1
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
74. schôdza výboru
Číslo: CRD-956/2022
146
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 28. júna 2022
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 977)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 977);
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 977);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 977) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:
1.V článku I sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. V § 2 odsek 3 znie:
„(3) Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len „neodkladná starostlivosť“) je zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú z
2
jej základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť, ktorej bezprostredné neliečenie by mohlo viesť k ohrozeniu jej života alebo zdravia, alebo spôsobuje náhle zmeny správania a konania, pod vplyvom ktorých osoba bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj taká zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje pri pôrode a pri vyšetrení, diagnostike a liečbe rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, ak existuje dôvodné podozrenie, že osoba môže byť zdrojom takejto rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, ak si zdravotný stav tejto osoby vyžaduje poskytovanie neodkladnej starostlivosti počas prepravy do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami, neodkladná preprava darcu ľudského orgánu alebo príjemcu ľudského orgánu, ak si ich zdravotný stav vyžaduje poskytovanie neodkladnej starostlivosti počas prepravy, neodkladná preprava zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s odberom ľudského orgánu, ak by odklad ich prepravy mohol ohroziť život alebo zdravie príjemcu ľudského orgánu alebo by mohol viesť k nezvratnému poškodeniu ľudského orgánu určeného na transplantáciu, a neodkladná preprava ľudského orgánu určeného na transplantáciu, ak by odklad prepravy tohto ľudského orgánu mohol ohroziť život alebo zdravie príjemcu ľudského orgánu alebo by mohol viesť k nezvratnému poškodeniu tohto ľudského orgánu. Neodkladnú prepravu vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.1)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhovaná zmena definície neodkladnej zdravotnej starostlivosti určuje okruh zdravotných stavov, pri ktorých poskytovanie zdravotnej starostlivosti je nutné považovať za poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Návrh v prvej časti definuje tieto zdravotné stavy, a to:
1. že ide o náhlu zmenu zdravotného stavu osoby, pričom za náhle možno považovať situácie a okolnosti vzniknuté vo veľmi krátkom čase, vzniknuté rýchlo, bezprostredne, nepredvídateľne a okolnosti, s ktorými sa nepočíta,
2. že náhle vzniknutá zmena zdravotného stavu bezprostredne ohrozuje život, niektorú zo základných životných funkcií, alebo náhle vzniknutá zmena zdravotného stavu osobe spôsobuje náhlu a neznesiteľnú bolesť pri ktorej hrozí riziko, že ak nebude bezprostredne poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia. Návrhom definície a špecifikácie bolesti sa predpokladá, že neodkladná zdravotná starostlivosť nebude poskytovaná osobe pri každej
3
bolesti. Osoba ktorá nespĺňa navrhované kritéria bolesti nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, nie však neodkladnej zdravotnej starostlivosti (príklad: náhla bolesť zuba môže byť intenzívna a subjektívne aj neznesiteľná, to však neznamená, že ak takejto osobe nebude bezprostredne poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť je ohrozená na živote alebo môže byť vážne ohrozené jej zdravie a je potrebný napr. zásah záchrannej zdravotnej služby); alebo osoba s náhlymi zmenami správania a konania bezprostredne ohrozuje seba a svoje okolie,
3. bez rýchleho poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti môže náhla zmena stavu vážne ohroziť život alebo zdravie osoby alebo jej spôsobiť smrť, pričom za rýchle poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa v záchrannej zdravotnej službe považuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti posádkou záchrannej zdravotnej služby v časovom horizonte minút desiatok minút s všeobecne zaužívaným medicínskym konsenzom, že pacient s diagnózou ohrozujúcou jeho život alebo zdravie (tzv. diagnózy kvintetu prvej hodiny) byť ošetrovaný v cieľovom zdravotníckom zariadení do 60 minút od vzniku náhlej a závažnej zmeny zdravotného stavu, čo predpokladá vykonanie príjmu, spracovanie a realizáciu odozvy na tiesňového volanie, vyslanie posádky záchrannej zdravotnej služby, poskytnutie starostlivosti na mieste zásahu a transport do cieľového zdravotníckeho zariadenia v časovom rozmedzí najviac 60 minút.
Nesplnenie aspoň jednej z podmienok definovaných zdravotných stavov nevytvára predpoklad a následne ani dôvod na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Návrh v definícii ponecháva, že neodkladnou starostlivosťou je starostlivosť poskytovaná pri pôrode.
Návrh ponecháva definície v oblastiach diagnostiky a liečby osôb s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou.
Rovnako návrh ponecháva definície pri preprave pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami a transplantačnom programe, ale návrh presne určuje, že neodkladná preprava vykonávaná záchrannou zdravotnou službou v prípade darcu ľudského orgánu alebo príjemcu ľudského orgánu, je vtedy ak si ich zdravotný stav vyžaduje poskytovanie neodkladnej starostlivosti počas prepravy. V prípade, ak sa zdravotný stav darcu ľudského orgánu alebo príjemcu ľudského orgánu nevyžaduje počas
4
prepravy poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, vykoná takúto prepravu ambulancia dopravnej zdravotnej služby (navrhované v bode 2, v zákone 576/2004 Z. z. § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) až h)).
Cieľom novej definície neodkladnej zdravotnej starostlivosti je určiť okruh jej oprávnených užívateľov a zvýšiť dostupnosť tejto starostlivosti osobám v bezprostrednom ohrození života alebo zdravia.
2. V čl. I bode 1 § 2 odsek 36 znie:
„(36) Podporný tím je pomocný orgán ošetrujúceho lekára zriaďovaný v zariadení ústavnej starostlivosti, ktorý môže zabezpečovať osobe sociálnu pomoc 2bb) za účelom zmierňovania sociálnych dôsledkov zdravotnej situácie tejto osoby v súvislosti s jej hospitalizáciou alebo jej prepustením z ústavnej starostlivosti podľa potreby osoby určenej ošetrujúcim lekárom a duchovnú službu 2bc) za účelom uspokojovania duchovných potrieb tejto osoby.“.
Zmena označenia odkazov z 2bc a 2bd na 2bb a 2bc sa súčasne premietne aj do označenia poznámok pod čiarou k týmto odkazom a do preznačenia odkazu v čl. I bode 10 v § 11 ods. 9 písm. i).
Legislatívno-technická úprava v ods. 36 vzhľadom na skutočnosť, že je potrebné rozlíšiť sociálnu pomoc a duchovnú službu, ktoré majú odlišné ciele.
3. V čl. I bode 1 § 2 ods. 37 prvej vete sa slová „ktorej bola určená choroba a pre ktorú“ nahrádzajú slovami „ktorej bola určená choroba, pre ktorú“.
Legislatívno-technická úprava v záujme zrozumiteľnosti textu.
4. V čl. I bode 1 sa v § 2 ods. 37 slová „akútna alebo neodkladná zdravotná starostlivosť“ nahrádzajú slovami „akútna zdravotná starostlivosť alebo neodkladná starostlivosť“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu, že ide o dve rôzne formy poskytovania zdravotnej starostlivosti. Súčasne sa navrhovanou úpravou zohľadňuje aj legislatívna skratka „neodkladná starostlivosť“ zavedená v § 2 ods. 3 zákona.
5
5. V čl. I bode 1 sa v § 2 ods. 38 slová „neodkladnej zdravotnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „neodkladnej starostlivosti“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenú legislatívnu skratku v § 2 ods. 3.
6. V čl. I bode 5 § 6ba písmeno b) znie:
„b) identifikačné údaje poskytovateľa, ktorý môže tejto osobe poskytovať špecializovanú paliatívnu zdravotnú starostlivosť, v rozsahu názov poskytovateľa, adresa poskytovateľa, meno a priezvisko lekára so špecializáciou v špecializovanom odbore paliatívna medicína. Ak nie je možné zabezpečiť poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa predchádzajúcej vety v lehote, ktorá je lekársky opodstatnená, zohľadňujúc súčasný zdravotný stav a pravdepodobný vývoj ochorenia osoby, ošetrujúci lekár informuje osobu o možnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti iným lekárom so špecializáciou v inom špecializačnom odbore v závislosti od choroby osoby.“.
V predloženom návrhu zákona boli dve časti vety oddelené bodkočiarkou, pričom druhá časť vety sa odkazovala na predchádzajúcu vetu „ak nie je možné zabezpečiť poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa predchádzajúcej vety....“. Keďže písmeno b) neobsahuje inú vetu, nebolo zrejmé, na akú predchádzajúcu vetu sa odvoláva.
Oddelením dvoch častí vety bodkou bol nedostatok odstránený.
7. V čl. I bode 6 sa v § 8 ods. 12 slová „ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „ambulantnej starostlivosti“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenú legislatívnu skratku v § 2 ods. 14.
8. V čl. I sa za bod 6 vkladajú nové body 7 a 8, ktoré znejú:
„7. V § 9 ods. 9 písm. c) sa za slová „prepustenia z ústavnej starostlivosti,“ vkladajú slová „v ktorej môže indikovať ošetrovateľskú starostlivosť, ak je potrebná, a“.
8. V § 9 ods. 10 písm. b) sa za slová „pokračovanie ošetrovateľskej starostlivosti,“ vkladajú slová „môže indikovať túto ošetrovateľskú starostlivosť,“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Umožnenie kontinuálneho prechodu do
ošetrovateľskej starostlivosti bez potreby indikácie
6
ošetrujúcim lekárom po prepustení pacienta z ústavnej zdravotnej starostlivosti.
9. V čl. I bode 9 § 10d ods. 3 sa za slovo „poskytovania“ vkladá slovo „dlhodobej“.
Zosúladenie terminológie používanej v návrhu zákona.
10. V článku I sa za bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:
„11. V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
„f) darcu ľudského orgánu a príjemcu ľudského orgánu, ak si ich zdravotný stav nevyžaduje poskytovanie neodkladnej starostlivosti počas prepravy,
g) zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s odberom ľudského orgánu, ak odklad ich prepravy neohrozí život alebo zdravie príjemcu ľudského orgánu a nepovedie k nezvratnému poškodeniu ľudského orgánu určeného na transplantáciu,
h)ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek určených na transplantáciu, ak odklad ich prepravy neohrozí život alebo zdravie príjemcu ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a nepovedie k nezvratnému poškodeniu tohto ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek.“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Návrhom sa rozširuje okruh druhov prepravy, ktorá môže byť zabezpečená ambulanciou dopravnej zdravotnej služby aj o prepravu v rámci tzv. transplantačného programu. Aplikačná prax posledných rokov ukazuje neadekvátnosť a nehospodárnosť pri zabezpečovaní prepravy darcov ľudských orgánov alebo príjemcov ľudských orgánov, zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s odberom ľudských orgánov a ľudských orgánov výlučne ambulanciami záchrannej zdravotnej služby, kedy pri preprave zdravotníckeho personálu alebo odobratých orgánov prepravovaných v chladiacich zariadeniach nedochádza zo strany najmenej dvoch zdravotníckych pracovníkov (záchranárov) k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a preprava je vykonávaná veľkým sanitným vozidlom plne vybaveným na úplne odlišný účel. Takúto prepravu dokážu vykonávať napríklad ambulancie dopravnej
7
zdravotnej služby. Návrh je zároveň v súlade s cieľom reformy akútnej zdravotnej starostlivosti, ktorá zlepšiť dostupnosť záchrannej zdravotnej služby pre osoby v ohrození života a zdravia tým, že obmedzí činnosti záchrannej zdravotnej služby, ktoré s priamou záchranou životov nesúvisia.
11. V čl. I bode 12 sa slová „§ 49n“ nahrádzajú slovami „§ 49o“ a slová „§ 49o“ sa nahrádzajú slovami „§ 49p“.
Preznačenie vkladaného ustanovenia z dôvodu, že platné znenie zákona už obsahuje § 49o.
12. Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z. zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z. a zákona č. 540/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 18 písm. a) sa za slová „dialyzačného programu“ vkladá čiarka a slová „alebo do transplantačného programu“ sa nahrádzajú slovami „do odberového programu alebo do transplantačného programu“.
2.V § 3 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:
„(20) Zdravotnícky pracovník vykonávajúci činnosti súvisiace s odberom ľudského orgánu určeného na transplantáciu, ktorého preváža ambulancia dopravnej zdravotnej služby, je oslobodený od úhrady spoluúčasti za jeden kilometer jazdy.“.
Doterajší odsek 20 sa označuje ako odsek 21.“.
8
Doterajšie články sa primerane prečíslujú.
V súvislosti s doplnením ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. upravujúcim prepravu vykonávanú ambulanciou dopravnej zdravotnej služby aj o prípady prepravy darcu ľudského orgánu určeného na transplantáciu alebo príjemcu ľudského orgánu určeného na transplantáciu, ak si ich zdravotný stav nevyžaduje poskytovanie neodkladnej starostlivosti počas prepravy a zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s odberom ľudského orgánu, ak odklad ich prepravy neohrozí život alebo zdravie príjemcu ľudského orgánu a nepovedie k nezvratnému poškodeniu ľudského orgánu určeného na transplantáciu je potrebné upraviť aj ustanovenia zákona č. 577/2004 Z. z. upravujúce úhradu spoluúčasti vyššie uvedených osôb za jeden kilometer jazdy, a to takým spôsobom, že tieto osoby budú oslobodené od úhrady tejto prepravy.
Zákon č. 577/2004 Z. z. v súčasnosti, ako jednu z výnimiek spoluúčasti na úhrade za prepravu realizovanú ambulanciami dopravnej zdravotnej služby, spod tejto spoluúčasti na úhrade oslobodzuje poistenca, ktorý je zaradený do transplantačného programu, teda príjemcu ľudského orgánu určeného na transplantáciu. Analogicky s uvedeným sa navrhuje vztiahnuť toto oslobodenie aj na darcu ľudského orgánu určeného na transplantáciu, teda na poistenca, ktorý je zaradený do odberového programu.
Zároveň sa navrhuje upraviť oslobodenie zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich činnosti súvisiace s odberom ľudského orgánu spod spoluúčasti na úhrade tejto prepravy, a to analogicky s úpravou oslobodenia zdravotníckych pracovníkov prevážaných ambulanciou dopravnej zdravotnej služby na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby za účelom odberu biologického materiálu osobe na zistenie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu
9
ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.
13. V čl. II sa pred doterajší text vkladajú prvý až štvrtý bod, ktoré znejú:
„1. V § 30a ods. 2 písm. b) sa slová „lekár, sestra alebo pôrodná asistentka“ nahrádzajú slovami „podľa § 27“.
2. V § 30a ods. 3 písmeno e) znie:
„e) meno, priezvisko a zdravotnícke povolanie dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka,“.
3. V § 39 ods. 4 sa vypúšťajú slová „získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve a“.
4. V § 40 ods. 12 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až n) sa označujú ako písmená f) až m).“.
Bod 4. nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Doterajší text čl. II sa označuje ako bod 5.
Odôvodnenie k bodu 1: Legislatívno-technická úprava v súlade so znením § 30a ods.1 podľa ktorého stážista uznaný doklad o vzdelaní podľa osobitného predpisu na účely výkonu zdravotníckeho povolania podľa § 27.
Odôvodnenie k bodu 2: Na základe aplikačnej praxe sa pre poskytovateľa u ktorého stážista začal vykonávať stáž dopĺňa povinnosť oznámiť ministerstvu zdravotníctva názov zdravotníckeho povolania podľa § 27 dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka. Účelom je možnosť preverenia súladu rovnakého príslušného zdravotníckeho povolania podľa § 27 dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka s dokladom stážistu o uznaní dokladu o vzdelaní na účely výkonu zdravotníckeho povolania podľa § 27.
Odôvodnenie k bodu 3: Oprava legislatívno-technickej chyby súvisiacej s vypustením prípravy na výkon práce v zdravotníctva v zákone č. 67/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
10
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie k bodu 4: Ide o odstránenie nadbytočnej povinnosti pre vzdelávaciu ustanovizeň poskytovať osobné údaje zo zoznamu účastníkov akreditovaného programu, zoznamu absolventov akreditovaného programu, zoznamu vydaných diplomov o špecializácii a vydaných certifikátov komore príslušnej na vedenie registra na účely vedenia tohto registra. Komory si uvedené údaje môžu priamo dohľadať v národnom registri zdravotníckych pracovníkov.
14. V čl. II sa doterajší text označuje ako bod 1 a čl. II sa dopĺňa bodmi 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V § 92a ods. 3 písmeno g) znie:
„g) dátum zaradenia do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,“.
Oprava legislatívno-technickej chyby súvisiacej s vypustením prípravy na výkon práce v zdravotníctve v zákone č. 67/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Doterajší text § 102ar sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny môže osoba, ktorá spĺňa podmienky na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania podľa § 30, dočasne a príležitostne vykonávať zdravotnícke povolanie aj na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu.84)“.“.
Cieľom uvedeného návrhu je prijatie právnej úpravy, ktorou by bolo možné vykonanie zdravotníckeho povolania na základe inštitútu dočasného a príležitostného výkonu zdravotníckeho povolania občanom členského štátu alebo občanom tretieho štátu, ktorý spĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa právnych predpisov iného členského štátu na území Slovenskej republiky aj na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, a to počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti
11
s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.
15. V čl. III sa pred doterajší text vkladajú nové body 1. a 2., ktoré znejú:
„1. V § 6 odsek 8 znie:
„(8) Pri vzniku poistenia podľa odseku 7 oznámenie o narodení fyzickej osoby príslušným úradom povereným vedením matriky podľa § 23 ods. 17 nahrádza prihlášku poistenca. Ak ide o dieťa podľa § 3 ods. 3 písm. h), za ktoré nebolo zaslané oznámenie podľa § 23 ods. 17, prihlášku nahrádza žiadosť o uhradenie nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.“.
2. V § 8 ods. 1 písm. g) sa slová „osôb uvedených v § 6 ods. 8“ nahrádzajú slovami „osoby oprávnenej podať prihlášku za poistenca.“.“.
Doterajší text čl. III sa označí ako bod 3.
16. Doterajší text v Čl. III sa označuje ako bod 1. a dopĺňa sa bodom 2., ktorý znie:
„2. V § 25 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „pri podaní prihlášky podľa § 6 ods. 8 a“.“.
Vypúšťajú sa osobitné ustanovenia o poistení novonarodeného dieťaťa; narodené dieťa bude zdravotne poistené v poisťovni matky a zákonný zástupca bude môcť zmeniť zdravotnú poisťovňu dieťaťa v najbližšom termíne na zmenu poisťovne, štandardným postupom. Uvedené sa upravuje z dôvodu, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR nie je schopný pri takto nastavenom legislatívnom prostredí (až 60 dní na zmenu poisťovne) zabezpečiť posúdenie a vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa do 28 dní od narodenia dieťaťa. Poskytovatelia všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast dnes povinní povinnosť oznamovať Národnému centru zdravotníckych informácií údaje o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti narodenému dieťaťu na účely poskytovania týchto údajov pre posudzovanie na nárok na príspevok pri narodení dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa je pri narodení dieťaťa povinný nahlásiť pediatra dieťaťa, aby bolo možné zabezpečiť prehliadku dieťaťa v domácom prostredí, čo je aj podmienka na vyplatenie tohto príspevku.
17. Doterajší text v Čl. III sa označuje ako bod 1. a dopĺňa sa bodom 2., ktorý znie:
„2. Za § 38ezb sa vkladá § 38ezc, ktorý vrátane nadpisu znie:
12
㤠38ezc
Prechodné ustanovenia účinné od 1.augusta 2022
(1)Zdravotná poisťovňa je povinná zaslať do 20. augusta 2022 ministerstvu zdravotníctva na účel analýzy, výpočtu a aktualizácie prerozdeľovania poistného, údaje o
a) poskytnutí zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,12) ktorého trvanie je najmenej dva po sebe nasledujúce dni, pričom prvý a posledný deň sa považuje za jeden deň (ďalej len „hospitalizácia“), poistencovi v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, ktorá bola zaevidovaná v účtovnej evidencii, v rozsahu
1.rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
2.kód diagnózy podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb pri ukončení hospitalizácie,
3.dátum začatia hospitalizácie,
4.počet dní hospitalizácie,
b) poistencoch evidovaných zdravotnou poisťovňou ako osoba so zdravotným postihnutím v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 v rozsahu
1.rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
2.dátum zaevidovania poistenca ako osoby so zdravotným postihnutím,
3.dátum ukončenia evidencie poistenca ako osoby so zdravotným postihnutím,
4.dátum vzniku poistného vzťahu so zdravotnou poisťovňou,
c) poistencoch, ktorým bola poskytnutá zdravotnícka pomôcka plne alebo čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „uhrádzaná zdravotnícka pomôcka“) v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, zaevidovaná v účtovnej evidencii zdravotnej poisťovne, v rozsahu
1.rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
2.kód uhrádzanej zdravotníckej pomôcky,
3.počet uhrádzaných zdravotníckych pomôcok podľa druhého bodu,
4.dátum výdaja uhrádzanej zdravotníckej pomôcky podľa druhého bodu,
5.kód diagnózy uvedený na lekárskom poukaze.“.“.
Upravuje sa prechodné ustanovenie vzhľadom na záujem zaviesť nové parametre do prerozdeľovacieho mechanizmus a potrebe dát pre analytické účely v súvislosti s potrebou zaviesť nové parametre do prerozdeľovacieho mechanizmus.
18. V čl. IV bode 2 v § 6c ods. 1 sa za slová „odseku 3“ vkladajú slová „písm. a), b), d) až l)“.
Účelom navrhovanej úpravy je odstrániť rozpor s definíciou pseudoanonymizácie podľa Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
13
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov.
19. V čl. IV bode 2 § 6c ods. 2 sa slová „dom ošetrovateľských služieb“ nahrádzajú slovami „dom ošetrovateľskej starostlivosti“.
Zosúladenie terminológie s § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z.
20. V čl. IV bode 2 § 6c ods. 2 sa vypúšťa slovo „poskytovanej“.
Zosúladenie s používanou terminológiou v § 6c, v ktorom sa na ostatných miestach používa slovné spojenie „ošetrovateľská starostlivosť v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti“.
21. V čl. IV bode 2 § 6c ods. 3 písm. f) až h) sa pred slovo „starostlivosti“ vkladá slovo „ošetrovateľskej“.
Spresnenie ustanovenia.
22. V čl. IV bode 6 sa v § 15 ods. 1 písm. am) označenie odkazov 35aakbd a 35aakbe nahrádza označením 35aakd a 35aake a súčasne sa táto úprava premietne aj do označenia poznámok pod čiarou k týmto odkazom.
Legislatívno-technická úprava; úprava číslovania odkazov v súlade s chronologickým poradím.
23. V čl. IV v 8. bode sa § 86zl dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Zdravotná poisťovňa, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca, je povinná poskytnúť jeho príslušnej zdravotnej poisťovni do 10. augusta 2022, na účel analýzy, výpočtu a aktualizácie prerozdeľovania poistného, údaje o
a) poistencoch, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,24aab) ktorej trvanie bolo najmenej dva po sebe nasledujúce dni, pričom prvý a posledný deň sa považuje za jeden deň (ďalej len „hospitalizácia“), v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, ktorá bola zaevidovaná v účtovnej evidencii zdravotnej poisťovne, v rozsahu
1. rodného čísla poistenca; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, s uvedením mena, priezviska a dátumu narodenia,
2. kód diagnózy podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb pri ukončení hospitalizácie,
3. dátum začatia hospitalizácie podľa druhého bodu,
4. počet dní hospitalizácie podľa druhého bodu,
14
b) poistencoch evidovaných zdravotnou poisťovňou ako osoby so zdravotným postihnutím podľa osobitného zákona,104) ktoré obsahujú
1.rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
2.dátum začatia evidencie poistenca ako osoby so zdravotným postihnutím,
3.dátum ukončenia evidencie poistenca ako osoby so zdravotným postihnutím,
4.dátum vzniku poistného vzťahu v príslušnej zdravotnej poisťovni,
c) poistencoch, ktorým bola poskytnutá zdravotnícka pomôcka plne alebo čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „uhrádzaná zdravotnícka pomôcka“) v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, ktorá bola zaevidovaná v účtovnej evidencii zdravotnej poisťovne, v rozsahu
1.rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
2.kód uhrádzanej zdravotníckej pomôcky,
3.počet uhrádzaných zdravotníckych pomôcok podľa druhého bodu,
4.dátum výdaja uhrádzanej zdravotníckej pomôcky podľa druhého bodu,
5.kód diagnózy uvedenej na lekárskom poukaze.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 104 znie:
104) § 12 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.
Upravuje sa prechodné ustanovenie vzhľadom na záujem zaviesť nové parametre do prerozdeľovacieho mechanizmus a potrebe dát pre analytické účely v súvislosti s potrebou zaviesť nové parametre do prerozdeľovacieho mechanizmus. Zdravotnej poisťovni, ktorá naposledy vykonávala zdravotné poistenie sa ukladá povinnosť zaslať údaje o poistencovi novej zdravotnej poisťovni pri prepoistení poistenca.
24. V čl. IV bode 8 sa § 86zl dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Zdravotná poisťovňa je povinná uzavrieť dohodu o poskytovaní údajov na účel monitorovania dostupnosti a vyhodnotenia kvality a efektívnosti podľa § 7 ods. 9 písm. h) a podľa § 7a ods. 2 písm. d) najneskôr do 31. decembra 2022.“.
V predloženom návrhu zákona boli doplnené nové náležitosti, ktorú musí obsahovať zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti [čl. IV bod 3 - § 7 ods. 9 písm. h)], resp. zmluva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci [čl. IV bod 4 - § 7a ods. 2 písm. d)], bez úpravy prechodného ustanovenia upravujúceho, dokedy je potrebné zosúladiť existujúce zmluvy s novou právnou úpravou.
Doplnením prechodného ustanovenia bol nedostatok odstránený.
15
25. V čl. V sa slová „1. júla“ nahrádzajú slovami „1. augusta“.
V nadväznosti na uvedenú zmenu účinnosti sa vykoná úprava v prechodných ustanoveniach nasledovne:
- V čl. I bode 12 v § 49o vrátane nadpisu pod § 49o sa slová „1. júla“ nahrádzajú slovami „1. augusta“ a slová „30. júna 2022“ sa nahrádzajú slovami „31. júla 2022“.
- V čl. IV bode 8 v § 86zl vrátane nadpisu pod § 86zl sa slová „1. júla“ nahrádzajú slovami „1. augusta“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu, ako aj z dôvodu potreby aspoň minimálnej legisvakancie a vytvorenia časového priestoru pre prijatie cenového opatrenia v súlade s § 86zl ods. 1 (čl. IV bod 8). Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].
C.p o v e r u j e
predsedníčku výboru, aby spracovala výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo z 28. júna 2022 spolu s výsledkami rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky a predložila ju na schválenie gestorskému výboru.
Jana Bittó C i g á n i k o v á
predsedníčka výboru
Zuzana Š e b o v á
overovateľka výboru
16