Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor Parlamentný inštitút  
Edícia: Porovnávacie analýzy  
21/2022  
Opatrenia zamerané na zmiernenie  
vplyvu rastúcich cien energií  
vo vybraných štátoch  
Anotácia:  
Analýza sa venuje  
opatreniam vo vybraných  
štátoch, ktorých cieľom je  
zmierniť dopady rastúcich  
cien energií na konečného  
spotrebiteľa.  
Vypracovala: Ing. Martina Hogenová,  
Odbor Parlamentný inštitút  
Schválila:  
PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD.,  
riaditeľka Odboru Parlamentný inštitút  
Kľúčové slová:  
elektrina, zemný plyn,  
pohonné hmoty, regulácia  
cien, sociálna podpora  
Bratislava  
jún 2022  
Porovnávacia analýza: Opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien energií  
vo vybraných štátoch  
Postavenie Odboru Parlamentný inštitút definuje § 144 zákona NR SR  
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej  
republiky, podľa ktorého Parlamentný inštitút plní informačné,  
vzdelávacie a dokumentačné úlohy súvisiace s činnosťou NR SR a jej  
poslancov. Súčasťou odboru je aj Oddelenie Parlamentná knižnica  
a Oddelenie Parlamentný archív.  
V rámci informačnej činnosti Odbor Parlamentný inštitút vydáva  
spravidla tieto informačno-analytické materiály:  
V oblasti vzdelávania Odbor Parlamentný inštitút zastrešuje úvodné  
inštruktážne semináre najmä pre novozvolených poslancov, účasť  
Kancelárie NR SR na parlamentnej rozvojovej spolupráci určenej pre  
zahraničné parlamenty, stážový program pre študentov vysokých  
škôl, ako aj ďalšiu vzdelávaciu, prednáškovú a publikačnú činnosť.  
Materiál slúži výlučne pre poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky  
a zamestnancov Kancelárie NR SR  
a nemôže v plnej miere nahrádzať právne  
alebo iné odborné poradenstvo v danej  
oblasti. Údaje použité v materiáli sú  
aktuálne k dátumu jeho zverejnenia.  
Zverejňovanie materiálu je možné iba so  
súhlasom Odboru Parlamentný inštitút  
a autorov. Materiál neprešiel jazykovou  
úpravou.  
Porovnávacia analýza: Opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien energií  
vo vybraných štátoch  
Opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien energií  
vo vybraných štátoch  
Anotácia  
Predložená analýza sa venuje opatreniam vo vybraných štátov, ktorých cieľom je zmierniť dopady  
rastúcich cien energií na konečného spotrebiteľa. Ceny energií začali rásť v druhej polovici roka  
2021. Každá vláda sa s rastom cien vysporiadala inak. Je možné vysledovať tri formy podpory:  
reguláciu cien, zníženie daní, sociálnu podporu (cielená alebo plošná).  
Kľúčové slová  
elektrina, zemný plyn, pohonné hmoty, regulácia cien, sociálna podpora  
Measures to mitigate the effects of rising energy prices  
taken by selected states  
Annotation  
Submitted analysis compares of the measures taken by selected states to mitigate the effects of  
rising energy prices on final consumers. Energy prices began to rise in the second half of 2021. At  
that time, national governments began to take measures to mitigate rising energy prices. Each  
government has dealt with rising prices differently. Three forms of support can be noticed: price  
regulation, tax cuts, social support (targeted or nationwide).  
Keywords  
electricity, natural gas, fuels, price regulation, social support  
Porovnávacia analýza: Opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien energií  
vo vybraných štátoch  
Porovnávacia analýza: Opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien energií  
vo vybraných štátoch  
1. Úvod  
V predkladanej analýze sa venujeme porovnaniu opatrení na zmiernenie nárastu cien energií  
vo vybraných štátoch.  
Informačný materiál je rozdelený do dvoch častí. Prvá časť analýzy poskytuje informácie  
o opatreniach, ktoré boli zavedené v Slovenskej republike. Druhá časť poskytuje prehľad opatrení  
v skúmaných štátoch. V zhrnutí sumarizujeme na základe zistených informácií niektoré  
sledované spoločné alebo rozdielne prvky.  
Európska Komisia už v októbri vyzvala členské štáty EÚ, aby sa usilovali svojim občanom  
pomôcť zvládnuť zvyšujúce sa ceny energií. Každý štát sa s rastom cien vysporiadal inak.  
Existujú tri formy podpory:  
regulácia ceny,  
zníženie daní,  
sociálna podpora (cielená alebo plošná).  
Medzi opatrenia, ktoré štáty zaviedli, najčastejšie patrí určitá forma zliav z ročného  
vyúčtovania, niektoré vlády znížili DPH na energie. Iné štáty využívajú existujúce dotačné  
programy pre chudobných občanov, ktorí majú nárok na príspevok na bývanie či finančnú pomoc  
podľa spotreby energií (Švédsko). Niektoré členské štáty začali občanov podporovať tak, že  
prispievajú na cestu do práce (Rakúsko, Švédsko).  
Graf č. 1: Finančné prostriedky pridelené v období od septembra 2021 do mája 2022 vybranými štátmi na ochranu  
domácností a firiem pred rastúcimi cenami energie  
pridelené finančné prostriedky  
percento HDP  
5
 
Porovnávacia analýza: Opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien energií  
vo vybraných štátoch  
2. Opatrenia na zmiernenie vplyvu rastúcich cien energií  
v Slovenskej republike1  
Regulácia cien elektriny:  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pracuje na cenových konaniach na stanovenie  
všetkých zložiek cien elektriny pre slovenské domácnosti a malé podniky na rok 2022, tak aby  
v maximálnej miere zmiernil extrémny nárast cien elektriny na svetových burzách.  
Na základe aktuálne ukončených cenových konaní na dodávku elektriny je možné  
konštatovať, že regulované ceny elektriny sa v roku 2022 dostanú nad úroveň regulovaných  
cien elektriny v roku 2020. Rok 2021 bol mimoriadny nízkymi cenami elektriny z dôvodu  
pandémie COVID-19, keď ceny klesli oproti roku 2020. Avšak v súčasnosti čelíme značným  
nárastom trhových cien elektriny najmä kvôli oživeniu ekonomiky a poklesu dostupných  
výrobných kapacít v strednej Európe.  
Vláda vo februári oznámila, že Slovenské elektrárne a. s. budú do roku 2024 pre slovenské  
2
domácnosti dodávať elektrinu za cenu vo výške 61,21 EUR za MWh.  
Podľa vyhlášky č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike  
a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike, samotná cena  
komodity, ktorú musí dodávateľ nakupovať na zabezpečenie dodávok elektriny pre svojich  
odberateľov elektriny a ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje výpočet regulovanej ceny za  
dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky, vzrástla pre rok 2022 oproti roku 2021  
o vyše 15 EUR na MWh.  
Pre priemernú domácnosť žijúcu v byte by to mohlo znamenať celkový medziročný nárast  
nákladov približne o 3 – 4 EUR za mesiac. Domácnostiam, ktoré využívajú elektrinu aj na  
kúrenie a ohrev vody, by mohli vzrásť náklady na elektrinu o cca 14 EUR za mesiac.  
Cenové konania, ktoré ešte nie sú ukončené, sa týkajú – TPS (tarifa za prevádzkovanie  
systému), TSS (tarifa za systémové služby) a ceny za distribúciu a prenos elektriny.  
Presné čísla ÚRSO verejnosti oznámi po finálnom ukončení všetkých cenových konaní  
týkajúcich sa jednotlivých zložiek koncovej ceny elektriny pre domácnosti na rok 2022 do  
konca tohto roka.  
6
 
Porovnávacia analýza: Opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien energií  
vo vybraných štátoch  
Regulácia cien zemného plynu:  
Cena za distribúciu  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal cenové rozhodnutie pre SPP – distribúcia, a. s.  
ako dominantného prevádzkovateľa distribučnej siete a tarify, ktoré bude uplatňovať za  
prístup do distribučnej siete a distribúciu zemného plynu pre tarifné skupiny, do ktorých sú  
zaradení zraniteľní odberatelia plynu (domácnosti a malé podniky) aj priemyselní  
odberatelia plynu.  
Priemerné zníženie cien za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre všetkých  
odberateľov plynu je tak na úrovni – 1,3 %. (od 1. 1. 2022), čo predstavuje celkové znížene  
povolených príjmov distribúcie o 5,4 mil. EUR na ročnej báze. Pre zraniteľných odberateľov  
predstavuje medziročné zníženie cien za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu  
úroveň – 1,52 %, pre priemyselných odberateľov je pokles na úrovni – 1,15 %.  
Cena za prepravu plynu  
Úrad zároveň rozhodol o regulovanej cene za prepravu zemného plynu na rok 2022.  
Úrad upravil cenové rozhodnutia s cenami za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu  
pre vstupno-výstupné body prepravnej siete, ktoré sa využívajú na tranzit plynu ako aj na  
domácu prepravu plynu. Tarify pre domáci bod sa zvýšili o 0,7 %. Preprava plynu má podiel  
na koncovej cene za dodávku plynu pre domácnosti približne 6,8 %, vplyv zmeny taríf na  
domácu prepravu plynu v koncových cenách za dodávku zemného plynu pre domácnosti je  
zanedbateľný.  
Finálny dopad na domácnosti  
Domácnosti, ktoré vykurujú plynom, v roku 2022 po úprave distribučných taríf  
priemerne mesačne zaplatia viac od 9,43 EUR do 18,69 EUR v závislosti od spotreby zemného  
plynu. Domácnosti, ktoré využívajú plyn len na varenie, zaplatia viac o približne 45 centov.  
7
Porovnávacia analýza: Opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien energií  
vo vybraných štátoch  
3. Opatrenia na zmiernenie vplyvu rastúcich cien energií  
vo vybraných štátoch  
3.1 Belgicko  
Ministerka energetiky 2. októbra 2021 navrhla predĺženie tarify za sociálnu energiu, ktorá  
bola zavedená počas pandémie COVID -19. Opatrenie trvalo do konca marca 2022 a bolo naň  
3
alokovaných 208 miliónov EUR a zameriavalo sa na takmer 500 000 domácností. Podľa  
nových opatrení sa sociálna tarifa, z ktorej má prospech každá piata domácnosť, predlžuje  
do 30. septembra. Celkové náklady na opatrenia sa odhadujú na 1,3 miliardy EUR.  
4
poukaz vo výške 80 EUR. Rozpočet na túto energetickú podporu je 72 miliónov EUR.  
Dňa 12. októbra bol zriadený Fond na zemný plyn a elektrinu vo výške 16 miliónov EUR  
5
na podporu domácností v núdzi, ktoré nie sú oprávnené žiadať o sociálnu tarifu.  
Niektoré dane, ako napríklad federálny poplatok na plyn a elektrinu a certifikáty zelenej  
energie, sú nahradené spotrebnými daňami, ktoré môže vláda ľahko upraviť tak, aby  
kompenzovala rozdiely v cenách energie. Cieľom tohto opatrenia je udržať príjmy na  
konštantnej úrovni, ale nenavyšovať ceny koncovým spotrebiteľom.  
Vláda tiež zakázala jednostranné zmeny v zmluvách o energiách, ktorými by dodávatelia  
energií mohli nezávisle zvyšovať zálohové faktúry spotrebiteľom aj v dohodách o fixných  
6
cenách.  
Od 1. februára 2022 platí v Belgicku zníženie DPH na elektrinu z 21 % na 6 % od marca  
do júla. Okrem toho vláda poskytne každej domácnosti šek vo výške 100 EUR a zavedie  
25.5.2022].  
25.5.2022].  
8
 
 
Porovnávacia analýza: Opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien energií  
vo vybraných štátoch  
ďalšie zníženie poplatkov pre rodiny s nízkymi príjmami. Energetický balík by mal dosiahnuť  
7
1,1 miliardy EUR.  
V marci federálna vláda schválila ďalší balíček zahŕňajúci zníženie DPH pri zemnom  
plyne na 6 %, ktoré bude platiť od 1. apríla do 30. septembra 2022, a predĺženie už zníženej  
DPH pri elektrine až do septembra. Domácnosti vykurované olejom dostanú platbu vo  
8
výške 200 EUR.  
Od 19. marca 2022 platí zníženie spotrebných daní z benzínu a nafty na čerpacích  
staniciach o 0,175 EUR/l. V prípade, že cena paliva klesne pod hranicu 1,7 EUR za liter,  
9
spotrebné dane sa automaticky zvýšia.  
Federálna vláda sa rozhodla podniknúť potrebné kroky na predĺženie životnosti dvoch  
jadrových reaktorov o 10 rokov. Opatrenie oddiali postupné vyraďovanie jadrových reaktorov,  
ktoré bolo naplánované na rok 2025. Belgicko tiež zvýši investície do energie z obnoviteľných  
10  
zdrojov, vrátane ďalšej 1 miliardy EUR na projekty veternej a solárnej energie.  
3.2 Bulharsko  
Od 22. októbra 2021 vláda schválila nástroj na kompenzáciu spoločností sumou 55 EUR/MWh  
na dva mesiace. Celkovo 225 miliónov EUR potrebných na tieto dotácie je z neočakávanej dane  
11  
zo zisku jadrovej elektrárne Kozloduj.  
Od decembra 2021 platí opatrenie, ktoré odškodní podniky za 75 % zvýšenia cien elektriny  
nad hranicou 95 EUR/MWh. Odškodnenie je maximálne do výšky 30 % skutočnej priemernej  
mesačnej ceny (skutočná cena bola 219 EUR/MWh, stanovil sa strop 30 % a kompenzácia bola  
Ukraine. [cit. 25.5.2022].  
9
 
Porovnávacia analýza: Opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien energií  
vo vybraných štátoch  
približne vo výške 66 EUR/Mwth). Kompenzácia za vysoké ceny elektriny presiahla za štyri  
12  
mesiace 460 miliónov EUR, väčšinu nákladov pokryl štátny rozpočet.  
Od 20. januára 2022 bola zmenená maximálna kompenzácia zo zvýšenia cien elektriny,  
pričom zostala stanovená na 75 % účtu nad 95 EUR/MWh, bola znížená na 128 EUR/MWh.  
Pre domácnosti vláda schválila od 16. decembra 2021 zmrazenie cien elektriny a tepla do  
13  
konca marca 2022.  
3.3 Cyprus  
14  
Od novembra 2021 do februára 2022 platí 10 % zľava za elektrinu pre všetky domácnosti.  
Od novembra 2021 (počas 6 mesiacov) platí zníženie DPH z 19 % na 5 % za elektrinu pre  
15  
zraniteľné skupiny.  
3.4 Česká republika  
V novembri a decembri 2021 boli elektrina a zemný plyn oslobodené od dane z pridanej  
16  
hodnoty. V dôsledku toho boli lacnejšie o viac ako pätinu, pretože DPH na energie je 21 %.  
Vláda schválila 29. decembra 2021 pomoc domácnostiam a podnikateľom výrazne  
17  
ovplyvneným rastúcimi cenami energií.  
Malým a stredným podnikom, ktoré zaznamenali zvýšenie účtov za energiu o viac ako 100 %,  
sa ponúka štátom krytá záruka s úrokovou sadzbou vo výške 0 % na úhradu nákladov na ich  
prevádzku. Poskytuje sa v rámci Garančného programu na roky 2015 až 2023.  
four-months/ [cit. 25.5.2022].  
10