1
z 22. júna 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 141/2021 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 64/2022 Z. z., zákona č. 86/2022 Z. z., zákona č. 121/2022 Z. z. a zákona č. 151/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 181 ods. 10 sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“.
2.V § 182 ods. 1 sa slová „Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu vo výške“ nahrádzajú slovami „Úrad môže uložiť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu až do výšky“.
3.V § 182 ods. 4 sa slová „podľa odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 3“.
4.Za § 187o sa vkladá § 187p, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠187p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2022
(1) Odpúšťa sa pohľadávka štátu vzniknutá na základe právoplatného rozhodnutia úradu o uložení pokuty podľa § 149 ods. 1 písm. a) predpisu účinného do 17. apríla 2016, § 182 ods. 1 písm. a) c) alebo § 182 ods. 2 písm. a) q) v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 verejnému obstarávateľovi za správne delikty súvisiace s obstarávaním
2
výstavby alebo nadobudnutím nájomných bytov, nájomných bytových jednotiek a súvisiacej technickej vybavenosti.
(2) Odpúšťa sa pohľadávka štátu vzniknutá na základe právoplatného rozhodnutia úradu o uložení pokuty podľa § 149 ods. 1 písm. a) predpisu účinného do 17. apríla 2016, § 182 ods. 1 písm. a) c) alebo § 182 ods. 2 písm. a) q) v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 obstarávateľovi za správne delikty súvisiace s obstarávaním výstavby alebo nadobudnutím nájomných bytov, nájomných bytových jednotiek a súvisiacej technickej vybavenosti.
(3) Odpustenie pohľadávky štátu podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na pohľadávku štátu, ktorá bola do 31. decembra 2021 úplne splatená. Ak je pohľadávka štátu splatená len sčasti alebo jej splatenie je predmetom splátkového kalendára, odpustenie podľa odsekov 1 a 2 sa uplatní na zostatok pohľadávky štátu, ktorý nie je splatený do 31. decembra 2021.
(4) Vláda môže na návrh Ministerstva financií Slovenskej republiky rozhodnúť o odpustení pohľadávky štátu, ktorá vznikla na základe právoplatného rozhodnutia úradu o uložení pokuty podľa § 182 ods. 1 a 2, ak
a) pokuta bola uložená verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi za správne delikty súvisiace s obstarávaním výstavby alebo nadobudnutím nájomných bytov, nájomných bytových jednotiek alebo súvisiacej technickej vybavenosti vykonané v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 a
b) pohľadávka štátu alebo jej časť nie je odpustená podľa odseku 1 alebo 2.
Ustanovenia osobitného predpisu75ba) sa v takom prípade nepoužijú.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 75ba znie:
75ba) § 10 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 333/2015 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
87/2015 Z. z.
, zákona č.
333/2015 Z. z.
, zákona č.
93/2017 Z. z.
, zákona č.
372/2018
Z. z.
a zákona č.
368/2021 Z. z.
sa dopĺňa takto:
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„ j) na základe osobitného predpisu.20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
20a) § 187p zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2022 Z. z.“.
3
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2022.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky