala na 512. zasadnutí  
rezolúciu, na základe ktorej odporúča všetkým štátom  
14. december  
1954  
s platnosťou od roku 1956, aby si pripomínali celosvetový  
deň jednoty a porozumenia medzi deťmi, ktorý bude  
venovaný aktivitám pre blaho detí.  
3
Detské práva v skratke  
Právo  
nebyť diskriminované;  
na ochranu života a zdravia, starostlivosť a identitu;  
na rodinný život, na rodičovskú zodpovednosť, na ochranu v prípade, keď sú deti bez rodiny;  
na názor a na to, aby bol vypočutý, na ochranu súkromia;  
na slobodu prejavu, združovania, svedomia, myslenia a náboženstva, na prístup k vhodným  
informáciám;  
na ochranu pred zneužívaním a zanedbávaním, pred konzumáciou drog, pred sexuálnym  
zneužívaním, predajom, únosom, obchodovaním, mučením alebo nezákonným a svojvoľným  
pozbavením slobody;  
na plnohodnotný a riadny život, ak sú deti duševne alebo telesne postihnuté;  
na sociálne zabezpečenie a životnú úroveň potrebnú na jeho telesný, duševný, mravný  
a sociálny rozvoj, na vzdelávanie a výchovu, na oddych, voľný čas, rekreáciu a kultúrnu činnosť;  
na ochranu pred hospodárskym vykorisťovaním, pred ozbrojenými konfliktmi;  
na spravodlivý proces a riadnu administráciu spravodlivosti; ...  
Zásady Dohovoru o právach dieťaťa  
Právo na  
rešpektovanie  
Právo na život,  
prežitie a rozvoj  
Nediskriminácia  
Najlepší záujem  
dieťaťa  
názoru  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
ODBOR PARLAMENTNÝ INŠTITÚT  
Autor: JUDr. Helena Latáková, Odbor Parlamentný inštitút  
Schválila: PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD., riaditeľka Odboru Parlamentný inštitút  
Jún 2022  
Materiál slúži výlučne pre poslancov NR SR a zamestnancov Kancelárie NR SR a nemôže v plnej miere nahrádzať právne alebo iné  
odborné poradenstvo v danej oblasti. Údaje, použité v materiáli, sú aktuálne k dátumu jeho zverejnenia. Zverejňovanie materiálu je  
možné iba so súhlasom Odboru Parlamentný inštitút a autorov. Materiál neprešiel jazykovou úpravou.  
4