Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor Parlamentný inštitút  
Edícia: Porovnávacie analýzy  
22/2022  
Minimálne a náhradné výživné  
na dieťa vo vybraných štátoch  
Anotácia:  
Predkladaná analýza sa  
venuje porovnaniu  
minimálneho a náhradného  
výživného na dieťa  
Vypracovala: JUDr. Helena Latáková,  
Odbor Parlamentný inštitút  
s ohľadom na výšku  
výživného a legislatívnu  
úpravu vybraných štátov.  
Schválila:  
PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD.,  
riaditeľka Odboru Parlamentný inštitút  
Kľúčové slová:  
minimálne výživné, náhradné  
výživné, výživné na dieťa  
Bratislava  
jún 2022  
Porovnávacia analýza: Minimálne a náhradné výživné na dieťa vo vybraných štátoch  
Postavenie Odboru Parlamentný inštitút definuje § 144 zákona NR SR  
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej  
republiky, podľa ktorého Parlamentný inštitút plní informačné,  
vzdelávacie a dokumentačné úlohy súvisiace s činnosťou NR SR a jej  
poslancov. Súčasťou odboru je aj Oddelenie Parlamentná knižnica  
a Oddelenie Parlamentný archív.  
V rámci informačnej činnosti Odbor Parlamentný inštitút vydáva  
spravidla tieto informačno-analytické materiály:  
V oblasti vzdelávania Odbor Parlamentný inštitút zastrešuje  
úvodné inštruktážne semináre najmä pre novozvolených  
poslancov, účasť Kancelárie NR SR na parlamentnej rozvojovej  
spolupráci určenej pre zahraničné parlamenty, stážový program  
pre študentov vysokých škôl, ako aj ďalšiu vzdelávaciu,  
prednáškovú a publikačnú činnosť.  
Materiál slúži výlučne pre poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky  
a zamestnancov Kancelárie NR SR  
a nemôže v plnej miere nahrádzať právne  
alebo iné odborné poradenstvo v danej  
oblasti. Údaje použité v materiáli sú  
aktuálne k dátumu jeho zverejnenia.  
Zverejňovanie materiálu je možné iba so  
súhlasom Odboru Parlamentný inštitút  
a autorov. Materiál neprešiel jazykovou  
úpravou.  
Porovnávacia analýza: Minimálne a náhradné výživné na dieťa vo vybraných štátoch  
Minimálne a náhradné výživné na dieťa vo vybraných štátoch  
Anotácia  
Predkladaná analýza sa venuje porovnaniu minimálneho a náhradného výživného na dieťa  
s ohľadom na výšku výživného a legislatívnu úpravu vybraných štátov.  
Kľúčové slová  
minimálne výživné, náhradné výživné, výživné na dieťa  
Minimum and substitute child maintenance in selected countries  
Annotation  
The presented analysis compares the minimum and substitute child maintenance with regard to  
the sum of the maintenance and legislation of selected countries.  
Keywords  
minimum child maintenance, substitute maintenance, child maintenance  
Porovnávacia analýza: Minimálne a náhradné výživné na dieťa vo vybraných štátoch  
Obsah  
Porovnávacia analýza: Minimálne a náhradné výživné na dieťa vo vybraných štátoch  
1 Úvod  
V predkladanej analýze sa venujeme porovnaniu minimálnej výšky výživného a inštitútu  
náhradného výživného na dieťa vo vybraných štátoch s cieľom zistiť, aké faktory vplývajú na  
legislatívu upravujúcu tieto inštitúty. Pri náhradnom aj minimálnom výživnom sa zameriavame  
predovšetkým na to, čo ovplyvňuje ich výšku alebo konečnú sumu, ktorá sa má poukazovať  
oprávnenej osobe.  
Pri stanovení výživného sledujeme  
-
či ide výlučne o úvahu súdov za predpokladu zohľadnenia objektívnych a subjektívnych  
kritérií, ako sú schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinnej osoby,  
alebo sú to ustanovenia právnych predpisov, ktoré určia aspoň minimálne požiadavky  
na výslednú čiastku výživného.  
-
Pri náhradnom výživnom tiež sledujeme  
-
či ide o voľnú úvahu úradov alebo súdov, ktoré majú o výške rozhodnúť na základe  
určitých všeobecných kritérií,  
-
alebo či legislatíva aj v tomto prípade priamo stanovuje výšku náhradného výživného,  
a to v minimálnej alebo maximálnej výške.  
Pre potreby analýzy sme vybrali 10 štátov vrátane Slovenska. Slovensko zároveň slúži ako  
vzorový štát, na základe ktorého boli vybrané porovnávacie nasledujúce kritériá:  
-
-
-
-
základná úprava,  
minimálne výživné a jeho výška,  
náhradné výživné a jeho výška, a  
vrátenie náhradného výživného pre dodatočne zaplatené alebo vymožené výživné.  
Keďže takmer všetky štáty majú aspoň jednu z úprav minimálneho alebo náhradného  
výživného stanovené legislatívou, zaujímavým je rozhodne Írsko, ktoré tieto inštitúty vo svojom  
poriadku vôbec nestanovuje a ktoré sme i napriek tomu do porovnávania zahrnuli.  
5
 
Porovnávacia analýza: Minimálne a náhradné výživné na dieťa vo vybraných štátoch  
2 Vybrané štáty  
2.1 Slovensko  
1
Základná legislatívna úprava výživného na dieťa: zákon o rodine  
Minimálne výživné:  
Každý rodič, bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery, je povinný plniť  
svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima  
na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.  
Náhradné výživné:  
2
-
zákon o náhradnom výživnom  
Oprávnená osoba má nárok na náhradné výživné, ak rodič oprávnenej osoby alebo iná fyzická  
osoba, ktorej bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená  
povinnosť platiť výživné oprávnenej osobe, neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote  
a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou  
najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné  
konanie na vymoženie pohľadávky na výživnom trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu  
na vykonanie exekúcie súdu a povinná osoba nezačala platiť výživné.  
Výška náhradného výživného:  
Náhradné výživné, na ktoré má nárok oprávnená osoba, je vo výške výživného  
určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, najviac vo  
výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.  
Ak povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, náhradné výživné je vo výške  
rozdielu medzi výškou výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom  
schválenou dohodou, najviac vo výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené  
dieťa a výškou zaplateného výživného povinnou osobou.  
Vrátenie náhradného výživného pre dodatočne zaplatené alebo vymožené výživné:  
Ak povinná osoba dodatočne zaplatí výživné alebo ak sa v exekučnom konaní na vymoženie  
pohľadávky na výživnom vymôže výživné, poberateľ náhradného výživného je povinný vrátiť  
preddavkovo poskytnuté náhradné výživné, a to najviac do výšky, v ktorej bolo výživné zaplatené  
alebo vymožené.  
0101 [cit. 21.06.2022].  
6
 
 
Porovnávacia analýza: Minimálne a náhradné výživné na dieťa vo vybraných štátoch  
2.2 Česko  
3
Základná legislatívna úprava výživného na dieťa: Občiansky zákonník  
Minimálne výživné:  
Inštitút minimálneho výživného nie je stanovený, výška nie je určená zákonom. Ministerstvo  
spravodlivosti však pripravilo orientačnú tabuľku, ktorá má odporúčací charakter a upravuje  
4
percentuálne rozmedzie z mesačného čistého príjmu povinnej osoby podľa veku dieťaťa.  
Tabuľka č. 1: odporúčanie Ministerstva spravodlivosti ČR k výpočtu výživného  
z čistého mesačného  
Kategória  
príjmu  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
0 5 rokov  
6 9 rokov  
11 15 %  
13 17 %  
15 19 %  
16 22 %  
10 14 rokov  
15 17 rokov  
18 a viac rokov  
Náhradné výživné:  
5
-
zákon o náhradnom výživnom pre nezaopatrené dieťa  
O náhradné výživné sa žiada Úrad práce Českej republiky. Oprávnená osoba má nárok na  
náhradné výživné, ak  
a) k vymáhaniu pohľadávok na výživné prebieha exekučné konanie alebo konanie o súdnom  
výkone rozhodnutia; to neplatí, ak súdny výkon rozhodnutia alebo exekúcie boli  
zastavené pre nemajetnosť povinnej osoby podľa občianskeho súdneho poriadku, a to  
v posledných 4 mesiacoch pred podaním žiadosti, prípadne v priebehu konania  
o náhradné výživné alebo po priznaní nároku na náhradné výživné, a  
b) má na území Českej republiky bydlisko podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi; splnenie  
6
tejto podmienky sa nevyžaduje u osôb uvedených v § 2 ods. 2 písm. a) .  
3 Občanský zákoník. Dostupné na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast2 [cit. 21.06.2022].  
4 Ministerstvo spravodlivosti ČR: Analýza využívání tzv. doporučující tabulky k určování výživného. Dostupné na:  
5 Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě. Dostupné na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-588 [cit.  
21.06.2022].  
6 Splnenie podmienky trvalého pobytu sa nevyžaduje u osoby, ktorá je rodinným príslušníkom osoby, ktorej nárok na dávku vyplýva  
z priamo uplatniteľného predpisu Európskej únie alebo je rodinným príslušníkom občana Európskej únie, prípadne štátov  
Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý je v Českej republike zamestnaný, samostatne zárobkovo činný, alebo si také postavenie  
ponecháva a má právo na rovnaké zaobchádzanie podľa predpisu Európskej únie.  
7
 
Porovnávacia analýza: Minimálne a náhradné výživné na dieťa vo vybraných štátoch  
Výška náhradného výživného:  
Náhradné výživné sa určuje ako rozdiel výšky mesačnej dávky výživného určenej  
v exekučnom titule a čiastočného plnenia výživného v príslušnom mesiaci, najviac však vo výške  
3000,- CZ (121,42 Eur) mesačne. Ak sa výživné plní inak ako v pravidelných mesačných dávkach,  
stanoví sa na účely stanovenia výšky náhradného výživného mesačný priemer týchto súm.  
Výška náhradného výživného sa určuje na obdobie 4 kalendárnych mesiacov a vychádza  
z mesačného priemeru súm určených podľa predchádzajúceho odstavca za 4 kalendárne mesiace  
predchádzajúce 4 kalendárnym mesiacom, za ktoré sa nárok preukazuje a uplatňuje.  
Vrátenie náhradného výživného pre dodatočne zaplatené alebo vymožené výživné:  
Príjemca náhradného výživného, ktorý prijal náhradné výživné alebo jeho časť, hoci musel  
vedieť, že bolo vyplatené neprávom alebo vo vyššej časti, než náležala, alebo inak spôsobil, že  
náhradné výživné bolo vyplatené alebo v nesprávnej výške, je povinný náhradné výživné alebo  
jeho časť vrátiť, a to i spotrebované.  
2.3 Estónsko  
7
Základná legislatívna úprava výživného na dieťa: zákon o rodine  
Minimálne výživné:  
Mesačné výživné na jedno dieťa nesmie byť nižšie ako suma vypočítaná podľa zákona.  
Základom pre výpočet mesačného výživného je základná suma. Základná suma na dieťa je  
200,- Eur, ktorá sa indexuje podľa zmeny indexu spotrebiteľských cien z predchádzajúceho roka,  
ktorý každoročne 1. apríla oficiálne zverejňuje štatistický úrad.  
K základnej sume sa pripočítajú 3% z priemernej hrubej mesačnej mzdy zverejnenej na  
internetovej stránke štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok. Dodatočná suma sa  
vypočítava podľa zmeny hrubej mesačnej mzdy k 1. aprílu každého roka.  
Ak sa dieťa zdržiava u povinného rodiča v priemere sedem až pätnásť dní v mesiaci v priebehu  
roka, výška výživného sa zníži úmerne času strávenému s povinným rodičom. Ak je niekto  
povinný platiť výživné na niekoľko detí z tej istej rodiny, výška výživného sa pri ďalších deťoch  
znižuje o 15% oproti výške výživného na prvé dieťa.  
Náhradné výživné:  
8
-
zákon o rodinných prídavkoch  
7 Perekonnaseadus. Dostupné na: https://www.riigiteataja.ee/akt/128042022004 [cit. 21.06.2022].  
8 Perehüvitiste seadus. Dostupné na: https://www.riigiteataja.ee/akt/108072016001 [cit. 21.06.2022].  
8
 
Porovnávacia analýza: Minimálne a náhradné výživné na dieťa vo vybraných štátoch  
9
O náhradné výživné (tzv. vyživovací príspevok) sa žiada Sociálna poisťovňa . Ak osoba  
povinná platiť výživné dieťaťu výživné neplatí, vzniká nárok na vyživovací príspevok. Ten sa  
rozlišuje podľa toho, či prebieha súdne alebo už exekučné konanie (výška je však rovnaká).  
Výživné počas súdneho konania sa platí v čase, keď osoba požiadala o výživné na súd a začalo  
sa to vybavovať, ale rozsudok ešte nebol vynesený.  
Výživné počas exekučného konania sa platí, ak osoba povinná platiť výživné dieťaťu neplatí  
výživné, hoci jej bolo priznané na základe rozhodnutia správneho orgánu rovnocenného  
rozhodnutiu súdu.  
Výška náhradného výživného:  
-
výživné počas súdneho konania: dieťaťu sa vypláca 150 dní a výška výživného zaplateného  
za jeden mesiac je 100,- Eur  
-
výživné počas exekučného konania: garantované mesačné výživné na dieťa až do výšky  
100,- Eur (pri výpočte výšky sa zohľadňujúvšetky sumy prijaté ako výživné vrátane tých,  
10  
ktoré sa vyplácajú náhradou, napr. od starých rodičov dieťaťa)  
Vrátenie náhradného výživného pre dodatočne zaplatené alebo vymožené výživné:  
Rada sociálnej poisťovne vymáha alebo započítava neprávom vyplatené výživné od poberateľa  
výživného, ak povinná osoba v čase platenia výživného počas súdneho a exekučného konania  
11  
začne plniť vyživovaciu povinnosť.  
2.4 Francúzsko  
12  
Základná legislatívna úprava výživného na dieťa: Občiansky zákonník  
Minimálne výživné:  
Inštitút minimálneho výživného nie je stanovený. Výživné sa odvíja od možnosti rodiča  
a potrieb dieťaťa. Ministerstvo spravodlivosti pripravilo orientačnú tabuľku, ktorá vychádza  
z príjmu povinnej osoby po odpočítaní životného minima (napr. za rok 2020 vo výške 565,- Eur).  
Podiel sa mení v závislosti od počtu detí, rozsahu starostlivosti a bývania (napríklad výlučná alebo  
striedavá starostlivosť). S výškou príjmu sa vstupné údaje (príjem a po odpočítaní dane)  
9
 
Porovnávacia analýza: Minimálne a náhradné výživné na dieťa vo vybraných štátoch  
primerane zvyšujú po 100,- Eur – tabuľka končí príjmom 5000,- Eur), pričom s počtom detí sa  
znižuje, a tým sa upravuje a znižuje množstvo minimálne poukazovaných prostriedkov. V rámci  
tabuľky sa povinná osoba zaradí i podľa kategórie podľa času a starostlivosti, ktoré venuje dieťaťu  
podľa rozhodnutia; môže ísť o:  
-
-
-
redukovaný podiel (menej než klasický podiel stráveného času s dieťaťom);  
klasický podiel (znamená štvrtinu doby stráveného s dieťaťom); alebo  
striedavú starostlivosť.  
Tabuľka č. 2: časť tabuľky ministerstva spravodlivosti  
Revenu  
total  
Minimum  
vital  
Revenu  
apres  
deduction  
1 enfant 1 enfant 1 enfant 2 enfants 2 enfants 2 enfants 3 enfants  
reduit classique alterne reduit classique alterne reduit  
Proportion  
700  
18,00 % 13,50 % 9,00 % 15,50 % 11,50 % 7,80 % 13,30 %  
565  
565  
565  
565  
565  
565  
565  
565  
565  
565  
565  
565  
565  
565  
135  
235  
24  
42  
18  
32  
12  
21  
21  
36  
16  
27  
11  
18  
26  
34  
42  
50  
57  
65  
73  
81  
89  
96  
104  
18  
31  
800  
900  
335  
60  
45  
30  
52  
39  
45  
1000  
1100  
1200  
1300  
1400  
1500  
1600  
1700  
1800  
1900  
2000  
435  
78  
59  
39  
67  
50  
58  
535  
96  
72  
48  
83  
62  
71  
635  
114  
132  
150  
168  
186  
204  
222  
240  
258  
86  
57  
98  
73  
84  
735  
99  
66  
114  
129  
145  
160  
176  
191  
207  
222  
85  
98  
835  
113  
126  
140  
153  
167  
180  
194  
75  
96  
111  
124  
138  
151  
164  
178  
935  
84  
108  
119  
131  
142  
154  
1035  
1135  
1235  
1335  
1435  
93  
102  
111  
120  
129  
Náhradné výživné:  
zákonník sociálneho zabezpečenia  
13  
-
O náhradné výživné sa žiada správa sociálneho zabezpečenia (Caisse d´allocations familiales  
Caf). Príspevok na podporu rodiny vypláca fond rodinných prídavkov (Caf) osobe, ktorá  
vychováva svoje dieťa sama bez pomoci druhého rodiča za nasledovných podmienok: rodič žije  
sám, má bydlisko vo Francúzsku a má aspoň 1 nezaopatrené dieťa, na ktoré druhý rodič neplatí  
14  
výživné najmenej 1 mesiac alebo platí výživné nižšie ako 118,20 Eur.  
14 Service Public. Allocation de soutien familial. Dostupné na: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits  
/F815 [cit. 21.06.2022].  
10  
Porovnávacia analýza: Minimálne a náhradné výživné na dieťa vo vybraných štátoch  
Výška náhradného výživného:  
Výška predstavuje 118,20 € mesačne a na dieťa ako preddavok na sumy, ktoré sa majú vymáhať  
od povinného rodiča. Výška diferenciálneho preddavku sa rovná rozdielu medzi sumou  
poberaného výživného a 118,20 €.  
Vrátenie náhradného výživného pre dodatočne zaplatené alebo vymožené výživné:  
Poberateľ – rodič, v ktorého starostlivosti je dieťa – môže požiadať Caf nielen o príspevok, ale  
taktiež o vymáhanie nezaplatených platieb výživného. Keď Caf vymáha nezaplatené výživné, od  
celkovej vybratej sumy odpočíta sumu zaplateného príspevku, pričom následne zvyšné peniaze  
15  
poukáže poberateľovi.  
2.5 Írsko  
16  
Základná legislatívna úprava výživného na dieťa: zákon o rodine  
Minimálne výživné:  
Minimálne výživné nie je stanovené. Ak sa rodičia nedokážu dohodnúť na výživnom,  
ktorákoľvek zo strán sa môže obrátiť na súd podľa výšky výživného. Návrh na výživné možno  
podať buď na okresnom súde (ktorý však môže rozhodnúť len do výšky výživného max. 150,-Eur  
týždenne na jedno dieťa, v prípade viacerých detí max. 500,- Eur), alebo obvodnom súde, alebo  
výnimočne na najvyššom súde. Súd môže priznať aj paušálnusumuna výživné. Okresný súd však  
môže rozhodnúť o maximálnej paušálnej sume len do výšky 15 000,- Eur. Súd môže tiež určiť, ako  
17  
sa má táto suma použiť.  
Náhradné výživné:  
Inštitút náhradného výživného v ponímaní, ako tomu je v prípade iných krajín, v Írsku  
18  
neexistuje. V prípade, že sa rodič stará o dieťa sám alebo nie je mu vyplácané výživné (vôbec alebo v nižšej  
hodnote), môže požiadať o OFP (One-Parent Family Payment), t.j. platba rodine s jedným rodičom (pre  
rodiča mladšieho ako 66 rokov, ktorý vychováva deti bez podpory partnera, žije sám s dieťaťom a má obvyklý  
15 napr. Vyhláška č. 86-1073 z 30. septembra 1986 o zásahu orgánov dlžníkov rodinných dávok na vymáhanie  
nezaplatených pohľadávok na výživné. Dostupné na: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000  
869874/ [cit. 21.06.2022].  
16 Family Law Act. Dostupné na https://www.irishstatutebook.ie/eli/1976/act/11/enacted/en/html [cit. 21.06.2022].  
greements.html#l62fd2 [cit. 21.06.2022].  
11  
 
Porovnávacia analýza: Minimálne a náhradné výživné na dieťa vo vybraných štátoch  
pobyt v Írsku, pričom aspoň jedno dieťa musí byť mladšie ako 7 rokov). Rodič môže zároveň požiadať o  
opatrovateľský príspevok, prípadne iné platby sociálneho zabezpečenia.  
2.6 Maďarsko  
19  
Základná legislatívna úprava výživného na dieťa: Občiansky zákonník  
Minimálne výživné:  
Minimálne výživné je odporúčané § 4:218 ods. 4 Občianskeho zákonníka: „Výška výživného  
na dieťa sa spravidla ustanoví na 15 25% priemerného príjmu dlžníka. Pri určovaní  
priemerného príjmu by mal dlžník za normálnych okolností zohľadniť celkový príjem dlžníka v  
roku, ktorý predchádza začatiu konania“.  
Náhradné výživné:  
20  
V Maďarsku ide o tzv. preddavok na výživné (peňažná dávka pre rodiny s deťmi s cieľom  
zlepšiť ich životné podmienky, ak druhý rodič dieťaťa neplní svoju vyživovaciu povinnosť  
ustanovenú súdom a exekučné konanie je neúspešné, pretože dlžník nemá príjem ani majetok,  
ktorý je možné vymáhať – exekučné konanie je tým pádom pozastavené), o ktorý sa žiada Úrad  
21  
sociálnej kurately . Preddavok na výživné na dieťa trvá tri roky odo dňa podania žiadosti, ak  
podmienky oprávnenosti zostanú nezmenené. Pokiaľ ide o to isté dieťa, preddavok sa môže znova  
obnoviť.  
Výška náhradného výživného:  
Výška preddavku na výživné na dieťa by nemala presiahnuť 30 % minimálnej mzdy na jedno  
dieťa.  
Vrátenie náhradného výživného pre dodatočne zaplatené alebo vymožené výživné:  
Ak dlžník zaplatí výživné najmenej štyrikrát po sebe za predpokladu, že výška výživného na  
dieťa stanovená súdom je občas vyššia ako 80%, orgán opatrovníctva pozastaví vyplácanie  
preddavku na výživné na dieťa najviac na šesť mesiacov. Preddavky sa zastavia aj v prípade  
úspešnej exekúcie z pravidelného príjmu dlžníka alebo iného majetku za predpokladu, že suma  
presahuje 80% výživného na dieťa stanoveného súdom.  
19 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. Dostupný na: https://njt.hu/jogszabaly/2013-5-00-00 [cit. 21.06.2022].  
21.06.2022].  
21 Poznámka: Úrad sociálnej kurately alebo tzv. opatrovnícky orgán. Doplňujúce informácie dostupné na: https://kormanyablak.hu  
12