KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
k CRD - 1873/21/2022  
ZÁPISNICA Z PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ  
ZA ÚČELOM PRÍPRAVY A INFORMOVANIA HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV  
O PLÁNOVANOM POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  
so zreteľom na § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov platných a účinných do 30.03.2022  
(ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“)  
Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:  
Sídlo:  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Námestie Alexandra Dubčeka 1  
812 80 Bratislava  
Slovenská republika  
00151491  
IČO:  
DIČ:  
2020845046  
Zastúpený:  
Zatriedenie verejného  
obstarávateľa:  
Ing. Daniel Guspan, vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.  
podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.  
Zainteresované osoby za verejného obstarávateľa:  
JUDr. Martina Čaplová  
Mgr. Martin Ďurech  
Mgr. Jozef Kovaľ  
JUDr. Ivan Kanda  
Ing. Karol Guniš  
-
-
-
-
-
-
Oddelenie verejného obstarávania;  
Oddelenie verejného obstarávania;  
Odbor legislatívy a práva, Právne oddelenie;  
Odbor legislatívy a práva, Právne oddelenie;  
Odbor informačných a komunikačných technológií;  
Odbor informačných a komunikačných technológií, Oddelenie  
informačných systémov, poskytovaných elektronických služieb  
a bezpečnosti informačno-komunikačných technológií;  
Mgr. Martin Roman  
Predmet budúcej zákazky:  
Digitálny konferenčný systém.  
Stručný opis predmetu budúcej zákazky:  
Verejný obstarávateľ požaduje vybudovať a dodať Digitálny konferenčný systém vrátane jeho nevyhnutných  
hardvérových súčastí. Digitálny konferenčný systém (ďalej aj ako len „DKS“) je základným nástrojom na  
riadenie schôdze NR SR. Medzi jeho najvýznamnejšie úlohy patrí:  
-
-
zaznamenávanie požiadaviek účastníkov o vystúpenie s ľubovoľným typom vystúpenia,  
zobrazovanie všetkých prihlásených v poradí ako sa prihlásili so zohľadnením priorít zo zákona  
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších  
predpisov (ďalej iba „rokovací poriadok“) na zobrazovacích tabuliach,  
možnosť jednoduchého prideľovanie mikrofónov v poradí ako majú poslanci vystupovať, alebo  
podľa pokynov predsedajúceho (bez ohľadu na poradie),  
-
-
-
-
-
-
pomocou aktivovania mikrofónu nepriamo riadiť polohovanie kamier,  
spúšťanie hlasovania,  
vyhodnocovanie hlasovania,  
zobrazovanie výsledkov hlasovania na zobrazovacích tabuliach,  
posielať titulkovaciemu zariadeniu identifikáciu poslanca, ktorý práve vystupuje (podľa vsunutej  
identifikačnej karty poslanca),  
Strana 1 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
-
posielať titulkovaciemu zariadeniu identifikáciu práve prerokovávaného bodu programu.  
Predbežné oznámenie:  
Predbežné oznámenie upravujúce predmetné prípravné trhové konzultácie bolo zverejnené:  
v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 15.10.2021 pod číslom (značkou) 2021/S 201-523632;  
vo Vestníku verejného obstarávania č. 234/2021 zo dňa 18.10.2021 pod číslom (značkou) 47132 -  
POS.  
Účel a cieľ prípravných trhových konzultácií:  
príprava a informovanie oprávnených, potencionálnych, hospodárskych subjektov o plánovanom  
postupe verejného obstarávania na identifikovaný predmet budúcej zákazky;  
overiť reálnosť, objektívnosť a primeranosť požiadaviek/podmienok na plnenie predmetu budúcej  
zákazky;  
stanoviť objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na predmet budúcej zákazky;  
stanoviť (vymedziť) ďalšie relevantné skutočnosti plánovaného verejného obstarávania tak, aby boli  
dodržané princípy/zásady verejného obstarávania a aby sa plánovaného verejného obstarávania  
zúčastnil čo najväčší počet oprávnených, potencionálnych, hospodárskych subjektov pôsobiacich na  
relevantnom trhu IKT;  
získať spätnú väzbu zo strany oprávnených, potencionálnych, hospodárskych subjektov a v prípade  
„relevantnosti“ jej zapracovanie;  
zistiť informácie/údaje vedúce k správnemu určeniu predpokladanej hodnoty budúcej zákazky (tzn.  
úsilie získať indikatívnu cenovú ponuku pre účely stanovenia PHZ);  
validovať (overiť) spôsob riešenia DKS, ktorý navrhol a sprístupnil verejný obstarávateľ.  
Komunikácia v priebehu prípravných trhových konzultácií:  
Písomná komunikácia v priebehu prípravných trhových konzultácií prebiehala elektronicky (e-mailom)  
prostredníctvom e-mailovej adresy zainteresovanej kontaktnej osoby verejného obstarávateľa:  
martin.durech@nrsr.sk. Počas celého trvania prípravných trhových konzultácií bolo umožnené  
hospodárskym subjektom zasielať svoje otázky, návrhy alebo pripomienky.  
Verejný obstarávateľ na svojom profile, ktorý je zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné  
obstarávanie, zverejnil všetky potrebné informácie, ktoré boli počas celého trvania prípravných trhových  
konzultácií všetkým hospodárskym subjektom priamo, bez obmedzení prístupné.  
Všetky potrebné informácie boli taktiež zverejnené a priamo, bez obmedzení sprístupnené aj na webovom  
Rozsah zverejnených informácií (dokumentov) v priebehu prípravných trhových konzultácií:  
1) Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií (ďalej aj ako len „PTK“) za účelom prípravy  
a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania zo dňa  
11.10.2021 vrátane:  
Príloha č. 1 - Projektové dokumenty: Projektový zámer - VO - DKS a Technické podklady -  
Obsahové požiadavky na DKS,  
Príloha č. 2 - Okruh otázok a PHZ,  
Príloha č. 3 - Informácia o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom.  
Strana 2 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
(Dátum zverejnenia v profile a na webovom sídle dňa 11.10.2021);  
2) Výzva na účasť v PTK - DKS - zaslanie hospodársky subjekt a zverejnenie v profile zo dňa 12.10.2021.  
(Dátum zverejnenia v profile a na webovom sídle dňa 12.10.2021).  
Poznámka verejného obstarávateľa:  
Výzva na účasť v PTK - DKS bola dňa 12.10.2021 odoslaná aj elektronicky (e-mailom) 10  
hospodárskym subjektom pôsobiacim na relevantnom trhu IKT, ktorým nebol uložený zákaz účasti  
vo verejnom obstarávaní ku dňu 12.10.2021 a to z dôvodu primárne sledovaného zámeru, aby účel  
PTK nebol zmarený práve neúčasťou hospodárskych subjektov.;  
3) Vysvetlenie v rámci PTK - DKS - zaslanie hospodársky subjekt a zverejnenie v profile zo dňa  
19.10.2021.  
(Dátum zverejnenia v profile a na webovom sídle dňa 19.10.2021);  
4) Oznámenie o predĺžení lehoty v rámci PTK - DKS - zaslanie hospodársky subjekt a zverejnenie  
v profile zo dňa 02.11.2021.  
(Dátum zverejnenia v profile a na webovom sídle dňa 02.11.2021).  
Poznámka verejného obstarávateľa:  
Oznámenie o predĺžení lehoty v rámci PTK - DKS bolo dňa 02.11.2021 odoslané aj elektronicky (e-  
mailom) 10 hospodárskym subjektom, ktorí pôsobia na relevantnom trhu IKT a to z dôvodu  
primárne sledovaného zámeru, aby účel PTK nebol zmarený práve neúčasťou hospodárskych  
subjektov.;  
5) Vysvetlenie č. 2 v rámci PTK - DKS - zaslanie hospodársky subjekt a zverejnenie v profile zo dňa  
23.11.2021.  
(Dátum zverejnenia v profile a na webovom sídle dňa 23.11.2021).  
Poznámka verejného obstarávateľa:  
Vysvetlenie č. 2 v rámci PTK - DKS bolo dňa 23.11.2022 odoslané aj elektronicky (e-mailom) 11  
hospodárskym subjektom, ktorí pôsobia na relevantnom trhu IKT a to z dôvodu primárne  
sledovaného zámeru, aby účel PTK nebol zmarený práve neúčasťou hospodárskych subjektov.;  
6) Oznámenie č. 2 o predĺžení lehoty v rámci PTK - DKS - zaslanie hospodársky subjekt a zverejnenie  
v profile zo dňa 23.11.2021.  
(Dátum zverejnenia v profile a na webovom sídle dňa 23.11.2021).  
Poznámka verejného obstarávateľa:  
Oznámenie č. 2 o predĺžení lehoty v rámci PTK - DKS bolo dňa 23.11.2022 odoslané aj elektronicky  
(e-mailom) 11 hospodárskym subjektom, ktorí pôsobia na relevantnom trhu IKT a to z dôvodu  
primárne sledovaného zámeru, aby účel PTK nebol zmarený práve neúčasťou hospodárskych  
subjektov.;  
7) Vysvetlenie č. 3 v rámci PTK - DKS - zaslanie hospodársky subjekt a zverejnenie v profile zo dňa  
30.11.2021.  
(Dátum zverejnenia v profile a na webovom sídle 30.11.2021).;  
8) Vysvetlenie č. 4 a doplňujúce otázky súvisiace s PTK - DKS - zaslanie hospodársky subjekt  
a zverejnenie v profile zo dňa 26.05.2022.  
(Dátum zverejnenia v profile dňa 28.05.2022 a na webovom sídle dňa 27.05.2022).  
Strana 3 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Poznámka verejného obstarávateľa:  
Vysvetlenie č. 4 a doplňujúce otázky súvisiace s PTK - DKS bolo dňa 27.05.2022 odoslané aj  
elektronicky (e-mailom) 5 hospodárskym subjektom, ktorí pôsobia na relevantnom trhu IKT a to  
z dôvodu primárne sledovaného zámeru, aby účel PTK nebol zmarený práve neúčasťou  
hospodárskych subjektov.  
Zoznam hospodárskych subjektov, ktorým bola odoslaná Výzva na účasť v PTK - DKS a súvisiace  
informácie:  
Dátum, čas a spôsob  
odoslania  
Výzvy na účasť v PTK - DKS  
Dátum a spôsob  
doručenia  
Výzvy na účasť v PTK - DKS  
Identifikácia vyzvaného  
hospodárskeho subjektu  
P. č.  
Dňa 12.10.2021 o 11:42 hod. Dňa 12.10.2021 o 11:42 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
1.  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Dňa 12.10.2021 o 11:43 hod. Dňa 12.10.2021 o 11:43 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
2.  
3.  
Dňa 12.10.2021 o 11:45 hod. Dňa 12.10.2021 o 11:45 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
a 12.10.2021 o 11:46 hod. Dňa 12.10.2021 o 11:46 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
4.  
Dňa 12.10.2021 o 11:47 hod. Dňa 12.10.2021 o 11:47 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
5.  
Dňa 12.10.2021 o 11:49 hod. Dňa 12.10.2021 o 11:49 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
6.  
Dňa 12.10.2021 o 11:50 hod. Dňa 12.10.2021 o 11:50 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
7.  
Dňa 12.10.2021 o 11:51 hod. Dňa 12.10.2021 o 11:51 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
8.  
Dňa 12.10.2021 o 11:52 hod. Dňa 12.10.2021 o 11:52 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
9.  
Dňa 12.10.2021 o 11:53 hod. Dňa 12.10.2021 o 11:53 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
10.  
Strana 4 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Vysvetlivky k textu tabuľky:  
P. č. znamená poradové číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ vyzvanému subjektu v tom chronologickom poradí,  
v akom bola Výzva na účasť v PTK - DKS odoslaná.  
Zoznam hospodárskych subjektov, ktoré požiadali o vysvetlenie informácií týkajúcich sa PTK - DKS  
a súvisiace informácie:  
Dátum, čas a spôsob doručenia  
žiadosti o vysvetlenie informácií  
Identifikácia hospodárskeho  
Poznámka verejného  
P. č.  
subjektu (HS)  
obstarávateľa  
týkajúcich sa PTK - DKS  
Informácia bola vysvetlená  
dokumentom: Vysvetlenie v rámci  
PTK - DKS - zaslanie hospodársky  
subjekt a zverejnenie v profile zo  
dňa 19.10.2021.  
Dňa 18.10.2021 o 09:01 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
1.  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Informácie boli vysvetlené  
dokumentom: Vysvetlenie č. 2  
v rámci PTK - DKS - zaslanie  
hospodársky subjekt a zverejnenie  
v profile zo dňa 23.11.2021.  
Informácie boli vysvetlené  
dokumentom: Vysvetlenie č. 3  
v rámci PTK - DKS - zaslanie  
hospodársky subjekt a zverejnenie  
v profile zo dňa 30.11.2021.  
Dňa 22.11.2021 o 19:18 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
2.  
3.  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Dňa 30.11.2021 o 13:16 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Vysvetlivky k textu tabuľky:  
P. č. znamená poradové číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ hospodárskemu subjektu v tom chronologickom  
poradí, v akom požiadal o vysvetlenie informácií týkajúcich sa PTK - DKS.  
Zoznam hospodárskych subjektov, ktorým bolo doručené Vysvetlenie č. 2 v rámci PTK - DKS a súvisiace  
informácie:  
Dátum, čas a spôsob doručenia  
Vysvetlenia č. 2 v rámci PTK -  
Identifikácia hospodárskeho  
Poznámka verejného  
obstarávateľa  
P. č.  
subjektu (HS)  
DKS  
Dňa 23.11.2021 o 13:41 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 23.11.2021 o 13:42 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 23.11.2021 o 13:43 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 23.11.2021 o 13:45 hod.  
a o 13:57 hod. písomne  
HS nebola odoslaná Výzva na  
účasť v PTK -DKS. Iniciatívne  
prejavil záujem o účasť v PTK -  
DKS.  
1.  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
2.  
3.  
4.  
Neaplikuje sa.  
Neaplikuje sa.  
Neaplikuje sa.  
prostredníctvom elektronickej (e-  
mailovej) formy komunikácie.  
Strana 5 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Dňa 23.11.2021 o 13:46 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
5.  
6.  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Neaplikuje sa.  
Neaplikuje sa.  
Neaplikuje sa.  
Neaplikuje sa.  
Neaplikuje sa.  
Neaplikuje sa.  
Neaplikuje sa.  
Dňa 23.11.2021 o 13:47 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 23.11.2021 o 13:48 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 23.11.2021 o 13:50 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 23.11.2021 o 13:51 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 23.11.2021 o 13:52 hod.  
a o 13:55 hod. písomne  
prostredníctvom elektronickej (e-  
mailovej) formy komunikácie.  
Dňa 23.11.2021 o 13:54 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
Vysvetlivky k textu tabuľky:  
P. č. znamená poradové číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ hospodárskemu subjektu v tom chronologickom  
poradí, v akom bolo Vysvetlenie č. 2 v rámci PTK - DKS odoslané.  
Zoznam hospodárskych subjektov, ktoré požiadali o predĺženie lehoty na účasť v rámci PTK - DKS  
a súvisiace informácie:  
Dátum, čas a spôsob doručenia  
žiadosti o predĺženie lehoty na  
Identifikácia hospodárskeho  
Poznámka verejného  
obstarávateľa  
P. č.  
subjektu (HS)  
účasť v rámci PTK - DKS  
Žiadosti bolo vyhovené  
dokumentom: Oznámenie  
o predĺžení lehoty v rámci PTK -  
DKS - zaslanie hospodársky subjekt  
a zverejnenie v profile zo dňa  
02.11.2021.  
Dňa 01.11.2021 o 12:54 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
1.  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Žiadosti bolo vyhovené  
Dňa 22.11.2021 o 19:18 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
dokumentom: Oznámenie č. 2  
o predĺžení lehoty v rámci PTK -  
DKS - zaslanie hospodársky subjekt  
a zverejnenie v profile zo dňa  
23.11.2021.  
2.  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Vysvetlivky k textu tabuľky:  
Strana 6 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
P. č. znamená poradové číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ hospodárskemu subjektu v tom chronologickom  
poradí, v akom požiadal o predĺženie lehoty na účasť v rámci PTK - DKS.  
Zoznam hospodárskych subjektov, ktorým bolo doručené Oznámenie o predĺžení lehoty v rámci PTK -  
DKS a Oznámenie č. 2 o predĺžení lehoty v rámci PTK - DKS, a súvisiace informácie:  
Dátum, čas a spôsob doručenia  
Oznámenia o predĺžení lehoty  
v rámci PTK - DKS  
Dátum, čas a spôsob doručenia  
Oznámenia č. 2 o predĺžení  
lehoty v rámci PTK - DKS  
Identifikácia hospodárskeho  
P. č.  
subjektu (HS)  
Dňa 02.11.2021 o 10:43 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 02.11.2021 o 10:33 hod. a o  
10:45 hod. písomne  
Dňa 23.11.2021 o 13:54 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 23.11.2021 o 13:52 hod.  
a o 13:55 hod. písomne  
1.  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
prostredníctvom elektronickej (e- prostredníctvom elektronickej (e-  
mailovej) formy komunikácie.  
Dňa 02.11.2021 o 10:45 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 02.11.2021 o 10:46 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 02.11.2021 o 10:47 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 02.11.2021 o 10:48 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
mailovej) formy komunikácie.  
Dňa 23.11.2021 o 13:51 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 23.11.2021 o 13:50 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 23.11.2021 o 13:48 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 23.11.2021 o 13:47 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 02.11.2021 o 10:49 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 23.11.2021 o 13:46 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
7.  
Konkrétny hospodársky subjekt  
a 02.11.2021 o 10:50 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 23.11.2021 o 13:45 hod.  
a o 13:57 hod. písomne  
prostredníctvom elektronickej (e-  
mailovej) formy komunikácie.  
8.  
9.  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Dňa 02.11.2021 o 10:50 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 23.11.2021 o 13:43 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 02.11.2021 o 10:51 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Neaplikuje sa - v čase odoslania  
Oznámenia o predĺžení lehoty  
v rámci PTK - DKS nemal verejný  
Dňa 23.11.2021 o 13:42 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 23.11.2021 o 13:41 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
10.  
11.  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Strana 7 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
obstarávateľ vedomosť o záujme  
HS zúčastniť sa predmetných PTK  
- DKS.  
komunikácie.  
Vysvetlivky k textu tabuľky:  
P. č. znamená poradové číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ hospodárskemu subjektu v tom chronologickom  
poradí, v akom bolo Oznámenie o predĺžení lehoty v rámci PTK - DKS odoslané.  
Zoznam hospodárskych subjektov, ktoré oznámili svoju neúčasť v rámci PTK - DKS a súvisiace informácie:  
Dátum a spôsob doručenia  
oznámenia o neúčasti v rámci  
Identifikácia hospodárskeho  
Poznámka verejného  
obstarávateľa  
P. č.  
subjektu (HS)  
PTK - DKS  
Oznámený dôvod neúčasti:  
Hospodársky subjekt nedokáže  
splniť kritériá formálnej  
spôsobilosti. Predmet budúcej  
zákazky by dokázal plniť „len“  
z pohľadu grafického dizajnu.  
Dňa 15.10.2021 o 07:53 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
1.  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Vysvetlivky k textu tabuľky:  
P. č. znamená poradové číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ hospodárskemu subjektu v tom chronologickom  
poradí, v akom oznámil svoju neúčasť v rámci PTK - DKS.  
Zoznam hospodárskych subjektov, ktoré prejavili záujem o účasť v rámci PTK - DKS a súvisiace  
informácie:  
Predloženie  
prílohy č. 2 -  
Okruh  
otázok a PHZ  
Dátum, čas a spôsob  
doručenia odpovede na  
Výzvu na účasť v PTK - DKS  
Predloženie  
identifikácie  
HS  
Predloženie  
písomnej  
prezentácie  
Identifikácia hospodárskeho  
P. č.  
subjektu (HS)  
Dňa 02.11.2021 o 16:26 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
Poznámka:  
HS potvrdil záujem o účasť  
Konkrétny hospodársky  
subjekt  
1.  
v PTK - DKS avšak so  
Áno  
Áno  
Nie  
zameraním len na „vzdialené  
rokovanie/hlasovanie a video-  
rokovania“.  
Identifikoval/opísal vlastný  
ponúkaný produkt a predložil  
písomnú prezentáciu  
produktu.  
Dňa 26.11.2021 o 11:05 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
Konkrétny hospodársky  
subjekt  
2.  
Áno  
Nie  
Nie  
Poznámka:  
HS predložil písomné  
stanovisko, ktorého obsahom  
Strana 8 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
bol okrem iného eminentný  
záujem o účasť v PTK - DKS. HS  
požiadal o definovanie  
zjednodušených  
a jednoznačných požiadaviek  
kladených na DKS, nakoľko  
poskytnuté podklady boli  
značného rozsahu a veľmi  
náročné.  
Dňa 02.11.2021 o 16:26 hod.  
Konkrétny hospodársky  
subjekt  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
Dňa 01.12.2021 o 14:17 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
3.  
4.  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno, ale bez  
cenových  
údajov pre  
účely  
Konkrétny hospodársky  
subjekt  
Nie  
Nie  
Poznámka:  
stanovenia  
HS doručil Prílohu č. 2 - Okruh  
otázok a PHZ, avšak bez  
cenových údajov.  
PHZ.  
Dňa 01.12.2021 o 15:14 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
Áno, ale bez  
cenových  
údajov pre  
účely  
Konkrétny hospodársky  
subjekt  
5.  
Nie  
Nie  
Poznámka:  
stanovenia  
HS doručil Prílohu č. 2 - Okruh  
otázok a PHZ, avšak bez  
cenových údajov.  
PHZ.  
Áno, ale bez  
cenových  
údajov pre  
účely  
Dňa 01.12.2021 o 15:39 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
Konkrétny hospodársky  
subjekt  
6.  
7.  
Áno  
Áno  
Áno  
stanovenia  
PHZ.  
Dňa 01.12.2021 o 16:24 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej)  
formy komunikácie.  
Konkrétny hospodársky  
subjekt  
Nie  
Áno  
Vysvetlivky k textu tabuľky:  
P. č. znamená poradové číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ hospodárskemu subjektu v tom chronologickom  
poradí, v akom prejavil záujem o účasť v rámci PTK - DKS.  
Zainteresované osoby za verejného obstarávateľa skonštatovali, že v stanovej lehote, t. j. dňa 01.12.2021  
do 16:00 hod. miestneho času, prejavili 4 hospodárske subjekty záujem o účasť v rámci PTK - DKS, pričom 1  
hospodársky subjekt prejavil záujem po uplynutí stanovenej lehoty. Išlo o 4 hospodárske subjekty  
pôsobiace na relevantnom trhu predmetu zákazky, ktorým bola odoslaná/doručená Výzva na účasť v rámci  
PTK - DKS a o 1 hospodársky subjekt, ktorému príslušná výzva nebola odoslaná/doručená. Celkový počet  
účastníkov PTK - DKS bol stanovený na 5 hospodárskych subjektov.  
Strana 9 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Sumarizácia odpovedí hospodárskych subjektov, ktoré prejavili záujem o účasť v rámci PTK - DKS, a to na okruh otázok v zmysle Prílohy č. 2 - Okruh otázok a PHZ  
Oznámenia o začatí PTK zo dňa 11.10.2021 a ďalšie súvisiace informácie:  
Identifikácia hospodárskych subjektov, ktoré prejavili záujem o účasť v rámci PTK - DKS a sumarizácia jednotlivých odpovedí na položené otázky  
Konkrétna otázka, ktorú položil  
verejný obstarávateľ v zmysle  
Prílohy č. 2 - Okruh otázok  
a PHZ.  
Účastník PTK - DKS č. 1  
Konkrétny hospodársky  
subjekt  
Účastník PTK - DKS č. 2  
Konkrétny hospodársky  
subjekt  
Účastník PTK - DKS č. 3  
Konkrétny hospodársky  
subjekt  
Účastník PTK - DKS č. 4  
Konkrétny hospodársky  
subjekt  
Účastník PTK - DKS č. 5  
Konkrétny hospodársky  
subjekt  
Otázka č. 1:  
Mal by hospodársky subjekt  
záujem zúčastniť sa  
plánovaného verejného  
obstarávania na plánovaný  
predmet budúcej zákazky:  
„Digitálny konferenčný systém“?  
Áno,  
Áno.  
avšak s participáciou len pre  
„vzdialené  
Áno.  
Áno.  
HS ponúkol vlastné riešenie  
kompletného DKS.  
Áno.  
rokovanie/hlasovanie  
a video-rokovania“.  
Nie.  
Nie.  
Nie.  
HS uviedol, že v čase  
realizovania PTK - DKS  
neexistujú základné  
legislatívne dokumenty,  
ktoré sú kľúčové pre  
jednoznačné definovanie  
HS uviedol, že minimálna  
požadovaná úroveň  
štandardov podmienky  
účasti týkajúcej sa odbornej  
spôsobilosti z pohľadu  
dosiahnutého vzdelania,  
Otázka č. 2:  
Považuje hospodársky subjekt  
dokumenty (Príloha č. 1 -  
Projektové dokumenty), ktoré  
sprístupnil verejný obstarávateľ,  
za dostatočné, určité  
a zrozumiteľné, a to za účelom  
jednoznačného definovania  
predmetu budúcej zákazky a za  
účelom stanovenia odhadovanej  
celkovej ceny za predmet  
zákazky?  
Bližší opis predmetu  
obstarávania - hardvéru  
DKS. Potrebné uviesť  
Nie.  
Extrémne rozsiahli opis  
predmetu obstarávania.  
Nie.  
minimálne technické  
požiadavky/parametre na  
hardvér DKS, na jednotlivé  
zariadenia - konferenčné  
jednotky, centrálnu  
jednotku . . .atď. To isté platí  
pre systémové parametre  
hardvéru DKS.  
Nedostatočne definovaná  
oblasť „Vzdialené hlasovanie  
poslancov“.  
predmetu budúcej zákazky. finančnej hodnoty praktickej  
Nejasne, nezrozumiteľne  
a nejednoznačne  
zadefinované HW a SW  
skúsenosti, ako aj  
HS spochybnil termín ostrej  
prevádzky 01.09.2022.  
podmienky účasti týkajúcej  
sa technickej spôsobilosti  
z pohľadu minimálnej  
požiadavky.  
Uviedol, že čas potrebný na  
zhotovenie klasických  
hodnoty jedného  
referenčného plnenia  
zariadení DKS predstavuje 6  
až 9 mesiacov, až následne  
(200 000,00 Eur bez DPH)  
boli stanovené neprimerane,  
Strana 10 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
možno na báze firmvéru  
diskriminačne.  
v jednotkách DKS začať  
vyvíjať riadiaci softvér, čo si  
vyžaduje taktiež niekoľko  
mesiacov.  
HS upozornil, že kritériá na  
vyhodnotenie ponúk by bolo  
vhodné vopred konzultovať  
s trhom.  
Otázka č. 3:  
Áno.  
Áno sám,  
Nie.  
Vedel by hospodársky subjekt  
plniť (poskytnúť) predmet  
budúcej zákazky sám alebo by  
musel využiť kapacity  
Využitie kapacít iného HS  
v prípade vytvorenia  
požadovaného SW  
produktu, dodanie HW  
vlastnými kapacitami.  
Nie.  
Nie.  
avšak bez preukázania  
aktuálne stanovených  
podmienok účasti týkajúcich  
sa technickej a odbornej  
spôsobilosti.  
Vlastné kapacity len pre  
oblasť vývoja softvérovej  
časti.  
Využitie kapacít iného HS  
v prípade customizovaného  
riešenia SW produktu.  
Nie.  
subdodávateľa/subdodávateľov?  
Áno.  
Áno.  
Z opisu predmetu  
Dokument  
obstarávania nebolo zrejmé  
aké technické parametre  
musí spĺňať hardvér DKS.  
„Projektový zámer“:  
HS poukázal na určité  
nejasnosti a zmätočnosť  
v podkladoch.  
Spochybnil s odôvodnením  
termín spustenia ostrej  
prevádzky.  
Upozornil na naliehavosť  
správneho zosúladenia  
realizačných termínov, ktoré  
sa týkajú obstarávaných SS.  
Áno.  
Všetky otázky, ktoré  
definoval HS, boli vysvetlené  
prostredníctvom Vysvetlenia  
č. 3 v rámci PTK - DKS zo dňa  
30.11.2021,  
a prostredníctvom  
Vysvetlenia č. 4  
a doplňujúce otázky  
súvisiace s PTK - DKS zo dňa  
26.05.2022.  
Áno.  
Otázky/Pripomienky:  
Detailne opísať základné  
technické parametre  
hardvéru DKS - jednotlivých  
zariadení, ako aj systémové  
technické parametre.  
Áno.  
Otázka č. 4:  
Má hospodársky subjekt ďalšie,  
doplňujúce otázky/pripomienky  
k predmetu budúcej zákazky? Ak  
áno, aké?  
HS odpovedal odkazom na  
svoje vyjadrenie (odpoveď)  
uvedené pri otázke č. 2.  
Nutnosť detailnejšie  
definovať oblasť pre  
„Vzdialené hlasovanie  
poslancov“.  
Vyžaduje VO, aby hardvér  
DKS spĺňal parametre podľa  
medzinárodných noriem?  
Dokument  
„Obsahové požiadavky na  
DKS“:  
Vyžaduje VO inštaláciu  
hardvéru DKS odborne  
HS poukázal, že definovanie  
požiadaviek na vzdialené  
Strana 11 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
spôsobilou osobou vrátane  
predloženia certifikátu od  
výrobcu DKS?  
rokovanie nie je  
„absolútne“.  
Poukázal na nevhodnosť  
štruktúry tabuliek pre účely  
stanovenia PHZ.  
Podľa HS nesplniteľná  
minimálna požadovaná  
úroveň technickej  
spôsobilosti jednak  
z hľadiska finančného  
objemu referenčných plnení  
(minimálne 1 zákazka  
v minimálnej hodnote  
200 000,00 Eur bez DPH),  
ako aj z hľadiska  
sledovaného/rozhodného  
obdobia predchádzajúcich 3  
rokov.  
Požiadavka na predĺženie  
sledovaného/rozhodného  
obdobia na minimálne  
dvojnásobok lehoty, t. j.  
predchádzajúcich 6 rokov.  
Požiadavka na zníženie  
hodnoty 1 referenčného  
plnenia na polovicu, t. j. na  
hodnotu minimálne  
100 000,00 Eur bez DPH.  
Podľa HS diskriminačná  
požiadavka na zloženie tímu  
expertov na vývoj aplikácie  
Strana 12 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
a následné úpravy (počet  
a druh expertov,  
vyžadovanie certifikátov,  
minimálna hodnota  
preukázania skúseností),  
ktorá bola odôvodnená.  
Podľa HS medzi  
podmienkami účasti  
absentovalo stanovenie  
odbornej spôsobilosti na  
odbornú montáž hardvéru  
DKS tak, aby boli dodržané  
podmienky stanovené  
výrobcom DKS.  
HS odporučil určiť  
požiadavku na odbornú  
spôsobilosť technikov pri  
odbornej inštalácii,  
prevádzke a servise systému  
DKS.  
HS odporučil realizovať  
bežnú údržbu a aktualizáciu  
softvéru DKS zakúpením  
balíka podpory priamo od  
výrobcu/dodávateľa  
systému DKS.  
HS poukázal na nevhodnosť  
štruktúry tabuliek pre účely  
stanovenia PHZ (pre účely  
stanovenia ceny) najmä  
Strana 13 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
z pohľadu „členenia na MDs  
jednotlivých IT expertov“.  
Nejednoznačnosť opisu  
predmetu obstarávania - na  
jednom mieste podkladov  
zdôrazňovaná výmena  
hardvéru DKS, na inom  
mieste vývoj a dodávka  
nového softvéru DKS.  
Otázka týkajúca sa možnosti,  
že by predmetom  
obstarávania bol len  
hardvér.  
Technické parametre  
predmetu zákazky - DKS.  
HS uviedol, že má záujem  
participovať len pre časť  
„Vzdialené hlasovanie  
poslancov (autentifikácia)“,  
„Video rokovania -  
videokonferenčné služby pre  
on-line pripojenie poslancov  
do rokovacej sály“.  
Otázka č. 5:  
Jednoznačné, stručné  
a zrozumiteľné zadanie.  
Áno.  
Aké iné informácie nad rámec  
informácií zapracovaných v  
projektových dokumentoch  
potrebuje hospodársky subjekt  
vedieť a poznať pre riadny opis a  
ocenenie predmetu zákazky?  
Informácie o tlmočníckom  
systéme.  
HS neposkytol odpoveď na  
HS odpovedal odkazom na  
svoje vyjadrenie (odpoveď)  
uvedené pri otázke č. 2. a 4.  
Zmätočné požiadavky - tá  
istá „vec“ má v rôznych  
častiach zadania rôzne názvy  
a rôzne špecifikácie.  
položenú otázku.  
Kamerový systém.  
Celkové systémové  
technické parametre.  
„Prepojenie s telefónnou  
ústredňou“.  
Otázka č. 6:  
HS stanovil časový  
harmonogram jednotlivých  
fáz projektu.  
HS stanovil časový  
harmonogram jednotlivých  
fáz projektu.  
Verejný obstarávateľ žiada  
hospodársky subjekt o vlastný  
(subjektívny) návrh časového  
harmonogramu jednotlivých fáz  
projektu, ktorý je podľa  
dôsledného uváženia  
Nie.  
Nie.  
Nie.  
HS nestanovil časový  
harmonogram jednotlivých  
fáz projektu.  
HS nestanovil časový  
harmonogram jednotlivých  
fáz projektu.  
HS nestanovil časový  
harmonogram jednotlivých  
fáz projektu.  
Spustenie ostrej prevádzky  
od 01.09.2022  
nerealizovateľné/príliš  
riskantné.  
Spustenie ostrej prevádzky  
od 01.09.2022 nie je  
splniteľné.  
hospodárskeho subjektu  
Strana 14 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
realizovateľný. Verejný  
obstarávateľ zdôrazňuje so  
zreteľom na časový  
harmonogram projektu, že  
termín spustenia do ostrej  
prevádzky bol v zmysle  
Projektových dokumentov  
stanovený na 01.09.2022.  
Otázka č. 7:  
Nie.  
Verejný obstarávateľ žiada  
hospodársky subjekt o návrh  
technického riešenia digitálneho  
konferenčného systému  
v zmysle projektových  
dokumentov?  
Nie.  
Nie.  
Nie.  
HS neposkytol vlastný návrh  
technického riešenia DKS.  
Vlastný návrh by bol možný  
až po definitívnom  
HS poskytol vlastný návrh  
technického riešenia DKS.  
HS neposkytol vlastný návrh HS neposkytol vlastný návrh HS neposkytol vlastný návrh  
technického riešenia DKS.  
technického riešenia DKS.  
technického riešenia DKS.  
upresnení zadania.  
HS poskytol cenové údaje  
pre účely stanovenia PHZ,  
avšak nestanovil konečnú  
PHZ.  
HS nerešpektoval štruktúru  
tabuliek pre účely  
Otázka pre účely určenia PHZ:  
Aká je hospodárskym subjektom  
odhadovaná celková cena za  
predmet zákazky počas  
plánovaného trvania zmluvy 5  
rokov (60 mesiacov) + 5 rokov  
opcia (60 mesiacov)?  
stanovenia PHZ, avšak  
odôvodnil, prečo tak  
postupoval.  
HS neposkytol cenové údaje HS neposkytol cenové údaje HS neposkytol cenové údaje  
pre účely stanovenia PHZ. pre účely stanovenia PHZ. pre účely stanovenia PHZ.  
Verejný obstarávateľ  
stanovil PHZ vo výške  
Konkrétna cena v Eur bez  
DPH a to na základe  
cenových údajov, ktoré HS  
poskytol.  
Konkrétna cena v Eur bez  
DPH.  
Strana 15 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Verejný obstarávateľ poznamenáva, že konkrétne znenie (autentická podoba) doplňujúcich otázok,  
pripomienok, informácií, skutočností alebo poznámok, ktoré definovali (vymedzili) hospodárske subjekty  
v rámci predloženej Prílohy č. 2 - Okruh otázok a PHZ, bolo zapracované v rámci Vysvetlenia č. 4  
a doplňujúce otázky súvisiace s PTK - DKS zo dňa 26.05.2022, ktoré bolo zverejnené v profile verejného  
obstarávateľa dňa 28.05.2022 a na webovom sídle verejného obstarávateľa dňa 27.05.2022.  
Zainteresované osoby za verejného obstarávateľa skonštatovali (sumarizovali) na základe predloženej  
Prílohy č. 2 - Okruh otázok a PHZ (na základe jednotlivých odpovedí hospodárskych subjektov), že:  
1) 5 hospodárskych subjektov prejavilo záujem zúčastniť sa plánovaného verejného obstarávania na  
budúci predmet zákazky: „Digitálny konferenčný systém“, avšak 1 z hospodárskych subjektov len  
pre časť „Vzdialené rokovanie/hlasovanie, video-rokovania“.;  
2) 5 hospodárskych subjektov považovalo sprístupnené dokumenty, t. j. v tomto prípade Prílohu č. 1 -  
Projektové dokumenty, za nedostatočné, neurčité a za nezrozumiteľné za účelom jednoznačného  
definovania predmetu budúcej zákazky a za účelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za  
predmet zákazky.;  
3) 4 hospodárske subjekty potvrdili informáciu, že by nedokázali plniť (poskytnúť) predmet budúcej  
zákazky vlastnými kapacitami, t. j. sám, a 1 hospodársky subjekt potvrdil, že by dokázal plniť  
(poskytnúť) predmet budúcej zákazky vlastnými kapacitami, avšak bez preukázania aktuálne  
stanovených podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti.;  
4) 5 hospodárskych subjektov (tzn. všetci doposiaľ známi účastníci PTK) využilo oprávnenie definovať  
(vymedziť) doplňujúce otázky/pripomienky k predmetu budúcej zákazky;  
5) 4 hospodárske subjekty využili oprávnenie definovať (vymedziť) ďalšie informácie, ktoré potrebujú  
vedieť a poznať pre riadny opis a ocenenie predmetu zákazky. Jeden hospodársky subjekt  
neodpovedal na položenú otázku.;  
6) 3 hospodárske subjekty nestanovili vlastný (subjektívny) návrh časového harmonogramu  
jednotlivých fáz projektu. 2 hospodárske subjekty stanovili vlastný (subjektívny) návrh časového  
harmonogramu jednotlivých fáz projektu, pričom obidva potvrdili nerealizovateľný termín  
spustenia do ostrej prevádzky stanovený 01.09.2022.;  
7) 4 hospodárske subjekty neposkytli vlastný návrh technického riešenia digitálneho konferenčného  
systému v zmysle projektových dokumentov, urobil tak len jeden hospodársky subjekt.;  
8) 3 hospodárske subjekty neposkytli cenové údaje pre účely určenia PHZ. Jeden hospodársky subjekt  
stanovil PHZ, avšak nerešpektoval štruktúru tabuliek pre stanovenie PHZ. Jeden hospodársky  
subjekt poskytol cenové údaje pre určenie PHZ, ale nestanovil konečnú celkovú cenu pre účely PHZ.  
Zainteresované osoby za verejného obstarávateľa zároveň skonštatovali na základe predložených odpovedí  
jednotlivých hospodárskych subjektov a taktiež na základe definovaných (vymedzených) doplňujúcich  
otázok, pripomienok, informácií, skutočností alebo poznámok, nevyhnutnosť spracovania a zverejnenia  
ďalšieho v poradí vysvetlenia (Vysvetlenie č. 4) a taktiež nevyhnutnosť definovania štyroch doplňujúcich  
otázok súvisiacich s PTK - DKS. Verejný obstarávateľ v nadväznosti na vyššie uvedené vypracoval dňa  
26.05.2022 Vysvetlenie č. 4 a doplňujúce otázky súvisiace s PTK - DKS.  
Vysvetlenie č. 4 a doplňujúce otázky súvisiace s PTK - DKS - zaslanie hospodársky subjekt a zverejnenie  
v profile zo dňa 26.05.2022 bolo odoslané dňa 27.05.2022 aj elektronicky (e-mailom) 5 hospodárskym  
subjektom, ktorí pôsobia na relevantnom trhu IKT a ktorí doposiaľ prejavili záujem o účasť v rámci PTK -  
DKS. Taktiež predmetné vysvetlenie bolo zverejnené v profile verejného obstarávateľa dňa 28.05.2022 a na  
webovom sídle dňa 27.05.2022.  
Strana 16 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Zoznam hospodárskych subjektov, ktorým bolo odoslané/doručené Vysvetlenie č. 4 a doplňujúce otázky,  
a súvisiace informácie:  
Dátum, čas a spôsob doručenia  
Vysvetlenia č. 4 a doplňujúce  
Identifikácia hospodárskeho  
Poznámka verejného  
obstarávateľa  
P. č.  
subjektu (HS)  
otázky v rámci PTK - DKS  
Dňa 27.05.2022 o 11:37 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 27.05.2022 o 11:39 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 27.05.2022 o 11:40 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 27.05.2022 o 11:41 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
1.  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Neaplikuje sa.  
Neaplikuje sa.  
Neaplikuje sa.  
Neaplikuje sa.  
Neaplikuje sa.  
2.  
3.  
4.  
5.  
Dňa 27.05.2022 o 11:43 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Vysvetlivky k textu tabuľky:  
P. č. znamená poradové číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ hospodárskemu subjektu v tom chronologickom  
poradí, v akom bolo Vysvetlenie č. 4 a doplňujúce otázky v rámci PTK - DKS odoslané.  
Zoznam hospodárskych subjektov, ktoré doručili odpoveď na Vysvetlenie č. 4 a doplňujúce otázky,  
a súvisiace informácie:  
Dátum, čas a spôsob doručenia  
odpovede na Vysvetlenie č. 4  
Identifikácia hospodárskeho  
Poznámka verejného  
obstarávateľa  
P. č.  
1.  
subjektu (HS)  
a doplňujúce otázky  
v rámci PTK - DKS  
Dňa 31.05.2022 o 13:08 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 02.06.2022 o 14:49 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 03.06.2022 o 17:31 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
komunikácie.  
Dňa 16.06.2022 o 12:51 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej (e-mailovej) formy  
HS oznámil, že nebude odpovedať  
na doplňujúce otázky.  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
2.  
Neaplikuje sa.  
Neaplikuje sa.  
3.  
4.  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Konkrétny hospodársky subjekt  
HS doručil odpovede na  
doplňujúce otázky po uplynutí  
lehoty, ktorá bola stanovená do  
Strana 17 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
komunikácie.  
07.06.2022 do 16:00 hod.  
Vysvetlivky k textu tabuľky:  
P. č. znamená poradové číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ hospodárskemu subjektu v tom chronologickom  
poradí, v akom bola odpoveď na Vysvetlenie č. 4 a doplňujúce otázky v rámci PTK - DKS doručená.  
Sumarizácia odpovedí hospodárskych subjektov na Vysvetlenie č. 4 a doplňujúce otázky, a ďalšie  
súvisiace informácie:  
Identifikácia hospodárskych subjektov a sumarizácia jednotlivých odpovedí  
Konkrétna doplňujúca otázka, ktorú  
na položené doplňujúce otázky  
položil verejný obstarávateľ v zmysle  
Vysvetlenia č. 4 a doplňujúce otázky.  
Účastník PTK - DKS č. 1  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Účastník PTK - DKS č. 5  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Doplňujúca otázka č. 1:  
Komunikuje Vami navrhnutá  
užívateľská jednotka klasickou  
„eternetovou“ počítačovou sieťou  
(teda má konektor RJ 45) ?  
Užívateľská jednotka má konektor  
RJ 45, môže komunikovať klasickou  
eternetovou sieťou.  
Užívateľská jednotka má konektory  
RJ 45, komunikácia je pomocou  
vlastná sieť a sieťový protokol.  
Doplňujúca otázka č. 2:  
Má Vami navrhnutá užívateľská  
jednotka farebný dotykový displej  
s uhlopriečkou minimálne 4 palce a je  
na ňom možné využívať „virtuálne“  
tlačidlá na hlasovanie, resp.  
prihlasovanie sa do rozpravy ?  
Doplňujúca otázka č. 3:  
Dokáže Vami navrhnutá užívateľská  
jednotka komunikovať okrem IP siete  
aj bezdrôtovo (napr. cez Wifi) s tým,  
že niektoré jednotky budú  
Užívateľská jednotka má farebný  
dotykový displej s uhlopriečkou  
4 palce alebo 6 palcov.  
Áno.  
Navrhovaná drôtová jednotka  
nekomunikuje bezdrôtovo, ale  
centrálnu jednotku je možné pripojiť  
k bezdrôtovej jednotke  
Užívateľská jednotka môže  
komunikovať okrem IP siete aj  
bezdrôtovo (Wifi) a je možná aj  
kombinácia komunikácie IP/Wifi.  
a bezdrôtovému systému a takto sa  
komunikovať cez Wifi a niektoré cez  
IP ?  
používa ako jeden celok.  
Navrhované jednotky majú API pre  
informácie na dotykových  
Doplňujúca otázka č. 4:  
Podporujú Vami navrhnuté  
Užívateľské jednotky podporujú API  
rozhranie a umožňujú rozšírenie  
počtu tlačidiel aj zobrazenie on-line  
prenosu vzdialeného obrazu.  
obrazovkách. Dotykové obrazovky na  
jednotkách nemôžu zobrazovať  
video. Zobrazenie videa umožňujeme  
prostredníctvom inej produktovej  
rady jednotiek s 10“ dotykovými  
zobrazovacími displejmi.  
užívateľské jednotky API rozhranie  
a teda umožňujú v prípade potreby  
rozšíriť počet tlačidiel, resp.  
zobrazenie videa vzdialeného  
užívateľa pri on-line vystúpení) ?  
Sumarizácia odpovedí na Vysvetlenie č. 4 a doplňujúce otázky, ktoré doručil jeden z hospodárskych  
subjektov po stanovenej lehote a ďalšie súvisiace informácie:  
Identifikácia hospodárskeho subjektu, ktorý doručil  
odpovede na doplňujúce otázky po stanovenej lehote a  
Konkrétna doplňujúca otázka, ktorú položil verejný  
sumarizácia jednotlivých odpovedí na položené  
obstarávateľ v zmysle Vysvetlenia č. 4 a doplňujúce  
doplňujúce otázky  
otázky.  
Účastník PTK - DKS č. 2  
Konkrétny hospodársky subjekt  
Doplňujúca otázka č. 1:  
Užívateľské jednotky majú konektor RJ 45 a komunikujú  
Komunikuje Vami navrhnutá užívateľská jednotka  
ethernetovou sieťou, je však potrebné brať do úvahy PoE  
klasickou „eternetovou“ počítačovou sieťou (teda má  
napájania.  
konektor RJ 45) ?  
Strana 18 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Doplňujúca otázka č. 2:  
Má Vami navrhnutá užívateľská jednotka farebný Užívateľská jednotka má požadovaný displej a je na ňom  
dotykový displej s uhlopriečkou minimálne 4 palce a je na  
ňom možné využívať „virtuálne“ tlačidlá na hlasovanie,  
resp. prihlasovanie sa do rozpravy ?  
možné využívať „virtuálne“ tlačidlá na hlasovanie, resp.  
prihlasovanie sa do rozpravy.  
Doplňujúca otázka č. 3:  
Dokáže  
Vami  
navrhnutá  
užívateľská  
jednotka  
Je možné do ponúkaného systému zapojiť užívateľské  
jednotky, ktoré komunikujú bezdrôtovo.  
komunikovať okrem IP siete aj bezdrôtovo (napr. cez  
Wifi) s tým, že niektoré jednotky budú komunikovať cez  
Wifi a niektoré cez IP ?  
Doplňujúca otázka č. 4:  
Podporujú Vami navrhnuté užívateľské jednotky API  
rozhranie a teda umožňujú v prípade potreby rozšíriť  
počet tlačidiel, resp. zobrazenie videa vzdialeného  
užívateľa pri on-line vystúpení) ?  
Ponúkaný systém pracuje štandardne s API rozhraním  
a spĺňa požiadavky v zmysle položenej otázky.  
Zainteresované osoby za verejného obstarávateľa skonštatovali, že v stanovej lehote, t. j. do dňa  
07.06.2022 do 16:00 hod., 2 hospodárske subjekty odpovedali verejnému obstarávateľovi na 4 doplňujúce  
otázky. Jeden hospodársky subjekt odpovedal verejnému obstarávateľovi na 4 doplňujúce otázky po  
uplynutí stanovenej lehoty - napriek uvedenému odpovede hospodárskeho subjektu boli vzaté do úvahy.  
Žiadny iný hospodársky subjekt pôsobiaci na relevantnom trhu IKT, okrem vyššie identifikovaných,  
nereagoval na Vysvetlenie č. 4 a doplňujúce otázky súvisiace s PTK - DKS, ktoré bolo zverejnené v profile  
verejného obstarávateľa a na webovom sídle verejného obstarávateľa.  
Prijatý záver:  
Zainteresované osoby za verejného obstarávateľa si osvojili posúdenie, argumenty a stanovisko Odboru  
informačných a komunikačných technológií, ako hlavného gestorského útvaru, do pôsobnosti ktorého patrí  
zadávanie budúceho predmetu zákazky, ktorého význam spočíval v úspešnom vyhodnotení PTK - DKS,  
nakoľko očakávaný účel a podstata PTK - DKS boli dosiahnuté, avšak bez objektívnych informácií/údajov  
vedúcich k správnemu určeniu predpokladanej hodnoty budúcej zákazky. Úsilie získať indikatívnu cenovú  
ponuku, ktorá by bola objektívnym podkladom pre účely stanovenia PHZ, nebolo dosiahnuté.  
Verejný obstarávateľ taktiež poznamenal, že informácie a skutočnosti, ktoré vyplynuli alebo ktoré sa  
vymenili v vislosti s účasťou oprávnených hospodárskych subjektov na predmetných PTK - DKS boli,  
okrem iného, nápomocné a smerodajné pri definovaní, precizovaní a aktualizácii opisu predmetu zákazky.  
Taktiež boli získané dôležité údaje a informácie pre účely realizovateľnosti časového harmonogramu  
projektu. Verejný obstarávateľ opätovne pristúpi k dôslednej analýze všetkých získaných údajov  
a informácií.  
Verejný obstarávateľ zároveň informuje, že po úspešnom priebehu predmetných PTK - DKS, pristúpi  
k sumarizácii a príprave všetkých podkladov, ktoré sú nevyhnutné pre „ostré“ zahájenie procesu verejného  
obstarávania predmetu budúcej zákazky v podmienkach verejného obstarávateľa - Kancelárie Národnej  
rady Slovenskej republiky.  
Poznámka verejného obstarávateľa:  
Identifikácia konkrétnych hospodárskych subjektov bola pre účely zverejnenia/sprístupnenia tejto zápisnice  
z PTK v profile verejného obstarávateľa a na webovom sídle verejného obstarávateľa nahradená slovným  
spojením „Konkrétny hospodársky subjekt“.  
Strana 19 z 20  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Akékoľvek konkrétne cenové vyjadrenie bolo pre účely zverejnenia/sprístupnenia tejto zápisnice z PTK  
v profile verejného obstarávateľa a na webovom sídle verejného obstarávateľa nahradené slovným  
spojením „Konkrétna cena v Eur bez DPH“.  
Identifikácia hospodárskych subjektov a akékoľvek cenové vyjadrenie boli v zmysle vyššie uvedeného  
anonymizované a to so zreteľom na dôležitý význam týchto informácií/údajov, na dôsledné dodržiavanie,  
rešpektovanie a uplatňovanie povinností vyplývajúcich pre verejného obstarávateľa najmä z ustanovení §  
25 a § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (princípy a zásady verejného obstarávania).  
V Bratislave, dňa 17.06.2022  
Za verejného obstarávateľa:  
(zainteresované osoby za Oddelenie verejného obstarávania, za Odbor informačných a komunikačných  
technológií, a za Právne oddelenie)  
JUDr. Martina Čaplová  
Mgr. Martin Ďurech  
Mgr. Jozef Kovaľ  
JUDr. Ivan Kanda  
Ing. Karol Guniš  
Mgr. Martin Roman  
Strana 20 z 20