PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-125/2022
1115
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. júna 2022
o pridelení zákona z 24. mája 2022, vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa § 90 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
A. p r i d e ľ u j e m
zákon z 24. mája 2022 o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1069), doručený 9. júna 2022
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet;
B. u r č u j e m
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch,
2. lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výbore vrátane v gestorskom výbore do 13. júna 2022.
Boris K o l l á r v. r.