Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor Parlamentný inštitút  
Edícia: Prehľady  
03/2022  
Právne podmienky dedenia poľnohospodárskej  
pôdy a poľnohospodárskych spoločností  
vo vybraných štátoch EÚ – k tlači č. 945  
Anotácia:  
Predložený materiál je vydaný  
v kontexte vládneho návrhu zákona,  
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.  
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,  
usporiadaní pozemkového vlastníctva,  
pozemkových úradoch, pozemkovom  
fonde a o pozemkových spoločenstvách.  
Porovnáva opatrenia vybraných  
štátov súvisiacich s témou dedenia  
poľnohospodárskych fariem  
Vypracovala: Ing. Martina Hogenová,  
Odbor Parlamentný inštitút  
Schválila:  
PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD.,  
a poľnohospodárskej pôdy; najmä  
tie, ktoré smerujú proti fragmentácii  
poľnohospodárskej pôdy a/alebo  
farmy počas dedenia.  
riaditeľka Odboru Parlamentný inštitút  
Kľúčové slová:  
Bratislava  
dedenie, pozemkové vlastníctvo,  
poľnohospodárska pôda, farma  
jún 2022  
Prehľad: Právne podmienky dedenia poľnohospodárskej pôdy a poľnohospodárskych spoločností  
vo vybraných štátoch EÚ – k tlači č. 945  
Postavenie Odboru Parlamentný inštitút definuje § 144 zákona NR SR  
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej  
republiky, podľa ktorého Parlamentný inštitút plní informačné,  
vzdelávacie a dokumentačné úlohy súvisiace s činnosťou NR SR a jej  
poslancov. Súčasťou odboru je aj Oddelenie Parlamentná knižnica  
a Oddelenie Parlamentný archív.  
V rámci informačnej činnosti Odbor Parlamentný inštitút vydáva  
spravidla tieto informačno-analytické materiály:  
V oblasti vzdelávania Odbor Parlamentný inštitút zastrešuje úvodné  
inštruktážne semináre najmä pre novozvolených poslancov, účasť  
Kancelárie NR SR na parlamentnej rozvojovej spolupráci určenej pre  
zahraničné parlamenty, stážový program pre študentov vysokých  
škôl, ako aj ďalšiu vzdelávaciu, prednáškovú a publikačnú činnosť.  
Materiál slúži výlučne pre poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky  
a zamestnancov Kancelárie NR SR  
a nemôže v plnej miere nahrádzať právne  
alebo iné odborné poradenstvo v danej  
oblasti. Údaje použité v materiáli sú  
aktuálne k dátumu jeho zverejnenia.  
Zverejňovanie materiálu je možné iba so  
súhlasom Odboru Parlamentný inštitút  
a autorov. Materiál neprešiel jazykovou  
úpravou.  
Prehľad: Právne podmienky dedenia poľnohospodárskej pôdy a poľnohospodárskych spoločností  
vo vybraných štátoch EÚ – k tlači č. 945  
Právne podmienky dedenia poľnohospodárskej pôdy  
a poľnohospodárskych spoločností vo vybraných štátoch EÚ  
Anotácia  
Predložený materiál je vydaný v kontexte vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  
zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového  
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších  
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (parlamentná tlač č. 945). Porovnáva  
opatrenia vybraných štátov súvisiacich s témou dedenia poľnohospodárskych fariem  
a poľnohospodárskej pôdy; najmä tie, ktoré smerujú proti fragmentácii poľnohospodárskej  
pôdy a/alebo farmy počas dedenia.  
Kľúčové slová  
dedenie, pozemkové vlastníctvo, poľnohospodárska pôda, poľnohospodárska farma  
Legal conditions of inheritance of agricultural land and agricultural  
companies in selected EU countries  
Annotation  
Submitted analysis is elaborated in the context of submission of a government bill amending  
Act SNC No. 330/1991 Coll. on land arrangements, settlement of land ownership rights, district land  
offices, the Land Fund and land associations as amended (printing number 945). It compares  
national measures of selected countries related the topic of inheritance of agricultural land or  
farms, in particular the legislation against the fragmentation of agricultural land/or farms  
during inheritance.  
Key words  
inheritance, land ownership, agricultural land, agricultural farm  
Prehľad: Právne podmienky dedenia poľnohospodárskej pôdy a poľnohospodárskych spoločností  
vo vybraných štátoch EÚ – k tlači č. 945  
Obsah  
Prehľad: Právne podmienky dedenia poľnohospodárskej pôdy a poľnohospodárskych spoločností  
vo vybraných štátoch EÚ – k tlači č. 945  
Úvod  
V národoch, kde sa dedičský zákon zakladá na práve prvorodeného, pozemkové vlastníctvo  
prechádza z generácie na generáciu bez toho, aby sa delilo. Z toho vyplýva, že rodinný duch sa  
takrečeno zhmotňuje v pôde. Rodina predstavuje pôdu, pôda predstavuje rodinu, udržiava jej  
meno, jej pôvod, jej slávu, jej moc, jej cnosti. Keď dedičský zákon zavádza rovné delenie, ničí  
tesné puto, ktoré existovalo medzi rodinným duchom a zachovaním pôdy; pôda prestáva  
predstavovať rodinu, lebo je jasné, že ak sa v priebehu jednej alebo dvoch generácií musí  
rozdeliť, bude sa neustále zmenšovať, až napokon celkom zmizne.  
Alexis de Tocqueville: O demokracii v Amerike1  
Obrázok 1:  
Vznik spoluvlastníckych podielov na základe dedenia2  
Zdroj: Prečo pozemkové úpravy?  
Pozemkové vlastníctvo na Slovensku je typické svojou rozdrobenosťou. Vplyvom  
historických udalostí, ako aj vplyvom starších právnych noriem, nastal stav, že v roku 1993  
pripadalo na jeden pozemok v extraviláne priemerne 12 – 15 spoluvlastníkov.  
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov rozumie zákaz  
rozdeliť pozemok umiestnený v extraviláne obce na určité malé časti. Ak sa pozemky nachádzajú  
v extraviláne obce, zákon zakazuje, aby na základe právneho úkonu (kúpna, darovacia, zámenná  
zmluva) alebo rozhodnutia súdu o vysporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve  
vznikol rozdelením jestvujúcichpozemkov pozemok menší ako 2 000 m2, ak ideo poľnohospodársky  
pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.3  
1 SLOVENSKO – krajina neznámych vlastníkov. Komora pozemkových úprav SR, Bratislava 2019. Dostupné  
3 VANEK, J.: Usporiadanie pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike. MP SR 2002. Dostupné na:  
6